Sbírka předpisů 2021 - podle účinnosti

261/2021 Sb.

Účinnost od: 31.12.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 222/2016 Sb.;Mění 277/2019 Sb.;Mění 36/2021 Sb.)

519/2021 Sb.

Účinnost od: 24.12.2021

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

502/2021 Sb.

Účinnost od: 24.12.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 172/2020 Sb.)

524/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1191)
(Mění 435/2021 Sb.)

520/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2021

Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

518/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2021

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

495/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti

494/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce

440/2021 Sb.

Účinnost od: 23.12.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2013 Sb.)

486/2021 Sb.

Účinnost od: 17.12.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021

484/2021 Sb.

Účinnost od: 17.12.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek

419/2021 Sb.

Účinnost od: 17.12.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
(Mění 32/2001 Sb.)

479/2021 Sb.

Účinnost od: 15.12.2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

478/2021 Sb.

Účinnost od: 15.12.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
(Mění 290/2021 Sb.)

472/2021 Sb.

Účinnost od: 14.12.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022

470/2021 Sb.

Účinnost od: 14.12.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

400/2021 Sb.

Účinnost od: 12.12.2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
(Mění 550/2020 Sb.)

466/2021 Sb.

Účinnost od: 11.12.2021    Zrušeno: 01.02.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 537/2006 Sb.)

460/2021 Sb.

Účinnost od: 11.12.2021

Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

450/2021 Sb.

Účinnost od: 10.12.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

441/2021 Sb.

Účinnost od: 09.12.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 518/2004 Sb.)

448/2021 Sb.

Účinnost od: 08.12.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

443/2021 Sb.

Účinnost od: 08.12.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

418/2021 Sb.

Účinnost od: 08.12.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 141/1961 Sb.)

459/2021 Sb.

Účinnost od: 07.12.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1121)
(Mění 438/2021 Sb.)

415/2021 Sb.

Účinnost od: 01.12.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 133/1985 Sb.;Mění 239/2000 Sb.)

221/2021 Sb.

Účinnost od: 01.12.2021

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

407/2021 Sb.

Účinnost od: 30.11.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

439/2021 Sb.

Účinnost od: 29.11.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)

364/2021 Sb.

Účinnost od: 28.11.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
(Mění 449/2001 Sb.;Mění 314/2019 Sb.)

314/2019 Sb.

Účinnost od: 28.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 289/1995 Sb.)

438/2021 Sb.

Účinnost od: 27.11.2021    Účinnost do: 13.12.2021

Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (č. 1084)

436/2021 Sb.

Účinnost od: 26.11.2021

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

435/2021 Sb.

Účinnost od: 26.11.2021    Účinnost do: 26.12.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066)

434/2021 Sb.

Účinnost od: 26.11.2021    Účinnost do: 26.12.2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (č. 1065)

422/2021 Sb.

Účinnost od: 23.11.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 144/2021 Sb.)

413/2021 Sb.

Účinnost od: 20.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

410/2021 Sb.

Účinnost od: 19.11.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021

408/2021 Sb.

Účinnost od: 19.11.2021

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu

402/2021 Sb.

Účinnost od: 12.11.2021

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu

266/2021 Sb.

Účinnost od: 12.11.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 268/2009 Sb.)

516/2020 Sb.

Účinnost od: 12.11.2021

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
(Výjimka účinnosti )

376/2021 Sb.

Účinnost od: 02.11.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
(Mění 269/2015 Sb.)

392/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 377/2013 Sb.;Mění 474/2000 Sb.)

390/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
(Ruší 495/2001 Sb.)

387/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
(Mění 98/2015 Sb.)

384/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
(Ruší 21/2013 Sb.)

374/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 484/1991 Sb.)

371/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 95/2004 Sb.)

334/2021 Sb.

Účinnost od: 01.11.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

395/2021 Sb.

Účinnost od: 29.10.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
(Ruší 298/2019 Sb.)

174/2021 Sb.

Účinnost od: 28.10.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

379/2021 Sb.

Účinnost od: 27.10.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského

394/2021 Sb.

Účinnost od: 22.10.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování

375/2021 Sb.

Účinnost od: 19.10.2021    Zrušeno: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Mění 589/2020 Sb.)

386/2021 Sb.

Účinnost od: 18.10.2021    Účinnost do: 09.11.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

373/2021 Sb.

Účinnost od: 12.10.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

372/2021 Sb.

Účinnost od: 12.10.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021

370/2021 Sb.

Účinnost od: 08.10.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022–2028, CPI %

369/2021 Sb.

Účinnost od: 08.10.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022–2028, FIX %

346/2021 Sb.

Účinnost od: 07.10.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

360/2021 Sb.

Účinnost od: 05.10.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2006 Sb.)

358/2021 Sb.

Účinnost od: 05.10.2021

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2016 Sb.;Mění 457/2020 Sb.)

338/2021 Sb.

Účinnost od: 05.10.2021

Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč

361/2021 Sb.

Účinnost od: 04.10.2021    Účinnost do: 09.01.2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

355/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 242/2016 Sb.)

354/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
(Mění 163/2014 Sb.)

353/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 277/2013 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 300/2016 Sb.;Mění 370/2017 Sb.)

351/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 144/2021 Sb.)

350/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
(Ruší 281/2014 Sb.)

345/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

329/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 247/2014 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

312/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 474/2000 Sb.)

309/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
(Ruší 273/1998 Sb.;Ruší 475/2000 Sb.)

299/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 156/1998 Sb.;Mění 90/2016 Sb.;Mění 503/2012 Sb.)

295/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
(Mění 2/1993 Sb.)

266/2021 Sb.

Účinnost od: 01.10.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 268/2009 Sb.)

352/2021 Sb.

Účinnost od: 30.09.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
(Mění 53/2019 Sb.)

314/2021 Sb.

Účinnost od: 30.09.2021

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
(Ruší 372/2020 Sb.)

286/2021 Sb.

Účinnost od: 28.09.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 120/2001 Sb.)

344/2021 Sb.

Účinnost od: 24.09.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.)

337/2021 Sb.

Účinnost od: 22.09.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

343/2021 Sb.

Účinnost od: 21.09.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021

339/2021 Sb.

Účinnost od: 17.09.2021    Účinnost do: 08.10.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

336/2021 Sb.

Účinnost od: 14.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 118/2006 Sb.)

335/2021 Sb.

Účinnost od: 14.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
(Mění 525/2020 Sb.)

294/2021 Sb.

Účinnost od: 14.09.2021

Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily

323/2021 Sb.

Účinnost od: 09.09.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

332/2021 Sb.

Účinnost od: 08.09.2021

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují

293/2021 Sb.

Účinnost od: 08.09.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského

322/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2017 Sb.)

320/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

319/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

318/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

317/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

316/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

315/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

313/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 358/2020 Sb.)

303/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 313/2010 Sb.)

302/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

300/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 358/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

291/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 208/2004 Sb.)

272/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/2005 Sb.)

271/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 14/2005 Sb.;Mění 48/2005 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 181/2014 Sb.;Mění 250/2017 Sb.;Ruší 52/2007 Sb.;Ruší 53/2007 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 297/2016 Sb.)

200/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
(Mění 13/2005 Sb.;Mění 16/2005 Sb.;Mění 3/2015 Sb.;Mění 353/2016 Sb.)

199/2021 Sb.

Účinnost od: 01.09.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
(Mění 31/2016 Sb.)

321/2021 Sb.

Účinnost od: 31.08.2021

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

310/2021 Sb.

Účinnost od: 27.08.2021    Účinnost do: 12.12.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

304/2021 Sb.

Účinnost od: 26.08.2021

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
(Ruší 425/2016 Sb.;Ruší 184/2018 Sb.)

307/2021 Sb.

Účinnost od: 25.08.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 %

306/2021 Sb.

Účinnost od: 25.08.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech

305/2021 Sb.

Účinnost od: 25.08.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
(Mění 169/1999 Sb.)

301/2021 Sb.

Účinnost od: 18.08.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

298/2021 Sb.

Účinnost od: 14.08.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 374/2015 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 370/2017 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

296/2021 Sb.

Účinnost od: 14.08.2021

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
(Mění 22/2004 Sb.;Mění 118/2010 Sb.)

297/2021 Sb.

Účinnost od: 13.08.2021

Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

273/2021 Sb.

Účinnost od: 07.08.2021

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

292/2021 Sb.

Účinnost od: 05.08.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 91/2020 Sb.;Mění 93/2019 Sb.)

281/2021 Sb.

Účinnost od: 02.08.2021

Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

274/2021 Sb.

Účinnost od: 02.08.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 221/2003 Sb.)

270/2021 Sb.

Účinnost od: 02.08.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 186/2013 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

269/2021 Sb.

Účinnost od: 02.08.2021

Zákon o občanských průkazech
(Mění 491/2001 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 53/2004 Sb.;Mění 559/2004 Sb.;Ruší 395/2005 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 136/2006 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Mění 239/2008 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 424/2010 Sb.;Mění 142/2012 Sb.;Mění 167/2012 Sb.;Mění 303/2013 Sb.;Mění 64/2014 Sb.;Mění 318/2015 Sb.;Mění 298/2016 Sb.;Mění 456/2016 Sb.;Mění 183/2017 Sb.;Mění 195/2017 Sb.;Mění 251/2017 Sb.;Ruší 612/2004 Sb.;Ruší 400/2011 Sb.;Ruší 76/2014 Sb.;Ruší 321/2015 Sb.;Ruší 386/2015 Sb.;Ruší 107/2018 Sb.;Mění 328/1999 Sb.)

