Sbírka předpisů 2009 - podle účinnosti

124/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

96/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

491/2009 Sb.

Účinnost od: 31.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
(Mění 203/2005 Sb.)

482/2009 Sb.

Účinnost od: 31.12.2009

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010

473/2009 Sb.

Účinnost od: 31.12.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
(Mění 197/2003 Sb.)

365/2009 Sb.

Účinnost od: 31.12.2009    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Výjimka účinnosti )

176/2008 Sb.

Účinnost od: 29.12.2009

Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
(Ruší 24/2003 Sb.)

142/2008 Sb.

Účinnost od: 29.12.2009    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
(Mění 27/2003 Sb.)

248/2009 Sb.

Účinnost od: 28.12.2009

Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

223/2009 Sb.

Účinnost od: 28.12.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
(Mění 174/1968 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 417/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 563/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 309/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

222/2009 Sb.

Účinnost od: 28.12.2009

Zákon o volném pohybu služeb

466/2009 Sb.

Účinnost od: 23.12.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti

450/2009 Sb.

Účinnost od: 21.12.2009

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 580/1990 Sb.;Ruší 580/1992 Sb.;Ruší 231/1997 Sb.;Ruší 511/2004 Sb.;Ruší 581/1992 Sb.)

470/2009 Sb.

Účinnost od: 18.12.2009    Účinnost do: 21.03.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

469/2009 Sb.

Účinnost od: 18.12.2009    Účinnost do: 21.03.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

49/2010 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn

443/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.
(Mění 537/2006 Sb.)

442/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony
(Mění 233/2000 Sb.;Mění 152/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.)

440/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

439/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009    Účinnost do: 14.03.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

438/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
(Mění 370/2004 Sb.)

437/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009

436/2009 Sb.

Účinnost od: 11.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

435/2009 Sb.

Účinnost od: 10.12.2009    Účinnost do: 14.03.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

430/2009 Sb.

Účinnost od: 08.12.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)

377/2009 Sb.

Účinnost od: 03.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.)

420/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

415/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení
(Ruší 124/2001 Sb.;Ruší 497/2004 Sb.;Ruší 85/2006 Sb.)

414/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009    Zrušeno: 04.08.2015

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků
(Ruší 262/1999 Sb.;Ruší 138/2005 Sb.)

413/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
(Mění 454/2002 Sb.)

412/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009

408/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009    Zrušeno: 02.03.2012

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
(Ruší 404/2005 Sb.)

404/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
(Mění 484/2006 Sb.)

349/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 161/1999 Sb.)

302/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 187/2006 Sb.)

198/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
(Mění 349/1999 Sb.)

162/2009 Sb.

Účinnost od: 01.12.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.;Mění 107/1999 Sb.)

388/2009 Sb.

Účinnost od: 28.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

423/2009 Sb.

Účinnost od: 27.11.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
(Mění 475/2008 Sb.)

421/2009 Sb.

Účinnost od: 27.11.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.)

417/2009 Sb.

Účinnost od: 27.11.2009    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 273/1996 Sb.;Mění 218/2000 Sb.)

416/2009 Sb.

Účinnost od: 27.11.2009

Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

411/2009 Sb.

Účinnost od: 25.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

406/2009 Sb.

Účinnost od: 25.11.2009

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář

405/2009 Sb.

Účinnost od: 25.11.2009

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

373/2009 Sb.

Účinnost od: 19.11.2009    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů zněčišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.
(Mění 553/2002 Sb.)

361/2009 Sb.

Účinnost od: 19.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb.
(Mění 10/1994 Sb.;Mění 22/1989 Sb.;Ruší 12/1994 Sb.)

403/2009 Sb.

Účinnost od: 18.11.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 526/1990 Sb.;Mění 265/1991 Sb.)

402/2009 Sb.

Účinnost od: 18.11.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

401/2009 Sb.

Účinnost od: 18.11.2009    Účinnost do: 14.03.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

400/2009 Sb.

Účinnost od: 18.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
(Mění 13/2005 Sb.)

398/2009 Sb.

Účinnost od: 18.11.2009

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
(Ruší 369/2001 Sb.;Ruší 492/2006 Sb.)

6/2010 Sb.

Účinnost od: 14.11.2009

Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn

380/2009 Sb.

Účinnost od: 14.11.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 123/1998 Sb.;Mění 200/1994 Sb.)

396/2009 Sb.

Účinnost od: 13.11.2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009.

387/2009 Sb.

Účinnost od: 10.11.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem

376/2009 Sb.

Účinnost od: 04.11.2009    Zrušeno: 01.11.2013

Vyhláška o směnárenské činnosti
(Ruší 280/2008 Sb.)

375/2009 Sb.

Účinnost od: 04.11.2009    Zrušeno: 27.05.2011

Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance

374/2009 Sb.

Účinnost od: 04.11.2009    Zrušeno: 27.05.2011

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

372/2009 Sb.

Účinnost od: 04.11.2009    Zrušeno: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
(Mění 384/2002 Sb.)

rs121/2009 Sb.

Účinnost od: 04.11.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 364/2009 Sb.
(Mění 364/2009 Sb.)

371/2009 Sb.

Účinnost od: 03.11.2009    Zrušeno: 29.10.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.
(Mění 132/2005 Sb.)

368/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2001 Sb.)

366/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb.
(Mění 329/2008 Sb.)

353/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 274/1998 Sb.)

351/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 280/1992 Sb.)

341/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb.
(Mění 416/2002 Sb.)

333/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

326/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
(Mění 435/2004 Sb.)

286/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2001 Sb.;Mění 119/2001 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 7/2002 Sb.;Mění 283/1993 Sb.)

285/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 62/2006 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 120/2007 Sb.;Mění 254/2008 Sb.)

284/2009 Sb.

Účinnost od: 01.11.2009    Zrušeno: 13.01.2018

Zákon o platebním styku
(Ruší 297/2006 Sb.;Ruší 124/2002 Sb.;Ruší 548/2002 Sb.;Ruší 91/2006 Sb.;Ruší 92/2006 Sb.)

358/2009 Sb.

Účinnost od: 31.10.2009    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.
(Mění 426/2005 Sb.)

382/2009 Sb.

Účinnost od: 30.10.2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

378/2009 Sb.

Účinnost od: 30.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

370/2009 Sb.

Účinnost od: 30.10.2009    Účinnost do: 14.03.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

369/2009 Sb.

Účinnost od: 30.10.2009    Zrušeno: 18.04.2012

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Ruší 384/2006 Sb.;Ruší 231/2007 Sb.)

365/2009 Sb.

Účinnost od: 26.10.2009    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Výjimka účinnosti )

343/2009 Sb.

Účinnost od: 23.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
(Mění 410/2005 Sb.)

360/2009 Sb.

Účinnost od: 21.10.2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet

364/2009 Sb.

Účinnost od: 20.10.2009

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
(Ruší 324/2008 Sb.)

362/2009 Sb.

Účinnost od: 20.10.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 326/2009 Sb.)

357/2009 Sb.

Účinnost od: 16.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

356/2009 Sb.

Účinnost od: 16.10.2009

Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

352/2009 Sb.

Účinnost od: 15.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
(Mění 225/2008 Sb.)

329/2009 Sb.

Účinnost od: 15.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
(Mění 485/2000 Sb.)

350/2009 Sb.

Účinnost od: 09.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

344/2009 Sb.

Účinnost od: 09.10.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
(Ruší 439/2005 Sb.;Ruší 110/2008 Sb.)

rs108/2009 Sb.

Účinnost od: 09.10.2009    Zrušeno: 01.11.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2009 Sb.
(Mění 334/2009 Sb.)

342/2009 Sb.

Účinnost od: 08.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.
(Mění 419/2001 Sb.)

385/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

355/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn

338/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Účinnost do: 10.01.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

337/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
(Mění 237/2005 Sb.)

336/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
(Mění 82/2006 Sb.)

335/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

334/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
(Ruší 375/2005 Sb.)

332/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 30.06.2012

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 89/1994 Sb.)

330/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
(Mění 450/2004 Sb.)

328/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 01.12.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
(Mění 149/2006 Sb.)

316/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)

311/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/1995 Sb.)

292/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 455/1991 Sb. nepřímo;Mění 353/2003 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 37/2008 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 695/2004 Sb.;Mění 274/2008 Sb.)

291/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 378/2007 Sb.)

289/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 676/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

288/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2004 Sb.)

272/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.;Mění 143/1992 Sb.)

263/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč

262/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

261/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

260/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

259/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

258/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

255/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
(Mění 321/2003 Sb.)

240/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/1989 Sb.)

220/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/1994 Sb.)

212/2009 Sb.

Účinnost od: 01.10.2009

Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

331/2009 Sb.

Účinnost od: 25.09.2009

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

327/2009 Sb.

Účinnost od: 24.09.2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. července 2009

326/2009 Sb.

Účinnost od: 24.09.2009

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 361/2003 Sb.)

rs101/2009 Sb.

Účinnost od: 24.09.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 325/2009 Sb.
(Mění 325/2009 Sb.)

325/2009 Sb.

Účinnost od: 21.09.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

324/2009 Sb.

Účinnost od: 21.09.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.
(Mění 396/2002 Sb.)

323/2009 Sb.

Účinnost od: 21.09.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 28/2006 Sb.)

322/2009 Sb.

Účinnost od: 21.09.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
(Mění 396/2001 Sb.;Mění 59/2004 Sb.)

300/2009 Sb.

Účinnost od: 19.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2003 Sb.)

