č. 19/65/EHSNařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě

Publikováno: OJ-P 36, 6.3.1965 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. března 1965 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. března 1965 Nabývá účinnosti: 26. března 1965
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY č. 19/65/EHS

ze dne 2. března 1965

o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě

(Úř. věst. P 036, 6.3.1965, p.533)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1215/1999 ze dne 10. června 1999,

  L 148

1

15.6.1999

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002

  L 1

1

4.1.2003


Ve znění:

►A1

Akt o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

  L 73

14

27.3.1972

►A2

Akt o přistoupení Řecka

  L 291

17

19.11.1979

►A3

  L 302

23

15.11.1985

►A4

Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska

  C 241

21

29.8.1994
▼B

NAŘÍZENÍ RADY č. 19/65/EHS

ze dne 2. března 1965

o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shoděRADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 87 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že čl. 85 odst. 1 Smlouvy může být v souladu s čl. 85 odst. 3 prohlášen za nepoužitelný pro určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které splňují podmínky uvedené v čl. 85 odst. 3;

vzhledem k tomu, že prováděcí ustanovení k čl. 85 odst. 3 musí být přijata podle čl. 87 formou nařízení;

vzhledem k tomu, že s ohledem na velký počet oznámení podaných podle nařízení č. 17 ( 4 ) je žádoucí, aby bylo pro usnadnění úlohy Komise možno formou nařízení prohlásit, že ustanovení čl. 85 odst. 1 neplatí pro určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě;

vzhledem k tomu, že by mělo být stanoveno za jakých podmínek může Komise v úzké a stálé spolupráci s příslušnými orgány členských států vykonávat takové pravomoci poté, co získá s ohledem na jednotlivá rozhodnutí dostatečné zkušenosti a bude možno definovat kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, u nichž je možno považovat podmínky čl. 85 odst. 3 za splněné;

vzhledem k tomu, že Komise naznačila svým jednáním, zejména nařízením č. 153 ( 5 ), že nemohou existovat žádné úlevy týkající se postupů předepsaných nařízením č. 17 s ohledem na jisté typy dohod a jednání ve vzájemné shodě, u nichž je velká pravděpodobnost, že dojde k narušení soutěže na společném trhu;

vzhledem k tomu, že podle článku 6 nařízení č. 17 může Komise stanovit, že rozhodnutí učiněná na základě čl. 85 odst. 3 Smlouvy platí se zpětnou působností; že je vhodné, aby Komise byla rovněž zmocněna přijímat formou nařízení ustanovení s podobným účinkem;

vzhledem k tomu, že podle článku 7 nařízení č. 17 mohou být dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě na základě rozhodnutí Komise vyňaty ze zákazu, zejména pokud jsou upraveny tak, že odpovídají požadavkům čl. 85 odst. 3; že je žádoucí, aby Komise mohla rovněž udělovat formou nařízení podobné výjimky takovým dohodám a jednáním ve vzájemné shodě, jestliže jsou upraveny tak, aby spadaly do kategorie vymezené v nařízení stanovujícím výjimky;

vzhledem k tomu, že pokud nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 85 odst. 3, nemůže být udělena výjimka, musí mít Komise pravomoc stanovit formou rozhodnutí podmínky, které musí splňovat dohody a jednání ve vzájemné shodě, které následkem zvláštních okolností mají určité účinky neslučitelné s čl. 85 odst. 3,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

▼M1

1.  Aniž je dotčeno použití nařízení č. 17 a v souladu s čl. 81 odst. 3 Smlouvy může Komise formou nařízení prohlásit, že čl. 81 odst. 1 se nevztahuje na:

a) kategorie dohod, jejichž stranami jsou pouze dva nebo více podniky, z nichž každý působí pro účely dané dohody na jiném stupni výrobního nebo distribučního řetězce, a které týkají podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby,

b) kategorie dohod, jejichž stranami jsou pouze dva podniky a které obsahují omezení uložená v souvislosti s nabýváním nebo užíváním práv průmyslového vlastnictví, zejména patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů nebo ochranných známek, nebo v souvislosti s právy vyplývajícími ze smluv o převodu výrobního postupu nebo z práva užívat jej nebo znalosti týkající se využití nebo použití průmyslových postupů.

▼B

2.  Toto nařízení vymezuje kategorie dohod, na něž se vztahuje, a určuje zejména:

a) omezení nebo doložky, které nesmí být obsaženy v dohodách;

b)  ►M1  ————— ◄ jiné podmínky, které musí být splněny.

▼M1

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na kategorie jednání ve vzájemné shodě.

▼M1

Článek 1a

Nařízení podle článku 1 může stanovit podmínky, které mohou vést k vyloučení určitých paralelních sítí podobných dohod nebo jednání ve vzájemné shodě působících na určitém trhu z použití uvedeného nařízení; pokud jsou tyto podmínky splněny, může toto Komise formou nařízení stanovit a určit období, jehož uplynutím již nařízení podle článku 1 nebude nadále použitelné pokud jde o příslušné dohody nebo jednání ve vzájemné shodě na tomto trhu; toto období nesmí být kratší než šest měsíců.

▼B

Článek 2

1.  Nařízení podle článku 1 se přijímá na dobu určitou.

2.  Nařízení je možné zrušit nebo změnit, pokud se změní okolnosti jakékoliv skutečnosti, která byla pro přijetí nařízení podstatná; v takovém případě se stanoví lhůta pro úpravu dohod a jednání ve vzájemné shodě, na něž se vztahuje dřívější nařízení.