287/2021 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
(Mění 29/2017 Sb.)

284/2021 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
(Mění 334/1992 Sb.;Mění 100/2001 Sb.)

277/2021 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 349/2015 Sb.)

275/2021 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
(Mění 515/2020 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 47/2020 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

219/2021 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

527/2020 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2008 Sb.;Mění 300/2016 Sb.)

66/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

308/2021 Sb.

Účinnost od: 31.07.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014

286/2021 Sb.

Účinnost od: 31.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 191/2020 Sb.)

290/2021 Sb.

Účinnost od: 30.07.2021    Účinnost do: 12.12.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

288/2021 Sb.

Účinnost od: 30.07.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

283/2021 Sb.

Účinnost od: 30.07.2021

Zákon stavební zákon
(Výjimka účinnosti )

285/2021 Sb.

Účinnost od: 28.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

280/2021 Sb.

Účinnost od: 28.07.2021

Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
(Ruší 151/2004 Sb.)

282/2021 Sb.

Účinnost od: 27.07.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

261/2021 Sb.

Účinnost od: 24.07.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 424/2010 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 196/2009 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 191/2012 Sb.;Mění 297/2016 Sb.;Mění 250/2017 Sb.)

424/2010 Sb.

Účinnost od: 24.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
(Mění 328/1999 Sb. nepřímo (261/2021 Sb.))

196/2009 Sb.

Účinnost od: 24.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 231/2001 Sb. nepřímo)

276/2021 Sb.

Účinnost od: 22.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
(Mění 257/2021 Sb.)

270/2021 Sb.

Účinnost od: 20.07.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 329/1999 Sb.)

269/2021 Sb.

Účinnost od: 20.07.2021

Zákon o občanských průkazech
(Výjimka účinnosti )

255/2021 Sb.

Účinnost od: 17.07.2021

Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

268/2021 Sb.

Účinnost od: 14.07.2021    Účinnost do: 12.12.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

263/2021 Sb.

Účinnost od: 10.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

261/2021 Sb.

Účinnost od: 10.07.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(Mění 12/2020 Sb.)

264/2021 Sb.

Účinnost od: 09.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2001 Sb.)

rs115/2021 Sb.

Účinnost od: 09.07.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

262/2021 Sb.

Účinnost od: 08.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
(Mění 257/2021 Sb.)

279/2021 Sb.

Účinnost od: 04.07.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
(Výjimka účinnosti )

260/2021 Sb.

Účinnost od: 02.07.2021    Účinnost do: 01.09.2021

Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí

259/2021 Sb.

Účinnost od: 02.07.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, CPI %

258/2021 Sb.

Účinnost od: 02.07.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, FIX %

256/2021 Sb.

Účinnost od: 02.07.2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

496/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

267/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
(Mění 550/2020 Sb.)

254/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

251/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 248/2000 Sb.)

249/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 39/2020 Sb.)

248/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

246/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 346/2013 Sb.;Mění 426/2013 Sb.)

245/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
(Mění 291/2019 Sb.)

244/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

243/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

242/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

240/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí

237/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

236/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

235/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Mění 67/2018 Sb.)

234/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
(Mění 165/2013 Sb.)

233/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
(Mění 220/2019 Sb.)

228/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2017 Sb.)

225/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

220/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 45/2013 Sb.)

216/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

215/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2020 Sb.)

214/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

213/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

212/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

211/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

210/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

208/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/2008 Sb.)

197/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

192/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 89/2012 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 292/2013 Sb.)

191/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/2000 Sb.)

189/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

181/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
(Mění 226/2019 Sb.)

163/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
(Mění 30/2017 Sb.)

159/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
(Ruší 290/2003 Sb.)

150/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 289/2005 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 221/1999 Sb.)

88/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 44/1988 Sb.)

78/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
(Mění 108/2011 Sb.;Mění 459/2012 Sb.)

38/2021 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 119/2001 Sb.)

588/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 292/2013 Sb.)

501/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

339/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2000 Sb.)

33/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
(Mění 111/2009 Sb.)

257/2021 Sb.

Účinnost od: 30.06.2021

Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

247/2021 Sb.

Účinnost od: 30.06.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020

241/2021 Sb.

Účinnost od: 23.06.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

239/2021 Sb.

Účinnost od: 23.06.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021

238/2021 Sb.

Účinnost od: 23.06.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 317/2020 Sb.;Mění 141/2019 Sb.)

232/2021 Sb.

Účinnost od: 17.06.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů

231/2021 Sb.

Účinnost od: 17.06.2021    Účinnost do: 19.09.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

230/2021 Sb.

