Sbírka předpisů 1992

čá. 133/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 29.04.1994
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993
Účinnost od: 18. března 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
Účinnost od: 28. listopadu 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
Účinnost od: 26. října 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákoníku práce a k zákonu o mzde
čá. 132/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2005
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 28. října 1992    Zrušeno : 19.07.1997
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě
Účinnost od: 9. června 1992
Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
Účinnost od: 8. května 1992
Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodě a paltbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991
čá. 131/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z prímov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
čá. 130/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
Účinnost od: 31. prosince 1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon o ochraně spotřebitele
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.09.1997
Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách
čá. 129/1992 Sb. rozeslána 28. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států
Účinnost od: 29. září 1992    Zrušeno : 01.10.2016
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě
Účinnost od: 12. září 1991    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické Republiky
Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno : 09.10.2005
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích
Účinnost od: 26. března 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmliúvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách
Účinnost od: 26. března 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské Úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů
Účinnost od: 28. prosince 1992
Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
Účinnost od: 28. prosince 1992
Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 128/1992 Sb. rozeslána 18. prosince 1992
Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno : 30.04.1993
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993
Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
Účinnost od: 21. srpna 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Socialistické Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách
Účinnost od: 27. dubna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
Účinnost od: 18. prosince 1992    Zrušeno : 21.01.2001
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.
čá. 127/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.1992
Celní zákon
čá. 126/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2017
Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1996
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
čá. 125/1992 Sb. rozeslána 31. prosince 1992
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky,kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.07.2001
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.11.1994
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
čá. 124/1992 Sb. rozeslána 30. prosince 1992
Účinnost od: 27. dubna 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznání univerzitní kvalifikace (č.32)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Účinnost od: 30. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Účinnost od: 30. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidence odpadov
čá. 123/1992 Sb. rozeslána 29. prosince 1992
Účinnost od: 29. prosince 1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 15.08.2002
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1994
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník
čá. 122/1992 Sb. rozeslána 28. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Účinnost od: 23. dubna 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství
Účinnost od: 28. prosince 1992    Zrušeno : 01.07.1996
Zákon o cenných papírech
Účinnost od: 28. prosince 1992
Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
čá. 121/1992 Sb. rozeslána 23. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
Účinnost od: 23. prosince 1992 s výjimkou
Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.08.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.08.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních
čá. 120/1992 Sb. rozeslána 22. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
čá. 119/1992 Sb. rozeslána 21. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o cenných papírech
čá. 118/1992 Sb. rozeslána 17. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
čá. 117/1992 Sb. rozeslána 17. prosince 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon České národní rady o spotřebních daních
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
čá. 116/1992 Sb. rozeslána 15. prosince 1992
Účinnost od: 15. prosince 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 15. prosince 1992    Zrušeno : 01.09.1997
Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1993
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2008
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 23.09.1999
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Účinnost od: 15. prosince 1992    Zrušeno : 21.12.2009
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 21.12.2009
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
čá. 115/1992 Sb. rozeslána 16. prosince 1992
Účinnost od: 22. srpna 1989
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Účinnost od: 10. prosince 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
Účinnost od: 19. listopadu 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 26. dubna 1991    Zrušeno : 08.02.1994
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 19. září 1992    Zrušeno : 18.11.2009
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o popdpoře vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 13. února 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 2. srpna 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 28. května 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
čá. 114/1992 Sb. rozeslána 14. prosince 1992
Účinnost od: 14. prosince 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993
Účinnost od: 6. října 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou
Účinnost od: 17. října 1992    Zrušeno : 30.06.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska
Účinnost od: 1. října 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 113/1992 Sb. rozeslána 11. prosince 1992
Účinnost od: 11. prosince 1992    Zrušeno : 01.06.1997
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
Účinnost od: 11. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda
Účinnost od: 11. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity
Účinnost od: 11. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
Účinnost od: 11. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo
čá. 112/1992 Sb. rozeslána 10. prosince 1992
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Účinnost od: 10. prosince 1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 29.04.1994
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 a 10. července 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos o platových pomeroch prokutátorov, vyšetřovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
Účinnost od: 15. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 02.05.1996
Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky
čá. 111/1992 Sb. rozeslána 9. prosince 1992
Účinnost od: 9. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení
Účinnost od: 30. července 1991    Zrušeno : 17.03.1994
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 1. srpna 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob
Účinnost od: 15. července 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu
Účinnost od: 15. července 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení
Účinnost od: 14. července 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcec trestních
Účinnost od: 14. července 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání
čá. 110/1992 Sb. rozeslána 8. prosince 1992
Účinnost od: 8. prosince 1992
Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993
Účinnost od: 8. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
Účinnost od: 10. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky
Účinnost od: 8. prosince 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
Účinnost od: 8. prosince 1992
Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 8. prosince 1992
Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
čá. 109/1992 Sb. rozeslána 7. prosince 1992
Účinnost od: 7. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov
Účinnost od: 31. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.2004
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
čá. 108/1992 Sb. rozeslána 3. prosince 1992
Účinnost od: 3. prosince 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování
Účinnost od: 3. června 1992    Zrušeno : 30.09.1998
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou české a slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 22. července 1992    Zrušeno : 28.05.2002
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů z majetku
Účinnost od: 19. září 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 3. prosince 1992    Zrušeno : 01.04.1998
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Účinnost od: 3. prosince 1992    Zrušeno : 18.12.1992
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty
Účinnost od: 3. prosince 1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
čá. 107/1992 Sb. rozeslána 27. listopadu 1992
Účinnost od: 27. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992
Účinnost od: 6. srpna 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. července 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
čá. 106/1992 Sb. rozeslána 24. listopadu 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitřní plavbě
Účinnost od: 24. listopadu 1992    Zrušeno : 30.07.1994
Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky
čá. 105/1992 Sb. rozeslána 20. listopadu 1992
Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. prosince 1992    Zrušeno : 13.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno : 05.06.1996
Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností
Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky
Účinnost od: 1. prosince 1992
Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Účinnost od: 20. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.
čá. 104/1992 Sb. rozeslána 13. listopadu 1992
Účinnost od: 15. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
Účinnost od: 14. září 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.12.2000
Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
Účinnost od: 13. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Účinnost od: 13. prosince 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
Účinnost od: 15. listopadu 1992
Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři
Účinnost od: 13. listopadu 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně o doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice
Účinnost od: 13. listopadu 1992
Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí shodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
čá. 103/1992 Sb. rozeslána 19. listopadu 1992
Účinnost od: 19. listopadu 1992    Zrušeno : 01.10.1995
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví
Účinnost od: 30. listopadu 1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Účinnost od: 19. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1998
Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 102/1992 Sb. rozeslána 16. listopadu 1992
Účinnost od: 16. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
čá. 101/1992 Sb. rozeslána 30. října 1992
Účinnost od: 30. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
Účinnost od: 26. června 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
Účinnost od: 20. května 1992    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael
Účinnost od: 30. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich
Účinnost od: 30. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia
Účinnost od: 30. října 1992    Zrušeno : 27.02.1997
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
Účinnost od: 1. ledna 1993
Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno : 01.09.1997
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
čá. 100/1992 Sb. rozeslána 12. listopadu 1992
Účinnost od: 12. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 15. října 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou Republikou
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 099/1992 Sb. rozeslána 6. listopadu 1992
Účinnost od: 20. září 1990
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
čá. 098/1992 Sb. rozeslána 29. října 1992
Účinnost od: 29. října 1992    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
Účinnost od: 29. října 1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 29. října 1992
Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
Účinnost od: 29. října 1992
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
Účinnost od: 29. října 1992    Zrušeno : 01.07.2001
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Účinnost od: 29. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
Účinnost od: 29. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
čá. 097/1992 Sb. rozeslána 27. října 1992
Účinnost od: 27. října 1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno : 01.02.1993
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 27. října 1992 s výjimkou
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.
Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991
Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky
Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
Účinnost od: 27. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
čá. 096/1992 Sb. rozeslána 26. října 1992
Účinnost od: 21. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Účinnost od: 26. října 1992
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 28. května 1992    Zrušeno : 01.01.2005
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
Účinnost od: 12. května 1992    Zrušeno : 10.09.1993
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 26. října 1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
Účinnost od: 26. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase
Účinnost od: 26. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
Účinnost od: 1. listopadu 1992    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu
Účinnost od: 26. října 1992    Zrušeno : 01.09.1997
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
Účinnost od: 26. října 1992
Zákon o užitných vzorech
čá. 095/1992 Sb. rozeslána 22. října 1992
Účinnost od: 20. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 22. října 1992
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
Účinnost od: 22. října 1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
Účinnost od: 22. října 1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu
Účinnost od: 31. října 1992
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Účinnost od: 22. října 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.
Účinnost od: 22. října 1992    Zrušeno : 11.08.2000
Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství
Účinnost od: 22. října 1992
Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání
čá. 094/1992 Sb. rozeslána 15. října 1992
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 07.02.1994
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 01.10.1995
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
Účinnost od: 30. prosince 1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti
Účinnost od: 30. prosince 1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera
Účinnost od: 30. prosince 1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 11.03.1996
Zákon České národní rady o sídle České národní rady
čá. 093/1992 Sb. rozeslána 15. října 1992
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně dodatku
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 20. května 1992    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 15. října 1992    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs
Účinnost od: 1. prosince 1992    Zrušeno : 01.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 092/1992 Sb. rozeslána 1. října 1992
Účinnost od: 1. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Ústava Slovenskej republiky
čá. 091/1992 Sb. rozeslána 5. října 1992
Účinnost od: 5. října 1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 20. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.10.1995
Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 090/1992 Sb. rozeslána 25. září 1992
Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno : 25.09.1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Státní banky československé, kterým se mění opatření Státní banky československé č. 8 o kapitálové přiměřenosti bank, č. 9 o pravidlech likvidity bank a č. 10 o úvěrové angažovanosti bank ze dne 16. března 1992
Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí
Účinnost od: 19. června 1992    Zrušeno : 13.09.1993
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program
Účinnost od: 25. září 1992    Účinnost do :01.02.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu
Účinnost od: 25. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.04.2000
Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 089/1992 Sb. rozeslána 28. září 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 088/1992 Sb. rozeslána 18. září 1992
Účinnost od: 18. září 1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 29.04.1994
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 29.04.1994
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 29.06.1993
Opatření Státní banky československé, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu
Účinnost od: 1. října 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 26.03.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 12.11.2000
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
Účinnost od: 18. září 1992
Nařízení vlády České republiky o prohlášení a území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
Účinnost od: 18. září 1992    Zrušeno : 01.09.1997
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
Účinnost od: 18. září 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb.,kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
čá. 087/1992 Sb. rozeslána 14. září 1992
Účinnost od: 20. prosince 1991
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 20. prosince 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
čá. 086/1992 Sb. rozeslána 7. září 1992
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.08.2005
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 08.04.1998
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 25. května 1992    Zrušeno : 17.03.1994
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 7. září 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.02.2004
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
Účinnost od: 7. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
čá. 085/1992 Sb. rozeslána 31. srpna 1992
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 09.12.1992
Oznámení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
Účinnost od: 31. srpna 1992    Zrušeno : 01.07.2002
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
Účinnost od: 31. srpna 1992    Zrušeno : 01.04.2012
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
Účinnost od: 15. září 1992    Zrušeno : 01.04.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
Účinnost od: 1. června 1992
Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 084/1992 Sb. rozeslána 28. srpna 1992
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se mění a doplňuje opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Účinnost od: 28. srpna 1992
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
Účinnost od: 28. srpna 1992
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 28. srpna 1992
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
Účinnost od: 28. srpna 1992
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
Účinnost od: 28. srpna 1992
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.
Účinnost od: 28. srpna 1992
Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky
čá. 083/1992 Sb. rozeslána 21. srpna 1992
Účinnost od: 21. srpna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 21. srpna 1992
Oznámenie ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovněprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
Účinnost od: 1. ledna 1993
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO
Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., O úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
Účinnost od: 1. září 1992
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č. j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
Účinnost od: 8. dubna 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států
Účinnost od: 25. října 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
Účinnost od: 2. srpna 1991    Zrušeno : 05.01.1994
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 2. srpna 1991    Zrušeno : 22.09.1993
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 4. května 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ
Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno : 01.03.1993
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. srpna 1992    Zrušeno : 20.06.2001
Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologickké práce
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 15.02.1993
Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 082/1992 Sb. rozeslána 14. srpna 1992
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 350/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě vodpadovém hospodářství
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 348/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 347/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 346/1992 Sb., o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
Účinnost od: 14. srpna 1992
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy
Účinnost od: 15. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia
Účinnost od: 14. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
Účinnost od: 14. srpna 1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 14. srpna 1992
Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 081/1992 Sb. rozeslána 24. července 1992
Účinnost od: 1. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1995
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení
Účinnost od: 3. srpna 1991    Zrušeno : 23.09.1993
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 24. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
Účinnost od: 24. července 1992    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program
Účinnost od: 1. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předseda Státní banky československé č. 136/1985 Sb., finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.
Účinnost od: 24. července 1992    Zrušeno : 01.01.2009
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
Účinnost od: 1. dubna 1992
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 080/1992 Sb. rozeslána 13. srpna 1992
Účinnost od: 13. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady
Účinnost od: 13. srpna 1992
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.
Účinnost od: 13. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
Účinnost od: 13. srpna 1992    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Zb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
čá. 079/1992 Sb. rozeslána 13. srpna 1992
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.04.1994
Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 078/1992 Sb. rozeslána 12. srpna 1992
Účinnost od: 12. srpna 1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
Účinnost od: 12. srpna 1992    Zrušeno : 19.07.2000
Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
Účinnost od: 12. srpna 1992
Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy
Účinnost od: 12. srpna 1992
Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci
Účinnost od: 12. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 077/1992 Sb. rozeslána 31. července 1992
Účinnost od: 31. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 31. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 1. srpna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode
Účinnost od: 31. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
Účinnost od: 31. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýiva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.)
čá. 076/1992 Sb. rozeslána 17. července 1992
Účinnost od: 17. července 1992    Zrušeno : 01.01.1998
Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
Účinnost od: 17. července 1992    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Účinnost od: 17. července 1992    Zrušeno : 01.07.1998
Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
čá. 075/1992 Sb. rozeslána 15. července 1992
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 22.06.2000
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 01.01.2005
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 14.08.1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 16.01.2005
Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 07.09.1992
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
Účinnost od: 15. července 1992    Zrušeno : 27.03.1996
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
čá. 074/1992 Sb. rozeslána 10. července 1992
Účinnost od: 27. února 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
Účinnost od: 10. července 1992
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích
Účinnost od: 10. července 1992
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
Účinnost od: 10. července 1992    Zrušeno : 01.09.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 073/1992 Sb. rozeslána 7. července 1992
Účinnost od: 7. července 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 7. července 1992
Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
čá. 072/1992 Sb. rozeslána 30. června 1992
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
Účinnost od: 30. června 1992
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
Účinnost od: 1. července 1992
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
Účinnost od: 1. července 1992
Oznámení Federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
Účinnost od: 30. června 1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno : 14.08.1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno : 28.09.1999
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. června 1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno : 14.08.1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
Účinnost od: 30. června 1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
čá. 071/1992 Sb. rozeslána 1. července 1992
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.2002
Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.08.2005
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o dani silniční
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
čá. 070/1992 Sb. rozeslána 1. července 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2011
Zákon České národní rady o správě daní a poplatků
čá. 069/1992 Sb. rozeslána 3. července 1992
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)
čá. 068/1992 Sb. rozeslána 30. června 1992
Účinnost od: 30. dubna 1992
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
čá. 067/1992 Sb. rozeslána 1. července 1992
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 9. března 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.12.1999
Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 066/1992 Sb. rozeslána 30. června 1992
Účinnost od: 10. dubna 1992
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách
Účinnost od: 23. ledna 1992
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
Účinnost od: 3. ledna 1992
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pakistánské islámské republiky
Účinnost od: 30. června 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení
Účinnost od: 30. června 1992    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
čá. 065/1992 Sb. rozeslána 26. června 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Účinnost od: 26. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
čá. 064/1992 Sb. rozeslána 26. června 1992
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľnosti
čá. 063/1992 Sb. rozeslána 25. června 1992
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znesčisťovanie ovzdušia
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Účinnost od: 25. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
čá. 062/1992 Sb. rozeslána 23. června 1992
Účinnost od: 23. června 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o úvěrové angažovanosti bank
Účinnost od: 1. července 1992
Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.10.1995
Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 12.11.2000
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
Účinnost od: 23. června 1992    Zrušeno : 01.01.2003
Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.02.2004
Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
Účinnost od: 23. června 1992
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
Účinnost od: 23. června 1992
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 061/1992 Sb. rozeslána 11. června 1992
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
Účinnost od: 11. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
Účinnost od: 11. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysoké školy ekonomickej v Bratislave
Účinnost od: 11. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.
čá. 060/1992 Sb. rozeslána 18. června 1992
Účinnost od: 18. června 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a v účetní závěrce investičních společností a investičních fondů
Účinnost od: 18. června 1992    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
Účinnost od: 18. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
Účinnost od: 18. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití
Účinnost od: 18. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon o daních z příjmů
čá. 059/1992 Sb. rozeslána 15. června 1992
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 10.06.1993
Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uvěřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992
Účinnost od: 15. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
Účinnost od: 15. června 1992    Zrušeno : 31.12.2000
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace
Účinnost od: 31. prosince 1992
Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky
čá. 058/1992 Sb. rozeslána 15. června 1992
Účinnost od: 15. června 1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 15. června 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 15.06.1995
Zákon České národní rady o státní statistice
čá. 057/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatření federálního ministerstva financí o změnách a doplňcích Sazebníku daně z obratu
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 31.12.2001
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů
Účinnost od: 29. května 1992
Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování
Účinnost od: 29. května 1992
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 01.11.2008
Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.10.2004
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
čá. 056/1992 Sb. rozeslána 10. června 1992
Účinnost od: 25. června 1992    Účinnost do :01.05.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 10. června 1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně
Účinnost od: 10. června 1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků
Účinnost od: 10. června 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o katastri nehnuteĺností v Slovenskej republike
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
čá. 055/1992 Sb. rozeslána 1. června 1992
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1995
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.
Účinnost od: 1. června 1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.06.1997
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Účinnost od: 1. června 1992
Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.06.2000
Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
čá. 054/1992 Sb. rozeslána 12. června 1992
Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno : 10.05.1994
Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky
Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno : 01.09.1997
Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
čá. 053/1992 Sb. rozeslána 12. června 1992
Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno : 01.01.2007
Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
Účinnost od: 12. června 1992    Zrušeno : 01.01.2004
Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
čá. 052/1992 Sb. rozeslána 10. června 1992
Účinnost od: 10. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Účinnost od: 10. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
čá. 051/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992
Účinnost od: 26. března 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
čá. 050/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 03.06.1994
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky
Účinnost od: 29. května 1992
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů
čá. 049/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992
Účinnost od: 13. června 1992    Účinnost do :01.04.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí
Účinnost od: 29. května 1992
Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Účinnost od: 1. června 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie
Účinnost od: 1. června 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky
Účinnost od: 7. června 1992    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
Účinnost od: 5. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 1. června 1992
Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
čá. 048/1992 Sb. rozeslána 29. května 1992
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 01.08.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 29. května 1992
Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 01.01.1999
Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
Účinnost od: 29. května 1992    Zrušeno : 31.12.1993
Zákon o Federální železniční policii
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon o komoditních burzách
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.10.1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
čá. 047/1992 Sb. rozeslána 13. května 1992
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 046/1992 Sb. rozeslána 21. května 1992
Účinnost od: 21. května 1992    Zrušeno : 01.06.1993
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank
Účinnost od: 21. května 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povolenie úľav zo súdnych poplatkov
Účinnost od: 21. května 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
Účinnost od: 21. května 1992
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
Účinnost od: 21. května 1992
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
Účinnost od: 21. května 1992    Zrušeno : 10.05.1994
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
čá. 045/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.08.1993
Zákon o dani z přidané hodnoty
čá. 044/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 27.03.1995
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.06.2002
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
čá. 043/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992
Účinnost od: 6. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 29.04.1994
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 01.04.1997
Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
Účinnost od: 1. července 1991    Zrušeno : 28.09.1999
Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 042/1992 Sb. rozeslána 22. května 1992
Účinnost od: 22. května 1992    Zrušeno : 01.05.2004
Zákon o burze cenných papírů
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.08.1993
Zákon o spotřebních daních
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.2004
Zákon o soustavě daní
Účinnost od: 1. ledna 1993    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čá. 041/1992 Sb. rozeslána 15. května 1992
Účinnost od: 15. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice
Účinnost od: 18. března 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících
Účinnost od: 15. května 1992    Zrušeno : 22.01.1993
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
Účinnost od: 15. května 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení
Účinnost od: 15. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 5. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 040/1992 Sb. rozeslána 13. května 1992
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 28. května 1992
Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992
Účinnost od: 28. května 1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálního ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Účinnost od: 13. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach
čá. 039/1992 Sb. rozeslána 5. května 1992
Účinnost od: 1. září 1992    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělesné výchvy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.354/1991 Sb., o středních školách
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
čá. 038/1992 Sb. rozeslána 30. dubna 1992
Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno : 07.10.1994
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách
Účinnost od: 30. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie
Účinnost od: 12. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
čá. 037/1992 Sb. rozeslána 16. dubna 1992
Účinnost od: 16. dubna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za cenu bez daně z obratu
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991
Účinnost od: 1. května 1992
Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Účinnost od: 11. září 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu
Účinnost od: 16. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
Účinnost od: 16. dubna 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
Účinnost od: 16. dubna 1992    Zrušeno : 09.07.2014
Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
Účinnost od: 16. dubna 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
Účinnost od: 16. dubna 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
Účinnost od: 16. dubna 1992    Zrušeno : 01.06.1999
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
čá. 036/1992 Sb. rozeslána 15. dubna 1992
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.08.1998
Opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při pracovních cestách v cizí měně
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Účinnost od: 12. prosince 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
Účinnost od: 15. dubna 1992
Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/1992 Sb. rozeslána 1. dubna 1992
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť
Účinnost od: 1. dubna 1992
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 07.01.2002
Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.04.2012
Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Účinnost od: 1. dubna 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
čá. 034/1992 Sb. rozeslána 30. dubna 1992
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 033/1992 Sb. rozeslána 24. dubna 1992
Účinnost od: 24. dubna 1992
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopľňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
Účinnost od: 24. dubna 1992
Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
Účinnost od: 1. května 1992
Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
čá. 032/1992 Sb. rozeslána 9. dubna 1992
Účinnost od: 24. dubna 1992    Účinnost do :01.03.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 31.12.2003
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 29.04.1994
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992
Účinnost od: 24. dubna 1992    Zrušeno : 31.12.1992
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik
Účinnost od: 9. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
Účinnost od: 15. dubna 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
Účinnost od: 9. dubna 1992    Zrušeno : 01.03.1994
Vyhláška Státní banky československé, kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
Účinnost od: 9. dubna 1992    Zrušeno : 01.03.1994
Vyhláška Státní banky československé o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
Účinnost od: 9. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
Účinnost od: 9. dubna 1992    Zrušeno : 05.04.1996
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.07.2015
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Účinnost od: 1. května 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.01.1994
Zákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů.
čá. 031/1992 Sb. rozeslána 1. dubna 1992
Účinnost od: 16. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 1. července 1992    Zrušeno : 11.12.1992
Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia
čá. 030/1992 Sb. rozeslána 3. dubna 1992
Účinnost od: 3. dubna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 3. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
Účinnost od: 3. dubna 1992
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
Účinnost od: 3. dubna 1992    Zrušeno : 19.03.1993
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů
Účinnost od: 3. dubna 1992    Zrušeno : 01.08.1993
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992
Účinnost od: 3. dubna 1992    Zrušeno : 24.04.1996
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování
Účinnost od: 3. dubna 1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Účinnost od: 3. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 1992
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
Účinnost od: 3. dubna 1992
Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konfederace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.10.2013
Zákon o Vojenské policii
Účinnost od: 1. října 1992    Zrušeno : 01.01.2000
Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 029/1992 Sb. rozeslána 31. března 1992
Účinnost od: 15. února 1992    Zrušeno : 09.02.1994
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výši základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 30.12.1994
Opatření Státní banky československé, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 31. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
Účinnost od: 31. března 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
Účinnost od: 1. března 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o cestovních náhradách
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.04.2000
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.10.1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
Účinnost od: 31. března 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon o zvýšení důchodů v roce 1992
čá. 028/1992 Sb. rozeslána 25. března 1992
Účinnost od: 25. března 1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 25. března 1992    Zrušeno : 01.10.2004
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
Účinnost od: 1. června 1992
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
čá. 027/1992 Sb. rozeslána 24. března 1992
Účinnost od: 8. dubna 1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Účinnost od: 8. dubna 1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů
Účinnost od: 1. března 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
Účinnost od: 24. března 1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.11.1994
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
čá. 026/1992 Sb. rozeslána 12. března 1992
Účinnost od: 27. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady
Účinnost od: 2. dubna 1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby
Účinnost od: 2. dubna 1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách
Účinnost od: 2. dubna 1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 2 - Pravidla létání
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu
Účinnost od: 12. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
Účinnost od: 12. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
čá. 025/1992 Sb. rozeslána 5. března 1992
Účinnost od: 20. března 1992    Účinnost do :01.02.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 20. března 1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady
Účinnost od: 20. března 1992
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 5. března 1992    Zrušeno : 04.07.2001
Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Účinnost od: 5. března 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
čá. 024/1992 Sb. rozeslána 24. března 1992
Účinnost od: 1. února 1992    Zrušeno : 01.11.1992
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Účinnost od: 8. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992
Účinnost od: 8. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa dopľňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.06.1992
Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
Účinnost od: 24. března 1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.01.2003
Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckých vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
čá. 023/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992
Účinnost od: 1. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.)
Účinnost od: 1. března 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
Účinnost od: 28. února 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Účinnost od: 28. února 1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
čá. 022/1992 Sb. rozeslána 24. března 1992
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
Účinnost od: 20. prosince 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Účinnost od: 24. března 1992    Zrušeno : 17.02.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech
Účinnost od: 1. ledna 1992 s výjimkou    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 021/1992 Sb. rozeslána 20. března 1992
Účinnost od: 20. března 1992    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 07.10.1994
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.
Účinnost od: 20. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
Účinnost od: 20. března 1992    Zrušeno : 12.11.2000
Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady
čá. 020/1992 Sb. rozeslána 10. března 1992
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
Účinnost od: 10. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
Účinnost od: 10. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Účinnost od: 10. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
Účinnost od: 10. března 1992
Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 019/1992 Sb. rozeslána 17. března 1992
Účinnost od: 17. března 1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 17. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva
Účinnost od: 17. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
Účinnost od: 17. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Účinnost od: 17. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
Účinnost od: 1. května 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
Účinnost od: 17. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
čá. 018/1992 Sb. rozeslána 13. března 1992
Účinnost od: 1.ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
čá. 017/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992
Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno : 17.08.1993
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů
Účinnost od: 1. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno : 01.08.2005
Zákon o Vojenském obranném zpravodajství
čá. 016/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992
Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
čá. 015/1992 Sb. rozeslána 20. února 1992
Účinnost od: 20. února 1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 6. března 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Účinnost od: 6. března 1992    Účinnost do :01.01.1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 20. února 1992    Zrušeno : 22.01.1997
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
Účinnost od: 20. února 1992    Zrušeno : 08.03.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže
Účinnost od: 20. února 1992    Zrušeno : 01.01.2001
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku
Účinnost od: 1. dubna 1992    Zrušeno : 01.01.1998
Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů
Účinnost od: 1. března 1992    Zrušeno : 01.07.1993
Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky
čá. 014/1992 Sb. rozeslána 28. února 1992
Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění).
Účinnost od: 28. února 1992    Zrušeno : 08.12.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.
čá. 013/1992 Sb. rozeslána 14. února 1992
Účinnost od: 14. února 1992
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 14. února 1992    Zrušeno : 19.04.1996
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích
Účinnost od: 14. února 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
čá. 012/1992 Sb. rozeslána 11. února 1992
Účinnost od: 3. března 1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království
Účinnost od: 6. prosince 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
Účinnost od: 11. února 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
Účinnost od: 11. února 1992    Zrušeno : 01.01.1996
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě.
čá. 011/1992 Sb. rozeslána 31. ledna 1992
Účinnost od: 15. února 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
Účinnost od: 31. ledna 1992    Zrušeno : 03.04.1992
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
Účinnost od: 1. února 1992    Zrušeno : 01.03.2004
Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami
Účinnost od: 31. ledna 1992    Zrušeno : 27.02.1997
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
Účinnost od: 31. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od: 31. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov
čá. 010/1992 Sb. rozeslána 7. února 1992
Účinnost od: 1.ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
čá. 009/1992 Sb. rozeslána 28. ledna 1992
Účinnost od: 12. února 1992
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu
Účinnost od: 28. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
Účinnost od: 28. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie
Účinnost od: 28. ledna 1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
Účinnost od: 28. ledna 1992    Zrušeno : 31.12.1993
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.
Účinnost od: 28. ledna 1992
Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
čá. 008/1992 Sb. rozeslána 27. ledna 1992
Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2014
Redakční sdělení o opravě chyb
Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno : 14.08.2002
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší
Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno : 01.07.2005
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky
Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno : 01.10.1993
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.
Účinnost od: 27. ledna 1992    Zrušeno : 26.10.1995
Vyhláška federálního ministerstva financí o vyrovnávacích dávkách při dovozu.
čá. 007/1992 Sb. rozeslána 20. ledna 1992
Účinnost od: 20. ledna 1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
čá. 006/1992 Sb. rozeslána 23. ledna 1992
Účinnost od: 23. ledna 1992
Redakční sdělení o opravě chyby
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 29.05.1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 11.01.2005
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.09.2003
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 19.01.1999
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Účinnost od: 1. srpna 1991    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
Účinnost od: 23. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
čá. 005/1992 Sb. rozeslána 20. ledna 1992
Účinnost od: 20. ledna 1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
Účinnost od: 20. ledna 1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o Státní bance československé.
Účinnost od: 1. února 1992
Zákon o bankách
čá. 004/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992
Účinnost od: 16. ledna 1992
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
Účinnost od: 16. ledna 1992
Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2005
Zákon o civilní službě
Účinnost od: 16. ledna 1992
Zákon o životním prostředí
čá. 003/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1994
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
čá. 002/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992
Účinnost od: 31. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Účinnost od: 1. prosince 1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.10.1992
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o Ústavnom súde Slovenskej republiky
čá. 001/1992 Sb. rozeslána 16. ledna 1992
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 29.05.1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
Účinnost od: 16. ledna 1992    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Zavřít
MENU