297/2009 Sb.

Účinnost od: 19.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
(Mění 185/2001 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

296/2009 Sb.

Účinnost od: 19.09.2009

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
(Ruší 354/2000 Sb.)

295/2009 Sb.

Účinnost od: 19.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 6/1993 Sb.)

294/2009 Sb.

Účinnost od: 19.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/1990 Sb.)

283/2009 Sb.

Účinnost od: 15.09.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

279/2009 Sb.

Účinnost od: 15.09.2009    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

321/2009 Sb.

Účinnost od: 14.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2000 Sb.)

320/2009 Sb.

Účinnost od: 14.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

319/2009 Sb.

Účinnost od: 14.09.2009

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(Mění 1/1993 Sb.)

318/2009 Sb.

Účinnost od: 10.09.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
(Mění 247/1995 Sb. nepřímo;Mění 150/2002 Sb. nepřímo;Ruší 195/2009 Sb.;Ruší 207/2009 Sb.)

266/2009 Sb.

Účinnost od: 10.09.2009    Zrušeno: 10.11.2016

Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

312/2009 Sb.

Účinnost od: 07.09.2009

Sdělení Ústavního soudu o přijetí usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády
(Mění 207/2009 Sb.)

310/2009 Sb.

Účinnost od: 07.09.2009    Zrušeno: 11.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2001 Sb.)

308/2009 Sb.

Účinnost od: 04.09.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

298/2009 Sb.

Účinnost od: 04.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

293/2009 Sb.

Účinnost od: 04.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.)

290/2009 Sb.

Účinnost od: 04.09.2009

Zákon o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

287/2009 Sb.

Účinnost od: 04.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.)

317/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn

313/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn

276/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009    Zrušeno: 01.09.2010

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 316/2008 Sb.)

275/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 62/2007 Sb.;Ruší 227/2007 Sb.;Ruší 326/2008 Sb.)

274/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

273/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
(Mění 75/2005 Sb.)

271/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 474/2000 Sb.)

267/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb.
(Mění 117/2007 Sb.)

265/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.
(Mění 244/1996 Sb.)

264/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů

257/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě

252/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009    Zrušeno: 19.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů
(Ruší 368/2001 Sb.;Ruší 407/2005 Sb. nepřímo;Ruší 471/2006 Sb. nepřímo)

249/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 322/2005 Sb.)

219/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 85/1996 Sb.;Mění 300/2008 Sb.)

202/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009    Zrušeno: 01.07.2010

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem
(Ruší 185/2008 Sb.)

198/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 37/2004 Sb.;Mění 363/1999 Sb.)

177/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
(Ruší 442/1991 Sb.;Ruší 672/2004 Sb.)

155/2009 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2001 Sb.)

242/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

62/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
(Mění 73/2005 Sb.)

561/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2009

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
(Výjimka účinnosti )

282/2009 Sb.

Účinnost od: 31.08.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 218/2007 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

242/2009 Sb.

Účinnost od: 31.08.2009    Zrušeno: 31.08.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 689/2004 Sb.)

270/2009 Sb.

Účinnost od: 26.08.2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

269/2009 Sb.

Účinnost od: 26.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
(Mění 501/2006 Sb.)

268/2009 Sb.

Účinnost od: 26.08.2009

Vyhláška o technických požadavcích na stavby
(Ruší 137/1998 Sb.;Ruší 491/2006 Sb.;Ruší 502/2006 Sb.;Ruší 191/2002 Sb.)

178/2009 Sb.

Účinnost od: 26.08.2009    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2008 Sb.)

176/2009 Sb.

Účinnost od: 21.08.2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
(Ruší 524/2004 Sb.)

256/2009 Sb.

Účinnost od: 14.08.2009

Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

254/2009 Sb.

Účinnost od: 11.08.2009    Účinnost do: 10.01.2010

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

253/2009 Sb.

Účinnost od: 11.08.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních

251/2009 Sb.

Účinnost od: 11.08.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

250/2009 Sb.

Účinnost od: 11.08.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů

246/2009 Sb.

Účinnost od: 05.08.2009    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
(Mění 453/2004 Sb.)

239/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

238/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/2004 Sb.)

237/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009    Účinnost do: 01.04.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně

236/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009    Účinnost do: 01.09.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009

235/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

234/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

233/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
(Ruší 90/2006 Sb.;Ruší 272/2006 Sb.;Ruší 139/2007 Sb.;Ruší 255/2008 Sb.)

230/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 189/2004 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Ruší 264/2004 Sb.;Ruší 458/2004 Sb.;Ruší 536/2004 Sb.;Ruší 92/2007 Sb.;Ruší 240/2007 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

228/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

225/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
(Mění 15/2005 Sb.)

221/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

210/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

208/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

206/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 111/2006 Sb.)

157/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.)

156/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 310/2006 Sb.;Mění 455/1991 Sb. nepřímo)

122/2009 Sb.

Účinnost od: 01.08.2009

Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole

244/2009 Sb.

Účinnost od: 31.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

243/2009 Sb.

Účinnost od: 31.07.2009

Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
(Ruší 83/2002 Sb.;Ruší 317/2003 Sb.;Ruší 508/2005 Sb.)

241/2009 Sb.

Účinnost od: 31.07.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

229/2009 Sb.

Účinnost od: 27.07.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

227/2009 Sb.

Účinnost od: 24.07.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
(Mění 500/2004 Sb.;Mění 133/2000 Sb.)

218/2009 Sb.

Účinnost od: 20.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 7/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 257/2000 Sb.)

217/2009 Sb.

Účinnost od: 20.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

216/2009 Sb.

Účinnost od: 20.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 1/2007 Sb.)

215/2009 Sb.

Účinnost od: 20.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 125/2008 Sb.)

214/2009 Sb.

Účinnost od: 20.07.2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2000 Sb.)

213/2009 Sb.

Účinnost od: 20.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.
(Mění 136/2004 Sb.)

205/2009 Sb.

Účinnost od: 18.07.2009    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
(Ruší 356/2002 Sb.;Ruší 363/2006 Sb.;Ruší 570/2006 Sb.)

226/2009 Sb.

Účinnost od: 16.07.2009    Účinnost do: 13.12.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

224/2009 Sb.

Účinnost od: 16.07.2009    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
(Mění 272/2004 Sb.)

303/2009 Sb.

Účinnost od: 14.07.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 266/2006 Sb.)

209/2009 Sb.

Účinnost od: 14.07.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

207/2009 Sb.

Účinnost od: 09.07.2009    Zrušeno: 10.09.2009

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

99/2009 Sb.

Účinnost od: 08.07.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

314/2009 Sb.

Účinnost od: 04.07.2009

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

158/2009 Sb.

Účinnost od: 04.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
(Mění 458/2000 Sb.;Mění 670/2004 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 266/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 18/1997 Sb.)

170/2009 Sb.

Účinnost od: 03.07.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009
(Mění 398/2008 Sb.)

309/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

211/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn

206/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.)

201/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.;Ruší 133/2009 Sb.)

200/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.;Ruší 134/2009 Sb.)

196/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 231/2001 Sb.;Mění 484/1991 Sb.)

194/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

193/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

192/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
(Mění 645/2004 Sb.)

191/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.08.2012

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
(Ruší 646/2004 Sb.)

190/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 499/2004 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 365/2000 Sb.)

189/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
(Ruší 394/2004 Sb.)

188/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o atestační zkoušce závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
(Ruší 395/2004 Sb.)

187/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
(Ruší 392/2004 Sb.)

186/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

185/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
(Ruší 233/2008 Sb.)

184/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky

178/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2008 Sb.)

169/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.
(Mění 326/2001 Sb.)

168/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

166/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti

165/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
(Ruší 179/2002 Sb.)

164/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
(Mění 26/2007 Sb.)

161/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

159/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Mění 215/2008 Sb.)

153/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2002 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

148/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

142/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/2005 Sb.)

138/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Mění 469/2002 Sb.)

137/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.10.2010

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

134/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.)

133/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

110/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Ruší 461/2002 Sb.;Ruší 462/2002 Sb.;Ruší 28/2003 Sb.;Ruší 67/2008 Sb.;Ruší 83/2008 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 139/2006 Sb.)

108/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů
(Mění 357/2005 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

7/2009 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 348/2005 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 26/2000 Sb.)

479/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 306/2008 Sb.)

306/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 155/1995 Sb.)

301/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 21/2006 Sb.)

300/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

181/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

261/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2009

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 108/2006 Sb.)

113/2009 Sb.

Účinnost od: 30.06.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2004 Sb.)

199/2009 Sb.

Účinnost od: 29.06.2009

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), přijatému Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. května 2008

197/2009 Sb.

Účinnost od: 29.06.2009

Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.)

195/2009 Sb.

Účinnost od: 29.06.2009    Zrušeno: 10.09.2009

Ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

rs58/2009 Sb.

Účinnost od: 29.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb.
(Mění 150/2009 Sb.)

147/2009 Sb.

Účinnost od: 27.06.2009    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 334/2004 Sb.)

146/2009 Sb.

Účinnost od: 27.06.2009    Zrušeno: 01.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
(Mění 329/2004 Sb.)

183/2009 Sb.

Účinnost od: 26.06.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
(Mění 120/2001 Sb.;Mění 121/2008 Sb.)

182/2009 Sb.

Účinnost od: 26.06.2009    Účinnost do: 13.12.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

181/2009 Sb.

Účinnost od: 26.06.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.

204/2009 Sb.

Účinnost od: 25.06.2009    Účinnost do: 01.08.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009

203/2009 Sb.

Účinnost od: 25.06.2009

Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní

167/2009 Sb.

Účinnost od: 23.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

175/2009 Sb.

Účinnost od: 22.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

173/2009 Sb.

Účinnost od: 22.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

172/2009 Sb.

Účinnost od: 18.06.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

171/2009 Sb.

Účinnost od: 18.06.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

160/2009 Sb.

Účinnost od: 17.06.2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel

163/2009 Sb.

Účinnost od: 09.06.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
(Mění 182/2006 Sb.)

159/2009 Sb.

Účinnost od: 09.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Mění 215/2008 Sb.)

154/2009 Sb.

Účinnost od: 04.06.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 89/1995 Sb.)

179/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009

Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.

152/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2009)
(Mění 459/2008 Sb.)

150/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/2006 Sb.)

143/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

141/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 378/2007 Sb.)

139/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

132/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
(Mění 566/2006 Sb.)

131/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.)

130/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
(Mění 564/2006 Sb.)

125/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
(Ruší 467/2008 Sb.)

109/2009 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2004 Sb.;Mění 218/2000 Sb.)

371/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2009    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2003 Sb.;Ruší 221/2004 Sb.;Ruší 78/2006 Sb.;Ruší 284/2006 Sb.;Ruší 540/2006 Sb.;Ruší 135/2007 Sb.)

128/2009 Sb.

Účinnost od: 30.05.2009

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

151/2009 Sb.

Účinnost od: 29.05.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

126/2009 Sb.

Účinnost od: 29.05.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
(Mění 5/2003 Sb.)

149/2009 Sb.

Účinnost od: 28.05.2009    Účinnost do: 06.09.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

145/2009 Sb.

Účinnost od: 28.05.2009

Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě

144/2009 Sb.

Účinnost od: 25.05.2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2024, 5,70 %

140/2009 Sb.

Účinnost od: 25.05.2009    Zrušeno: 12.09.2014

Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
(Ruší 150/2007 Sb.)

136/2009 Sb.

Účinnost od: 18.05.2009

Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu

129/2009 Sb.

Účinnost od: 15.05.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 291/2003 Sb.)

127/2009 Sb.

Účinnost od: 15.05.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2001 Sb.)

123/2009 Sb.

Účinnost od: 15.05.2009

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč

115/2009 Sb.

Účinnost od: 13.05.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
(Mění 385/2007 Sb.)

114/2009 Sb.

Účinnost od: 13.05.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
(Mění 384/2007 Sb.)

124/2009 Sb.

Účinnost od: 12.05.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
(Ruší 544/2005 Sb.)

121/2009 Sb.

Účinnost od: 12.05.2009

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

118/2009 Sb.

Účinnost od: 01.05.2009    Zrušeno: 11.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2001 Sb.)

96/2009 Sb.

Účinnost od: 01.05.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2003 Sb.)

80/2009 Sb.

Účinnost od: 01.05.2009    Účinnost do: 01.05.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

12/2009 Sb.

Účinnost od: 01.05.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
(Ruší 696/2004 Sb.;Ruší 150/2005 Sb.)

120/2009 Sb.

Účinnost od: 30.04.2009    Účinnost do: 06.09.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

119/2009 Sb.

Účinnost od: 30.04.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova č. 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení č. 3/2005

117/2009 Sb.

Účinnost od: 28.04.2009

Sdělení Ministerstva financí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva financí č. 100/2009 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR
(Mění 100/2009 Sb.)

116/2009 Sb.

Účinnost od: 28.04.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod

112/2009 Sb.

Účinnost od: 27.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2005 Sb.)

107/2009 Sb.

Účinnost od: 27.04.2009

Zákon o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010

102/2009 Sb.

Účinnost od: 22.04.2009    Zrušeno: 24.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 255/1999 Sb.)

101/2009 Sb.

Účinnost od: 22.04.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
(Mění 224/2004 Sb.)

91/2009 Sb.

Účinnost od: 21.04.2009    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2001 Sb.)

100/2009 Sb.

Účinnost od: 16.04.2009    Účinnost do: 12.04.2012

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR

98/2009 Sb.

Účinnost od: 16.04.2009    Zrušeno: 31.08.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 689/2004 Sb.)

97/2009 Sb.

Účinnost od: 16.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

95/2009 Sb.

Účinnost od: 14.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.;Mění 252/1997 Sb.)

94/2009 Sb.

Účinnost od: 14.04.2009

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

93/2009 Sb.

Účinnost od: 14.04.2009

Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
(Ruší 406/2005 Sb. nepřímo;Ruší 480/2005 Sb. nepřímo;Mění 284/2004 Sb.;Mění 56/2006 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Ruší 254/2000 Sb.;Ruší 209/2002 Sb.;Ruší 169/2004 Sb.;Ruší 467/2000 Sb.)

