Sbírka předpisů 2022 - podle účinnosti

471/2022 Sb.

Účinnost od: 31.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/2009 Sb.;Mění 12/2020 Sb.)

468/2022 Sb.

Účinnost od: 31.12.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
(Mění 322/2017 Sb.)

455/2022 Sb.

Účinnost od: 31.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 323/2021 Sb.)

416/2022 Sb.

Účinnost od: 31.12.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
(Mění 182/2006 Sb.)

177/2022 Sb.

Účinnost od: 31.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb. nepřímo, 277/2019 Sb.;Mění 222/2016 Sb.;Mění 277/2019 Sb.)

323/2021 Sb.

Účinnost od: 31.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb. nepřímo (455/2022 Sb.))

454/2022 Sb.

Účinnost od: 28.12.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně

453/2022 Sb.

Účinnost od: 28.12.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky

447/2022 Sb.

Účinnost od: 26.12.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 301/2022 Sb.;Mění 323/2022 Sb.;Mění 329/2022 Sb.;Mění 393/2022 Sb.)

448/2022 Sb.

Účinnost od: 23.12.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

446/2022 Sb.

Účinnost od: 23.12.2022

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

379/2022 Sb.

Účinnost od: 22.12.2022

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

378/2022 Sb.

Účinnost od: 22.12.2022

Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

377/2022 Sb.

Účinnost od: 22.12.2022

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
(Ruší 97/2022 Sb.)

376/2022 Sb.

Účinnost od: 22.12.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 40/1995 Sb.)

375/2022 Sb.

Účinnost od: 22.12.2022

Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
(Mění 268/2014 Sb.;Mění 183/2017 Sb.;Ruší 366/2017 Sb.;Mění 89/2021 Sb.;Mění 90/2021 Sb.;Ruší 56/2015 Sb.;Ruší 62/2015 Sb.;Ruší 170/2021 Sb.;Ruší 171/2021 Sb.;Ruší 186/2021 Sb.;Ruší 187/2021 Sb.)

426/2022 Sb.

Účinnost od: 20.12.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce

425/2022 Sb.

Účinnost od: 20.12.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti

411/2022 Sb.

Účinnost od: 17.12.2022

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
(Ruší 350/2020 Sb.;Ruší 296/2021 Sb.)

407/2022 Sb.

Účinnost od: 17.12.2022

Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

362/2022 Sb.

Účinnost od: 15.12.2022

Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

393/2022 Sb.

Účinnost od: 12.12.2022    Účinnost do: 27.12.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 301/2022 Sb.;Mění 323/2022 Sb.;Mění 329/2022 Sb.)

336/2022 Sb.

Účinnost od: 11.12.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
(Mění 477/2021 Sb.)

229/2022 Sb.

Účinnost od: 11.12.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

394/2022 Sb.

Účinnost od: 09.12.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

385/2022 Sb.

Účinnost od: 09.12.2022

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2022

121/2022 Sb.

Účinnost od: 05.12.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

366/2022 Sb.

Účinnost od: 03.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

365/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2000 Sb.)

364/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině

363/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.)

361/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
(Ruší 173/2016 Sb.)

360/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

358/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 329/2011 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

355/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.
(Mění 295/2015 Sb.)

350/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
(Mění 117/2016 Sb.)

348/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(Mění 25/2020 Sb.)

314/2022 Sb.

Účinnost od: 01.12.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

347/2022 Sb.

Účinnost od: 23.11.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

227/2022 Sb.

Účinnost od: 22.11.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
(Mění 308/2017 Sb.)

338/2022 Sb.

Účinnost od: 21.11.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2010 Sb.)

344/2022 Sb.

Účinnost od: 19.11.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
(Mění 57/2022 Sb.)

345/2022 Sb.

Účinnost od: 18.11.2022

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022

342/2022 Sb.

Účinnost od: 18.11.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

341/2022 Sb.

Účinnost od: 18.11.2022    Účinnost do: 08.01.2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

rs157/2022 Sb.

Účinnost od: 18.11.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.

330/2022 Sb.

Účinnost od: 15.11.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2018 Sb.;Mění 82/2012 Sb.;Mění 343/2014 Sb.)

329/2022 Sb.

Účinnost od: 12.11.2022    Účinnost do: 27.12.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.
(Mění 301/2022 Sb.;Mění 323/2022 Sb.)

333/2022 Sb.

Účinnost od: 10.11.2022

Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

325/2022 Sb.

Účinnost od: 04.11.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2019 Sb.)

327/2022 Sb.

Účinnost od: 03.11.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
(Mění 373/2021 Sb.)

326/2022 Sb.

Účinnost od: 03.11.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

322/2022 Sb.

Účinnost od: 01.11.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
(Mění 206/2022 Sb.)

321/2022 Sb.

Účinnost od: 01.11.2022

Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
(Mění 220/2019 Sb.;Mění 291/2019 Sb.;Mění 245/2021 Sb.)

179/2022 Sb.

Účinnost od: 01.11.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

317/2022 Sb.

Účinnost od: 31.10.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

323/2022 Sb.

Účinnost od: 28.10.2022    Účinnost do: 27.12.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
(Mění 301/2022 Sb.)

80/2021 Sb.

Účinnost od: 27.10.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2004 Sb.)

335/2022 Sb.

Účinnost od: 22.10.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
(Mění 278/2021 Sb.)

300/2022 Sb.

Účinnost od: 22.10.2022

Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

309/2022 Sb.

Účinnost od: 15.10.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
(Mění 200/2022 Sb.)

308/2022 Sb.

Účinnost od: 15.10.2022

Nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

284/2022 Sb.

Účinnost od: 15.10.2022

Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
(Ruší 193/2013 Sb.)

305/2022 Sb.

Účinnost od: 12.10.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 238/2011 Sb.)

304/2022 Sb.

Účinnost od: 12.10.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
(Mění 6/2003 Sb.)

303/2022 Sb.

Účinnost od: 12.10.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

307/2022 Sb.

Účinnost od: 11.10.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

306/2022 Sb.

Účinnost od: 11.10.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2005 Sb.)

301/2022 Sb.

Účinnost od: 09.10.2022    Účinnost do: 27.12.2022

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

299/2022 Sb.

Účinnost od: 08.10.2022

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
(Ruší 263/2022 Sb.)

rs138/2022 Sb.

Účinnost od: 07.10.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb.

294/2022 Sb.

Účinnost od: 04.10.2022    Účinnost do: 08.01.2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

293/2022 Sb.

Účinnost od: 04.10.2022

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) a ve dnech 30. září a 1. října 2022 (II. kolo)

278/2022 Sb.

Účinnost od: 04.10.2022

Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč

292/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

289/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 595/2006 Sb.)

288/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 60/2015 Sb.)

287/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2000 Sb.;Mění 265/1991 Sb.)

286/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

277/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
(Mění 389/2011 Sb.)

276/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
(Ruší 388/2020 Sb.)

248/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 97/1996 Sb.)

247/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 242/2000 Sb.;Mění 146/2002 Sb.)

246/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Ruší 299/2003 Sb.;Ruší 379/2003 Sb.;Ruší 380/2003 Sb.;Ruší 382/2003 Sb.;Ruší 356/2004 Sb.;Ruší 389/2004 Sb.;Ruší 214/2005 Sb.;Ruší 260/2005 Sb.;Ruší 155/2006 Sb.;Ruší 156/2006 Sb.;Mění 375/2006 Sb.;Ruší 36/2007 Sb.;Ruší 316/2007 Sb.;Ruší 288/2008 Sb.;Ruší 290/2008 Sb.;Ruší 447/2009 Sb.;Ruší 12/2010 Sb.;Ruší 161/2012 Sb.;Ruší 416/2012 Sb.;Ruší 59/2013 Sb.;Ruší 72/2013 Sb.;Ruší 125/2013 Sb.;Ruší 134/2014 Sb.;Ruší 286/2014 Sb.;Ruší 64/2015 Sb.;Ruší 192/2015 Sb.;Ruší 13/2016 Sb.;Mění 18/2018 Sb.)

245/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
(Mění 37/2021 Sb.)

244/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 542/2020 Sb.)

243/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

212/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022

203/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

196/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
(Výjimka účinnosti )

131/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

120/2022 Sb.

Účinnost od: 01.10.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

285/2022 Sb.

Účinnost od: 30.09.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 317/2020 Sb.)

283/2022 Sb.

Účinnost od: 28.09.2022    Účinnost do: 09.10.2022

Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

282/2022 Sb.

Účinnost od: 27.09.2022    Účinnost do: 08.01.2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

281/2022 Sb.

Účinnost od: 27.09.2022

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České re-publiky ve volebních obvodech č. 25 Sídlo: Praha 6 a č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí a č. 64 Sídlo: Bruntál konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo)

280/2022 Sb.

Účinnost od: 27.09.2022

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

279/2022 Sb.

Účinnost od: 27.09.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

274/2022 Sb.

Účinnost od: 22.09.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

271/2022 Sb.

Účinnost od: 17.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
(Mění 207/2021 Sb.)

272/2022 Sb.

Účinnost od: 15.09.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie
(Mění 262/2022 Sb.)

242/2022 Sb.

Účinnost od: 15.09.2022

Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
(Mění 231/2001 Sb.;Mění 132/2010 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 496/2012 Sb.)

266/2022 Sb.

Účinnost od: 14.09.2022

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových

268/2022 Sb.

Účinnost od: 09.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

265/2022 Sb.

Účinnost od: 06.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

267/2022 Sb.

Účinnost od: 05.09.2022

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

264/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2017 Sb.;Mění 304/2014 Sb.)

263/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022    Zrušeno: 08.10.2022

Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

262/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

257/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

256/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

255/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

251/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.
(Mění 234/2009 Sb.)

250/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/2005 Sb.;Mění 48/2005 Sb.)

249/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 313/2021 Sb.)

241/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 123/1998 Sb.;Mění 130/2002 Sb.)

240/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 69/2006 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 194/2010 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 134/2016 Sb.)

214/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.)

210/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2017 Sb.)

137/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

136/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

126/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/2005 Sb.)

125/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2005 Sb.)

111/2022 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
(Mění 74/2005 Sb.)

505/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
(Mění 61/2011 Sb.;Mění 129/2012 Sb.)

455/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

323/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

217/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2005 Sb.)

260/2022 Sb.

Účinnost od: 31.08.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb. nepřímo dle 371/2021 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Ruší 253/2021 Sb.;Mění 371/2021 Sb.)

254/2022 Sb.

Účinnost od: 31.08.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

253/2022 Sb.

Účinnost od: 31.08.2022

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

67/2022 Sb.

Účinnost od: 31.08.2022

Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
(Výjimka účinnosti )

rs118/2022 Sb.

Účinnost od: 31.08.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb.

261/2022 Sb.

Účinnost od: 30.08.2022

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022

235/2022 Sb.

Účinnost od: 27.08.2022

Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití

229/2022 Sb.

Účinnost od: 24.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

237/2022 Sb.

Účinnost od: 20.08.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 511/2021 Sb.)

225/2022 Sb.

Účinnost od: 20.08.2022

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
(Ruší 259/2014 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 183/2017 Sb.)

239/2022 Sb.

Účinnost od: 19.08.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

234/2022 Sb.

Účinnost od: 10.08.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 %

233/2022 Sb.

Účinnost od: 10.08.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 %

232/2022 Sb.

Účinnost od: 10.08.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2000 Sb.;Mění 165/2012 Sb.)

228/2022 Sb.

Účinnost od: 10.08.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2014 Sb.)

219/2022 Sb.

Účinnost od: 10.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.
(Mění 236/2015 Sb.)

226/2022 Sb.

Účinnost od: 06.08.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 181/2014 Sb.)

215/2022 Sb.

Účinnost od: 06.08.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 452/2001 Sb.;Ruší 243/2002 Sb.)

238/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
(Mění 477/2021 Sb.)

224/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.
(Mění 344/2012 Sb.)

223/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 349/2015 Sb.)

222/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.
(Mění 132/2018 Sb.)

221/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

220/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 522/2006 Sb.)

217/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

213/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

184/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.
(Mění 244/2013 Sb.)

33/2022 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 148/2019 Sb.)

148/2019 Sb.

Účinnost od: 01.08.2022

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 197/2005 Sb.;Ruší 285/2007 Sb.;Ruší 373/2010 Sb.;Ruší 173/2011 Sb.;Ruší 251/2013 Sb.;Ruší 237/2016 Sb.;Mění 400/2013 Sb.)

211/2022 Sb.

Účinnost od: 28.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
(Mění 2/2015 Sb.)

218/2022 Sb.

Účinnost od: 22.07.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

208/2022 Sb.

Účinnost od: 20.07.2022

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela

299/2021 Sb.

Účinnost od: 16.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 156/1998 Sb.)

121/2022 Sb.

Účinnost od: 05.07.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

209/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
(Mění 477/2021 Sb.)

207/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

205/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022

204/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

203/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 111/2006 Sb.)

202/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.
(Mění 565/2020 Sb.)

201/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021

197/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

196/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě

195/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
(Mění 283/2021 Sb.)

194/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

193/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

192/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

191/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

190/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

189/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

188/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství

187/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
(Mění 151/2005 Sb.)

185/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
(Mění 246/2013 Sb.)

183/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
(Mění 324/2021 Sb. § 7, § 3 odst.3 písm. a), § 3 odst.3 písm. b), § 6 odst.1, § 6 odst.2, § 6 odst.3, § 6 odst.4, § 6 odst.5)

182/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
(Ruší 162/2005 Sb.;Ruší 327/2006 Sb.;Ruší 226/2012 Sb.;Ruší 227/2012 Sb.)

180/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

174/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
(Mění 53/2014 Sb.)

173/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les

172/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
(Ruší 197/1989 Sb.)

170/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

169/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

168/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
(Mění 85/2008 Sb.)

167/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.
(Mění 146/2015 Sb.)

166/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
(Ruší 145/2016 Sb.;Ruší 133/2018 Sb.;Ruší 459/2012 Sb.;Mění 78/2021 Sb.)

