Sbírka mezinárodních smluv 2004

čá. 060/2004 Sb.m.s. rozeslána 14. prosince 2004
Účinnost od: 1. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
Účinnost od: 9. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
Účinnost od: 24. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
Účinnost od: 1. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
čá. 059/2004 Sb.m.s. rozeslána 7. prosince 2004
Účinnost od: 30. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
čá. 058/2004 Sb.m.s. rozeslána 3. prosince 2004
Účinnost od: 28. srpna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
Účinnost od: 28. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
čá. 057/2004 Sb.m.s. rozeslána 19. listopadu 2004
Účinnost od: 17. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
Účinnost od: 1. října 2004    Zrušeno : 01.10.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích
čá. 056/2004 Sb.m.s. rozeslána 12. listopadu 2004
Účinnost od: 12. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb. m. s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
čá. 055/2004 Sb.m.s. rozeslána 10. listopadu 2004
Účinnost od: 12. října 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí
Účinnost od: 4. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela
Účinnost od: 27. dubna 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora
Účinnost od: 11. května 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
čá. 054/2004 Sb.m.s. rozeslána 2. listopadu 2004
Účinnost od: 14. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
čá. 053/2004 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2004
Účinnost od: 4. října 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
čá. 052/2004 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva financí/Generálního ředitelství cel
Účinnost od: 1. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 16. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska
Účinnost od: 13. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
čá. 051/2004 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2004
Účinnost od: 8. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem turistiky Spojených států mexických
Účinnost od: 9. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
Účinnost od: 9. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
Účinnost od: 9. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
Účinnost od: 9. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
Účinnost od: 1. listopadu 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
čá. 050/2004 Sb.m.s. rozeslána 18. října 2004
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva informatiky
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva zemědělství
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy
Účinnost od: 10. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Účinnost od: 24. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
čá. 049/2004 Sb.m.s. rozeslána 15. října 2004
Účinnost od: 17. října 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti
čá. 048/2004 Sb.m.s. rozeslána 8. října 2004
Účinnost od: 16. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
Účinnost od: 18. července 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice
Účinnost od: 16. května 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice
Účinnost od: 16. května 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Ochrana vody v povodí řeky Dyje v České republice
Účinnost od: 13. března 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Střední Morava, Česká republika
čá. 047/2004 Sb.m.s. rozeslána 17. září 2004
Účinnost od: 10. srpna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic
čá. 046/2004 Sb.m.s. rozeslána 15. září 2004
Účinnost od: 21. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Účinnost od: 15. září 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti
čá. 045/2004 Sb.m.s. rozeslána 24. srpna 2004
Účinnost od: 16. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika
Účinnost od: 5. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika
Účinnost od: 16. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika
Účinnost od: 16. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika
Účinnost od: 10. listopadu 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika
čá. 044/2004 Sb.m.s. rozeslána 13. srpna 2004
Účinnost od: 30. dubna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD)
čá. 043/2004 Sb.m.s. rozeslána 11. srpna 2004
Účinnost od: 4. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky
čá. 042/2004 Sb.m.s. rozeslána 10. srpna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se jednostranného prohlášení Evropské investiční banky k úpravě závazků vyplývajících z Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
Účinnost od: 20. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství
čá. 041/2004 Sb.m.s. rozeslána 4. srpna 2004
Účinnost od: 5. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
čá. 040/2004 Sb.m.s. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 17. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království, ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, ministrem národní obrany Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení a Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení upravujícího přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda o porozumění
čá. 039/2004 Sb.m.s. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 8. března 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o leteckých službách
čá. 038/2004 Sb.m.s. rozeslána 30. července 2004
Účinnost od: 1. srpna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacíbo cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Účinnost od: 1. srpna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic
čá. 037/2004 Sb.m.s. rozeslána 23. července 2004
Účinnost od: 14. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Přílohy ke Všeobecné bezpečnostní dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností
Účinnost od: 23. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973
čá. 036/2004 Sb.m.s. rozeslána 16. července 2004
Účinnost od: 11. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2004 - 2006
Účinnost od: 9. dubna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a Dohody o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci
Účinnost od: 14. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou
čá. 035/2004 Sb.m.s. rozeslána 15. července 2004
Účinnost od: 15. dubna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Panamské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 8. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
čá. 034/2004 Sb.m.s. rozeslána 7. července 2004
Účinnost od: 7. července 2004    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují opravy "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., jejíž změny a doplňky byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a č. 65/2003 Sb. m. s.
čá. 033/2004 Sb.m.s. rozeslána 1. července 2004
Účinnost od: 1. července 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o státním občanství
čá. 032/2004 Sb.m.s. rozeslána 5. března 2004
Účinnost od: 5. března 2004
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě nesprávnosti v překladu do českého jazyka Evropské úmluvy o vydávání, přijaté v Paříži dne 13. prosince 1957 a vyhlášené pod č. 549/1992 Sb.