Článek 3

Nařízení přijaté podle článku 1 může stanovit, že platí se zpětnou působností pro dohody a jednání ve vzájemné shodě, na něž by se v den vstupu v platnost uvedeného nařízení, vztahovalo rozhodnutí vydané se zpětnou působností podle článku 6 nařízení č. 17.

Článek 4

1.  Nařízení přijaté podle článku 1 může stanovit, že zákaz obsažený v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje po dobu stanovenou výše uvedeným nařízením na dohody a jednání ve vzájemné shodě, které již existovaly ke dni 13. března 1962, a které nevyhovují podmínkám čl. 85 odst. 3, pokud:

 do tří měsíců od vstupu v platnost nařízení nejsou upraveny tak, aby splňovaly uvedené podmínky v souladu s ustanoveními nařízení, a

 úpravy jsou oznámeny Komisi ve lhůtě stanovené nařízením.

▼A1

Nařízení přijaté podle článku 1 může stanovit, že zákaz uvedený v čl. 85 odst. 1 Smlouvy se po určenou dobu nevztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni přistoupení a z důvodu přistoupení spadají do oblasti působnosti článku 85 a zároveň nesplňují podmínky čl. 85 odst. 3.

▼A3

Předchozí pododstavec se použije přiměřeně na případ přistoupení Řecké republiky, Španělského království a Portugalské republiky.

▼A4

Předchozí pododstavec se rovněž použije v případě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.

▼B

2.  Odstavec 1 se vztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, které měly být v souladu s článkem 5 nařízení č. 17 oznámeny před 1. únorem 1963, pouze pokud byly takto oznámeny před výše uvedeným dnem.

▼A1

Odstavec 1 se nevztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, které z důvodu přistoupení spadají do oblasti působnosti čl. 85 odst. 1 Smlouvy a které musí být podle článků 5 a 25 nařízení č. 17 oznámeny do 1. července 1973, pokud nebyly oznámeny již před tímto dnem.

▼A2

Odstavec 1 se nepoužije na dohody a jednání ve vzájemné shodě, které z v důsledku přistoupení Řecké republiky spadají do oblasti působnosti čl. 85 odst. 1 Smlouvy a které musí být podle článků 5 a 25 nařízení č. 17 oznámeny do 1. července 1981, pokud nebyly oznámeny již před tímto dnem.

▼A3

Odstavec 1 se nevztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, které z důvodu přistoupení Španělského království a Portugalské republiky spadají do oblasti působnosti čl. 85 odst. 1 Smlouvy a které musí být podle článků 5 a 25 nařízení č. 17 oznámeny do 1. července 1986, pokud nebyly oznámeny již před tímto dnem.

▼A4

Odstavec 1 se vztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, na které se na základě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska vztahuje čl. 85 odst. 1 Smlouvy a které musí být oznámeny do šesti měsíců od přistoupení v souladu s články 5 a 25 nařízení č. 17, pouze pokud byly takto oznámeny v uvedené lhůtě. Tento pododstavec se nevztahuje na dohody a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

▼B

3.  Výhody plynoucí z ustanovení podle odstavce 1 není možno uplatňovat v právních sporech, které v den vstupu v platnost nařízení přijatého podle článku 1již probíhají; rovněž nezakládají důvod k uplatňování nároků na náhradu škody vůči třetím stranám.

Článek 5

Před přijetím nařízení zveřejní Komise návrh nařízení a vyzve všechny dotčené osoby, aby předložily svoje připomínky ve lhůtě, kterou Komise stanoví a která není kratší než jeden měsíc.

Článek 6

▼M1

1.  Komise konzultuje Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení:

a) pokud jde o nařízení podle článku 1 před tím, než zveřejní návrh nařízení a než toto nařízení přijme;

b) pokud jde o nařízení podle článku 1a před tím, než na žádost členského státu zveřejní návrh nařízení a než toto nařízení přijme.

▼B

2.  Čl. 10 odst. 5 a 6 nařízení č. 17 týkající se konzultace s Poradním výborem se uplatní obdobně, přičemž se rozumí, že společná zasedání s Komisí se nekonají dříve než jeden měsíc po odeslání oznámení, jímž se svolávají.

▼M2 —————

▼B

Článek 8

Komise předloží Radě do 1. ledna 1970 návrh nařízení na změnu tohoto nařízení, která se může na základě získaných zkušeností ukázat nezbytnou.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Redakční poznámka: Název nařízení č. 19/65/EHS byl změněn s přihlédnutím k přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství podle článku 12 Amsterodamské smlouvy; původní odkaz byl na čl. 85 odst. 3 Smlouvy.

( 2 ) Úř. věst. 81, 27.5.1964, s. 1275/64.

( 3 ) Úř. věst. 197, 30.11.1964, s. 3320/64.

( 4 ) Úř. věst. 13, 21.2.1962, s. 204/62 (Nařízení č. 17 pozměněné nařízením č. 59 – Úř. věst. 58, 10.7.1962, s. 1655/62 a nařízením č. 118/63/EHS – Úř.věst. 162, 7.11.1963, s. 2696/63.

( 5 ) Úř. věst. 139, 24.12.1962, s. 2918/62.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU