Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 8.3.2017 do 22.3.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 30/2017 Sb. rozeslána 22. března 2017

85/2017 Sb.

Účinnost od: 22. března 2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

84/2017 Sb.

Účinnost od: 22. března 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

83/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

čá. 29/2017 Sb. rozeslána 20. března 2017

82/2017 Sb.

Účinnost od: 2. března 2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2017)

81/2017 Sb.

Účinnost od: 26. dubna 2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

80/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

čá. 28/2017 Sb. rozeslána 17. března 2017

79/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017
Provádí zákon: 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů

Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

78/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

77/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

76/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017
Provádí zákon: 266/1994 Sb. Zákon o dráhách

Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

čá. 27/2017 Sb. rozeslána 13. března 2017

75/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

74/2017 Sb.

Účinnost od: 15. března 2017 s výjimkou
Provádí zákon: 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství, 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

čá. 26/2017 Sb. rozeslána 10. března 2017

73/2017 Sb.

Účinnost od: 10. března 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

čá. 25/2017 Sb. rozeslána 8. března 2017

72/2017 Sb.

Účinnost od: 18. března 2017
Provádí zákon: 154/2000 Sb. Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 10/2017 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2017

19/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2015

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

čá. 9/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. března 2017

18/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 30. června 2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)

čá. 8/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. března 2017

17/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 25. dubna 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

16/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 15. března 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob

15/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 9. prosince 2016

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

čá. 7/2017 Sb.m.s. rozeslána 8. března 2017

14/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 15. listopadu 2012

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

13/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 10. března 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením

Nabývá účinnosti

85/2017 Sb.

Účinnost od: 22.3.2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

84/2017 Sb.

Účinnost od: 22.3.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

71/2017 Sb.

Účinnost od: 21.3.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
(Mění 445/2016 Sb.)

72/2017 Sb.

Účinnost od: 18.3.2017
Provádí zákon: 154/2000 Sb. Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
(Ruší 447/2006 Sb.)

60/2017 Sb.

Účinnost od: 18.3.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

55/2017 Sb.

Účinnost od: 18.3.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 104/2013 Sb.)

74/2017 Sb.

Účinnost od: 15.3.2017
Provádí zákon: 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství, 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 478/2009 Sb.;Mění 205/2004 Sb.)

70/2017 Sb.

Účinnost od: 15.3.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

73/2017 Sb.

Účinnost od: 10.3.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

447/2006 Sb.

Zrušeno od: 18.3.2017 předpisem 72/2017 Sb.

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Zavřít
Nejste přihlášeni