Účinnost od: 17.06.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019

229/2021 Sb.

Účinnost od: 09.06.2021    Účinnost do: 19.09.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

205/2021 Sb.

Účinnost od: 09.06.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

184/2021 Sb.

Účinnost od: 03.06.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 463/2013 Sb.)

527/2020 Sb.

Účinnost od: 03.06.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2008 Sb.)

180/2021 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
(Mění 196/2001 Sb.;Mění 323/2013 Sb.)

177/2021 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
(Mění 48/2017 Sb.)

37/2021 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Zákon o evidenci skutečných majitelů
(Mění 304/2013 Sb.)

527/2020 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2008 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 121/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 136/2011 Sb.;Mění 164/2013 Sb.;Mění 277/2013 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 300/2016 Sb.;Mění 39/2020 Sb.)

209/2021 Sb.

Účinnost od: 27.05.2021

Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

203/2021 Sb.

Účinnost od: 27.05.2021

Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

206/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 455/2009 Sb.)

187/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
(Mění 62/2015 Sb.)

186/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

174/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/1995 Sb.)

171/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
(Ruší 61/2015 Sb.)

170/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

90/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 268/2014 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 40/1995 Sb.)

89/2021 Sb.

Účinnost od: 26.05.2021

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 54/2015 Sb.;Ruší 55/2015 Sb.;Mění 378/2007 Sb.)

185/2021 Sb.

Účinnost od: 25.05.2021

Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

337/2020 Sb.

Účinnost od: 23.05.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 361/2000 Sb.)

201/2021 Sb.

Účinnost od: 21.05.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

137/2021 Sb.

Účinnost od: 21.05.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

195/2021 Sb.

Účinnost od: 20.05.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

137/2021 Sb.

Účinnost od: 20.05.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

198/2021 Sb.

Účinnost od: 19.05.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
(Mění 468/2008 Sb.)

196/2021 Sb.

Účinnost od: 18.05.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2013 Sb.)

194/2021 Sb.

Účinnost od: 12.05.2021    Účinnost do: 19.09.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

193/2021 Sb.

Účinnost od: 12.05.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

174/2021 Sb.

Účinnost od: 12.05.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

188/2021 Sb.

Účinnost od: 08.05.2021

Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

179/2021 Sb.

Účinnost od: 01.05.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
(Mění 39/2012 Sb.)

178/2021 Sb.

Účinnost od: 01.05.2021

Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

177/2021 Sb.

Účinnost od: 01.05.2021

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
(Mění 308/2004 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 112/2008 Sb.;Mění 185/2015 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 318/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.;Mění 29/2016 Sb.;Mění 43/2018 Sb.;Mění 44/2018 Sb.;Mění 330/2019 Sb.;Mění 331/2019 Sb.)

143/2021 Sb.

Účinnost od: 01.05.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

142/2021 Sb.

Účinnost od: 01.05.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

34/2021 Sb.

Účinnost od: 01.05.2021

Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 253/2008 Sb.)

183/2021 Sb.

Účinnost od: 30.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 438/2020 Sb.)

182/2021 Sb.

Účinnost od: 30.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
(Mění 121/2021 Sb.)

176/2021 Sb.

Účinnost od: 30.04.2021

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

175/2021 Sb.

Účinnost od: 30.04.2021

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
(Ruší 170/2020 Sb.)

162/2021 Sb.

Účinnost od: 29.04.2021

Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
(Ruší 370/2002 Sb.;Ruší 179/2017 Sb.)

172/2021 Sb.

Účinnost od: 28.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
(Mění 305/2020 Sb.)

169/2021 Sb.

Účinnost od: 28.04.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %

205/2020 Sb.

Účinnost od: 27.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

173/2021 Sb.

Účinnost od: 23.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 438/2020 Sb.)

168/2021 Sb.

Účinnost od: 21.04.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %

165/2021 Sb.

Účinnost od: 21.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2005 Sb.)

167/2021 Sb.

Účinnost od: 20.04.2021

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

158/2021 Sb.

Účinnost od: 15.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
(Mění 419/2012 Sb.)

156/2021 Sb.

Účinnost od: 15.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2011 Sb.)

151/2021 Sb.

Účinnost od: 15.04.2021

Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

164/2021 Sb.

Účinnost od: 14.04.2021    Účinnost do: 19.09.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

161/2021 Sb.

Účinnost od: 10.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

160/2021 Sb.

Účinnost od: 10.04.2021

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

157/2021 Sb.

Účinnost od: 07.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 490/2020 Sb.)

166/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

154/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

153/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1998 Sb.)

141/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

140/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Vyhláška o energetickém auditu
(Ruší 480/2012 Sb.;Ruší 309/2016 Sb.)

129/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 430/2001 Sb.)

126/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
(Ruší 360/2000 Sb.)

125/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2015 Sb.)

85/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 110/2001 Sb.)

77/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 150/2002 Sb.)

50/2021 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2000 Sb.)

581/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
(Mění 191/2017 Sb.)

501/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

344/2020 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

155/2021 Sb.

Účinnost od: 31.03.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2021 Sb.;Mění 191/2020 Sb.)

145/2021 Sb.

Účinnost od: 31.03.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

144/2021 Sb.

Účinnost od: 31.03.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

147/2021 Sb.

Účinnost od: 27.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 315)
(Mění 99/2021 Sb.;Mění 100/2021 Sb.;Mění 103/2021 Sb.;Mění 105/2021 Sb.;Mění 106/2021 Sb.;Mění 107/2021 Sb.;Mění 108/2021 Sb.;Mění 110/2021 Sb.;Mění 111/2021 Sb.;Mění 112/2021 Sb.;Mění 131/2021 Sb.;Mění 132/2021 Sb.;Mění 133/2021 Sb.;Mění 134/2021 Sb.)

146/2021 Sb.

Účinnost od: 26.03.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)
(Mění 96/2021 Sb.)

138/2021 Sb.

Účinnost od: 23.03.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021

149/2021 Sb.

Účinnost od: 22.03.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %

148/2021 Sb.

Účinnost od: 22.03.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %

139/2021 Sb.

Účinnost od: 22.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 312)

135/2021 Sb.

Účinnost od: 22.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)
(Mění 100/2021 Sb.;Mění 112/2021 Sb.)

134/2021 Sb.

Účinnost od: 22.03.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 299)

133/2021 Sb.

Účinnost od: 22.03.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 298)

132/2021 Sb.

Účinnost od: 20.03.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 297)
(Ruší 101/2021 Sb.)

131/2021 Sb.

Účinnost od: 20.03.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 296)
(Ruší 102/2021 Sb.)

136/2021 Sb.

Účinnost od: 19.03.2021

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
(Mění 259/2017 Sb.;Mění 164/2019 Sb.)

127/2021 Sb.

Účinnost od: 18.03.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/2004 Sb.)

128/2021 Sb.

Účinnost od: 17.03.2021    Účinnost do: 20.06.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

rs49/2021 Sb.

Účinnost od: 17.03.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.

130/2021 Sb.

Účinnost od: 16.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)
(Mění 112/2021 Sb.)

88/2021 Sb.

Účinnost od: 16.03.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

124/2021 Sb.

Účinnost od: 10.03.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

123/2021 Sb.

Účinnost od: 10.03.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.
(Mění 31/2021 Sb.)

rs46/2021 Sb.

Účinnost od: 10.03.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.

122/2021 Sb.

Účinnost od: 08.03.2021

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (č. 248)

80/2021 Sb.

Účinnost od: 06.03.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2004 Sb.)

121/2021 Sb.

Účinnost od: 05.03.2021    Účinnost do: 01.07.2021

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

120/2021 Sb.

Účinnost od: 04.03.2021

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 247)

119/2021 Sb.

Účinnost od: 04.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)
(Mění 113/2021 Sb.)

118/2021 Sb.

Účinnost od: 03.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)
(Mění 114/2021 Sb.)

117/2021 Sb.

Účinnost od: 02.03.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
(Mění 83/2020 Sb.)

116/2021 Sb.

Účinnost od: 02.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (č. 241)
(Mění 114/2021 Sb.)

115/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)
(Mění 113/2021 Sb.)

114/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021    Účinnost do: 22.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)

113/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021    Účinnost do: 22.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)

93/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

92/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
(Mění 600/2020 Sb.)

87/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Mění 252/2013 Sb.)

86/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
(Mění 471/2001 Sb.)

83/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/2013 Sb.)

79/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

55/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
(Mění 331/2019 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.;Mění 29/2016 Sb.;Mění 43/2018 Sb.;Mění 44/2018 Sb.)

54/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2019 Sb.;Mění 75/2015 Sb.)

52/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

51/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
(Mění 320/2015 Sb.)

46/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

44/2021 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
(Mění 49/2011 Sb.)

117/2020 Sb.

Účinnost od: 01.03.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 159/1999 Sb.)

112/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 212)

111/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)

110/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 210)

109/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)

108/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)

107/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 207)

106/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 206)

105/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)

104/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)

103/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)

102/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Zrušeno: 20.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 202)

101/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Zrušeno: 20.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)

100/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)

99/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 12.04.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)

98/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)

97/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 197)

96/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021    Účinnost do: 29.03.2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)

95/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

94/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 84/1990 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 161/2020 Sb.;Mění 191/2020 Sb.)

84/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021

Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
(Ruší 59/2021 Sb.)

53/2021 Sb.

Účinnost od: 27.02.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 189/1999 Sb.)

82/2021 Sb.

Účinnost od: 24.02.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
(Mění 461/2020 Sb.)

45/2021 Sb.

Účinnost od: 24.02.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 70/2012 Sb.)

81/2021 Sb.

Účinnost od: 23.02.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

76/2021 Sb.

Účinnost od: 17.02.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 172/2020 Sb.)

57/2021 Sb.

Účinnost od: 17.02.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
(Mění 79/2019 Sb.)

75/2021 Sb.

Účinnost od: 16.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

58/2021 Sb.

Účinnost od: 16.02.2021    Účinnost do: 20.06.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

30/2021 Sb.

Účinnost od: 16.02.2021

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
(Ruší 641/2004 Sb.;Ruší 400/2017 Sb.)

74/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 143)

73/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 141)

72/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 140)

71/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 137)

70/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 136)

69/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 135)

68/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)

67/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 133)

66/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 132)

65/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 131)

64/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 130)

63/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 129)

62/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 128)

61/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)

60/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Účinnost do: 01.03.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)

59/2021 Sb.

Účinnost od: 15.02.2021    Zrušeno: 27.02.2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

56/2021 Sb.

Účinnost od: 12.02.2021    Účinnost do: 15.02.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

49/2021 Sb.

Účinnost od: 10.02.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

42/2021 Sb.

Účinnost od: 10.02.2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 %

48/2021 Sb.

Účinnost od: 09.02.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 119)
(Mění 31/2021 Sb.)

47/2021 Sb.

Účinnost od: 09.02.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

41/2021 Sb.

Účinnost od: 06.02.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2020 Sb.)

43/2021 Sb.

Účinnost od: 05.02.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

39/2021 Sb.

Účinnost od: 04.02.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

91/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

40/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
(Mění 437/2020 Sb.)

29/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

25/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 351/2013 Sb.)

19/2021 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
(Mění 246/2001 Sb.)

609/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

562/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2005 Sb.)

544/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 334/1992 Sb.)

501/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

485/2020 Sb.

Účinnost od: 01.02.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

33/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021    Účinnost do: 15.02.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 80)
(Ruší 11/2021 Sb.)

32/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021    Účinnost do: 15.02.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 79)
(Ruší 595/2020 Sb.)

31/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021    Účinnost do: 15.02.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 78)
(Ruší 23/2021 Sb.)

28/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Mění 221/2017 Sb.)

27/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
(Mění 219/2017 Sb.)

24/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021

Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

14/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
(Mění 240/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

13/2021 Sb.

Účinnost od: 30.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

26/2021 Sb.

Účinnost od: 29.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

8/2021 Sb.

Účinnost od: 27.01.2021

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

23/2021 Sb.

Účinnost od: 23.01.2021    Zrušeno: 30.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 57)

22/2021 Sb.

Účinnost od: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 56)
(Mění 595/2020 Sb.;Mění 598/2020 Sb.;Mění 599/2020 Sb.;Mění 10/2021 Sb.;Mění 11/2021 Sb.;Mění 12/2021 Sb.;Ruší 418/2020 Sb.)

21/2021 Sb.

Účinnost od: 22.01.2021

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)
(Mění 391/2020 Sb.)

3/2021 Sb.

Účinnost od: 22.01.2021

Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

18/2021 Sb.

Účinnost od: 20.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

17/2021 Sb.

Účinnost od: 19.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 54)

16/2021 Sb.

Účinnost od: 19.01.2021    Účinnost do: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 53)
(Ruší 596/2020 Sb.)

15/2021 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021    Účinnost do: 20.06.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

2/2021 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
(Ruší 284/2011 Sb.;Ruší 268/2012 Sb.;Ruší 78/2016 Sb.)

1/2021 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
(Ruší 136/2018 Sb.)

582/2020 Sb.

Účinnost od: 15.01.2021

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

12/2021 Sb.

Účinnost od: 12.01.2021    Účinnost do: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)

7/2021 Sb.

Účinnost od: 12.01.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

6/2021 Sb.

Účinnost od: 12.01.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

11/2021 Sb.

Účinnost od: 11.01.2021    Zrušeno: 30.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)

10/2021 Sb.

Účinnost od: 11.01.2021    Účinnost do: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)

9/2021 Sb.

Účinnost od: 11.01.2021

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)
(Mění 595/2020 Sb.;Mění 596/2020 Sb.;Mění 598/2020 Sb.;Mění 599/2020 Sb.)

rs1/2021 Sb.

Účinnost od: 07.01.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

598/2020 Sb.

Účinnost od: 04.01.2021    Účinnost do: 23.01.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1378)

20/2021 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

612/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

610/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
(Mění 334/2013 Sb.;Mění 358/2014 Sb.;Mění 245/2016 Sb.)

609/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 334/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 157/2009 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 85/2012 Sb.;Mění 83/2013 Sb.;Mění 307/2013 Sb.;Mění 355/2014 Sb.;Mění 242/2016 Sb.;Mění 23/2017 Sb.;Mění 25/2017 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 563/1991 Sb.)

608/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

607/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2005 Sb.)

606/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 27/2016 Sb.)

605/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
(Mění 166/2014 Sb.)

604/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/2005 Sb.)

603/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2017 Sb.;Mění 304/2014 Sb.)

602/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 555/1992 Sb.)

600/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

592/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2002 Sb.)

591/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
(Mění 387/2012 Sb.)

589/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Zrušeno: 01.01.2022

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 358/2019 Sb.)

587/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

585/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/2004 Sb.)

584/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 461/2020 Sb.)

583/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

581/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
(Mění 191/2017 Sb.)

580/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

579/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
(Mění 215/2020 Sb.)

577/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Zrušeno: 01.01.2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

576/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 495/2003 Sb.)

573/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
(Mění 437/2017 Sb.)

572/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
(Mění 310/2018 Sb.)

571/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

570/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

568/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 238/2011 Sb.)

567/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2017 Sb.)

566/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 50/2015 Sb.;Mění 225/2004 Sb.;Mění 249/2004 Sb.;Mění 29/2016 Sb.)

565/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

563/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

561/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

560/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

559/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

558/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

557/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

556/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
(Mění 220/2019 Sb.)

554/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
(Mění 262/2015 Sb.)

553/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
(Ruší 364/2009 Sb.;Ruší 218/2010 Sb.;Ruší 8/2011 Sb.;Ruší 464/2011 Sb.;Ruší 457/2012 Sb.;Ruší 408/2013 Sb.;Ruší 347/2014 Sb.;Ruší 360/2015 Sb.;Ruší 410/2016 Sb.;Ruší 412/2017 Sb.;Ruší 334/2018 Sb.;Ruší 345/2019 Sb.)

551/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2020, č. 9/2020 a č. 10/2020)

550/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

549/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2005 Sb.)

548/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

547/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

546/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

545/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.)

543/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
(Mění 565/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 350/2011 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

542/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

541/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o odpadech
(Ruší 106/2005 Sb.;Ruší 185/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Ruší 275/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 167/2004 Sb.;Ruší 188/2004 Sb.;Mění 317/2004 Sb.;Ruší 7/2005 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 186/2006 Sb.;Mění 222/2006 Sb.;Ruší 314/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Ruší 34/2008 Sb.;Mění 383/2008 Sb.;Mění 9/2009 Sb.;Mění 157/2009 Sb.;Mění 223/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 291/2009 Sb.;Mění 297/2009 Sb.;Mění 326/2009 Sb.;Ruší 154/2010 Sb.;Ruší 31/2011 Sb.;Mění 77/2011 Sb.;Ruší 264/2011 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Mění 18/2012 Sb.;Mění 85/2012 Sb.;Mění 165/2012 Sb.;Mění 167/2012 Sb.;Mění 69/2013 Sb.;Mění 169/2013 Sb.;Mění 344/2013 Sb.;Mění 64/2014 Sb.;Mění 184/2014 Sb.;Ruší 229/2014 Sb.;Ruší 223/2015 Sb.;Mění 243/2016 Sb.;Mění 298/2016 Sb.;Mění 183/2017 Sb.;Mění 225/2017 Sb.;Mění 45/2019 Sb.;Ruší 383/2001 Sb.;Ruší 384/2001 Sb.;Ruší 237/2002 Sb.;Ruší 505/2004 Sb.;Ruší 41/2005 Sb.;Ruší 294/2005 Sb.;Ruší 352/2005 Sb.;Ruší 353/2005 Sb.;Ruší 124/2006 Sb.;Ruší 341/2008 Sb.;Ruší 351/2008 Sb.;Ruší 352/2008 Sb.;Ruší 374/2008 Sb.;Ruší 478/2008 Sb.;Ruší 54/2010 Sb.;Ruší 61/2010 Sb.;Ruší 65/2010 Sb.;Ruší 170/2010 Sb.;Ruší 285/2010 Sb.;Ruší 158/2011 Sb.;Ruší 249/2012 Sb.;Ruší 93/2013 Sb.;Ruší 178/2013 Sb.;Ruší 35/2014 Sb.;Ruší 105/2014 Sb.;Ruší 200/2014 Sb.;Ruší 321/2014 Sb.;Ruší 352/2014 Sb.;Ruší 27/2015 Sb.;Ruší 212/2015 Sb.;Ruší 248/2015 Sb.;Ruší 270/2015 Sb.;Ruší 83/2016 Sb.;Ruší 93/2016 Sb.;Ruší 94/2016 Sb.;Ruší 387/2016 Sb.;Ruší 437/2016 Sb.;Ruší 210/2018 Sb.;Ruší 130/2019 Sb.;Ruší 199/2019 Sb.;Ruší 200/2019 Sb.;Ruší 305/2019 Sb.)

540/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

530/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
(Ruší 471/2002 Sb.;Ruší 593/2004 Sb.)

529/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
(Ruší 364/2002 Sb.)

527/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2008 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 164/2013 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 300/2016 Sb.)

526/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 90/2016 Sb.)

525/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

520/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

518/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

517/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

516/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
(Ruší 133/2010 Sb.;Ruší 278/2011 Sb.;Ruší 153/2017 Sb.)

510/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Zrušeno: 01.01.2022

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
(Ruší 310/2019 Sb.)

508/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

507/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

506/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

505/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

504/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o znalečném

503/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

502/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 286/2012 Sb.)

497/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

496/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

495/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1998 Sb.)

494/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

493/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
(Mění 71/2013 Sb.)

492/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
(Mění 189/2018 Sb.)

490/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

488/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2013 Sb.)

487/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

486/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

485/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

484/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

482/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

481/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 139/2002 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Mění 229/1991 Sb.)

480/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
(Ruší 306/2015 Sb.;Ruší 383/2016 Sb.;Ruší 386/2017 Sb.;Ruší 258/2018 Sb.;Ruší 307/2019 Sb.)

479/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
(Mění 240/2014 Sb.)

466/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

459/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
(Ruší 208/2008 Sb.)

458/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

457/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

456/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

455/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

454/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

436/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(Mění 187/2006 Sb. podle § 6 odst. 2)

435/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

430/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
(Mění 262/1995 Sb.;Mění 147/1999 Sb.;Mění 50/2010 Sb.;Mění 289/2019 Sb.)

428/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

405/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 3/2015 Sb.)

404/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
(Mění 425/2012 Sb.)

403/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 416/2009 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 184/2006 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 194/2017 Sb.;Mění 263/2016 Sb.)

387/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

386/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
(Mění 586/1992 Sb.)

385/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
(Mění 159/2018 Sb.)

383/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

382/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

381/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Účinnost do: 01.01.2022

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

376/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

372/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021    Zrušeno: 30.09.2021

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
(Výjimka účinnosti )

360/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
(Mění 317/2014 Sb.)

359/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o měření elektřiny
(Ruší 82/2011 Sb.;Ruší 476/2012 Sb.;Ruší 152/2016 Sb.)

357/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/2012 Sb.)

346/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

345/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

341/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

340/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/2005 Sb.)

336/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 19/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

322/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
(Mění 316/2017 Sb.)

310/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

291/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2020)

285/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

283/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 280/2009 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 187/2016 Sb.;Mění 242/2016 Sb.;Mění 80/2019 Sb.)

282/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/2003 Sb.)

272/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 490/2003 Sb.)

261/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 553/1991 Sb.)

237/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 151/1997 Sb.;Mění 416/2009 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 257/2016 Sb.)

231/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

229/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 353/2003 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

166/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(Mění 354/2019 Sb.)

149/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

117/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

51/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
(Mění 314/2002 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Ruší 36/1960 Sb.;Ruší 29/1968 Sb.;Ruší 126/1971 Sb.;Ruší 248/1990 Sb.;Ruší 108/1995 Sb.;Ruší 36/1968 Sb.;Ruší 226/1995 Sb.;Ruší 388/2002 Sb.;Ruší 564/2002 Sb.;Ruší 388/2004 Sb.;Ruší 623/2004 Sb.;Ruší 361/2006 Sb.;Ruší 513/2006 Sb.;Ruší 486/2009 Sb.;Ruší 316/2010 Sb.;Ruší 440/2011 Sb.;Ruší 451/2012 Sb.;Ruší 388/2015 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 445/2008 Sb.)

49/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 168/1999 Sb.)

48/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.)

33/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
(Mění 90/2012 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 89/2012 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

31/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2017 Sb.)

20/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
(Mění 295/2015 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 365/2000 Sb.)

1/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2012 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

354/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

337/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
(Mění 280/2009 Sb.)

278/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

269/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

255/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

254/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
(Ruší 36/1967 Sb.;Ruší 322/2006 Sb.;Ruší 444/2011 Sb.;Ruší 37/1967 Sb.;Ruší 11/1985 Sb.;Ruší 184/1990 Sb.;Ruší 77/1993 Sb.;Ruší 123/2015 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 183/2017 Sb.;Mění 432/2002 Sb.)

227/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

185/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
(Mění 57/2015 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

74/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
(Výjimka účinnosti )

113/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

42/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
(Mění 153/2005 Sb.)

422/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
(Výjimka účinnosti )

382/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 261/2007 Sb.)

169/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
(Mění 61/2007 Sb.)

Zavřít
MENU