163/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.
(Mění 279/1999 Sb.)

162/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
(Ruší 102/2018 Sb.)

161/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

160/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

159/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 463/2013 Sb.)

158/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 55/2011 Sb.)

157/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
(Ruší 416/2020 Sb.)

154/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

153/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2004 Sb.)

151/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
(Mění 1/2022 Sb.;Mění 7/2018 Sb.)

150/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 15/2005 Sb.)

147/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
(Mění 8/2016 Sb.)

145/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)

144/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU

142/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 201/2012 Sb.)

129/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 370/2017 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 229/2002 Sb.)

127/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

124/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
(Mění 22/1989 Sb.;Mění 26/1989 Sb.;Mění 51/1989 Sb.;Mění 55/1996 Sb.)

123/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
(Ruší 202/1995 Sb.;Ruší 74/2002 Sb.;Ruší 75/2002 Sb.)

122/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického

93/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

82/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
(Mění 100/2018 Sb.)

74/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
(Ruší 285/2013 Sb.)

60/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

25/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

12/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 363/2011 Sb.)

8/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
(Mění 150/2008 Sb.)

2/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
(Mění 7/2018 Sb.)

1/2022 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
(Ruší 1/2018 Sb.)

528/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

449/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
(Mění 473/2012 Sb.)

392/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 377/2013 Sb.)

374/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 127/2005 Sb.)

362/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

334/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

329/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 247/2014 Sb.)

286/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 120/2001 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 21/2006 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 12/2020 Sb.)

250/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
(Ruší 174/1968 Sb.;Mění 575/1990 Sb.;Ruší 159/1992 Sb.;Mění 47/1994 Sb.;Mění 71/2000 Sb.;Mění 124/2000 Sb.;Mění 151/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 253/2005 Sb.;Mění 189/2008 Sb.;Mění 223/2009 Sb.;Mění 341/2011 Sb.;Mění 264/2016 Sb.;Ruší 50/1978 Sb.;Mění 48/1982 Sb.;Ruší 98/1982 Sb.;Ruší 398/2001 Sb.;Ruší 112/2005 Sb.;Ruší 461/2013 Sb.;Ruší 85/1978 Sb.;Ruší 21/1979 Sb.;Ruší 18/1979 Sb.;Ruší 19/1979 Sb.;Ruší 73/2010 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 309/2006 Sb.)

244/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

218/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 6/2002 Sb.)

527/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 186/2016 Sb.)

359/2019 Sb.

Účinnost od: 01.07.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 132/2018 Sb.)

206/2022 Sb.

Účinnost od: 30.06.2022

Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

199/2022 Sb.

Účinnost od: 30.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
(Mění 67/2022 Sb.)

198/2022 Sb.

Účinnost od: 30.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
(Mění 65/2022 Sb.;Mění 66/2022 Sb.)

171/2022 Sb.

Účinnost od: 30.06.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

152/2022 Sb.

Účinnost od: 29.06.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
(Mění 187/2018 Sb.)

179/2022 Sb.

Účinnost od: 28.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

178/2022 Sb.

Účinnost od: 28.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

130/2022 Sb.

Účinnost od: 28.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 45/2013 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 341/2011 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 300/2013 Sb.)

200/2022 Sb.

Účinnost od: 27.06.2022

Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

181/2022 Sb.

Účinnost od: 27.06.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

176/2022 Sb.

Účinnost od: 27.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb. nepřímo, 382/2021 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 382/2021 Sb.)

175/2022 Sb.

Účinnost od: 27.06.2022

Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
(Mění 65/2022 Sb.;Mění 66/2022 Sb.;Mění 67/2022 Sb.)

165/2022 Sb.

Účinnost od: 25.06.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.
(Mění 79/2019 Sb.)

164/2022 Sb.

Účinnost od: 25.06.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 360/2021 Sb.)

156/2022 Sb.

Účinnost od: 20.06.2022

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

155/2022 Sb.

Účinnost od: 17.06.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021

134/2022 Sb.

Účinnost od: 15.06.2022

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“

132/2022 Sb.

Účinnost od: 11.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 78/2004 Sb.)

143/2022 Sb.

Účinnost od: 09.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/2012 Sb. nepřímo, 382/2021 Sb.;Mění 382/2021 Sb.)

149/2022 Sb.

Účinnost od: 08.06.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

148/2022 Sb.

Účinnost od: 08.06.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

146/2022 Sb.

Účinnost od: 08.06.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
(Mění 477/2021 Sb.)

140/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

139/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

138/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

133/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 438/2006 Sb.)

131/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

36/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

35/2022 Sb.

Účinnost od: 01.06.2022

Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

141/2022 Sb.

