Sbírka předpisů 2021 - podle účinnosti

314/2019 Sb.

Účinnost od: 28.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 289/1995 Sb.;Mění 449/2001 Sb.)

33/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
(Mění 111/2009 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 27.4.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

237/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 151/1997 Sb.;Mění 416/2009 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 257/2016 Sb.)

231/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

229/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
(Mění 353/2003 Sb.)

205/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

166/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(Mění 354/2019 Sb.)

149/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

117/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 159/1999 Sb.)

51/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
(Mění 314/2002 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Ruší 36/1960 Sb.;Ruší 29/1968 Sb.;Ruší 126/1971 Sb.;Ruší 248/1990 Sb.;Ruší 108/1995 Sb.;Ruší 36/1968 Sb.;Ruší 226/1995 Sb.;Ruší 388/2002 Sb.;Ruší 564/2002 Sb.;Ruší 388/2004 Sb.;Ruší 623/2004 Sb.;Ruší 361/2006 Sb.;Ruší 513/2006 Sb.;Ruší 486/2009 Sb.;Ruší 316/2010 Sb.;Ruší 440/2011 Sb.;Ruší 451/2012 Sb.;Ruší 388/2015 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 445/2008 Sb.)

49/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 168/1999 Sb.)

48/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.)

33/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
(Mění 90/2012 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 89/2012 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

31/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2017 Sb.)

20/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
(Mění 295/2015 Sb.)

12/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
(Mění 365/2000 Sb.)

1/2020 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2012 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

354/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

337/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
(Mění 280/2009 Sb.)

278/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

269/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

255/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

254/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
(Ruší 36/1967 Sb.;Ruší 322/2006 Sb.;Ruší 444/2011 Sb.;Ruší 37/1967 Sb.;Ruší 11/1985 Sb.;Ruší 184/1990 Sb.;Ruší 77/1993 Sb.;Ruší 123/2015 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 183/2017 Sb.;Mění 432/2002 Sb.)

227/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

185/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
(Mění 57/2015 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

74/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
(Výjimka účinnosti )

113/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

42/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
(Mění 153/2005 Sb.)

422/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
(Výjimka účinnosti )

382/2015 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 261/2007 Sb.)

169/2015 Sb.

Účinnost od: 1.1.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
(Mění 61/2007 Sb.)

Zavřít
MENU