Účinnost od: 12. května 2004    Účinnost do :12.05.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministerstvem informací a komunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií
čá. 031/2004 Sb.m.s. rozeslána 29. června 2004
Účinnost od: 30. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
čá. 030/2004 Sb.m.s. rozeslána 29. června 2004
Účinnost od: 29. června 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
čá. 029/2004 Sb.m.s. rozeslána 15. června 2004
Účinnost od: 29. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003
čá. 028/2004 Sb.m.s. rozeslána 7. června 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
čá. 027/2004 Sb.m.s. rozeslána 7. června 2004
Účinnost od: 1. prosince 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
Účinnost od: 4. února 1991
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě
čá. 026/2004 Sb.m.s. rozeslána 31. května 2004
Účinnost od: 26. září 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 11/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
čá. 025/2004 Sb.m.s. rozeslána 24. května 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky
Účinnost od: 27. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
čá. 024/2004 Sb.m.s. rozeslána 24. května 2004
Účinnost od: 7. listopadu 2003    Zrušeno : 06.12.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení úplného znění Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), se změnami platnými od 7. listopadu 2003
Účinnost od: 30. dubna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
čá. 023/2004 Sb.m.s. rozeslána 18. května 2004
Účinnost od: 2. dubna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany
čá. 022/2004 Sb.m.s. rozeslána 18. května 2004
Účinnost od: 15. října 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část II
Účinnost od: 15. října 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Německem
Účinnost od: 15. října 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Rakouskem
Účinnost od: 15. října 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Polskem
Účinnost od: 1. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi
čá. 021/2004 Sb.m.s. rozeslána 30. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o publikování právně závazných znění právních aktů Evropských společenství a Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union)
čá. 020/2004 Sb.m.s. rozeslána 3. května 2004
Účinnost od: 3. května 2004
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě nesprávnosti v překladu do českého jazyka v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, vyhlášené pod č. 551/1992 Sb.
Účinnost od: 12. února 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2003, 2004 a 2005
Účinnost od: 29. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
Účinnost od: 24. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 019/2004 Sb.m.s. rozeslána 21. dubna 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2004 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 26/02/2004, kterým se mění přílohy Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
Účinnost od: 1. dubna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2004 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 24/02/2004 o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
čá. 018/2004 Sb.m.s. rozeslána 16. dubna 2004
Účinnost od: 3. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 4. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou Evropy o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy v Praze
čá. 017/2004 Sb.m.s. rozeslána 16. dubna 2004
Účinnost od: 27. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Bulharské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Estonské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Litevské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Lotyšské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Republiky Slovinsko k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Rumunska k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Slovenské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsaných v Bruselu dne 26. března 2003
čá. 016/2004 Sb.m.s. rozeslána 7. dubna 2004
Účinnost od: 13. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 015/2004 Sb.m.s. rozeslána 28. dubna 2004
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
čá. 014/2004 Sb.m.s. rozeslána 1. dubna 2004
Účinnost od: 19. listopadu 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
čá. 013/2004 Sb.m.s. rozeslána 1. dubna 2004
Účinnost od: 1. dubna 2004    Účinnost do :01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
čá. 012/2004 Sb.m.s. rozeslána 18. března 2004
Účinnost od: 3. března 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky
Účinnost od: 16. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství
Účinnost od: 16. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2004 - 2006
čá. 011/2004 Sb.m.s. rozeslána 11. března 2004
Účinnost od: 12. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Honduraské republiky o zrušení vízové povinnosti
čá. 010/2004 Sb.m.s. rozeslána 11. března 2004
Účinnost od: 12. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo
Účinnost od: 26. února 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
čá. 009/2004 Sb.m.s. rozeslána 11. března 2004
Účinnost od: 25. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se horizontálního programu zaměřeného k přípravě kandidátských zemí na rozšířenou decentralizaci (EDIS) řízení předvstupních fondů v České republice
Účinnost od: 16. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část I
Účinnost od: 25. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku - část II
Účinnost od: 25. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Finančnímu memorandu týkajícímu se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku
Účinnost od: 2. prosince 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Polskem
Účinnost od: 25. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Rakouskem
Účinnost od: 25. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Německem
Účinnost od: 13. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Polsko
Účinnost od: 13. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Německo
Účinnost od: 13. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Rakousko
čá. 008/2004 Sb.m.s. rozeslána 1. března 2004
Účinnost od: 1. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. března 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
čá. 007/2004 Sb.m.s. rozeslána 1. března 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s. a č. 21/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s. a č. 20/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
Účinnost od: 1. ledna 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s. a č. 44/2002 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
čá. 006/2004 Sb.m.s. rozeslána 13. února 2004
Účinnost od: 16. prosince 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 005/2004 Sb.m.s. rozeslána 9. února 2004
Účinnost od: 1. února 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy
čá. 004/2004 Sb.m.s. rozeslána 30. ledna 2004
Účinnost od: 30. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v českém překladu anglického znění Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, vyhlášené pod č. 184/1995 Sb.
Účinnost od: 1. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 4. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006
čá. 003/2004 Sb.m.s. rozeslána 22. ledna 2004
Účinnost od: 3. listopadu 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně článku 48 Prováděcího protokolu na léta 1997 - 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977, sjednané výměnou nót ze dne 26. srpna 2003 a 3. listopadu 2003
Účinnost od: 30. prosince 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně článku 48 Prováděcího protokolu na léta 1997 - 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977, sjednané výměnou nót ze dne 20. prosince 2002 a 30. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2002    Účinnost do :01.01.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Prováděcího protokolu na léta 1997 - 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977, sjednané výměnou nót ze dne 26. září 2001 a 15. října 2001
Účinnost od: 12. června 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 121/1997 Sb., o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 - 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977
Účinnost od: 25. listopadu 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fondu
Účinnost od: 1. ledna 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na programu Společenství v oblasti elektronické výměny dat mezi veřejnými správami (IDA)
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s. a č. 46/2003 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
čá. 002/2004 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2004
Účinnost od: 19. listopadu 2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Korejské republiky na léta 2003 - 2005
Účinnost od: 15. listopadu 1990
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách
Účinnost od: 22. listopadu 2003    Zrušeno : 01.08.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Občanskoprávní úmluvě o korupci
čá. 001/2004 Sb.m.s. rozeslána 2. ledna 2004
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
Účinnost od: 1. ledna 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
Zavřít
MENU