43/2010 Sb.Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 016 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 16. února 2010 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá ze změn
provedených zákonem č. 134/1997 Sb., zákonem č. 289/1997 Sb., zákonem č. 224/1999 Sb.,
zákonem č. 18/2000 Sb., zákonem č. 118/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 220/2000 Sb.,
zákonem č. 116/2001 Sb., zákonem č. 188/2001 Sb., zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 198/2002 Sb.,
zákonem č. 263/2002 Sb., zákonem č. 264/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 424/2003 Sb.,
zákonem č. 425/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 281/2004 Sb., zákonem č. 359/2004 Sb.,
zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 361/2005 Sb.,
zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 24/2006 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb.,
zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., nálezem Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákonem č. 152/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb.,
zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 178/2008 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb.,
zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 382/2008 Sb., zákonem č. 479/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb.,
zákonem č. 108/2009 Sb., zákonem č. 158/2009 Sb. a zákonem č. 303/2009 Sb.
ZÁKON
o důchodovém pojištění
        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Účast na pojištění
§ 3 - Způsobilost osob v právních vztazích pojištění
§ 4 - Druhy důchodů a jejich výše
ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA DRUHÁ - PODMÍNKY ÚČASTI NA POJIŠTĚNÍ
Díl první - Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost
§ 8  
Díl druhý - Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POJMY
HLAVA PRVNÍ - DOBA POJIŠTĚNÍ A NÁHRADNÍ DOBA POJIŠTĚNÍ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
HLAVA DRUHÁ - VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 19a  
HLAVA TŘETÍ - DALŠÍ POJMY
§ 20 - Dítě
§ 21 - Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Osoby blízké
§ 25 - Pracovní úraz a nemoc z povolání
§ 26 - Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
§ 27 - Výdělečná činnost
ČÁST ČTVRTÁ - DŮCHODY
HLAVA PRVNÍ - STAROBNÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na starobní důchod
§ 28  
§ 29  
§ 30 - zrušen
§ 31  
§ 32  
Díl druhý - Výše starobního důchodu
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
Díl třetí - Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
§ 37  
HLAVA DRUHÁ - INVALIDNÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na invalidní důchod
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Díl druhý - Výše invalidního důchodu
§ 41  
Díl třetí - Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech
§ 42  
HLAVA TŘETÍ - zrušena
HLAVA ČTVRTÁ - VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod
§ 49  
§ 50  
Díl druhý - Výše vdovského a vdoveckého důchodu
§ 51  
HLAVA PÁTÁ - SIROTČÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na sirotčí důchod
§ 52  
Díl druhý - Výše sirotčího důchodu
§ 53  
HLAVA ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DŮCHODECH
Díl první - Nárok na důchod a jeho výplatu
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
Díl druhý - Souběh nároků na důchody a jejich výplatu
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
Díl třetí - Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod
§ 61a  
Díl čtvrtý - Přechod nároku na důchody
§ 62  
§ 63  
Díl pátý - Vyplácení důchodů
§ 64  
§ 65  
§ 66  
HLAVA SEDMÁ - ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ
§ 67  
§ 67a  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
HLAVA DRUHÁ - JEDNOTLIVÉ DRUHY DÁVEK
§ 72 - Starobní důchod
§ 73  
§ 74  
§ 74a  
§ 75  
§ 76  
§ 76a  
§ 77  
§ 78 - Plný invalidní a částečný invalidní důchod
§ 79  
§ 80  
§ 81 - § 80a a 80b zrušeny
§ 82 - Důchod vdovský a vdovecký
§ 82a  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Sirotčí důchod
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Důchod za výsluhu let
§ 90 - Důchod manželky
§ 91 - Sociální důchod
§ 92 - Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
§ 93 - Souběh nároků na důchody
§ 94 - Nároky účastníků odboje
§ 95 - Výše důchodu vypláceného do ciziny
§ 96 - Další dávky poskytované důchodcům
§ 97 - Výplata jednorázových částek
§ 98 - Příplatek k důchodu
HLAVA TŘETÍ - ZÁKLADNÍ A PROCENTNÍ VÝMĚRA DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PODLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH PŘED 1. LEDNEM 1996
§ 99  
§ 100  
§ 101  
HLAVA ČTVRTÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH OSOB A HODNOCENÍ NĚKTERÝCH DOB
§ 102  
§ 102a  
§ 102b  
§ 103  
§ 104  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 105  
§ 105a - Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
§ 105b - Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
§ 106 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 107 - Zmocňovací ustanovení
§ 108  
§ 109 - Zrušovací ustanovení
§ 110 - Účinnost
Zavřít
MENU