31962R0017Nařízení č. 17 První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy

Publikováno: OJ-P 13, 21.2.1962 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 1962 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. března 1962 Nabývá účinnosti: 13. března 1962
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ č. 17

První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 Smlouvy

(Úř. věst. P 013, 21.2.1962, p.204)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

REGULATION No 59 OF THE COUNCIL amending certain provisions of Regulation No 17 (*)

  P 58

1655

10.7.1962

 M2

REGULATION No 118/63/EEC OF THE COUNCIL of 5 November 1963 (*)

  P 162

2696

7.11.1963

 M3

REGULATION (EEC) No 2822/71 OF THE COUNCIL of 20 December 1971 (*)

  L 285

49

29.12.1971

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002

  L 1

1

4.1.2003


Ve znění:

 A1

Akt o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Akt o přistoupení Řecka

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska

  C 241

21

29.8.1994(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.Pozn.: Toto úplné znění obsahuje odkazy na evropskou účetní jednotku a/nebo ECU, které je třeba od 1. ledna 1999 chápat jako odkazy na euro – nařízení Rady (EHS) č. 3308/80 (Úř. věst. L 345, 20.12.1980, s. 1) a nařízení Rady (ES) č. 1103/97 (Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 1).
▼B

NAŘÍZENÍ č. 17

První nařízení, kterým se provádějí články 85 a 86 SmlouvyRADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 87 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k tomu, že pro vytvoření systému, který by zajistil, že soutěž nebude na společném trhu narušována, je třeba zabezpečit v členských státech vyrovnané použití článků 85 a 86 jednotným způsobem;

vzhledem k tomu, že při vytváření pravidel pro použití čl. 85 odst. 3 je třeba vzít v úvahu potřebu zajistit účinný dohled a co nejvíce zjednodušit administrativu;

vzhledem k tomu, že je tedy obecně nezbytné, aby byla podnikům, které usilují o použití čl. 85 odst. 3, uložena povinnost oznamovat Komisi jejich dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě;

vzhledem k tomu, že na jedné straně jsou tyto dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě pravděpodobně velmi četné a nemohou proto být přezkoumány zároveň, na druhé straně však některé z nich mají zvláštní rysy, díky kterým mohou méně poškozovat vývoj společného trhu;

vzhledem k tomu, že je proto třeba prozatím pro určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě vytvořit pružnější opatření, aniž by tím byl učiněn předběžný úsudek o jejich platnosti podle článku 85;

vzhledem k tomu, že může být v zájmu podniků vědět, zda dohody, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě, jejichž jsou stranami nebo jichž se chtějí účastnit, mohou vést k zásahu ze strany Komise podle čl. 85 odst. 1 nebo článku 86;

vzhledem k tomu, že pro zajištění jednotného použití článků 85 a 86 na společném trhu je třeba přijmout předpisy, podle kterých může Komise v úzké a stálé spolupráci s příslušnými orgány členských států přijímat opatření nezbytná k použití těchto článků;

vzhledem k tomu, že za tímto účelem musí Komise spolupracovat s příslušnými orgány členských států a mít pravomoc požadovat na celém společném trhu poskytování takových informací a provádět taková šetření, která jsou nezbytná k odhalení jakékoli dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, které je zakázáno podle čl. 85 odst. 1, nebo jakéhokoli zneužití dominantního postavení zakázaného článkem 86;

vzhledem k tomu, že k plnění své povinnosti zajišťovat použití ustanovení Smlouvy musí mít Komise pravomoc adresovat podnikům a sdružením podniků doporučení a rozhodnutí, aby přestaly porušovat články 85 a 86;

vzhledem k tomu, že zachovávání článků 85 a 86 a plnění povinností uložených podnikům a sdružením podniků tímto nařízením musí být vynutitelné prostřednictvím pokut a penále;

vzhledem k tomu, že je třeba dotyčným podnikům přiznat právo na slyšení u Komise, dát třetím stranám, jejichž zájmy mohou být rozhodnutím dotčeny, příležitost vyjádřit se předem a zajistit širokou publicitu přijatých rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že všechna rozhodnutí přijatá Komisí podle tohoto nařízení jsou přezkoumatelná Soudním dvorem, za podmínek uvedených ve Smlouvě; že je dále žádoucí udělit Soudnímu dvoru podle článku 172 neomezenou pravomoc ohledně rozhodnutí, kterými Komise ukládá pokuty nebo penále;

vzhledem k tomu, že toto nařízení může vstoupit v platnost, aniž jsou dotčena jakákoliv jiná ustanovení, která mohou být později přijata podle článku 87,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:▼M4 —————

▼B

Článek 8

Doba platnosti a odvolání rozhodnutí podle čl. 85 odst. 3

▼M4 —————

▼B

3.  Komise může odvolat nebo pozměnit své rozhodnutí nebo stranám zakázat určitá jednání:

a) pokud se skutečnosti, na nichž se zakládalo rozhodnutí, podstatně změnily;

b) pokud se strany dopustí porušení povinnosti, která je k rozhodnutí připojena;

c) pokud se rozhodnutí zakládá na nesprávných informacích nebo bylo získáno podvodným jednáním;

d) pokud strany zneužívají výjimku z ustanovení čl. 85 odst. 1 Smlouvy, která jim byla udělena rozhodnutím.

V případech, na které se vztahují písmena b), c) nebo d), může být rozhodnutí odvoláno se zpětnou působností.

▼M4 —————

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU