260/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
260

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb. a č. 136/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)
výrobou vybraných výrobků proces, při kterém vybraný výrobek vznikne nebo dozná změn ve své podstatě či ve vnější úpravě,".
      2. V § 2 písm. f) se vypouští slovo "skutečná" a na konci se připojují tato slova: "nebo částka, o kterou byl neoprávněně zvýšen nárok na vrácení daně podle § 12,".

      3. V § 2 písm. g) bodě 8 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který včetně poznámky č. 8a) zní:

"9.
fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány pro účely splnění komisionářské smlouvy.8a)

__________________
8a)
§ 577 až 590 zákona č. 513/1992 Sb.".

      4. V § 2 se dosavadní písmena e) až g) označují jako písmena f) až h).

      5. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)
malým nezávislým pivovarem taková právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž roční výstav piva (dále jen "výstav") není větší než 200 000 hl a která splňuje podmínky podle zvláštního předpisu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU