Vybrané důležité zákony

Na této stránce Vás chceme upozornit na důležité předpisy z různých oblastí:

Daňové právo
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 29.07.2016
Celní zákon
Účinnost od: 1. dubna 1993
Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Účinnost od: 1. května 1994    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Účinnost od: 1. prosince 2000
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Účinnost od: 1. října 2000    Zrušeno : 19.09.2016
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Občanské právo
Účinnost od: 1. října 1949
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o rodině
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o cenných papírech
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon o ochraně spotřebitele
Účinnost od: 1. ledna 1993
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky
Účinnost od: 1. května 1994    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Účinnost od: 1. října 1995 s výjimkou
Zákon o státní sociální podpoře
Účinnost od: 1. října 2000    Zrušeno : 19.09.2016
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
Obchodní právo
Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o cenných papírech
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon o ochraně spotřebitele
Účinnost od: 1. května 1994    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost
Účinnost od: 1. února 1991
Zákon o kolektivním vyjednávání
Stavební právo
Účinnost od: 1. května 1990    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Účinnost od: 1. května 1994    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. ledna 1998
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Trestní právo
Účinnost od: 1. ledna 1962
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. června 2000 s výjimkou
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. prosince 2000
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Účinnost od: 1. října 2000    Zrušeno : 19.09.2016
Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
Ostatní vybrané
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon o životním a existenčním minimu
Účinnost od: 1. ledna 2012 s výjimkou
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Zavřít
MENU