404/2008 Sb.

Účinnost od: 11.04.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
(Mění 328/2000 Sb.;Ruší 329/2000 Sb.;Ruší 330/2000 Sb.)

92/2009 Sb.

Účinnost od: 08.04.2009    Účinnost do: 06.09.2009

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 89/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
(Mění 89/2009 Sb.)

106/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami

105/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

104/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

103/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

90/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009    Účinnost do: 06.09.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

89/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009    Účinnost do: 06.09.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

88/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
(Mění 210/2008 Sb.)

87/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

84/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 199/2004 Sb.)

83/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 245/2004 Sb.;Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 80/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.)

82/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2004 Sb.)

78/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009

76/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 162/2001 Sb.)

75/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
(Mění 415/2006 Sb.)

74/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Mění 564/2006 Sb.)

72/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2009)
(Mění 459/2008 Sb.)

59/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

52/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 140/1961 Sb.)

49/2009 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

477/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 250/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

79/2009 Sb.

Účinnost od: 30.03.2009

Sdělení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost

77/2009 Sb.

Účinnost od: 30.03.2009    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
(Mění 317/2002 Sb.)

73/2009 Sb.

Účinnost od: 30.03.2009    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva

64/2009 Sb.

Účinnost od: 27.03.2009

Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

70/2009 Sb.

Účinnost od: 23.03.2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2019, 5,00 %

71/2009 Sb.

Účinnost od: 20.03.2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
(Mění 287/2004 Sb.)

69/2009 Sb.

Účinnost od: 20.03.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

66/2009 Sb.

Účinnost od: 12.03.2009

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu

65/2009 Sb.

Účinnost od: 12.03.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
(Mění 537/2006 Sb.)

63/2009 Sb.

Účinnost od: 06.03.2009    Účinnost do: 28.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

62/2009 Sb.

Účinnost od: 06.03.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., a ustanovení § 200da odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.

61/2009 Sb.

Účinnost od: 06.03.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
(Mění 289/2007 Sb.)

49/2009 Sb.

Účinnost od: 05.03.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

32/2009 Sb.

Účinnost od: 04.03.2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu

60/2009 Sb.

Účinnost od: 01.03.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě
(Mění 466/2006 Sb.)

53/2009 Sb.

Účinnost od: 01.03.2009

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

41/2009 Sb.

Účinnost od: 01.03.2009

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 273/2008 Sb.)

8/2009 Sb.

Účinnost od: 01.03.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 344/1992 Sb.)

5/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2009    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška o seznamu účinných látek
(Výjimka účinnosti )

81/2009 Sb.

Účinnost od: 28.02.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

51/2009 Sb.

Účinnost od: 28.02.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
(Mění 147/2008 Sb.)

58/2009 Sb.

Účinnost od: 26.02.2009    Účinnost do: 28.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

57/2009 Sb.

Účinnost od: 26.02.2009    Účinnost do: 28.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

54/2009 Sb.

Účinnost od: 26.02.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.

50/2009 Sb.

Účinnost od: 18.02.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 225/2004 Sb.)

31/2009 Sb.

Účinnost od: 18.02.2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

45/2009 Sb.

Účinnost od: 15.02.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
(Mění 79/2007 Sb.)

47/2009 Sb.

Účinnost od: 13.02.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
(Mění 326/1999 Sb.)

46/2009 Sb.

Účinnost od: 13.02.2009    Účinnost do: 07.06.2009

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

44/2009 Sb.

Účinnost od: 11.02.2009    Účinnost do: 04.03.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009

39/2009 Sb.

Účinnost od: 04.02.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
(Mění 207/2004 Sb.)

37/2009 Sb.

Účinnost od: 02.02.2009    Účinnost do: 28.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

48/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn

30/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

29/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1991 Sb.)

28/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

27/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

26/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

25/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

24/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

23/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

18/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
(Mění 369/2004 Sb.)

17/2009 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

484/2008 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

483/2008 Sb.

Účinnost od: 01.02.2009    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.;Ruší 117/2005 Sb.)

55/2009 Sb.

Účinnost od: 31.01.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

34/2009 Sb.

Účinnost od: 28.01.2009    Účinnost do: 28.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

33/2009 Sb.

Účinnost od: 28.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.
(Mění 492/2005 Sb.)

13/2009 Sb.

Účinnost od: 28.01.2009    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
(Ruší 357/2002 Sb.)

22/2009 Sb.

Účinnost od: 23.01.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně

21/2009 Sb.

Účinnost od: 23.01.2009    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2003 Sb.)

20/2009 Sb.

Účinnost od: 23.01.2009    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

9/2009 Sb.

Účinnost od: 23.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 156/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 185/2001 Sb.)

7/2009 Sb.

Účinnost od: 23.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 121/2008 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.)

