114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. března 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. února 1992 Nabývá účinnosti: 1. června 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. února 1992

o ochraně přírody a krajiny


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

        Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.§ 2

Ochrana přírody a krajiny

        (1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.


        (2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména

a)   ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,

b)   obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,

c)   ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,

d)   ochranou dřevin rostoucích mimo les,

e)   vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Ochrana přírody a krajiny
§ 3 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
§ 4 - Základní povinnosti při obecné ochraně přírody
§ 5 - Obecná ochrana rostlin a živočichů
§ 6 - Registrace významných krajinných prvků
§ 7 - Ochrana dřevin
§ 8 - Povolení ke kácení dřevin
§ 9 - Náhradní výsadba a odvody
§ 10 - Ochrana a využití jeskyní
§ 11 - Ochrana paleontologických nálezů
§ 12 - Ochrana krajinného rázu a přírodní park
§ 13 - Přechodně chráněné plochy
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
HLAVA PRVNÍ  
§ 14 - Kategorie zvláště chráněných území
HLAVA DRUHÁ  
§ 15 - Národní parky
§ 16 - Základní ochranné podmínky národních parků
§ 17 - Členění území národních parků
§ 18 - Plány péče o národní parky a jejich ochranná pásma
§ 19 - Návštěvní řády národních parků
§ 20 - Rada národního parku
§ 21 - Právo myslivosti a rybářství v národních parcích
§ 22 - Lesy národních parků
§ 23 - Právo vlastnictví k některému majetku v národních parcích
§ 24 - Poplatky v národních parcích
HLAVA TŘETÍ  
§ 25 - Chráněné krajinné oblasti
§ 26 - Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí
§ 27 - Zóny a plány péče v chráněných krajinných oblastech
HLAVA ČTVRTÁ  
§ 28 - Národní přírodní rezervace
§ 29 - Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací
§ 30 - Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích
§ 31 - Lesy národních přírodních rezervací
§ 32 - Právo vlastnictví k některému majetku v národních přírodních rezervacích
§ 33 - Přírodní rezervace
§ 34 - Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích
HLAVA PÁTÁ  
§ 35 - Národní přírodní památka
§ 36 - Přírodní památka
HLAVA ŠESTÁ  
§ 37 - Ochranná pásma zvláště chráněných území
§ 38 - Plány péče o vybraná zvláště chráněná území
§ 39 - Smluvní ochrana některých zvláště chráněných částí přírody
§ 40 - Postup při vyhlašování zvláště chráněných území
§ 41 - Projednávání záměrů na vyhlášení s orgány státní správy
§ 42 - Evidence a označování zvláště chráněných území
§ 43 - Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
§ 44 - Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích
§ 45 - Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem
ČÁST ČTVRTÁ - PAMÁTNÉ STROMY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A NEROSTŮ
HLAVA PRVNÍ  
§ 46 - Památné stromy a jejich ochranná pásma
§ 47 - Evidence a označování památných stromů
§ 48 - Zvláště chráněné rostliny a živočichové
§ 49 - Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin
§ 50 - Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
§ 51 - Zvláštní ochrana nerostů
§ 52 - Záchranné programy zvláště chráněných druhů
§ 53 - Vývoz
§ 54 - Prokázání původu
HLAVA DRUHÁ  
§ 55 - Projednávání záměrů na vyhlášení
§ 56 - Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů
§ 57 - Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů
ČÁST PÁTÁ - NĚKTERÁ OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘI OCHRANĚ PŘÍRODY, PŘÍSTUP DO KRAJINY, ÚČAST VEŘEJNOSTI A PRÁVO NA INFORMACE V OCHRANĚ PŘÍRODY
HLAVA PRVNÍ  
§ 58 - Základní povinnosti
§ 59 - Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability
§ 60 - Vyvlastnění a obligatorní převod práva hospodaření
§ 61 - Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků
§ 62 - Vstup na pozemky
§ 63 - Přístup do krajiny
§ 64 - Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody
§ 65 - Dotčení zájmů ochrany přírody
§ 66 - Omezení a zákaz činnosti
HLAVA DRUHÁ  
§ 67 - Povinnosti investorů
§ 68 - Opatření ke zlepšování přírodního prostředí
§ 69 - Finanční příspěvek
HLAVA TŘETÍ  
§ 70 - Účast občanů
§ 71 - Účast obcí
§ 72 - Právo na informace v ochraně přírody a krajiny
§ 73 - Věda a výzkum
§ 74 - Spolupráce při ochraně přírody
ČÁST ŠESTÁ - ORGÁNY A STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY
HLAVA PRVNÍ  
§ 75 - Orgány ochrany přírody
§ 76 - Působnost obcí
§ 77 - Působnost okresních úřadů
§ 78 - Působnost správ národních parků a chráněných krajinných oblastí
§ 79 - Působnost ministerstva životního prostředí
§ 80 - Působnost České inspekce životního prostředí
§ 81 - Stráž přírody
§ 82 - Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody
HLAVA DRUHÁ  
§ 83 - Řízení ve věcech ochrany přírody
§ 84 - Změny a zrušení povolení
§ 85 - Státní dozor v ochraně přírody
ČÁST SEDMÁ - ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PŘÍRODY
§ 86 - Odstranění následků neoprávněných zásahů
§ 87 - Přestupky
§ 88 - Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti
§ 89 - Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 90 - Ustanovení společná
§ 91 - Ustanovení přechodné
§ 92 - Ustanovení zrušovací
§ 93 - Účinnost
Příloha - Seznam národních parků a chráněných krajinných oblastí v České republice k ustanovení § 78 odst. 1 zákona
Zavřít
MENU