Sbírka předpisů 2021 - podle účinnosti

314/2019 Sb.

Účinnost od: 28.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 289/1995 Sb.;Mění 449/2001 Sb.)

339/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2000 Sb.)

33/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
(Mění 111/2009 Sb.)

337/2020 Sb.

Účinnost od: 23.5.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 361/2000 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 27.4.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

344/2020 Sb.

Účinnost od: 1.4.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

117/2020 Sb.

Účinnost od: 1.3.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 159/1999 Sb.)

466/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

459/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
(Mění 162/2017 Sb.;Mění 336/2020 Sb.)

458/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

457/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

456/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

455/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

454/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

436/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

435/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

430/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
(Mění 262/1995 Sb.;Mění 147/1999 Sb.;Mění 50/2010 Sb.;Mění 289/2019 Sb.)

428/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

405/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 3/2015 Sb.)

404/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
(Mění 425/2012 Sb.)

403/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 416/2009 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 184/2006 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 194/2017 Sb.;Mění 263/2016 Sb.)

387/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

386/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
(Mění 586/1992 Sb.)

385/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
(Mění 159/2018 Sb.)

383/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

382/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

381/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

376/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

372/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
(Výjimka účinnosti )

360/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
(Mění 317/2014 Sb.)

359/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o měření elektřiny

357/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/2012 Sb.)

346/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

345/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

341/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

340/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/2005 Sb.)

336/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 19/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

322/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
(Mění 316/2017 Sb.)

310/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

291/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2020)

285/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

283/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 280/2009 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 187/2016 Sb.;Mění 242/2016 Sb.;Mění 80/2019 Sb.)

282/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/2003 Sb.)

272/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 490/2003 Sb.)

261/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 553/1991 Sb.)

237/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 151/1997 Sb.;Mění 416/2009 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 257/2016 Sb.)

231/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

229/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 353/2003 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

166/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(Mění 354/2019 Sb.)

149/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

117/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

51/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
(Mění 314/2002 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Ruší 36/1960 Sb.;Ruší 29/1968 Sb.;Ruší 126/1971 Sb.;Ruší 248/1990 Sb.;Ruší 108/1995 Sb.;Ruší 36/1968 Sb.;Ruší 226/1995 Sb.;Ruší 388/2002 Sb.;Ruší 564/2002 Sb.;Ruší 388/2004 Sb.;Ruší 623/2004 Sb.;Ruší 361/2006 Sb.;Ruší 513/2006 Sb.;Ruší 486/2009 Sb.;Ruší 316/2010 Sb.;Ruší 440/2011 Sb.;Ruší 451/2012 Sb.;Ruší 388/2015 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 445/2008 Sb.)

49/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 168/1999 Sb.)

48/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.)

33/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
(Mění 90/2012 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 89/2012 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

31/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2017 Sb.)

20/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
(Mění 295/2015 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 365/2000 Sb.)

1/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2012 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

354/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

337/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
(Mění 280/2009 Sb.)

278/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

269/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

255/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

254/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
(Ruší 36/1967 Sb.;Ruší 322/2006 Sb.;Ruší 444/2011 Sb.;Ruší 37/1967 Sb.;Ruší 11/1985 Sb.;Ruší 184/1990 Sb.;Ruší 77/1993 Sb.;Ruší 123/2015 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 183/2017 Sb.;Mění 432/2002 Sb.)

227/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

185/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
(Mění 57/2015 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

74/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
(Výjimka účinnosti )

113/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

42/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
(Mění 153/2005 Sb.)

422/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
(Výjimka účinnosti )

382/2015 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 261/2007 Sb.)

169/2015 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
(Mění 61/2007 Sb.)

Zavřít
MENU