101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. června 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
101

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států.


§ 2

      Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").


§ 3

Působnost zákona

      (1) Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

      (2) Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

      (3) Zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.

      (4) Zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.

      (5) Zpracování osobních údajů pro účely statistické a archivnictví stanoví zvláštní zákony.1),2)

      (6) Ustanovení § 5, 9, 11, 16 a 27 tohoto zákona se nepoužijí pro zpracování osobních údajů

a)
zpravodajskými službami,3)

b)
Policií České republiky, včetně její Národní ústředny Interpolu, při odhalování trestné činnosti,4)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Působnost zákona
§ 4 - Vymezení pojmů
HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Citlivé údaje
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Oznamovací povinnost
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Likvidace osobních údajů
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náprava nemajetkové újmy
§ 24  
§ 25 - Náhrada škody
§ 26  
HLAVA III - PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ
§ 27  
HLAVA IV - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU
§ 28  
§ 29  
HLAVA V - ORGANIZACE ÚŘADU
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Předseda Úřadu
§ 33  
§ 34  
HLAVA VI - ČINNOST ÚŘADU
§ 35 - Registrace
§ 36 - Výroční zpráva
§ 37 - Oprávnění kontrolujících
§ 38 - Povinnosti kontrolujících
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Oprávnění a povinnosti při dozoru
HLAVA VII - SANKCE
§ 44 - Přestupky
§ 45 - Pořádková pokuta
§ 46 - Pokuty správcům a zpracovatelům
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 47 - Opatření pro přechodné období
§ 48 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 49 - Novela trestního zákona
ČÁST TŘETÍ  
§ 50 - Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 51  
Zavřít
MENU