27/2010 Sb.Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 008 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 28. ledna 2010 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
27

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2001 Sb.,
zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 421/2004 Sb., zákonem č. 557/2004 Sb.,
zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 138/2006 Sb.,
zákonem č. 140/2006 Sb., zákonem č. 245/2006 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 27/2008 Sb.,
zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 477/2008 Sb. a zákonem č. 421/2009 Sb.ZÁKON
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy a působnost zákona

        (1)  Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků1), jimiž jsou obce2) a kraje3), a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.

        (2)  Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí2) (dále jen „svazek obcí“), pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí.

        (3)  Ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na rozpočty a finanční hospodaření obcí, platí ve statutárních městech2) a v hlavním městě Praze rovněž pro jejich městské části nebo obvody. Obsah rozpočtu městských částí nebo obvodů, včetně struktury jejich příjmů a výdajů, stanoví město ve své pravomoci.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a působnost zákona
ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
§ 2 - Nástroje finančního hospodaření
§ 3 - Rozpočtový výhled
§ 4 - Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí
§ 5 - Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí
§ 6 - Obsah rozpočtu
§ 7 - Příjmy rozpočtu obce
§ 8 - Příjmy rozpočtu kraje
§ 9 - Výdaje rozpočtu obce
§ 10 - Výdaje rozpočtu kraje
ČÁST TŘETÍ - ROZPOČTOVÝ PROCES
§ 11 - Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku
§ 11a - Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
§ 12 - Rozpočtová skladba
§ 13 - Rozpočtové provizorium
§ 14 - Rozpis rozpočtu
§ 15 - Hospodaření podle rozpočtu a kontrola
§ 16 - Změny rozpočtu
§ 17 - Závěrečný účet
§ 17a - Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti
§ 18 - Časové použití rozpočtu
§ 19 - Účelovost rozpočtových prostředků
§ 20 - Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků
§ 21 - Kompenzační peněžní operace
§ 22 - Porušení rozpočtové kázně
§ 22a - Správní delikty
§ 22b - Společná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
§ 23 - Druhy organizací územních samosprávných celků
§ 24 - Vznik organizačních složek územního samosprávného celku
§ 25 - Hospodaření organizačních složek
§ 26 - Zřizovací listina organizačních složek
§ 27 - Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
§ 28 - Finanční hospodaření příspěvkových organizací
§ 29 - Peněžní fondy příspěvkových organizací
§ 30 - Rezervní fond
§ 31 - Investiční fond
§ 32 - Fond odměn
§ 33 - Fond kulturních a sociálních potřeb
§ 33a - zrušen
§ 33b - Stravování a stravovací služby
§ 34 - Úvěry, půjčky a ručení příspěvkové organizace
§ 35 - Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi
§ 36 - Nakládání s cennými papíry příspěvkovými organizacemi
§ 37 - Poskytování darů příspěvkovými organizacemi
§ 37a - Zřizování a zakládání právnických osob
ČÁST PÁTÁ - HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ
§ 38 - Majetek svazku obcí
§ 39 - Finanční hospodaření svazku obcí
§ 39a - Druhy organizací svazku obcí
§ 39b - Předchozí souhlas
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40 - Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
§ 41 - Přechodná ustanovení
§ 42 - Účinnost
Zavřít
MENU