175/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

ZÁKON

ze dne 2. května 1990,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb. a č. 84/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

A.
Změny obecné části:

      1. § 1 zní:

"§ 1

      Účelem trestního zákona je chránit společnost a ústavní zřízení České a Slovenské Federativní Republiky, práva a oprávněné zájmy občanů a organizací.".

      2. V § 7 odst. 1 se za slovo "organizování" vkládají slova "zvlášť závažného (§ 41 odst. 2)" a za slova "pomoci k" se vkládá slovo "takovému".

      3. V § 12 odst. 2, v § 25 a v § 32 odst. 1 se slova "požitím alkoholického nápoje nebo omamného prostředku" nahrazují slovy "vlivem návykové látky".

      4. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      "(3) Podle československého zákona se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán na palubě československé lodi nebo československého letadla mimo území republiky. Místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle odstavce 2.".

      5. § 19 zní:

"§ 19

      Podle československého zákona se posuzuje trestnost rozvrácení republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodnictví (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105), padělání a pozměňování peněz (§ 140), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 141), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 142), útoku na státní orgán podle § 153, útoku na veřejného činitele podle § 155, genocidia (§ 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), válečné krutosti (§ 263), persekuce obyvatelstva (§ 263a), plenění v prostoru válečných operací (§ 264), zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 265) a trestného činu proti míru podle § 1 zákona č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která není obyvatelem republiky.".
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Zavřít
MENU