3/2009 Sb.

Účinnost od: 22.01.2009    Zrušeno: 30.01.2013

Vyhláška o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

334/2007 Sb.

Účinnost od: 19.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

19/2009 Sb.

Účinnost od: 16.01.2009    Účinnost do: 28.06.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

16/2009 Sb.

Účinnost od: 16.01.2009    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

15/2009 Sb.

Účinnost od: 13.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

14/2009 Sb.

Účinnost od: 13.01.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.
(Mění 527/2006 Sb.)

11/2009 Sb.

Účinnost od: 13.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

6/2009 Sb.

Účinnost od: 07.01.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

5/2009 Sb.

Účinnost od: 07.01.2009    Zrušeno: 30.01.2013

Vyhláška o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
(Ruší 192/2004 Sb.)

4/2009 Sb.

Účinnost od: 07.01.2009

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě
(Ruší 193/2004 Sb.)

474/2008 Sb.

Účinnost od: 07.01.2009

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

87/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

86/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

85/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

68/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn

67/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 45/1998 Sb.)

56/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn

43/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn

42/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

38/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

35/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů

10/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

2/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

1/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

486/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 19.05.2018

Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

485/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti )

481/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 505/1990 Sb.)

480/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 274/2008 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

479/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 111/2006 Sb.)

478/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.)

476/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 357/1992 Sb.)

475/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

473/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

472/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2002 Sb.)

471/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 504/2002 Sb.)

470/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

469/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

468/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

467/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.06.2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
(Ruší 337/2007 Sb.)

466/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

465/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách

464/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

462/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt

461/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 20.02.2013

Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

460/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
(Ruší 14/2008 Sb.;Ruší 103/2008 Sb.)

459/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2008, č. 10/2008, č. 11/2008, č. 12/2008)

458/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/2006 Sb.)

457/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

456/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
(Mění 3/2008 Sb.)

455/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol

454/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

453/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
(Mění 482/2005 Sb.)

452/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.
(Mění 518/2004 Sb.)

451/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
(Ruší 357/2007 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

450/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb.
(Mění 104/2005 Sb.)

449/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

448/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

445/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2002 Sb.;Mění 564/2002 Sb.;Mění 207/2001 Sb.)

444/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

443/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie České republiky

442/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky

441/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci

439/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

438/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem

437/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
(Ruší 179/2004 Sb.)

436/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.08.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
(Ruší 335/2007 Sb.)

432/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2008)

430/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 495/2003 Sb.)

425/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
(Mění 220/2007 Sb.)

424/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.07.2009

Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009

421/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

420/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

418/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii
(Ruší 88/1996 Sb.)

417/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
(Ruší 338/2007 Sb.)

415/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.06.2013

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu
(Ruší 267/2001 Sb.)

414/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

412/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Ruší 287/2007 Sb.)

408/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
(Mění 488/2006 Sb.)

402/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

399/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.
(Mění 221/2002 Sb.)

398/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009

396/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009

393/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.
(Mění 201/2005 Sb.)

383/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

382/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

377/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2001 Sb.)

376/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2010

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2008)
(Ruší 268/2007 Sb.;Ruší 349/2008 Sb.)

366/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
(Mění 54/1956 Sb. úprava částek pro nárok vzniklý před 1. lednem 2009;Mění 32/1957 Sb. úprava částek pro nárok vzniklý před 1. lednem 2009)

365/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

364/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

363/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2009

353/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
(Mění 589/2006 Sb.)

310/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2000 Sb.)

309/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 114/1995 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

306/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 189/2006 Sb.)

305/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 220/1999 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

304/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
(Mění 563/1991 Sb.)

302/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

297/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 120/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Ruší 5/2008 Sb.)

274/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 379/2005 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 310/2006 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 12/1997 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 84/1990 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 289/2005 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 352/2001 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 26/1993 Sb.;Mění 67/1993 Sb.;Mění 163/1993 Sb.;Mění 326/1993 Sb.;Mění 82/1995 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 105/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 60/2001 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Mění 216/2002 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 436/2003 Sb.;Mění 119/2004 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 135/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 321/2006 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 170/2007 Sb.;Mění 379/2007 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 115/2001 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

273/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon o Policii České republiky
(Ruší 17/1994 Sb.;Ruší 122/2001 Sb.;Ruší 138/1999 Sb. nepřímo;Ruší 186/1997 Sb. nepřímo;Ruší 283/1991 Sb.;Ruší 288/2005 Sb.;Ruší 380/2007 Sb.;Ruší 397/1992 Sb.;Ruší 174/1993 Sb.;Ruší 138/1998 Sb.;Ruší 276/2000 Sb.;Ruší 455/2001 Sb.;Ruší 156/2002 Sb.;Ruší 299/2002 Sb.;Ruší 381/2002 Sb.;Ruší 414/2002 Sb.;Ruší 10/2003 Sb.;Ruší 13/2004 Sb.;Ruší 87/2004 Sb.;Ruší 30/2005 Sb.;Ruší 290/1992 Sb.;Ruší 25/1998 Sb.;Ruší 25/2002 Sb.;Ruší 58/2002 Sb.)