Účinnost od: 31.05.2022

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 10. května 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 56/22 k rozhodování odvolacího (resp. dovolacího) soudu podle § 258 odst. 2 (resp. § 265k odst. 2) trestního řádu

117/2022 Sb.

Účinnost od: 31.05.2022

Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč

118/2022 Sb.

Účinnost od: 29.05.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
(Mění 209/2021 Sb.)

96/2022 Sb.

Účinnost od: 29.05.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
(Mění 87/1995 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 340/2006 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 408/2010 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 374/2015 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 170/2018 Sb.;Ruší 190/2011 Sb.;Ruší 242/2013 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

128/2022 Sb.

Účinnost od: 28.05.2022

Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

135/2022 Sb.

Účinnost od: 27.05.2022

Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
(Mění 43/2022 Sb.)

120/2022 Sb.

Účinnost od: 21.05.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

107/2022 Sb.

Účinnost od: 20.05.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
(Mění 189/2018 Sb.)

119/2022 Sb.

Účinnost od: 17.05.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

110/2022 Sb.

Účinnost od: 15.05.2022

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
(Ruší 477/2012 Sb.)

116/2022 Sb.

Účinnost od: 14.05.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
(Mění 511/2021 Sb.)

115/2022 Sb.

Účinnost od: 11.05.2022

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
(Mění 319/2017 Sb.;Mění 195/2018 Sb.)

91/2022 Sb.

Účinnost od: 11.05.2022

Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
(Mění 229/2002 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 170/2018 Sb.)

114/2022 Sb.

Účinnost od: 10.05.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů

108/2022 Sb.

Účinnost od: 06.05.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
(Mění 112/2019 Sb.;Mění 2/2021 Sb.)

113/2022 Sb.

Účinnost od: 05.05.2022

Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti

112/2022 Sb.

Účinnost od: 05.05.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

106/2022 Sb.

Účinnost od: 02.05.2022

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. (č. 343)
(Mění 70/2022 Sb.)

104/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

103/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 237/2021 Sb.)

102/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

101/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

97/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022    Zrušeno: 22.12.2022

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

95/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
(Mění 112/2015 Sb.)

94/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
(Mění 327/2011 Sb.)

92/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

90/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2000 Sb.)

79/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
(Ruší 296/2015 Sb.;Ruší 266/2016 Sb.)

64/2022 Sb.

Účinnost od: 01.05.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

100/2022 Sb.

Účinnost od: 30.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
(Mění 242/2021 Sb.)

99/2022 Sb.

Účinnost od: 30.04.2022

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023

98/2022 Sb.

Účinnost od: 30.04.2022

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
(Ruší 175/2021 Sb.)

105/2022 Sb.

Účinnost od: 29.04.2022

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

93/2022 Sb.

Účinnost od: 27.04.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

89/2022 Sb.

Účinnost od: 27.04.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
(Mění 261/2021 Sb.)

87/2022 Sb.

Účinnost od: 20.04.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2026, 6,00 %

86/2022 Sb.

Účinnost od: 20.04.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %

85/2022 Sb.

Účinnost od: 20.04.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022–2024, 0,00 %

84/2022 Sb.

Účinnost od: 14.04.2022

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 313)

83/2022 Sb.

Účinnost od: 13.04.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 237/2021 Sb.)

81/2022 Sb.

Účinnost od: 13.04.2022    Účinnost do: 25.09.2022

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

73/2022 Sb.

Účinnost od: 11.04.2022

Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost

78/2022 Sb.

Účinnost od: 09.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(Mění 273/2021 Sb.)

77/2022 Sb.

Účinnost od: 03.04.2022    Účinnost do: 01.06.2022

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu (č. 256)
(Mění 43/2022 Sb.)

88/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
(Mění 477/2021 Sb.)

76/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 254)

75/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

72/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

68/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

63/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 162/2015 Sb.)

62/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
(Mění 136/2015 Sb.;Mění 1/2019 Sb.)

58/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu

56/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.
(Mění 231/2016 Sb.)

52/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

51/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení

49/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

41/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
(Mění 462/2013 Sb.)

30/2022 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
(Mění 477/2021 Sb.)

490/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2015 Sb.)

248/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

50/2022 Sb.

Účinnost od: 30.03.2022

Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

71/2022 Sb.

Účinnost od: 29.03.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

70/2022 Sb.

Účinnost od: 25.03.2022

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 236)
(Ruší 44/2022 Sb.;Ruší 46/2022 Sb.;Ruší 59/2022 Sb.)

353/2021 Sb.

Účinnost od: 25.03.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

69/2022 Sb.

Účinnost od: 24.03.2022

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022

61/2022 Sb.

Účinnost od: 22.03.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 432/2010 Sb.)

67/2022 Sb.

Účinnost od: 21.03.2022

Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

66/2022 Sb.

Účinnost od: 21.03.2022

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

65/2022 Sb.

Účinnost od: 21.03.2022

Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

57/2022 Sb.

Účinnost od: 19.03.2022

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

55/2022 Sb.

Účinnost od: 19.03.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
(Mění 315/2018 Sb.)

59/2022 Sb.

Účinnost od: 17.03.2022    Zrušeno: 25.03.2022

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. (č. 208)
(Mění 44/2022 Sb.)

54/2022 Sb.

Účinnost od: 15.03.2022

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů

53/2022 Sb.

Účinnost od: 15.03.2022

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách

47/2022 Sb.

Účinnost od: 12.03.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních moto-rových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Mění 511/2021 Sb.)

48/2022 Sb.

Účinnost od: 11.03.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

46/2022 Sb.

Účinnost od: 10.03.2022    Zrušeno: 25.03.2022

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. (č. 191)
(Mění 44/2022 Sb.)

27/2022 Sb.

Účinnost od: 08.03.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 228/2008 Sb.)

42/2022 Sb.

Účinnost od: 07.03.2022

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

45/2022 Sb.

Účinnost od: 04.03.2022

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 161)

44/2022 Sb.

Účinnost od: 04.03.2022    Zrušeno: 25.03.2022

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 148)

43/2022 Sb.

Účinnost od: 04.03.2022    Účinnost do: 03.04.2022

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 (č. 147)

40/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
(Mění 565/2020 Sb.)

38/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
(Ruší 194/2013 Sb.)

37/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
(Mění 161/2005 Sb.)

34/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

33/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 330/2019 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.;Mění 331/2019 Sb.)

32/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2015 Sb.)

23/2022 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
(Mění 388/2006 Sb.)

94/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2022

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

39/2022 Sb.

Účinnost od: 26.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
(Mění 94/2021 Sb.;Mění 520/2021 Sb.)

28/2022 Sb.

Účinnost od: 25.02.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29/2022 Sb.

Účinnost od: 23.02.2022

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 %

26/2022 Sb.

Účinnost od: 07.02.2022

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
(Mění 520/2021 Sb.)

10/2022 Sb.

Účinnost od: 05.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
(Mění 142/2015 Sb.)

24/2022 Sb.

Účinnost od: 04.02.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

22/2022 Sb.

Účinnost od: 04.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 267/2017 Sb.;Mění 117/2007 Sb.)

21/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 537/2006 Sb.;Ruší 466/2021 Sb.)

20/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 376/2006 Sb.)

19/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2004 Sb.)

18/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.;Ruší 491/2021 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Ruší 492/2021 Sb.)

16/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

15/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
(Mění 141/2021 Sb.)

13/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 528/2005 Sb.)

11/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

6/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
(Mění 329/2020 Sb.)

528/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

505/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
(Mění 378/2010 Sb.;Mění 61/2011 Sb.;Mění 129/2012 Sb.)

504/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
(Mění 259/2012 Sb.)

426/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 133/2005 Sb.;Ruší 371/2007 Sb.;Ruší 289/2010 Sb.;Ruší 88/2012 Sb.;Ruší 72/2016 Sb.;Ruší 209/2006 Sb.)

417/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 143/2001 Sb.;Mění 215/2004 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 395/2009 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 251/2016 Sb.;Ruší 214/2016 Sb.;Mění 250/2016 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 167/1998 Sb.)

325/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon o elektronizaci zdravotnictví
(Výjimka účinnosti )

300/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 358/1992 Sb.)

270/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
(Mění 329/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.)

269/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon o občanských průkazech
(Ruší 328/1999 Sb.;Mění 270/2021 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 85/1990 Sb.;Mění 403/1990 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 231/1991 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 478/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 19/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 37/1995 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 140/1996 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 115/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 207/2000 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 115/2001 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 452/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 170/2002 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 22/2004 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 215/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 348/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 184/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 395/2009 Sb.;Mění 118/2010 Sb.;Mění 132/2010 Sb.;Mění 262/2011 Sb.;Mění 329/2011 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 191/2012 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 383/2012 Sb.;Mění 496/2012 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Mění 45/2013 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 186/2013 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 224/2015 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 250/2016 Sb.;Mění 263/2016 Sb.;Mění 297/2016 Sb.;Mění 59/2017 Sb.;Mění 541/2020 Sb.)

37/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon o evidenci skutečných majitelů
(Výjimka účinnosti ;Mění 304/2013 Sb.)

36/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
(Mění 111/2009 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 21/2006 Sb.;Výjimka účinnosti ;Mění 300/2008 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 250/2017 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 66/2017 Sb. nepřímo 378/2007 Sb.)

44/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

66/2017 Sb.

Účinnost od: 01.02.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

463/2021 Sb.

Účinnost od: 31.01.2022

Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
(Mění 226/2008 Sb.)

270/2021 Sb.

Účinnost od: 31.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
(Mění 261/2021 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 31.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 12/2020 Sb.)

17/2022 Sb.

Účinnost od: 28.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

14/2022 Sb.

Účinnost od: 26.01.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

523/2021 Sb.

Účinnost od: 26.01.2022

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika

9/2022 Sb.

Účinnost od: 19.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 353/2020 Sb.)

7/2022 Sb.

Účinnost od: 19.01.2022

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022

5/2022 Sb.

Účinnost od: 19.01.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

4/2022 Sb.

Účinnost od: 14.01.2022

Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
(Mění 94/2021 Sb.)

3/2022 Sb.

Účinnost od: 06.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 317/2020 Sb.)

rs1/2022 Sb.

Účinnost od: 06.01.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.

31/2022 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 496/2021 Sb.)

533/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.;Ruší 427/2021 Sb.)

532/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 336/2019 Sb.;Ruší 421/2021 Sb.)

531/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 420/2021 Sb.;Mění 341/2017 Sb.;Mění 304/2014 Sb.)

530/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.;Mění 3/2015 Sb.)

529/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

527/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

526/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

525/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
(Mění 376/2011 Sb.)

522/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
(Mění 329/2019 Sb.)

521/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.
(Mění 123/2006 Sb.)

517/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
(Mění 485/2000 Sb.;Mění 330/2001 Sb.;Mění 418/2001 Sb.;Mění 329/2008 Sb.)

516/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 382/2017 Sb.;Mění 37/1992 Sb.)

515/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

514/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

513/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2015 Sb.)

512/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Ruší 576/2020 Sb.;Mění 495/2003 Sb.)

511/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 589/2020 Sb.;Ruší 375/2021 Sb.)

510/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
(Mění 480/2020 Sb.)

509/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
(Mění 294/2015 Sb.)

508/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

507/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

504/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
(Mění 645/2004 Sb.;Mění 259/2012 Sb.)

503/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
(Mění 553/2020 Sb.)

501/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

500/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
(Ruší 109/2008 Sb.;Ruší 354/2012 Sb.;Ruší 119/2014 Sb.)

499/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
(Mění 426/2016 Sb.)

498/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
(Ruší 247/2016 Sb.;Ruší 405/2016 Sb.;Ruší 420/2017 Sb.;Ruší 320/2019 Sb.)

497/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

493/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 587/2020 Sb.;Mění 236/1995 Sb.)

492/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.02.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 590/2020 Sb.)

491/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.02.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 587/2020 Sb.;Mění 236/1995 Sb.)

490/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2015 Sb.)

489/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
(Ruší 9/2016 Sb.)

488/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
(Ruší 62/2011 Sb.)

487/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
(Mění 16/2016 Sb.)

485/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
(Mění 141/2018 Sb.)

483/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o následcích povinného očkování

482/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

481/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

480/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

477/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022

476/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.
(Mění 274/2011 Sb.)

475/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 172/2016 Sb.)

474/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru

473/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce

471/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

469/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
(Mění 290/2007 Sb.)

468/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 68/2015 Sb.)

467/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.
(Mění 105/2010 Sb.)

465/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
(Mění 248/2007 Sb.)

464/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
(Mění 1/2021 Sb.)

462/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
(Ruší 510/2020 Sb.)

461/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.
(Mění 122/2015 Sb.)

458/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.
(Mění 221/2019 Sb.)

457/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

456/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Ruší 139/2004 Sb.)

455/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

454/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci

453/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

452/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
(Mění 13/2014 Sb.)

451/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
(Ruší 411/2008 Sb.;Ruší 205/2011 Sb.)

449/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
(Mění 473/2012 Sb.)

447/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.
(Mění 218/2019 Sb.)

446/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 409/2005 Sb.)

445/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
(Mění 401/2015 Sb.)

444/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 02/VODA/2022)
(Mění 278/2021 Sb.)

442/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

437/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
(Mění 454/2020 Sb.;Mění 456/2020 Sb.;Mění 458/2020 Sb.;Mění 525/2020 Sb.)

433/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
(Ruší 439/2016 Sb.)

432/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2013 Sb.)

431/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1999 Sb.)

430/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

429/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
(Mění 208/2017 Sb.)

428/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
(Ruší 596/2006 Sb.;Ruší 194/2012 Sb.;Ruší 32/2013 Sb.;Ruší 118/2014 Sb.;Ruší 100/2015 Sb.)

427/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

425/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/1999 Sb.)

424/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2013 Sb.)

423/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

421/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 336/2019 Sb.)

420/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2017 Sb.;Mění 347/2021 Sb.)

418/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 273/2008 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

416/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 499/2004 Sb.)

414/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2001 Sb.)

412/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o rozpočtové skladbě
(Ruší 568/2002 Sb.;Ruší 484/2003 Sb.;Ruší 440/2006 Sb.;Ruší 233/2007 Sb.;Ruší 306/2007 Sb.;Ruší 175/2009 Sb.;Ruší 357/2009 Sb.;Ruší 51/2011 Sb.;Ruší 452/2011 Sb.;Ruší 96/2012 Sb.;Ruší 493/2012 Sb.;Ruší 464/2013 Sb.;Ruší 362/2014 Sb.;Ruší 56/2016 Sb.;Ruší 463/2016 Sb.;Ruší 233/2017 Sb.;Ruší 12/2018 Sb.;Ruší 329/2018 Sb.;Ruší 343/2019 Sb.;Ruší 577/2020 Sb.;Ruší 323/2002 Sb.)

411/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

409/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.
(Mění 359/2011 Sb.)

406/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

405/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

404/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022

403/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 419/2001 Sb.)

401/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

399/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o úvěrových ukazatelích

398/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999

397/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány
(Ruší 291/2010 Sb.;Ruší 153/2013 Sb.;Ruší 157/2003 Sb.;Ruší 650/2004 Sb.)

396/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022

393/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

392/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 377/2013 Sb.)

391/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/2010 Sb.;Mění 302/2014 Sb.)

389/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
(Mění 373/2016 Sb.)

388/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
(Mění 141/2013 Sb.)

385/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
(Mění 159/2018 Sb.)

383/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
(Mění 198/2013 Sb.)

382/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb. nepřímo, 310/2013 Sb.;Mění 310/2013 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 311/2006 Sb.;Mění 201/2012 Sb.)

381/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

380/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Účinnost do: 01.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022

378/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
(Mění 152/2018 Sb.)

377/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
(Mění 328/2001 Sb.;Mění 246/2001 Sb.)

374/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 374/2011 Sb.;Mění 320/2015 Sb.;Mění 90/2016 Sb.;Mění 194/2017 Sb.;Ruší 318/2010 Sb.;Ruší 228/2012 Sb.)

371/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 374/2011 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 373/2011 Sb.)

368/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.
(Mění 342/2016 Sb.)

367/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/2012 Sb.)

366/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.)

365/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 13/1997 Sb.)

364/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
(Mění 449/2001 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.)

363/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 359/1999 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 292/2013 Sb.)

362/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.)

359/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
(Mění 454/2009 Sb.)

357/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

356/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 01.01.2023

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

354/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
(Mění 163/2014 Sb.)

353/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

349/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022

348/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026

347/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/2014 Sb.)

342/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 589/2006 Sb.)

341/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

340/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 312/2014 Sb.)

333/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
(Ruší 244/2016 Sb.;Ruší 323/2018 Sb.)

331/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

330/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

328/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.)

327/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
(Mění 111/2006 Sb.;Mění 251/2016 Sb.)

326/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

325/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon o elektronizaci zdravotnictví

324/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice- -Vrbětice a o změně některých zákonů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 110/2006 Sb.)

314/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
(Výjimka účinnosti )

311/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
(Mění 226/2015 Sb.)

299/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 156/1998 Sb.)

297/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 549/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 110/2006 Sb.)

289/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
(Mění 305/2016 Sb.)

286/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

284/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
(Mění 201/2012 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

283/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon stavební zákon
(Výjimka účinnosti )

279/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

278/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 01/VODA/2022)

270/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
(Mění 301/2000 Sb.)

265/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2008 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 120/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 300/2008 Sb.)

253/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022    Zrušeno: 31.08.2022

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
(Ruší 140/2017 Sb.)

252/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.)

251/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 340/2015 Sb.;Mění 23/2017 Sb.;Mění 25/2017 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 563/1991 Sb.)

248/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 277/2019 Sb.)

243/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

228/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2017 Sb.)

227/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

226/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

225/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

224/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
(Mění 458/2009 Sb.)

223/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
(Mění 456/2009 Sb.)

222/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

220/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 121/2008 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 65/2017 Sb.)

218/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

217/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
(Mění 159/2018 Sb.)

207/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
(Ruší 70/2016 Sb.)

204/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

202/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

190/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
(Mění 104/2000 Sb.)

174/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.;Mění 134/2016 Sb.)

125/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2015 Sb.)

57/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
(Mění 79/2019 Sb.)

36/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 118/2010 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 12/2020 Sb.)

35/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

612/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

609/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 242/2016 Sb.)

566/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 50/2015 Sb.)

544/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

501/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

484/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 151/2010 Sb.;Mění 340/2015 Sb.;Mění 90/1995 Sb.)

469/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

360/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
(Mění 317/2014 Sb.)

343/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

47/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 360/1992 Sb.)

368/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 166/1999 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 73/2011 Sb.)

Zavřít
MENU