Sbírka předpisů 2006 - podle účinnosti

603/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2006    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
(Ruší 271/2004 Sb.)

597/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2006    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
(Ruší 350/2002 Sb.;Ruší 60/2004 Sb.;Ruší 429/2005 Sb.)

585/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

568/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2006    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 469/2002 Sb.)

502/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2006    Zrušeno: 26.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
(Mění 137/1998 Sb.)

473/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
(Mění 54/2004 Sb.)

624/2006 Sb.

Účinnost od: 30.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

623/2006 Sb.

Účinnost od: 30.12.2006

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008

611/2006 Sb.

Účinnost od: 28.12.2006    Účinnost do: 01.04.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

610/2006 Sb.

Účinnost od: 28.12.2006    Účinnost do: 01.04.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

579/2006 Sb.

Účinnost od: 27.12.2006

Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

576/2006 Sb.

Účinnost od: 27.12.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2002 Sb.)

574/2006 Sb.

Účinnost od: 27.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

573/2006 Sb.

Účinnost od: 27.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

572/2006 Sb.

Účinnost od: 27.12.2006

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření

570/2006 Sb.

Účinnost od: 22.12.2006    Zrušeno: 18.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
(Mění 356/2002 Sb.)

569/2006 Sb.

Účinnost od: 22.12.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
(Mění 62/2001 Sb.)

586/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006    Účinnost do: 01.04.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí

584/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
(Mění 543/2005 Sb.)

557/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

555/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006    Účinnost do: 01.04.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

554/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

552/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
(Mění 541/2005 Sb.)

551/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2001 Sb.)

539/2006 Sb.

Účinnost od: 20.12.2006

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření

229/2005 Sb.

Účinnost od: 16.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1994 Sb.)

522/2006 Sb.

Účinnost od: 15.12.2006

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

547/2006 Sb.

Účinnost od: 13.12.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
(Mění 232/2002 Sb.)

542/2006 Sb.

Účinnost od: 13.12.2006

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
(Ruší 148/1965 Sb.;Ruší 149/1965 Sb.;Ruší 150/1965 Sb.;Ruší 151/1965 Sb.;Ruší 163/1970 Sb.;Ruší 73/1971 Sb.;Ruší 74/1971 Sb.;Ruší 145/1973 Sb.;Ruší 47/1989 Sb.;Ruší 214/2001 Sb.;Ruší 212/2001 Sb.)

536/2006 Sb.

Účinnost od: 07.12.2006    Účinnost do: 01.04.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

533/2006 Sb.

Účinnost od: 07.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
(Mění 341/2005 Sb.)

532/2006 Sb.

Účinnost od: 07.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
(Mění 574/2002 Sb.)

531/2006 Sb.

Účinnost od: 07.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 212/2000 Sb.)

525/2006 Sb.

Účinnost od: 04.12.2006

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006 - 2036, 4,20 %

400/2006 Sb.

Účinnost od: 04.12.2006    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
(Mění 158/2004 Sb.)

517/2006 Sb.

Účinnost od: 01.12.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/1995 Sb.)

512/2006 Sb.

Účinnost od: 01.12.2006

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství
(Mění 241/2004 Sb.;Mění 308/2004 Sb.;Mění 69/2005 Sb.)

508/2006 Sb.

Účinnost od: 01.12.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 571/2004 Sb.)

485/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2006    Zrušeno: 12.04.2011

Vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
(Výjimka účinnosti )

216/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 189/1994 Sb.)

523/2006 Sb.

Účinnost od: 30.11.2006

Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

521/2006 Sb.

Účinnost od: 27.11.2006    Účinnost do: 17.12.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

520/2006 Sb.

Účinnost od: 27.11.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni

519/2006 Sb.

Účinnost od: 27.11.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného

518/2006 Sb.

Účinnost od: 27.11.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící "fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů", čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

511/2006 Sb.

Účinnost od: 27.11.2006    Účinnost do: 28.11.2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006 - 2009, 3,25 %

rs167/2006 Sb.

Účinnost od: 27.11.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 485/2006 Sb.
(Mění 485/2006 Sb.)

482/2006 Sb.

Účinnost od: 25.11.2006    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
(Ruší 457/2004 Sb.)

487/2006 Sb.

Účinnost od: 24.11.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 6 odst. 5 a 6 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 7/2004, požárního řádu města Ostrova

486/2006 Sb.

Účinnost od: 24.11.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

497/2006 Sb.

Účinnost od: 16.11.2006    Účinnost do: 18.02.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

495/2006 Sb.

Účinnost od: 16.11.2006    Zrušeno: 16.03.2012

Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
(Ruší 260/2000 Sb.;Ruší 208/2003 Sb.)

494/2006 Sb.

Účinnost od: 16.11.2006    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
(Mění 215/2005 Sb.)

493/2006 Sb.

Účinnost od: 13.11.2006    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2004 Sb.)

492/2006 Sb.

Účinnost od: 13.11.2006    Zrušeno: 18.11.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
(Mění 369/2001 Sb.)

491/2006 Sb.

Účinnost od: 13.11.2006    Zrušeno: 26.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
(Mění 137/1998 Sb.)

489/2006 Sb.

Účinnost od: 10.11.2006    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
(Mění 223/2005 Sb.)

488/2006 Sb.

Účinnost od: 10.11.2006

Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

483/2006 Sb.

Účinnost od: 06.11.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
(Mění 245/2006 Sb.)

480/2006 Sb.

Účinnost od: 06.11.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

559/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006    Účinnost do: 01.12.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

544/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006
(Ruší 8/2006 Sb.)

472/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
(Mění 490/2000 Sb.)

471/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.
(Mění 368/2001 Sb.)

466/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006

Vyhláška o bezpečnostní letové normě

386/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 434/1992 Sb.)

378/2006 Sb.

Účinnost od: 01.11.2006    Zrušeno: 19.09.2016

Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
(Výjimka účinnosti )

496/2006 Sb.

Účinnost od: 31.10.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
(Mění 285/2006 Sb.)

479/2006 Sb.

Účinnost od: 31.10.2006    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci
(Mění 385/2006 Sb.)

475/2006 Sb.

Účinnost od: 30.10.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře

474/2006 Sb.

Účinnost od: 30.10.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků
(Mění 26/2001 Sb.;Ruší 75/2003 Sb.)

65/2006 Sb.

Účinnost od: 30.10.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
(Mění 345/2002 Sb.)

464/2005 Sb.

Účinnost od: 30.10.2006    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

452/2006 Sb.

Účinnost od: 12.10.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

467/2006 Sb.

Účinnost od: 11.10.2006

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
(Ruší 132/2004 Sb.)

459/2006 Sb.

Účinnost od: 05.10.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Havířova č. 4/2002 o provedení speciální ochranné deratizace

458/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.
(Mění 303/2004 Sb.)

454/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
(Mění 48/2005 Sb.)

453/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2006)

451/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka Klementinum - observatoř" po 2 500 Kč

450/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

449/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006

Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

448/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006

Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
(Ruší 471/2000 Sb.;Ruší 326/2003 Sb.;Ruší 475/2004 Sb.)

447/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 18.03.2017

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

446/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.06.2008

Sdělení Ústavního soudu ze dne 5. září 2006 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
(Ruší 14/2004 Sb.)

428/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
(Mění 63/2002 Sb.)

383/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané státními kontrolními orgány

382/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže

381/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na snímače teploty používané jako součást stanoveného měřidla

380/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry

379/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření

343/2006 Sb.

Účinnost od: 01.10.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

464/2006 Sb.

Účinnost od: 30.09.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 89/2005 Sb.;Mění 177/2005 Sb.)

347/2006 Sb.

Účinnost od: 30.09.2006

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

377/2005 Sb.

Účinnost od: 30.09.2006

Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
(Výjimka účinnosti )

455/2006 Sb.

Účinnost od: 27.09.2006    Zrušeno: 30.07.2011

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

434/2006 Sb.

Účinnost od: 23.09.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění

408/2006 Sb.

Účinnost od: 20.09.2006

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka

445/2006 Sb.

Účinnost od: 18.09.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat

444/2006 Sb.

Účinnost od: 18.09.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce

443/2006 Sb.

Účinnost od: 18.09.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2005 Sb.;Mění 319/2001 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 21/1992 Sb. nepřímo)

440/2006 Sb.

Účinnost od: 18.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

431/2006 Sb.

Účinnost od: 15.09.2006    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
(Mění 270/2004 Sb.)

438/2006 Sb.

Účinnost od: 13.09.2006

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
(Ruší 334/2003 Sb.;Ruší 339/2005 Sb.)

436/2006 Sb.

Účinnost od: 11.09.2006    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora

433/2006 Sb.

Účinnost od: 08.09.2006    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu

432/2006 Sb.

Účinnost od: 08.09.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
(Mění 141/2006 Sb.)

419/2006 Sb.

Účinnost od: 06.09.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

546/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn

437/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn

430/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
(Ruší 116/1995 Sb.)

429/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
(Mění 395/2006 Sb.)

426/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 01.09.2007

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 328/2005 Sb.)

425/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

424/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

423/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
(Mění 322/2005 Sb.)

420/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Účinnost do: 01.01.2012

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011

417/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
(Mění 642/2004 Sb.)

416/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1999 Sb.)

415/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

412/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
(Mění 317/2005 Sb.)

391/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

388/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích

374/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
(Mění 13/2005 Sb.)

358/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
(Mění 497/2003 Sb.)

351/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 242/2004 Sb.)

339/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/2004 Sb.)

320/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

315/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 26/2000 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

311/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
(Mění 56/2001 Sb.;Mění 13/1997 Sb.)

278/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 476/1991 Sb.)

277/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2000 Sb.)

276/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

174/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
(Mění 376/2005 Sb.)

165/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 629/2004 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

136/2006 Sb.

Účinnost od: 01.09.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
(Mění 329/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

427/2006 Sb.

Účinnost od: 31.08.2006    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.
(Mění 616/2004 Sb.)

422/2006 Sb.

Účinnost od: 29.08.2006    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
(Mění 671/2004 Sb.)

421/2006 Sb.

Účinnost od: 29.08.2006    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM

414/2006 Sb.

Účinnost od: 25.08.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 287/2002 Sb.)

396/2006 Sb.

Účinnost od: 24.08.2006    Zrušeno: 10.10.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu
(Ruší 1/2003 Sb.;Ruší 119/2003 Sb.;Ruší 406/2003 Sb.)

413/2006 Sb.

Účinnost od: 23.08.2006

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
(Ruší 470/2004 Sb.)

411/2006 Sb.

Účinnost od: 23.08.2006    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb.
(Mění 199/2004 Sb.)

410/2006 Sb.

Účinnost od: 23.08.2006

Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

418/2006 Sb.

Účinnost od: 22.08.2006    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění vyhlášky č. 356/2006 Sb.
(Mění 446/2005 Sb.)

409/2006 Sb.

Účinnost od: 18.08.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 441/2005 Sb.
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 85/2004 Sb.)

407/2006 Sb.

Účinnost od: 18.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/1998 Sb.)

308/2006 Sb.

Účinnost od: 18.08.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

307/2006 Sb.

Účinnost od: 18.08.2006

Zákon o evropské družstevní společnosti

378/2006 Sb.

Účinnost od: 17.08.2006    Zrušeno: 19.09.2016

Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
(Ruší 366/2001 Sb.)

404/2006 Sb.

Účinnost od: 16.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
(Mění 275/2004 Sb.)

136/2006 Sb.

Účinnost od: 15.08.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
(Mění 329/1999 Sb.)

402/2006 Sb.

Účinnost od: 10.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
(Mění 54/2004 Sb.)

401/2006 Sb.

Účinnost od: 10.08.2006    Zrušeno: 14.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
(Mění 424/2004 Sb.)

400/2006 Sb.

Účinnost od: 10.08.2006    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.
(Mění 158/2004 Sb.)

399/2006 Sb.

Účinnost od: 10.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

397/2006 Sb.

Účinnost od: 09.08.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006 ve věci návrhu na zrušení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
(Mění 6/2002 Sb.)

394/2006 Sb.

Účinnost od: 09.08.2006

Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

390/2006 Sb.

Účinnost od: 08.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
(Mění 166/2005 Sb.)

389/2006 Sb.

Účinnost od: 08.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
(Mění 364/2005 Sb.)

384/2006 Sb.

Účinnost od: 08.08.2006    Zrušeno: 30.10.2009

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Ruší 175/2004 Sb.;Ruší 40/2005 Sb.)

369/2006 Sb.

Účinnost od: 05.08.2006    Účinnost do: 22.10.2006

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

392/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2006)

387/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006    Zrušeno: 01.04.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2006 Sb.
(Mění 532/2005 Sb.)

377/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
(Mění 352/2004 Sb.)

376/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
(Ruší 361/2001 Sb.;Ruší 442/2002 Sb.)

370/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
(Ruší 33/2001 Sb.)

368/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006    Zrušeno: 01.04.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb.
(Mění 532/2005 Sb.)

366/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

365/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
(Ruší 386/2001 Sb.;Ruší 388/2001 Sb.)

363/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006    Zrušeno: 18.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
(Mění 356/2002 Sb.)

362/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

357/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006

345/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
(Mění 396/2003 Sb.)

331/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
(Mění 36/2006 Sb.)

324/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006    Zrušeno: 14.08.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/2000 Sb.;Mění 469/2000 Sb.)

291/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb.
(Mění 330/2001 Sb.)

214/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

rs122/2006 Sb.

Účinnost od: 01.08.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 359/1999 Sb., vyhlášeném pod č. 373/2006 Sb.
(Mění 373/2006 Sb.)

318/2005 Sb.

Účinnost od: 29.07.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 246/2003 Sb.;Mění 89/2005 Sb.)

364/2006 Sb.

Účinnost od: 26.07.2006

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči

375/2006 Sb.

Účinnost od: 25.07.2006

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
(Mění 291/2003 Sb.;Mění 373/2003 Sb.;Mění 375/2003 Sb.;Mění 376/2003 Sb.;Mění 379/2003 Sb.;Mění 381/2003 Sb.)

395/2006 Sb.

Účinnost od: 24.07.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

371/2006 Sb.

Účinnost od: 21.07.2006    Zrušeno: 01.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 329/2004 Sb.)

rs116/2006 Sb.

Účinnost od: 21.07.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.
(Mění 444/2005 Sb.)

367/2006 Sb.

Účinnost od: 18.07.2006    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže
(Mění 257/1999 Sb.)

359/2006 Sb.

Účinnost od: 18.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

341/2006 Sb.

Účinnost od: 18.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.
(Mění 257/2001 Sb.)

346/2006 Sb.

Účinnost od: 15.07.2006

Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

319/2006 Sb.

Účinnost od: 15.07.2006

Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

361/2006 Sb.

Účinnost od: 14.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
(Mění 388/2002 Sb.;Mění 564/2002 Sb.)

360/2006 Sb.

Účinnost od: 14.07.2006    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
(Mění 616/2004 Sb.)

356/2006 Sb.

Účinnost od: 14.07.2006    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
(Mění 446/2005 Sb.)

355/2006 Sb.

Účinnost od: 14.07.2006

Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
(Ruší 240/2002 Sb.)

354/2006 Sb.

Účinnost od: 14.07.2006    Účinnost do: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
(Mění 315/2005 Sb.)

303/2006 Sb.

Účinnost od: 07.07.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 4. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

465/2006 Sb.

Účinnost od: 03.07.2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn

342/2006 Sb.

Účinnost od: 03.07.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
(Mění 133/2000 Sb.;Mění 42/1958 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 403/1990 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 140/1996 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 328/1999 Sb.)

340/2006 Sb.

Účinnost od: 03.07.2006

Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

460/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn

439/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn

406/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn

352/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

348/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2006)

337/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2017

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
(Ruší 548/2005 Sb.;Ruší 154/2006 Sb. nepřímo)

336/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.05.2008

Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb

334/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2001 Sb.)

332/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
(Ruší 147/2004 Sb.)

330/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 15.12.2010

Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách

329/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 20.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek

328/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

327/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby

326/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 29.06.2011

Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)

325/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 11.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2001 Sb.)

324/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 14.08.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/2000 Sb.;Mění 469/2000 Sb.)

310/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 676/2004 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 127/2005 Sb.)

304/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 15.03.2008

Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách

300/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

299/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 642/2004 Sb.;Mění 296/2004 Sb.)

298/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.
(Mění 167/2002 Sb.)

294/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

284/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2004 Sb.)

274/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách

270/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování
(Mění 308/2003 Sb.)

268/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb.
(Mění 333/1997 Sb.)

267/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

264/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
(Mění 155/1995 Sb.)

258/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se stanoví vzor evropského zatýkacího rozkazu a vzor osvědčení o vydání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku

253/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 539/2004 Sb.)

247/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

243/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.
(Mění 345/1999 Sb.)

242/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

241/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

239/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
(Mění 197/2004 Sb.)

238/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

234/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 22/2004 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 312/2002 Sb.)

226/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

225/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 49/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 379/2005 Sb.)

218/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

217/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon

215/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 321/2004 Sb.)

210/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1995 Sb.)

209/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla

206/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
(Mění 354/2002 Sb.)

204/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
(Mění 209/1997 Sb.)

194/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

193/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2001 Sb.)

186/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
(Mění 50/1976 Sb.)

183/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(Výjimka účinnosti )

181/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

177/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

158/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
(Mění 561/2004 Sb.)

140/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.)

139/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

138/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 437/2004 Sb.;Mění 60/2005 Sb.;Mění 124/2005 Sb.;Mění 179/2005 Sb.;Mění 253/2005 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 420/2004 Sb.)

137/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon o veřejných zakázkách
(Ruší 40/2004 Sb.;Ruší 239/2004 Sb.;Ruší 240/2004 Sb.;Ruší 137/2005 Sb.)

132/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon o kronikách obcí
(Ruší 80/1920 Sb.;Ruší 169/1932 Sb.)

115/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

109/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 100/1988 Sb.)

80/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.)

78/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.06.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.
(Mění 221/2004 Sb.)

9/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
(Mění 302/2001 Sb.)

540/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
(Výjimka účinnosti )

514/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

513/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

411/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 140/1961 Sb.)

392/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

379/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2006    Zrušeno: 31.05.2017

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

338/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.
(Mění 515/2004 Sb.)

335/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

323/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

322/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
(Mění 36/1967 Sb.)

321/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 283/1991 Sb.)

318/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
(Mění 585/2004 Sb.)

317/2006 Sb.

Účinnost od: 30.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 290/2002 Sb.)

161/2006 Sb.

Účinnost od: 26.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

280/2006 Sb.

Účinnost od: 24.06.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 28. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

275/2006 Sb.

Účinnost od: 24.06.2006    Zrušeno: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu

314/2006 Sb.

Účinnost od: 22.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.;Mění 140/1961 Sb.)

313/2006 Sb.

Účinnost od: 22.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.)

302/2006 Sb.

Účinnost od: 22.06.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005

301/2006 Sb.

Účinnost od: 22.06.2006    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/1997 Sb.)

265/2006 Sb.

Účinnost od: 22.06.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006

263/2006 Sb.

Účinnost od: 22.06.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006

271/2006 Sb.

Účinnost od: 21.06.2006

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska

261/2006 Sb.

Účinnost od: 20.06.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

293/2006 Sb.

Účinnost od: 19.06.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
(Mění 252/2004 Sb.)

292/2006 Sb.

Účinnost od: 19.06.2006    Zrušeno: 25.08.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Mění 135/2004 Sb.)

213/2006 Sb.

Účinnost od: 18.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2001 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

252/2006 Sb.

Účinnost od: 17.06.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

290/2006 Sb.

Účinnost od: 16.06.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(Ruší 457/2000 Sb.)

306/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob

305/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
(Mění 194/2001 Sb.)

269/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.
(Mění 225/2004 Sb.)

248/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému Parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. května 2006

246/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. května 2006

240/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
(Mění 298/2005 Sb.)

220/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006    Zrušeno: 11.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
(Mění 255/2003 Sb.)

219/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006    Zrušeno: 01.09.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1993 Sb.)

205/2006 Sb.

Účinnost od: 15.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

191/2006 Sb.

Účinnost od: 11.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

283/2006 Sb.

Účinnost od: 09.06.2006    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
(Mění 344/2004 Sb.)

282/2006 Sb.

Účinnost od: 09.06.2006    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu

281/2006 Sb.

Účinnost od: 09.06.2006

Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

279/2006 Sb.

Účinnost od: 09.06.2006

Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

273/2006 Sb.

Účinnost od: 09.06.2006

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

rs88/2006 Sb.

Účinnost od: 09.06.2006    Zrušeno: 01.09.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 344/2004 Sb.
(Mění 344/2004 Sb.)

272/2006 Sb.

Účinnost od: 07.06.2006    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena

266/2006 Sb.

Účinnost od: 07.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
(Výjimka účinnosti § 92 a 93)

264/2006 Sb.

Účinnost od: 07.06.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
(Mění 435/2004 Sb.)

260/2006 Sb.

Účinnost od: 05.06.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

259/2006 Sb.

Účinnost od: 05.06.2006    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky
(Mění 394/1991 Sb.)

435/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn

373/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn

372/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Účinnost do: 01.07.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

256/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

255/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

254/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

250/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

231/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností

230/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 89/1995 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 218/2000 Sb.)

227/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 94/1963 Sb.)

223/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 593/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

222/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 76/2002 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 356/2003 Sb.)

212/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 695/2004 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

197/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
(Mění 341/2002 Sb.)

148/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.11.2011

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Ruší 502/2000 Sb.;Ruší 88/2004 Sb.)

134/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 359/1999 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

103/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

59/2006 Sb.

Účinnost od: 01.06.2006    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
(Ruší 349/2004 Sb.;Ruší 353/1999 Sb.;Ruší 82/2004 Sb.;Ruší 452/2004 Sb.;Ruší 7/2000 Sb.;Ruší 367/2004 Sb.;Ruší 366/2004 Sb.;Ruší 383/2000 Sb.;Ruší 373/2004 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.)

285/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

257/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.
(Mění 181/2004 Sb.)

251/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.)

245/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

244/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2004 Sb.)

237/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
(Mění 395/2002 Sb.)

236/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb.
(Mění 394/2002 Sb.)

235/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 231/2001 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 348/2005 Sb.)

233/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

232/2006 Sb.

Účinnost od: 31.05.2006

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací

195/2006 Sb.

Účinnost od: 30.05.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 338zo odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

229/2006 Sb.

Účinnost od: 29.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 110/1997 Sb.)

228/2006 Sb.

Účinnost od: 29.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
(Mění 178/2005 Sb.)

192/2006 Sb.

Účinnost od: 27.05.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. dubna 2006

190/2006 Sb.

Účinnost od: 27.05.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006

188/2006 Sb.

Účinnost od: 27.05.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o nemocenském pojištění, přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 31. března 2006

403/2006 Sb.

Účinnost od: 26.05.2006    Zrušeno: 19.08.2013

Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn

224/2006 Sb.

Účinnost od: 26.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 189/2004 Sb.;Mění 15/1998 Sb.)

223/2006 Sb.

Účinnost od: 26.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

221/2006 Sb.

Účinnost od: 26.05.2006

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
(Mění 527/1990 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 478/1992 Sb.;Mění 207/2000 Sb.;Mění 452/2001 Sb.;Mění 441/2003 Sb.)

185/2006 Sb.

Účinnost od: 26.05.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006

398/2006 Sb.

Účinnost od: 22.05.2006

Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

216/2006 Sb.

Účinnost od: 22.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 121/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

215/2006 Sb.

Účinnost od: 22.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/2004 Sb.)

211/2006 Sb.

Účinnost od: 19.05.2006

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
(Ruší 210/2004 Sb.)

207/2006 Sb.

Účinnost od: 18.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
(Mění 38/2001 Sb.)

205/2006 Sb.

Účinnost od: 17.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

203/2006 Sb.

Účinnost od: 17.05.2006

Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 20/1987 Sb.)

202/2006 Sb.

Účinnost od: 17.05.2006

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006

200/2006 Sb.

Účinnost od: 16.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb.
(Mění 99/1995 Sb.)

199/2006 Sb.

Účinnost od: 16.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/1988 Sb.)

198/2006 Sb.

Účinnost od: 16.05.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
(Mění 9/2002 Sb.)

196/2006 Sb.

Účinnost od: 15.05.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství

133/2006 Sb.

Účinnost od: 14.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.)

186/2006 Sb.

Účinnost od: 11.05.2006

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
(Mění 258/2000 Sb.)

175/2006 Sb.

Účinnost od: 08.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

316/2006 Sb.

Účinnost od: 05.05.2006

Úplné znění zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), jak vyplývá z pozdějších změn

180/2006 Sb.

Účinnost od: 05.05.2006

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

179/2006 Sb.

Účinnost od: 05.05.2006

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 563/2004 Sb.;Mění 306/1999 Sb.;Výjimka účinnosti ;Mění 561/2004 Sb.)

178/2006 Sb.

Účinnost od: 05.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
(Mění 219/2003 Sb.;Ruší 8/2004 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 95/1999 Sb.;Mění 243/1992 Sb.)

173/2006 Sb.

Účinnost od: 03.05.2006

Nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

172/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006    Zrušeno: 01.12.2013

Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
(Ruší 257/2005 Sb.)

169/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
(Mění 71/2003 Sb.)

168/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006    Zrušeno: 13.06.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
(Mění 159/2003 Sb.)

157/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 19/1993 Sb.;Mění 539/1992 Sb.)

156/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
(Mění 382/2003 Sb.;Ruší 383/2003 Sb.)

155/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
(Mění 380/2003 Sb.)

150/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Národní kulturní památka papírna Velké Losiny" po 2 500 Kč

123/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
(Ruší 304/1998 Sb.;Ruší 143/2000 Sb.;Ruší 82/2002 Sb.;Ruší 363/2004 Sb.)

102/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006    Účinnost do: 01.05.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

67/2006 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 256/2001 Sb.)

450/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2006

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

208/2006 Sb.

Účinnost od: 30.04.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

167/2006 Sb.

Účinnost od: 30.04.2006    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
(Mění 322/2005 Sb.)

171/2006 Sb.

Účinnost od: 28.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2005 Sb.)

170/2006 Sb.

Účinnost od: 28.04.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
(Mění 543/2005 Sb.)

166/2006 Sb.

Účinnost od: 28.04.2006

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
(Ruší 268/2005 Sb.;Ruší 29/2006 Sb.)

164/2006 Sb.

Účinnost od: 27.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1999 Sb.)

163/2006 Sb.

Účinnost od: 27.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
(Mění 100/2001 Sb.)

162/2006 Sb.

Účinnost od: 27.04.2006

Zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

161/2006 Sb.

Účinnost od: 27.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 116/1985 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 96/1993 Sb.)

160/2006 Sb.

Účinnost od: 27.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1998 Sb.;Mění 201/2002 Sb.;Mění 40/1964 Sb.)

154/2006 Sb.

Účinnost od: 26.04.2006    Zrušeno: 01.07.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006 ve věci návrhu na zrušení § 3 a § 16 nařízení vlády č. 364/2004 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a návrhu na zrušení § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
(Mění 548/2005 Sb.)

152/2006 Sb.

Účinnost od: 24.04.2006

Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

151/2006 Sb.

Účinnost od: 24.04.2006    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
(Mění 371/2004 Sb.)

149/2006 Sb.

Účinnost od: 21.04.2006    Zrušeno: 01.12.2013

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
(Ruší 147/2005 Sb.)

144/2006 Sb.

Účinnost od: 15.04.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
(Mění 144/2005 Sb.)

143/2006 Sb.

Účinnost od: 15.04.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2004 Sb.)

142/2006 Sb.

Účinnost od: 15.04.2006

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

141/2006 Sb.

Účinnost od: 15.04.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

392/2005 Sb.

Účinnost od: 15.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

441/2004 Sb.

Účinnost od: 15.04.2006    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
(Mění 178/2001 Sb.)

344/2006 Sb.

Účinnost od: 14.04.2006

Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 16/2004 Sb.)

146/2006 Sb.

Účinnost od: 14.04.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
(Mění 28/2006 Sb.)

145/2006 Sb.

Účinnost od: 14.04.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 396/2001 Sb.)

131/2006 Sb.

Účinnost od: 14.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

130/2006 Sb.

Účinnost od: 14.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 154/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 115/2000 Sb.)

129/2006 Sb.

Účinnost od: 14.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.
(Mění 245/2000 Sb.)

125/2006 Sb.

Účinnost od: 11.04.2006    Zrušeno: 15.04.2014

Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

127/2006 Sb.

Účinnost od: 06.04.2006

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
(Ruší 347/2002 Sb.)

124/2006 Sb.

Účinnost od: 06.04.2006

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
(Ruší 95/2006 Sb.)

122/2006 Sb.

Účinnost od: 06.04.2006    Zrušeno: 01.11.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta

126/2006 Sb.

Účinnost od: 05.04.2006    Účinnost do: 20.04.2006

Rozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu
(Mění 121/2006 Sb.)

116/2006 Sb.

Účinnost od: 03.04.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 26. ledna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. února 2006

121/2006 Sb.

Účinnost od: 02.04.2006    Účinnost do: 11.04.2006

Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006

65/2006 Sb.

Účinnost od: 02.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
(Mění 345/2002 Sb.)

353/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn

350/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jak vyplývá z pozdějších změn

349/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 409/2004 Sb.)

296/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 526/2004 Sb.)

295/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 406/2002 Sb.)

289/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 407/2002 Sb.)

288/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn

287/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn

286/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn

201/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn

153/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

117/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 438/2004 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

113/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 279/2003 Sb.)

112/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
(Mění 585/2004 Sb.)

109/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
(Mění 235/2004 Sb.)

106/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

101/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006
(Mění 550/2005 Sb.)

100/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
(Mění 114/2002 Sb.)

99/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
(Mění 430/2001 Sb.)

98/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
(Mění 5/2003 Sb.)

96/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
(Mění 303/2004 Sb.)

94/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
(Mění 84/2005 Sb.)

93/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
(Mění 186/2002 Sb.)

90/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
(Ruší 166/2002 Sb.)

88/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006    Zrušeno: 01.12.2017

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

87/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
(Mění 447/2001 Sb.)

86/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
(Mění 209/2004 Sb.)

85/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006    Zrušeno: 01.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb.
(Mění 124/2001 Sb.)

84/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

82/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

79/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 85/1996 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 120/2001 Sb.)

74/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 79/1997 Sb.)

73/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
(Mění 118/2000 Sb.)

72/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 65/1965 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

70/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 124/2002 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 97/1963 Sb.)

69/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon o provádění mezinárodních sankcí
(Ruší 48/2000 Sb.;Ruší 98/2000 Sb.;Ruší 4/2005 Sb.;Ruší 164/2000 Sb.;Ruší 327/2001 Sb.;Ruší 334/2001 Sb.;Ruší 170/2003 Sb.)

63/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

57/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 37/2004 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 48/2004 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 201/2002 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 40/1964 Sb.)

40/2006 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
(Mění 582/2004 Sb.)

217/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

128/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

120/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006    Účinnost do: 01.05.2006

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 31. března 2006

119/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006    Účinnost do: 01.05.2006

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 31. března 2006

118/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006

Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
(Ruší 351/2001 Sb.;Ruší 100/2002 Sb.;Ruší 143/2003 Sb.;Ruší 196/2004 Sb.;Ruší 566/2004 Sb.)

114/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006    Zrušeno: 03.07.2016

Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení

109/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
(Mění 582/1991 Sb.)

107/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.)

105/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb.
(Mění 262/2004 Sb.)

104/2006 Sb.

Účinnost od: 31.03.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

52/2006 Sb.

Účinnost od: 29.03.2006

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově

rs35/2006 Sb.

Účinnost od: 28.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 87/2006 Sb.
(Mění 87/2006 Sb.)

97/2006 Sb.

Účinnost od: 22.03.2006    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem

95/2006 Sb.

Účinnost od: 20.03.2006    Zrušeno: 06.04.2006

Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

92/2006 Sb.

Účinnost od: 20.03.2006    Zrušeno: 01.11.2009

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz
(Ruší 547/2002 Sb.)

91/2006 Sb.

Účinnost od: 20.03.2006    Zrušeno: 01.11.2009

Vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku

89/2006 Sb.

Účinnost od: 20.03.2006

Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

83/2006 Sb.

Účinnost od: 17.03.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
(Mění 245/2004 Sb.)

rs31/2006 Sb.

Účinnost od: 17.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 586/1992 Sb., vyhlášeném pod č. 45/2006 Sb.
(Mění 45/2006 Sb.)

40/2007 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

81/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 365/2000 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.)

79/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

77/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

76/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 274/2001 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 239/2001 Sb.)

74/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/2000 Sb.)

71/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.)

68/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 133/2000 Sb.)

66/2006 Sb.

Účinnost od: 15.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.;Ruší 115/2002 Sb.)

64/2006 Sb.

Účinnost od: 10.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění vyhlášky č. 105/2005 Sb.
(Mění 263/1999 Sb.)

297/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006    Zrušeno: 01.11.2009

Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn

62/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
(Mění 124/2002 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

61/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.)

60/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006

Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

58/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006

Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

56/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2004 Sb.;Ruší 263/2004 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.)

rs25/2006 Sb.

Účinnost od: 08.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 22/2006 Sb.
(Mění 22/2006 Sb.)

55/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

53/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

51/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
(Ruší 297/2001 Sb.;Ruší 18/2002 Sb.;Ruší 300/2003 Sb.)

50/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

43/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
(Mění 14/2005 Sb.)

41/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
(Mění 512/2002 Sb.)

39/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006    Zrušeno: 15.04.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
(Mění 241/2002 Sb.)

38/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

37/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006    Zrušeno: 01.04.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
(Mění 532/2005 Sb.)

36/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

28/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

22/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 320/2002 Sb.)

21/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
(Ruší 41/1993 Sb.;Ruší 15/1997 Sb.;Ruší 138/1993 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 154/1994 Sb.)

2/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
(Ruší 277/2001 Sb.)

1/2006 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

541/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
(Výjimka účinnosti )

413/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2006

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Mění 283/1993 Sb.)

54/2006 Sb.

Účinnost od: 28.02.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

147/2006 Sb.

Účinnost od: 27.02.2006

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

49/2006 Sb.

Účinnost od: 27.02.2006

Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve znění zákona č. 303/1999 Sb.
(Ruší 78/1997 Sb.;Ruší 303/1999 Sb.;Ruší 49/2000 Sb.)

48/2006 Sb.

Účinnost od: 27.02.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

47/2006 Sb.

Účinnost od: 27.02.2006    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

46/2006 Sb.

Účinnost od: 27.02.2006    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
(Mění 193/1999 Sb.)

19/2006 Sb.

Účinnost od: 22.02.2006

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice

42/2006 Sb.

Účinnost od: 21.02.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.
(Mění 25/2003 Sb.)

40/2006 Sb.

Účinnost od: 17.02.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
(Mění 582/2004 Sb.)

35/2006 Sb.

Účinnost od: 09.02.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 186/1996 Sb.)

34/2006 Sb.

Účinnost od: 08.02.2006    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
(Mění 307/2004 Sb.)

33/2006 Sb.

Účinnost od: 08.02.2006    Zrušeno: 17.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.
(Mění 34/2003 Sb.)

31/2006 Sb.

Účinnost od: 08.02.2006    Účinnost do: 04.06.2006

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

29/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006    Zrušeno: 28.04.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
(Mění 268/2005 Sb.)

27/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
(Mění 319/2002 Sb.)

24/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

18/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006    Zrušeno: 31.08.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(Mění 689/2004 Sb.)

16/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
(Ruší 53/2001 Sb.;Ruší 263/2003 Sb.;Ruší 174/2004 Sb.)

12/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
(Mění 426/2004 Sb.)

7/2006 Sb.

Účinnost od: 01.02.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

44/2006 Sb.

Účinnost od: 31.01.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

26/2006 Sb.

Účinnost od: 26.01.2006    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
(Mění 159/2005 Sb.)

25/2006 Sb.

Účinnost od: 26.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1995 Sb.;Mění 132/2003 Sb.)

23/2006 Sb.

Účinnost od: 26.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.;Mění 166/1993 Sb.)

22/2006 Sb.

Účinnost od: 26.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2000 Sb.)

21/2006 Sb.

Účinnost od: 26.01.2006

Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
(Mění 328/1999 Sb.)

20/2006 Sb.

Účinnost od: 26.01.2006

Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

14/2006 Sb.

Účinnost od: 16.01.2006    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby

13/2006 Sb.

Účinnost od: 13.01.2006

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 22/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci posouzení povahy zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

10/2006 Sb.

Účinnost od: 12.01.2006    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
(Mění 164/2004 Sb.)

9/2006 Sb.

Účinnost od: 12.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
(Mění 302/2001 Sb.)

8/2006 Sb.

Účinnost od: 06.01.2006    Zrušeno: 01.11.2006

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
(Ruší 663/2004 Sb.)

6/2006 Sb.

Účinnost od: 06.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

176/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn

45/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

11/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Úplné znění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 347/2005 Sb.

3/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2013

Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn

552/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 111/1998 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

550/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006

549/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Ruší 678/2004 Sb.)

546/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 219/1999 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 187/2004 Sb.)

545/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 669/2004 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 676/2004 Sb.;Mění 215/2005 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

543/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

542/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem
(Mění 673/2004 Sb.)

541/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
(Ruší 373/2001 Sb.;Ruší 12/2003 Sb.;Ruší 459/2003 Sb.;Ruší 614/2004 Sb.;Ruší 19/2002 Sb.;Ruší 431/2004 Sb.)

540/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
(Ruší 306/2001 Sb.)

539/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

538/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
(Mění 372/2004 Sb.)

537/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2003 Sb.)

536/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/1994 Sb.)

535/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/1993 Sb.)

533/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 469/2002 Sb.)

532/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.04.2007

Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
(Ruší 589/2004 Sb.;Ruší 225/2005 Sb.;Ruší 337/2005 Sb.)

530/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 153/1994 Sb.)

529/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

528/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

527/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)

526/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)

525/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

524/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

523/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor

522/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

521/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
(Mění 84/2001 Sb.)

520/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

519/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/2004 Sb.
(Mění 418/2003 Sb.)

518/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006
(Ruší 677/2004 Sb.)

516/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu

515/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 242/2004 Sb.)

514/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

513/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

512/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2013

Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění
(Ruší 305/2003 Sb.)

510/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.
(Mění 241/2004 Sb.)

509/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 03.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
(Mění 355/2002 Sb.)

508/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 31.07.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
(Mění 83/2002 Sb.)

507/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
(Mění 518/2004 Sb.)

506/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

505/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima

504/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu

501/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
(Ruší 38/2003 Sb. nepřímo;Ruší 44/2003 Sb.)

500/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
(Mění 144/1997 Sb.)

499/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
(Mění 307/2002 Sb.)

496/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Ruší 647/2004 Sb.)

494/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků

493/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

492/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o krajských normativech
(Ruší 65/2005 Sb.)

491/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu

490/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

489/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006

488/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006

484/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006

481/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky
(Ruší 165/2001 Sb.)

478/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 08.12.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
(Mění 150/2001 Sb.)

474/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 18.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
(Mění 89/2004 Sb.)

473/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006
(Ruší 613/2004 Sb.)

469/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 541/2002 Sb.)

468/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 658/2004 Sb.
(Mění 487/2004 Sb.)

467/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov

465/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů

462/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

461/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování
(Ruší 107/2003 Sb.)

456/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Ruší 463/2002 Sb.;Ruší 387/2003 Sb.;Ruší 570/2004 Sb.;Ruší 132/2003 Sb. nepřímo;Ruší 188/2002 Sb. nepřímo)

454/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
(Mění 498/2003 Sb.)

444/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 4/2005 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 97/1996 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 48/2000 Sb.;Mění 98/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 148/2003 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.)

428/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

427/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

425/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(Mění 208/2004 Sb.)

422/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

NAŘÍZENÍ VLÁDY o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
(Mění 262/1995 Sb.;Mění 337/2002 Sb.)

421/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Účinnost do: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006

417/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 32/1957 Sb.)

416/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

415/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2006

414/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

413/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 124/1992 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 40/1993 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 123/1998 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 220/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 353/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 18/2000 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 30/2000 Sb.;Mění 62/2000 Sb.;Mění 63/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 309/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 60/2001 Sb.;Mění 137/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 151/2002 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 310/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 436/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 40/2004 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 238/2000 Sb.)

412/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(Ruší 164/1999 Sb.;Ruší 363/2000 Sb.;Ruší 386/2004 Sb.;Ruší 340/2002 Sb.;Ruší 385/2003 Sb.;Ruší 31/2005 Sb.;Ruší 246/1998 Sb.;Ruší 89/1999 Sb.;Ruší 152/1999 Sb.;Ruší 17/2001 Sb.;Ruší 275/2001 Sb.;Ruší 403/2001 Sb.;Ruší 549/2002 Sb.;Ruší 631/2004 Sb.;Ruší 137/2003 Sb.;Ruší 245/1998 Sb.;Ruší 397/2000 Sb.;Ruší 263/1998 Sb.;Ruší 12/1999 Sb.;Ruší 337/1999 Sb.;Ruší 56/1999 Sb.;Ruší 339/1999 Sb.;Ruší 136/2001 Sb.;Ruší 348/2002 Sb.;Ruší 10/1999/1 Sb. nepřímo;Ruší 212/2005 Sb.)

404/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.12.2009

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
(Ruší 439/2001 Sb.;Ruší 74/2003 Sb.)

402/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky
(Ruší 506/2002 Sb.;Ruší 478/2003 Sb.)

401/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2002 Sb.)

400/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 504/2002 Sb.)

399/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

398/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

397/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.
(Mění 500/2002 Sb.)

386/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.)

382/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

381/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 349/1999 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 283/1993 Sb.)

380/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 309/1999 Sb.)

379/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 31.05.2017

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
(Ruší 299/1997 Sb. nepřímo;Ruší 37/1989 Sb.;Ruší 190/1999 Sb.;Ruší 187/1989 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

377/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
(Mění 320/2001 Sb.)

370/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
(Ruší 150/1958 Ú.l.)

366/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
(Ruší 326/1997 Sb.;Ruší 44/2000 Sb.;Ruší 160/2002 Sb.)

365/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 21.04.2018

Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

364/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
(Výjimka účinnosti )

361/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 143/2001 Sb.)

357/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
(Mění 87/1991 Sb.)

348/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
(Mění 231/2001 Sb.)

347/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
(Mění 12/2002 Sb.;Ruší 399/2002 Sb.)

332/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
(Mění 197/2001 Sb.)

294/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(Mění 383/2001 Sb.)

268/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 28.04.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

244/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2001 Sb.)

204/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

179/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
(Mění 500/1990 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 438/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 42/1992 Sb.;Mění 162/1992 Sb.;Mění 238/1992 Sb.;Mění 282/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 210/1993 Sb.;Mění 224/1994 Sb.;Mění 135/1996 Sb.;Mění 95/1999 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 15/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 480/2003 Sb.;Mění 40/2004 Sb.;Mění 293/2004 Sb.;Mění 171/1991 Sb.)

178/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
(Ruší 171/1991 Sb.;Ruší 285/1991 Sb.;Ruší 120/1995 Sb.;Ruší 324/1991 Sb.)

169/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2003 Sb.)

121/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
(Mění 241/2004 Sb.)

96/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 15.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 238/1992 Sb.)

94/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 77/1969 Sb.;Ruší 175/1982 Sb.;Mění 482/2004 Sb. ruší část šestou)

65/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
(Výjimka účinnosti )

31/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví

559/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.)

501/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 84/1990 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 478/1992 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 207/2000 Sb.;Mění 452/2001 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 564/1990 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 226/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 531/1990 Sb.)

500/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon správní řád
(Ruší 71/1967 Sb.)

333/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
(Výjimka účinnosti )

326/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti § 86)

291/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2001 Sb.)

146/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
(Mění 428/2001 Sb.)

438/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

315/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2006    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků
(Mění 146/1997 Sb.)

Zavřít
MENU