Sbírka předpisů 2000 - podle účinnosti

op5/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

500/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.2000

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace
(Ruší 284/1992 Sb.;Ruší 24/1993/1 Sb. nepřímo)

459/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

167/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2000 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

95/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/1976 Sb.)

op8/2001 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000    Zrušeno: 31.12.2001

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

493/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000

Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
(Mění 218/2000 Sb.)

488/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

486/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka

481/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

478/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
(Ruší 187/1994 Sb.;Ruší 48/1998 Sb.)

473/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000    Zrušeno: 11.05.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
(Ruší 289/1998 Sb.)

472/2000 Sb.

Účinnost od: 29.12.2000    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
(Ruší 230/1999 Sb.)

425/2000 Sb.

Účinnost od: 28.12.2000

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000

423/2000 Sb.

Účinnost od: 28.12.2000

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 25. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. listopadu 2000

450/2000 Sb.

Účinnost od: 22.12.2000    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

446/2000 Sb.

Účinnost od: 22.12.2000    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
(Mění 185/2000 Sb.)

452/2000 Sb.

Účinnost od: 14.12.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz řepné melasy

435/2000 Sb.

Účinnost od: 14.12.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře

432/2000 Sb.

Účinnost od: 14.12.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 a kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 6. listopadu 1946 č. j. B-200.716-III/1 a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 6. října 1975 č. j. 16 235/75
(Mění 6/1991 Sb.;Ruší 28/1975/2 Sb. výnos MK ČSR 14.200/88-SÚOP;Mění 49/1988/4 Sb. Výnos MK ČSR č. j. 16 235/75)

428/2000 Sb.

Účinnost od: 13.12.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
(Ruší 315/1998 Sb.)

427/2000 Sb.

Účinnost od: 13.12.2000    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
(Mění 345/2000 Sb.)

424/2000 Sb.

Účinnost od: 13.12.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 279/1992 Sb.)

422/2000 Sb.

Účinnost od: 13.12.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/1991 Sb.)

420/2000 Sb.

Účinnost od: 08.12.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000

417/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb.
(Ruší 11/1987/6 Sb. VS/2-5910/312/87)

416/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 18/2000 Sb.)

414/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000    Zrušeno: 01.04.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 365/1999 Sb.)

412/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky

405/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

386/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury
(Ruší 115/1991 Sb.;Ruší 261/1996 Sb.;Ruší 520/1992 Sb.;Ruší 55/1978 Sb.)

364/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
(Mění 113/1993 Sb.;Mění 357/1992 Sb.)

353/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2000

300/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
(Mění 1/1993 Sb.;Mění 110/1998 Sb.)

121/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
(Ruší 247/1990 Sb. nepřímo;Mění 140/1961 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 191/1999 Sb.;Ruší 175/1996 Sb. nepřímo;Mění 200/1990 Sb.;Mění 237/1995 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Ruší 35/1965 Sb.;Ruší 86/1996 Sb.;Ruší 89/1990 Sb.)

101/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti )

op54/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

op53/2000 Sb.

Účinnost od: 01.12.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

410/2000 Sb.

Účinnost od: 29.11.2000    Zrušeno: 01.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 102/1963 Sb.;Mění 103/1963 Sb.)

407/2000 Sb.

Účinnost od: 29.11.2000

Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000

394/2000 Sb.

Účinnost od: 29.11.2000

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných telefonních sítí

393/2000 Sb.

Účinnost od: 29.11.2000

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
(Mění 87/1994 Sb.)

392/2000 Sb.

Účinnost od: 29.11.2000

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
(Mění 105/1994 Sb.)

382/2000 Sb.

Účinnost od: 29.11.2000

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí

403/2000 Sb.

Účinnost od: 24.11.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů

397/2000 Sb.

Účinnost od: 22.11.2000    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti
(Mění 245/1998 Sb.)

369/2000 Sb.

Účinnost od: 22.11.2000    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 1/1991 Sb.)

366/2000 Sb.

Účinnost od: 22.11.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.)

363/2000 Sb.

Účinnost od: 22.11.2000    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 148/1998 Sb.)

op46/2000 Sb.

Účinnost od: 16.11.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin - ČMJ
(Mění 32/1997/1 Sb.)

391/2000 Sb.

Účinnost od: 14.11.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků
(Mění 302/1998 Sb.)

390/2000 Sb.

Účinnost od: 14.11.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
(Mění 301/1998 Sb.)

377/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

358/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000    Zrušeno: 11.02.2003

Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
(Ruší 130/1998 Sb.;Ruší 137/2000 Sb.;Ruší 20/1997 Sb.;Ruší 23/1999 Sb.;Ruší 262/1994 Sb.)

349/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů

345/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
(Ruší 121/1999 Sb.;Ruší 51/1998 Sb.)

343/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000

Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
(Ruší 315/1995 Sb.;Ruší 475/1990 Sb.;Ruší 82/1992 Sb.)

327/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
(Ruší 444/1992 Sb.)

326/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
(Ruší 97/1961 Sb.)

147/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000    Účinnost do: 01.01.2003

Zákon o okresních úřadech
(Ruší 254/1994 Sb.;Mění 321/1992 Sb.;Ruší 425/1990 Sb.;Ruší 403/1992 Sb. nepřímo)

131/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000

Zákon o hlavním městě Praze
(Ruší 418/1990 Sb.;Ruší 8/1993 Sb.;Ruší 90/1993 Sb. nepřímo)

129/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000

Zákon o krajích (krajské zřízení)

128/2000 Sb.

Účinnost od: 12.11.2000

Zákon o obcích (obecní zřízení)
(Ruší 107/2000 Sb. nepřímo;Ruší 302/1992 Sb.;Ruší 367/1990 Sb.;Ruší 410/1992 Sb. nepřímo)

385/2000 Sb.

Účinnost od: 07.11.2000    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/1985 Sb.)

384/2000 Sb.

Účinnost od: 07.11.2000    Zrušeno: 22.08.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií

383/2000 Sb.

Účinnost od: 07.11.2000    Zrušeno: 01.06.2006

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

293/2000 Sb.

Účinnost od: 01.11.2000    Zrušeno: 01.10.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

op44/2000 Sb.

Účinnost od: 01.11.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. 72/1997 a č. 79/1998 - termíny předkládání části IX. finančních výkazů Fin RO 2 - 04 U a Fin RO 2 - 04 Fondy

381/2000 Sb.

Účinnost od: 31.10.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd

380/2000 Sb.

Účinnost od: 31.10.2000    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
(Mění 161/2000 Sb.)

op47/2000 Sb.

Účinnost od: 31.10.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 28/1999/1 Sb.)

378/2000 Sb.

Účinnost od: 30.10.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi

370/2000 Sb.

Účinnost od: 25.10.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.)

365/2000 Sb.

Účinnost od: 23.10.2000

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

370/2000 Sb.

Účinnost od: 22.10.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 328/1991 Sb.)

361/2000 Sb.

Účinnost od: 19.10.2000

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(Mění 87/1964 Sb.)

360/2000 Sb.

Účinnost od: 13.10.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

359/2000 Sb.

Účinnost od: 13.10.2000

Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000

356/2000 Sb.

Účinnost od: 13.10.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/1999 Sb.)

355/2000 Sb.

Účinnost od: 13.10.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.
(Mění 104/1997 Sb.)

354/2000 Sb.

Účinnost od: 13.10.2000    Zrušeno: 19.09.2009

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora

352/2000 Sb.

Účinnost od: 13.10.2000

Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
(Mění 100/1995 Sb.;Mění 13/1977 Sb.;Mění 18/1979 Sb.;Mění 19/1979 Sb.;Mění 20/1979 Sb.;Mění 21/1979 Sb.;Mění 254/1999 Sb.;Mění 255/1999 Sb.;Mění 408/1990 Sb.;Mění 48/1982 Sb.;Mění 85/1978 Sb.)

371/2000 Sb.

Účinnost od: 12.10.2000

Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
(Ruší 13/2000 Sb.;Ruší 14/2000 Sb.;Ruší 15/2000 Sb.;Ruší 294/2000 Sb.)

350/2000 Sb.

Účinnost od: 09.10.2000    Zrušeno: 15.08.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků

348/2000 Sb.

Účinnost od: 09.10.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
(Mění 186/1996 Sb.)

op39/2000 Sb.

Účinnost od: 09.10.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

321/2000 Sb.

Účinnost od: 05.10.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

320/2000 Sb.

Účinnost od: 05.10.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.

311/2000 Sb.

Účinnost od: 05.10.2000

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb. a vyhlášky č. 218/1998 Sb.
(Mění 23/1994 Sb.)

314/2000 Sb.

Účinnost od: 04.10.2000

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha

3/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000

Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.

346/2000 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.
(Mění 177/1995 Sb.)

258/2000 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 20/1966 Sb.)

227/2000 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000    Zrušeno: 19.09.2016

Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
(Mění 101/2000 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 71/1967 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

207/2000 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000

Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/1990 Sb.)

206/2000 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000

Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
(Mění 132/1989 Sb.)

159/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.2000

Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

op38/2000 Sb.

Účinnost od: 30.09.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26.listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000

315/2000 Sb.

Účinnost od: 29.09.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

op43/2000 Sb.

Účinnost od: 29.09.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000

342/2000 Sb.

Účinnost od: 27.09.2000    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka

323/2000 Sb.

Účinnost od: 25.09.2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.
(Mění 173/1997 Sb.;Ruší 174/1997 Sb.;Ruší 79/1999 Sb.)

322/2000 Sb.

Účinnost od: 25.09.2000    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů

op42/2000 Sb.

Účinnost od: 21.09.2000    Zrušeno: 01.08.2002

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě

op41/2000 Sb.

Účinnost od: 21.09.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
(Mění 55/1999/2 Sb. v částce)

319/2000 Sb.

Účinnost od: 20.09.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Mění 333/1999 Sb.)

341/2000 Sb.

Účinnost od: 14.09.2000

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. července 2000

318/2000 Sb.

Účinnost od: 14.09.2000    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
(Ruší 162/1996 Sb.)

317/2000 Sb.

Účinnost od: 14.09.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
(Ruší 284/1990 Sb.)

316/2000 Sb.

Účinnost od: 14.09.2000    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

op34/2000 Sb.

Účinnost od: 14.09.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001

280/2000 Sb.

Účinnost od: 13.09.2000

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

313/2000 Sb.

Účinnost od: 12.09.2000    Zrušeno: 01.07.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

312/2000 Sb.

Účinnost od: 12.09.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 12/1996/4 Sb.)

308/2000 Sb.

Účinnost od: 07.09.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

307/2000 Sb.

Účinnost od: 07.09.2000

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.)

304/2000 Sb.

Účinnost od: 07.09.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
(Mění 136/1994 Sb.)

303/2000 Sb.

Účinnost od: 07.09.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.)

302/2000 Sb.

Účinnost od: 07.09.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
(Mění 46/2000 Sb.)

310/2000 Sb.

Účinnost od: 05.09.2000    Zrušeno: 09.05.2002

Nařízení vlády o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu

272/2000 Sb.

Účinnost od: 02.09.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě

271/2000 Sb.

Účinnost od: 02.09.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí

279/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
(Mění 100/1995 Sb.)

278/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

277/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek)

274/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.03.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.
(Mění 298/1997 Sb.)

273/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 15.10.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách

212/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti )

210/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(Mění 111/1998 Sb.)

209/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
(Mění 59/1998 Sb.)

172/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.

145/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
(Mění 63/1986 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.)

120/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(Mění 200/1994 Sb.;Mění 284/1991 Sb.;Mění 344/1992 Sb.)

94/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
(Mění 334/1997 Sb.)

93/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tábákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
(Mění 333/1997 Sb.)

92/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
(Mění 332/1997 Sb.)

91/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
(Mění 330/1997 Sb.)

90/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Mění 328/1997 Sb.)

89/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 01.10.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
(Mění 327/1997 Sb.)

op33/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření - dodatku II. k opatření Ministerstva financí č. 16/2000 Sb. (část VII. finančního výkazu Fin RO 2 - 04 - závazné ukazatele)

op28/2000 Sb.

Účinnost od: 01.09.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

299/2000 Sb.

Účinnost od: 31.08.2000    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné

298/2000 Sb.

Účinnost od: 31.08.2000    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem

297/2000 Sb.

Účinnost od: 31.08.2000    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

op37/2000 Sb.

Účinnost od: 31.08.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 38/1998/1 Sb. v částce;Mění 26/2000 Sb. v částce)

op32/2000 Sb.

Účinnost od: 31.08.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

296/2000 Sb.

Účinnost od: 28.08.2000    Zrušeno: 13.07.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv
(Ruší 355/1997 Sb.)

295/2000 Sb.

Účinnost od: 28.08.2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
(Mění 1/2000 Sb.)

294/2000 Sb.

Účinnost od: 28.08.2000    Zrušeno: 12.10.2000

Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
(Ruší 79/2000 Sb.)

rs83/2000 Sb.

Účinnost od: 28.08.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 188/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 291/1999 Sb.
(Mění 188/2000 Sb.;Mění 291/1999 Sb.)

216/2000 Sb.

Účinnost od: 20.08.2000    Zrušeno: 28.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
(Mění 115/1995 Sb.;Ruší 189/1995 Sb.)

275/2000 Sb.

Účinnost od: 18.08.2000

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

276/2000 Sb.

Účinnost od: 17.08.2000    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000

264/2000 Sb.

Účinnost od: 17.08.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

263/2000 Sb.

Účinnost od: 17.08.2000    Zrušeno: 01.09.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

262/2000 Sb.

Účinnost od: 17.08.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
(Ruší 231/1993 Sb.;Ruší 69/1991 Sb.;Ruší 39/1991/2 Sb. nepřímo)

232/2000 Sb.

Účinnost od: 16.08.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 250h odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

261/2000 Sb.

Účinnost od: 15.08.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
(Mění 126/1992 Sb.)

260/2000 Sb.

Účinnost od: 15.08.2000    Zrušeno: 16.11.2006

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

259/2000 Sb.

Účinnost od: 14.08.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Ruší 237/1999 Sb.;Ruší 35/2000 Sb.;Mění 28/1999/1 Sb. v částce)

256/2000 Sb.

Účinnost od: 11.08.2000

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
(Mění 10/1993 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 199/1994 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Ruší 242/1995 Sb.;Ruší 472/1992 Sb.)

253/2000 Sb.

Účinnost od: 11.08.2000    Zrušeno: 21.06.2013

Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 531/1990 Sb.)

249/2000 Sb.

Účinnost od: 09.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 19/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

246/2000 Sb.

Účinnost od: 09.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

245/2000 Sb.

Účinnost od: 09.08.2000

Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
(Ruší 141/1988 Sb.;Ruší 167/1990 Sb.;Ruší 204/1990 Sb.;Ruší 218/1991 Sb.;Ruší 56/1975 Sb.;Ruší 93/1951 Sb.)

270/2000 Sb.

Účinnost od: 07.08.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
(Mění 194/1996 Sb.)

269/2000 Sb.

Účinnost od: 07.08.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb.
(Mění 141/1997 Sb.;Mění 82/2000 Sb.)

268/2000 Sb.

Účinnost od: 07.08.2000    Zrušeno: 06.03.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
(Ruší 146/1996 Sb.)

267/2000 Sb.

Účinnost od: 07.08.2000    Účinnost do: 13.11.2000

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
(Mění 247/1995 Sb. podle § 1 odst. 3)

266/2000 Sb.

Účinnost od: 07.08.2000    Účinnost do: 13.11.2000

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

op29/2000 Sb.

Účinnost od: 07.08.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %, vyhlášené v částce 3/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 5. srpna 1997, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %, vyhlášené v částce 67/1997 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. listopadu 1998, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %, vyhlášené v částce 91/1998 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 30. dubna 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %, vyhlášené v částce 31/1999 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 29. listopadu 1999, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %, vyhlášené v částce 81/1999 Sb., opatření Ministerstva financí č. 2/2000 Sb., ze dne 14. ledna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %, a opatření Ministerstva financí č. 17/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %
(Mění 17/2000 Sb.;Mění 2/2000 Sb.;Mění 3/1997/1 Sb.;Mění 31/1999/1 Sb.;Mění 67/1997/1 Sb.;Mění 81/1999/1 Sb.;Mění 91/1998/1 Sb.)

192/2000 Sb.

Účinnost od: 06.08.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky

236/2000 Sb.

Účinnost od: 04.08.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
(Mění 101/1996 Sb.)

235/2000 Sb.

Účinnost od: 04.08.2000    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
(Mění 154/1996 Sb.)

402/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Zrušeno: 31.12.2007

Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.

395/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.

234/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky
(Mění 90/1999 Sb.)

233/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
(Ruší 74/1996 Sb.;Ruší 253/1998 Sb. nepřímo)

224/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze celnímu úřadu

223/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
(Mění 183/1996 Sb.)

217/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
(Mění 143/1992 Sb.)

204/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 247/1995 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

184/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Zrušeno: 31.10.2002

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování

160/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Zrušeno: 01.03.2003

Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998 Sb.
(Mění 261/1995 Sb.)

159/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
(Mění 61/1996 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.)

156/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva
(Mění 288/1995 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

149/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 455/1991 Sb. (k 1.8.2000);Mění 79/1997 Sb.)

rs70/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. a vyhlášce č. 223/2000 Sb.
(Mění 173/2000 Sb.;Mění 223/2000 Sb.)

op27/2000 Sb.

Účinnost od: 01.08.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
(Mění 85/1999/1 Sb.)

op30/2000 Sb.

Účinnost od: 31.07.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
(Mění 79/1997/2 Sb. v částce)

305/1999 Sb.

Účinnost od: 30.07.2000

Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

229/2000 Sb.

Účinnost od: 26.07.2000    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 476/1991 Sb.)

228/2000 Sb.

Účinnost od: 26.07.2000    Zrušeno: 12.04.2002

Nařízení vlády o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
(Ruší 384/1991 Sb.)

226/2000 Sb.

Účinnost od: 26.07.2000    Zrušeno: 01.04.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence

225/2000 Sb.

Účinnost od: 26.07.2000    Zrušeno: 25.01.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)

214/2000 Sb.

Účinnost od: 21.07.2000    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
(Mění 328/1991 Sb.)

213/2000 Sb.

Účinnost od: 21.07.2000    Zrušeno: 01.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
(Mění 124/1992 Sb.)

212/2000 Sb.

Účinnost od: 21.07.2000

Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/1992 Sb.)

211/2000 Sb.

Účinnost od: 21.07.2000

Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 171/1991 Sb.)

222/2000 Sb.

Účinnost od: 20.07.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví

221/2000 Sb.

Účinnost od: 20.07.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

203/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
(Ruší 108/1982 Sb.;Ruší 111/1964 Sb.;Ruší 144/1973 Sb.;Ruší 148/1984 Sb.;Ruší 23/1966 Sb.;Ruší 314/1990 Sb.;Ruší 360/1991 Sb.;Ruší 38/1988 Sb.;Ruší 40/1988 Sb.;Ruší 50/1985 Sb.;Ruší 73/1974 Sb.;Ruší 75/1987 Sb.;Ruší 92/1974 Sb.;Ruší 8/1977/3 Sb.;Ruší 15/1977/3 Sb.;Ruší 11/1977/12 Sb.;Ruší 43/1980/3 Sb.;Ruší 1/1985/3 Sb.;Ruší 36/1982/2 Sb.;Ruší 344/1990 Sb.;Ruší 492/1990 Sb. v částce;Ruší 8/1985/8 Sb.)

202/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti
(Ruší 15/1977/2 Sb.)

201/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
(Ruší 390/1992 Sb.;Ruší 74/1993 Sb.;Ruší 92/1974 Sb.)

200/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

199/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti

198/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím

197/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech

196/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence

195/2000 Sb.

Účinnost od: 19.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě
(Ruší 130/1997 Sb.)

op31/2000 Sb.

Účinnost od: 17.07.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
(Mění 64/1998/1 Sb. v částce)

rs63/2000 Sb.

Účinnost od: 14.07.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 187/2000 Sb.
(Mění 187/2000 Sb.)

190/2000 Sb.

Účinnost od: 12.07.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

189/2000 Sb.

Účinnost od: 12.07.2000    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže
(Mění 103/1963 Sb.)

188/2000 Sb.

Účinnost od: 12.07.2000    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže

205/2000 Sb.

Účinnost od: 10.07.2000

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 23. června 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. června 2000

191/2000 Sb.

Účinnost od: 07.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu

158/2000 Sb.

Účinnost od: 06.07.2000

Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

2/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.

398/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Úplné znění zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 485/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 114/2000 Sb.

187/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000

186/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 321/1999 Sb.)

185/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

182/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
(Ruší 26/1996 Sb.)

181/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla

180/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Účinnost do: 01.07.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

179/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb.
(Mění 318/1999 Sb.)

177/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
(Ruší 128/1993 Sb.;Ruší 129/1993 Sb.;Ruší 146/1982 Sb.;Ruší 174/1999 Sb.;Ruší 213/1994 Sb.;Ruší 50/1995 Sb.)

175/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
(Ruší 118/1973 Sb.;Ruší 127/1964 Sb.;Ruší 132/1964 Sb.;Ruší 151/1971 Sb.;Ruší 152/1983 Sb.;Ruší 3/1977 Sb.;Ruší 35/1985 Sb.;Ruší 357/1990 Sb.;Ruší 4/1976 Sb.;Ruší 44/1985 Sb.;Ruší 462/1992 Sb.;Ruší 71/1999 Sb.;Ruší 74/1985 Sb.;Ruší 98/1966 Sb.)

173/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.
(Mění 279/1997 Sb.)

170/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku

166/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Účinnost do: 01.05.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

163/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

162/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

155/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 65/1965 Sb.)

151/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
(Mění 103/1992 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 253/1994 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Ruší 110/1964 Sb.;Ruší 150/1992 Sb.)

150/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1994 Sb.)

144/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

143/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.05.2006

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
(Mění 304/1998 Sb.)

135/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb.
(Mění 134/1998 Sb.)

133/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
(Mění 368/1992 Sb.;Ruší 135/1982 Sb.)

124/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 174/1968 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Ruší 143/1979 Sb.;Ruší 59/1983 Sb.)

123/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.04.2015

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

119/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
(Mění 20/1993 Sb.;Mění 505/1990 Sb.)

118/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

114/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 172/1991 Sb.)

112/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence

104/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
(Mění 171/1991 Sb.)

103/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 344/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 72/1994 Sb.)

102/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(Mění 13/1997 Sb.)

87/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

73/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
(Mění 182/1991 Sb.)

62/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 16.06.2005

Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
(Ruší 59/1994/3 Sb. nepřímo;Mění 252/1997 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 42/1980 Sb.;Ruší 115/1997 Sb.;Ruší 130/1993 Sb.;Ruší 141/1998 Sb.;Ruší 148/1999 Sb.;Ruší 156/1996 Sb.;Ruší 175/1994 Sb.;Ruší 192/1995 Sb.;Ruší 233/1997 Sb.;Ruší 261/1998 Sb.;Ruší 30/1999 Sb.;Ruší 300/1993 Sb.;Ruší 331/1998 Sb.;Ruší 335/1998 Sb.;Ruší 39/1999 Sb.;Ruší 51/1999 Sb.;Ruší 56/1998 Sb.;Ruší 560/1991 Sb.;Ruší 88/1994 Sb.)

61/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o námořní plavbě
(Ruší 11/1975/1 Sb.;Ruší 14/1989/2 Sb.;Ruší 2/1968/2 Sb.;Ruší 160/1956 Ú.l.;Ruší 328/1990 Sb.;Ruší 343/1990 Sb.;Ruší 39/1955 Sb.;Ruší 562/1990 Sb.;Ruší 61/1952 Sb.;Ruší 65/1967 Sb.;Ruší 75/1953 Sb.;Ruší 86/1955 Ú.l.;Ruší 89/1985 Sb.)

55/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(Mění 134/1998 Sb.)

29/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
(Ruší 59/1991 Sb. nepřímo;Mění 100/1988 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 191/1950 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 71/1967 Sb.;Ruší 135/1980 Sb.;Ruší 222/1946 Sb.;Ruší 240/1949 Sb.;Ruší 78/1989 Sb.)

1/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

329/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o cestovních dokladech
(Mění 150/1996 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Ruší 214/1993 Sb.;Ruší 216/1991 Sb.;Ruší 150/1996 Sb. nepřímo)

328/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000

Zákon o občanských průkazech
(Ruší 75/1957 Sb.)

254/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.2000    Zrušeno: 28.02.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

183/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000    Zrušeno: 01.02.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek
(Mění 56/1997 Sb.)

178/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Mění 318/1999 Sb.)

176/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 10/2000 Sb.)

174/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.
(Mění 173/1995 Sb.)

117/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

rs56/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000    Zrušeno: 25.02.2004

Sdělení Ministerstva vnitra v opravě tiskové chyby v zákonu č. 153/2000 Sb.
(Mění 153/2000 Sb.)

op26/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

148/2000 Sb.

Účinnost od: 27.06.2000

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000

171/2000 Sb.

Účinnost od: 26.06.2000    Zrušeno: 01.07.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat

168/2000 Sb.

Účinnost od: 26.06.2000

Nařízení vlády o centrální adrese

165/2000 Sb.

Účinnost od: 22.06.2000

Nařízení vlády o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

164/2000 Sb.

Účinnost od: 22.06.2000    Zrušeno: 01.04.2006

Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán

161/2000 Sb.

Účinnost od: 22.06.2000    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
(Ruší 304/1996 Sb.;Ruší 33/1993 Sb.;Ruší 374/1992 Sb.;Ruší 80/1998 Sb.)

139/2000 Sb.

Účinnost od: 21.06.2000

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů

152/2000 Sb.

Účinnost od: 16.06.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

op23/2000 Sb.

Účinnost od: 16.06.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
(Mění 85/1999/1 Sb.)

142/2000 Sb.

Účinnost od: 15.06.2000

Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou

149/2000 Sb.

Účinnost od: 13.06.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 79/1997 Sb.)

146/2000 Sb.

Účinnost od: 12.06.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1997 Sb.)

rs44/2000 Sb.

Účinnost od: 02.06.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 30/2000 Sb.
(Mění 30/2000 Sb.)

401/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb.

138/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách

130/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

101/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Ruší 256/1992 Sb.)

64/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.)

28/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 199/1994 Sb.)

op24/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998, č. j. 111/60 840/1998 a č. j. 114/6 188/2000
(Mění 91/1997/1 Sb.)

op21/2000 Sb.

Účinnost od: 01.06.2000    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
(Mění 5/1999/1 Sb.)

op25/2000 Sb.

Účinnost od: 31.05.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 28/1999/1 Sb.)

138/1999 Sb.

Účinnost od: 31.05.2000    Zrušeno: 01.01.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 283/1991 Sb.)

rs43/2000 Sb.

Účinnost od: 26.05.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 1/2000 Sb.
(Mění 1/2000 Sb.)

137/2000 Sb.

Účinnost od: 23.05.2000    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000

141/2000 Sb.

Účinnost od: 19.05.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 35/1979 Sb.)

136/2000 Sb.

Účinnost od: 18.05.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu

134/2000 Sb.

Účinnost od: 18.05.2000    Zrušeno: 29.03.2002

Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek

op22/2000 Sb.

Účinnost od: 18.05.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6 ze dne 29. prosince 1999, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Mění 90/1996/2 Sb.)

111/2000 Sb.

Účinnost od: 17.05.2000

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala

129/2000 Sb.

Účinnost od: 15.05.2000

Zákon o krajích (krajské zřízení)
(Výjimka účinnosti )

86/2000 Sb.

Účinnost od: 15.05.2000    Zrušeno: 24.11.2005

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza

122/2000 Sb.

Účinnost od: 12.05.2000

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
(Mění 20/1987 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Ruší 54/1959 Sb.)

4/2001 Sb.

Účinnost od: 10.05.2000

Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.

400/2000 Sb.

Účinnost od: 10.05.2000    Zrušeno: 01.04.2004

Úplné znění zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 191/1999 Sb. a zákonem č. 116/2000 Sb.

399/2000 Sb.

Účinnost od: 10.05.2000

Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.

116/2000 Sb.

Účinnost od: 10.05.2000

Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
(Mění 137/1995 Sb.;Mění 478/1992 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 529/1991 Sb.)

115/2000 Sb.

Účinnost od: 10.05.2000

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

113/2000 Sb.

Účinnost od: 03.05.2000    Zrušeno: 01.03.2007

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
(Mění 190/1996 Sb.)

230/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.

127/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil,
(Mění 79/1994 Sb.)

126/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

125/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

108/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

106/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 12.04.2001

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

105/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

100/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.)

97/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší
(Mění 117/1997 Sb.)

72/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 9/1991 Sb.)

68/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
(Mění 97/1996 Sb.)

60/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon o ochraně olympijských symbolik

59/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o veřejné podpoře

27/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
(Mění 265/1992 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 97/1974 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

26/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2000

Zákon o veřejných dražbách
(Ruší 174/1950 Sb.)

op20/2000 Sb.

Účinnost od: 30.04.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

op19/2000 Sb.

Účinnost od: 30.04.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26.listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

110/2000 Sb.

Účinnost od: 28.04.2000    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002
(Ruší 256/1996 Sb.;Ruší 276/1995 Sb.)

109/2000 Sb.

Účinnost od: 28.04.2000    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002
(Ruší 316/1997 Sb.)

107/2000 Sb.

Účinnost od: 28.04.2000    Zrušeno: 12.11.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 62 a 62a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 367/1990 Sb.)

99/2000 Sb.

Účinnost od: 25.04.2000

Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr

98/2000 Sb.

Účinnost od: 25.04.2000    Zrušeno: 01.04.2006

Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

96/2000 Sb.

Účinnost od: 21.04.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/1976 Sb.)

88/2000 Sb.

Účinnost od: 20.04.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
(Mění 278/1998 Sb.)

84/2000 Sb.

Účinnost od: 19.04.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby

83/2000 Sb.

Účinnost od: 19.04.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
(Mění 223/1995 Sb.)

op17/2000 Sb.

Účinnost od: 14.04.2000    Účinnost do: 15.04.2010

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40%

rs29/2000 Sb.

Účinnost od: 12.04.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 363/1999 Sb. a v zákonu č. 65/2000 Sb.
(Mění 363/1999 Sb.;Mění 65/2000 Sb.)

16/2000 Sb.

Účinnost od: 11.04.2000    Zrušeno: 01.05.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze
(Mění 222/1996 Sb.)

58/2000 Sb.

Účinnost od: 08.04.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

85/2000 Sb.

Účinnost od: 04.04.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)
(Mění 49/1988/4 Sb.;Mění 395/1992 Sb.)

35/2001 Sb.

Účinnost od: 03.04.2000

Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.

71/2000 Sb.

Účinnost od: 03.04.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
(Mění 18/1997 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 309/1991 Sb.;Mění 389/1991 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 174/1968 Sb.)

82/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
(Mění 141/1997 Sb.)

81/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.05.2008

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
(Mění 140/1997 Sb.)

76/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků

75/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 14.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
(Ruší 52/1994 Sb.)

73/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
(Ruší 311/1993 Sb. nepřímo;Mění 182/1991 Sb.;Mění 206/1995 Sb.;Mění 282/1995 Sb.;Mění 30/1993 Sb. ruší čl. VIII;Mění 311/1993 Sb.;Ruší 136/1993 Sb.;Ruší 184/1996 Sb.;Ruší 51/1973 Sb.)

63/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1993 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

57/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 59/1964 Sb.;Ruší 99/1971 Sb.)

56/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
(Mění 463/1991 Sb.)

53/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

45/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
(Mění 335/1997 Sb.)

44/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny
(Mění 326/1997 Sb.)

43/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
(Mění 220/1998 Sb.)

40/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 284/1995 Sb.)

32/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
(Mění 52/1997 Sb.)

23/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
(Mění 266/1994 Sb.)

22/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 587/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 61/1997 Sb.)

17/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.)

op15/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

363/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
(Ruší 320/1993 Sb. nepřímo;Ruší 185/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 593/1992 Sb.)

360/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 307/1993 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 576/1990 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

359/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
(Ruší 452/1992 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Ruší 118/1992 Sb.;Ruší 50/1973 Sb.;Ruší 58/1984 Sb.)

350/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.)

255/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 24.04.2014

Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

op55/1999/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko

80/2000 Sb.

Účinnost od: 31.03.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2000 ve věci návrhu na zrušení části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

79/2000 Sb.

Účinnost od: 31.03.2000    Zrušeno: 28.08.2000

Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
(Mění 14/2000 Sb.)

78/2000 Sb.

Účinnost od: 31.03.2000    Účinnost do: 01.07.2000

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů

77/2000 Sb.

Účinnost od: 31.03.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky

74/2000 Sb.

Účinnost od: 31.03.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 125/1993 Sb.)

op18/2000 Sb.

Účinnost od: 31.03.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 2/1998/3 Sb.)

396/2000 Sb.

Účinnost od: 29.03.2000    Zrušeno: 01.01.2013

Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.

70/2000 Sb.

Účinnost od: 29.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 214/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.)

69/2000 Sb.

Účinnost od: 29.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 551/1991 Sb.)

67/2000 Sb.

Účinnost od: 29.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
(Mění 289/1995 Sb.)

66/2000 Sb.

Účinnost od: 29.03.2000    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

op16/2000 Sb.

Účinnost od: 27.03.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání a sestavení finančních výkazů Fin RO 2-04 U

op14/2000 Sb.

Účinnost od: 23.03.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2000

op12/2000 Sb.

Účinnost od: 17.03.2000    Účinnost do: 18.03.2007

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30%

54/2000 Sb.

Účinnost od: 15.03.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000
(Ruší 23/1999/1 Sb.)

33/2000 Sb.

Účinnost od: 15.03.2000

Vyhláška České národní banky o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

52/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000    Zrušeno: 08.06.2001

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku

51/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000    Zrušeno: 12.03.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem

50/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz papíru, kartonu nebo lepenky pocházející z Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu

49/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000    Zrušeno: 27.02.2006

Nařízení vlády o pozastavení opatření ve vztahu k Libyi
(Mění 78/1997 Sb.)

48/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000    Zrušeno: 01.04.2006

Zákon o opatřeních ve vztahu k afgánskému hnutí Talibán

47/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
(Mění 90/1995 Sb.)

46/2000 Sb.

Účinnost od: 14.03.2000

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 425/1990 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 140/1964 Sb.;Ruší 160/1999 Sb.;Ruší 81/1966 Sb.;Ruší 84/1968 Sb.;Ruší 86/1990 Sb.)

42/2000 Sb.

Účinnost od: 10.03.2000    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
(Mění 227/1998 Sb.)

41/2000 Sb.

Účinnost od: 10.03.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany

rs16/2000 Sb.

Účinnost od: 10.03.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 192/1999 Sb.
(Mění 192/1999 Sb.)

39/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000

Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945

35/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000    Zrušeno: 14.08.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/1999 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 237/1999 Sb.)

31/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
(Mění 374/1992 Sb.;Mění 428/1992 Sb.;Ruší 301/1993 Sb.)

5/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000    Zrušeno: 01.07.2001

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze

4/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
(Ruší 427/1991 Sb.)

op11/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
(Mění 5/1999/1 Sb.)

361/1999 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
(Mění 20/1987 Sb.)

356/1999 Sb.

Účinnost od: 01.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Ruší 63/1950 Sb.)

38/2000 Sb.

Účinnost od: 29.02.2000

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., přijatému Parlamentem dne 18. ledna 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. února 2000

37/2000 Sb.

Účinnost od: 29.02.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
(Mění 125/1997 Sb.)

36/2000 Sb.

Účinnost od: 29.02.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 119/1992 Sb.)

op13/2000 Sb.

Účinnost od: 29.02.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

34/2000 Sb.

Účinnost od: 28.02.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 3/1999/1 Sb.)

18/2000 Sb.

Účinnost od: 28.02.2000

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
(Mění 148/1998 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

rs13/2000 Sb.

Účinnost od: 28.02.2000    Zrušeno: 28.02.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 254/1999 Sb.
(Mění 254/1999 Sb.)

op8/2000 Sb.

Účinnost od: 28.02.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 114/14 676/1998, č. j. 114/52 030/1998 a č. j. 111/60 840/1998
(Mění 91/1997/1 Sb.)

349/1999 Sb.

Účinnost od: 28.02.2000

Zákon o Veřejném ochránci práv

op7/2000 Sb.

Účinnost od: 21.02.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM

21/2000 Sb.

Účinnost od: 18.02.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

20/2000 Sb.

Účinnost od: 18.02.2000

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998

19/2000 Sb.

Účinnost od: 18.02.2000    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/1984 Sb.;Mění 76/1978 Sb.)

op9/2000 Sb.

Účinnost od: 18.02.2000    Účinnost do: 19.02.2005

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75 %

25/2000 Sb.

Účinnost od: 10.02.2000    Zrušeno: 18.09.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu

24/2000 Sb.

Účinnost od: 10.02.2000    Zrušeno: 17.03.2003

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.
(Mění 187/1991 Sb.)

op6/2000 Sb.

Účinnost od: 05.02.2000    Účinnost do: 06.02.2004

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2004, 7,95 %

15/2000 Sb.

Účinnost od: 03.02.2000    Zrušeno: 12.10.2000

Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

14/2000 Sb.

Účinnost od: 03.02.2000    Zrušeno: 12.10.2000

Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

13/2000 Sb.

Účinnost od: 03.02.2000    Zrušeno: 12.10.2000

Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

op10/2000 Sb.

Účinnost od: 31.01.2000

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 12/1996/4 Sb.;Mění 79/1997/2 Sb.;Mění 49/1998/1 Sb.)

8/2000 Sb.

Účinnost od: 29.01.2000    Zrušeno: 01.07.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

7/2000 Sb.

Účinnost od: 29.01.2000    Zrušeno: 01.06.2006

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie

6/2000 Sb.

Účinnost od: 29.01.2000    Zrušeno: 16.08.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

353/1999 Sb.

Účinnost od: 29.01.2000    Zrušeno: 01.06.2006

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
(Mění 425/1990 Sb.)

12/2000 Sb.

Účinnost od: 28.01.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly

11/2000 Sb.

Účinnost od: 28.01.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
(Ruší 331/1991 Sb.)

10/2000 Sb.

Účinnost od: 28.01.2000

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
(Ruší 154/1997 Sb.)

9/2000 Sb.

Účinnost od: 28.01.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

op2/2000 Sb.

Účinnost od: 21.01.2000    Účinnost do: 22.01.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %

rs2/2000 Sb.

Účinnost od: 20.01.2000

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb.
(Mění 326/1999 Sb.)

358/1999 Sb.

Účinnost od: 14.01.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

op1/2000 Sb.

Účinnost od: 10.01.2000    Zrušeno: 01.11.2002

Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
(Ruší 227/1996 Sb.)

3/2000 Sb.

Účinnost od: 07.01.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 144/1999 Sb.;Mění 42/1992 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

2/2000 Sb.

Účinnost od: 07.01.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu
(Mění 99/1963 Sb.)

op5/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami
(Ruší 91/1997/2 Sb.)

368/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
(Ruší 116/1999 Sb.;Ruší 228/1995 Sb.)

366/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem

365/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.04.2018

Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
(Ruší 91/1997 Sb.)

364/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

345/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
(Ruší 110/1994 Sb.)

344/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprořdukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

342/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek

340/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb. a č. 11/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
(Mění 296/1991 Sb.)

336/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000

335/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000

334/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
(Mění 337/1997 Sb.)

333/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Mění 119/1992 Sb.;Ruší 324/1998 Sb.)

332/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1995 Sb.)

331/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993

326/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
(Ruší 159/1998 Sb. nepřímo;Ruší 160/1998 Sb. nepřímo;Mění 150/1996 Sb.;Mění 216/1991 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 123/1992 Sb.;Ruší 190/1994 Sb.)

325/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o azylu
(Mění 150/1996 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Ruší 498/1990 Sb.;Ruší 317/1993 Sb.;Ruší 100/1990/1 Sb.)

323/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.03.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.
(Mění 298/1997 Sb.)

322/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 12.11.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

321/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

320/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

319/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000
(Ruší 294/1998 Sb.)

318/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 303/1998 Sb.)

315/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií

314/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.05.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.
(Mění 310/1995 Sb.)

313/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

312/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

311/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 531/1990 Sb.)

310/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

309/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
(Ruší 545/1992 Sb.)

298/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/1995 Sb.)

296/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
(Mění 1/1998 Sb.)

295/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

287/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 10.11.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
(Ruší 87/1999 Sb.;Ruší 121/1987 Sb.)

286/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
(Ruší 73/1996 Sb.;Ruší 319/1996 Sb.;Ruší 117/1987 Sb.;Ruší 118/1987 Sb.;Ruší 414/1992 Sb.;Ruší 87/1989 Sb.)

247/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
(Mění 32/1957 Sb. mění (nepřímá novelizace);Mění 54/1956 Sb. mění (nepřímá novelizace))

244/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 4/1998 Sb.;Mění 102/1995 Sb.)

238/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
(Mění 102/1963 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 130/1974 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 23/1962 Sb.;Mění 289/1995 Sb.)

235/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
(Mění 227/1998 Sb.)

228/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

202/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

198/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 15.06.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

183/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
(Mění 62/1994 Sb.)

182/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

180/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

169/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
(Ruší 179/1990 Sb.;Ruší 47/1973 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Ruší 59/1965 Sb.;Ruší 173/1968 Sb.;Ruší 294/1993 Sb.;Ruší 18/1994 Sb.;Ruší 84/1969 Sb.)

168/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
(Výjimka účinnosti ;Mění 12/1997 Sb.;Mění 185/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.)

161/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2018

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.)

146/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
(Ruší 259/1998 Sb.;Ruší 281/1997 Sb.)

106/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon o svobodném přístupu k informacím

op112/1999/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

op112/1999/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
(Mění 130/1992/1 Sb.)

op112/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.07.2002

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.;Mění 318/1999 Sb.)

op109/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

op102/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
(Mění 5/1999/1 Sb.)

op101/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
(Mění 79/1995/3 Sb.)

op99/1999/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
(Mění 85/1998/1 Sb.)

op99/1999/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací
(Mění 57/1996/2 Sb.)

op99/1999/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

op99/1999/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

op99/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

op85/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Účinnost do: 01.01.2001

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000

op61/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

op33/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení klasifikace územních statistických jednotek

347/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
(Mění 1/1993 Sb.)

304/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
(Mění 111/1994 Sb.)

Zavřít
MENU