260/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 238/2000 Sb.)

239/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
(Mění 187/2006 Sb.)

230/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2004 Sb.)

214/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Účinnost do: 01.01.2010

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

137/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1999 Sb.)

129/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 285/2002 Sb.)

42/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

5/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška o seznamu účinných látek

379/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

296/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

277/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

261/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.)

153/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(Mění 589/1992 Sb.)

152/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(Mění 582/1991 Sb.)

585/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

189/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 62/1983 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 110/1990 Sb. ruší čl. II a čl. III;Mění 592/1992 Sb.;Mění 113/1997 Sb. ruší čl. II až IV;Mění 117/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb. ruší čl. II, III a VI;Mění 132/2000 Sb. ruší část šestou;Mění 150/2002 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 160/1993 Sb. ruší čl. III, IV a VI;Mění 160/1995 Sb. ruší čl. I bod 6, čl. IV a XVII;Mění 168/2005 Sb. ruší se část druhá a čl. IV bod 1;Mění 18/2000 Sb. ruší část třetí;Mění 180/1990 Sb. ruší čl. I až čl. IV a čl. VI až čl. X ;Mění 182/1994 Sb. ruší čl. II až IV;Mění 186/2004 Sb. ruší se část šestá;Mění 2/1969 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 225/1999 Sb. ruší čl. IV;Mění 235/1992 Sb. ruší čl. II a III;Mění 238/2000 Sb. ruší se části druhá, třetí a pátá;Mění 241/1994 Sb. ruší čl. III a IV;Mění 258/2000 Sb.;Mění 281/2004 Sb. ruší část třetí;Mění 306/1991 Sb. ruší čl. II a čl. V ;Mění 307/1993 Sb. ruší čl. II bod 41 a čl. IX odstavce 1 až 7;Mění 309/2002 Sb. ruší se část dvacátá šestá;Mění 359/2004 Sb. ruší se část šestá;Mění 361/2003 Sb.;Mění 361/2005 Sb. ruší se část pátá a čl. XIII bod 1;Mění 362/2003 Sb. ruší se části devátá, desátá a třináctá;Mění 37/1993 Sb. ruší část první, v části druhé čl. IV bod 38 a v části čtvrté čl. VIII a IX;Mění 420/2002 Sb. ruší část třetí;Mění 424/2003 Sb. ruší se část druhá;Mění 436/2004 Sb. ruší část první;Mění 48/1997 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

187/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon o nemocenském pojištění
(Ruší 103/1988 Sb.;Ruší 109/1984 Sb.;Ruší 113/1975 Sb.;Ruší 123/1990 Sb.;Ruší 133/1999 Sb.;Ruší 134/1984 Sb.;Ruší 135/1984 Sb.;Ruší 143/1965 Sb.;Ruší 148/1983 Sb.;Ruší 148/1988 Sb.;Ruší 154/1983 Sb.;Ruší 155/1983 Sb.;Ruší 16/1959 Sb.;Ruší 165/1979 Sb.;Ruší 196/1994 Sb.;Ruší 239/1988 Sb.;Ruší 247/1999 Sb.;Ruší 248/1994 Sb.;Ruší 327/2007 Sb. nepřímo;Ruší 248/2005 Sb.;Ruší 263/1990 Sb.;Ruší 266/1993 Sb.;Ruší 282/1995 Sb.;Ruší 285/1995 Sb.;Ruší 30/1993 Sb.;Ruší 308/1993 Sb.;Ruší 31/1993 Sb.;Ruší 312/1993 Sb.;Ruší 313/1993 Sb.;Ruší 32/1957 Sb.;Ruší 347/2001 Sb.;Ruší 413/2000 Sb.;Ruší 415/2000 Sb.;Ruší 417/2005 Sb.;Ruší 421/2003 Sb.;Ruší 501/1990 Sb.;Ruší 51/1987 Sb.;Ruší 54/1956 Sb.;Ruší 57/1984 Sb.;Ruší 103/1996 Sb.;Ruší 59/1987 Sb.;Ruší 61/1999 Sb.;Ruší 73/1982 Sb.;Ruší 79/1982 Sb.;Ruší 79/1984 Sb.;Ruší 8/1982 Sb.;Ruší 80/1984 Sb.;Ruší 87/1968 Sb.;Ruší 88/1968 Sb.;Ruší 99/1972 Sb.;Ruší 326/2007 Sb. nepřímo;Ruší 166/2008 Sb. nepřímo)

177/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

7/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

669/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

120/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2009

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU