Aktualizovaná znění zákonů - ročník 2002

CitaceTitulAZVe zněníÚčinný od
590/2002 Sb.    Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla  -    367/2005 Sb.   01.11.2005
587/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky  -    462/2003 Sb.   01.01.2004
579/2002 Sb.    Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003  -    252/2003 Sb.   06.08.2003
575/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  -    237/2004 Sb.   01.05.2004
574/2002 Sb.    Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002  -    532/2006 Sb.   07.12.2006
571/2002 Sb.    Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  -    164/2003 Sb.   01.07.2003
564/2002 Sb.    Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy   388/2015 Sb.   01.01.2016
558/2002 Sb.    Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí  -    rs199/2002 Sb.   31.12.2002
554/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění  -    363/2010 Sb.   01.01.2011
553/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti   373/2009 Sb.   19.11.2009
545/2002 Sb.    Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav  -    122/2007 Sb.   01.07.2007
541/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů  -    469/2005 Sb.   01.01.2006
540/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)   76/2007 Sb.   13.04.2007
534/2002 Sb.    Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)  -    307/2003 Sb.   24.09.2003
521/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)  -    201/2012 Sb.   01.09.2012
518/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.  -    329/2011 Sb.   01.01.2012
517/2002 Sb.    Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony   110/2007 Sb.   01.06.2007
516/2002 Sb.    Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA  -    399/2003 Sb.   27.11.2003
512/2002 Sb.    Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků   44/2012 Sb.   01.03.2012
506/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky  -    478/2003 Sb.   01.01.2004
505/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu   472/2008 Sb.   01.01.2009
504/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví   324/2015 Sb.   01.01.2017
503/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny   371/2015 Sb.   01.01.2016
502/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami   252/2015 Sb.   01.01.2016
501/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi   251/2015 Sb.   01.01.2016
500/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví   250/2015 Sb.   01.01.2016
493/2002 Sb.    Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice  -    254/2007 Sb.   01.12.2007
486/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence  -    404/2003 Sb.   01.12.2003
474/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona  -    74/2013 Sb.   01.05.2013
471/2002 Sb.    Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)  -    593/2004 Sb.   01.01.2005
469/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě   138/2009 Sb.   01.07.2009
465/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách  -    257/2003 Sb.   01.09.2003
463/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků   570/2004 Sb.   01.01.2005
462/2002 Sb.    Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů   83/2008 Sb.   11.03.2008
461/2002 Sb.    Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji  -    83/2008 Sb.   11.03.2008
454/2002 Sb.    Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání  -    413/2009 Sb.   01.12.2009
437/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)  -    422/2008 Sb.   08.12.2008
425/2002 Sb.    Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003  -    355/2005 Sb.   15.09.2005
420/2002 Sb.    Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění  -    189/2006 Sb.   01.01.2009
416/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování   337/2015 Sb.   20.12.2015
410/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně  -    217/2003 Sb.   01.08.2003
396/2002 Sb.    Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002   324/2009 Sb.   21.09.2009
395/2002 Sb.    Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení  -    237/2006 Sb.   31.05.2006
394/2002 Sb.    Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002   236/2006 Sb.   31.05.2006
388/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností   388/2015 Sb.   01.01.2016
384/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o zbraních   334/2010 Sb.   03.12.2010
381/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002  -    rs135/2002 Sb.   17.08.2002
377/2002 Sb.    Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002   rs135/2002 Sb.   17.08.2002
376/2002 Sb.    Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002   387/2002 Sb.   21.08.2002
373/2002 Sb.    Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002  -    385/2002 Sb.   21.08.2002
371/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů  -    632/2004 Sb.   01.01.2005
356/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování   570/2006 Sb.   22.12.2006
355/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu  -    509/2005 Sb.   01.01.2006
354/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu  -    206/2006 Sb.   01.07.2006
351/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí  -    417/2003 Sb.   10.12.2003
350/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší   429/2005 Sb.   01.11.2005
345/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu   120/2015 Sb.   01.06.2015
344/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření  -    rs126/2002 Sb.   06.08.2002
343/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách  -    276/2004 Sb.   05.05.2004
341/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích   302/2013 Sb.   01.10.2013
339/2002 Sb.    Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem   25/2014 Sb.   19.02.2014
338/2002 Sb.    Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami   503/2005 Sb.   28.12.2005
337/2002 Sb.    Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky   94/2014 Sb.   13.06.2014
333/2002 Sb.    Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě  -    522/2004 Sb.   08.10.2004
332/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002   530/2002 Sb.   19.12.2002
326/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností  -    rs138/2002 Sb.   30.08.2002
323/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě   362/2014 Sb.   01.01.2016
322/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy  -    83/2005 Sb.   23.02.2005
320/2002 Sb.    Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů   340/2013 Sb.   01.01.2014
319/2002 Sb.    Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě  -    27/2006 Sb.   01.02.2006
318/2002 Sb.    Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu  -    2/2004 Sb.   01.02.2004
317/2002 Sb.    Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)  -    77/2009 Sb.   30.03.2009
314/2002 Sb.    Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností  -    387/2004 Sb.   01.07.2004
312/2002 Sb.    Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů   250/2014 Sb.   01.01.2015
311/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů   264/2006 Sb.   01.01.2007
310/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů   413/2005 Sb.   01.01.2006
309/2002 Sb.    Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)   89/2012 Sb.   01.01.2014
308/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   332/2014 Sb.   01.07.2015
307/2002 Sb.    Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně   389/2012 Sb.   01.12.2012
305/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh  -    382/2007 Sb.   01.01.2008
303/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů   188/2007 Sb.   07.08.2007
293/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových   110/2005 Sb.   01.04.2005
292/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí  -    390/2004 Sb.   01.07.2004
290/2002 Sb.    Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů   375/2011 Sb.   01.04.2012
289/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech  -    514/2004 Sb.   01.10.2004
288/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven   113/2013 Sb.   22.05.2013
287/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky   414/2006 Sb.   25.08.2006
285/2002 Sb.    Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)   44/2013 Sb.   01.04.2013
283/2002 Sb.    Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu  -    178/2003 Sb.   12.06.2003
281/2002 Sb.    Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona   64/2014 Sb.   01.05.2014
276/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  -    237/2004 Sb.   01.05.2004
272/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky  -    587/2002 Sb.   01.01.2003
266/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie  -    117/2003 Sb.   28.04.2003
260/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů   355/2014 Sb.   01.01.2015
259/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony  -    587/2004 Sb.   01.01.2005
257/2002 Sb.    Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení  -    563/2002 Sb.   01.01.2003
252/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona   138/2004 Sb.   01.04.2004
249/2002 Sb.    Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let  -    32/2004 Sb.   01.02.2004
op20/2002 Sb.    Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  -    410/2002 Sb.   01.10.2002
245/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu   343/2015 Sb.   01.01.2016
244/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti   362/2013 Sb.   01.01.2014
241/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě   209/2007 Sb.   16.08.2007
239/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republiky  -    194/2003 Sb.   27.06.2003
237/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků   353/2005 Sb.   15.09.2005
232/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)   412/2013 Sb.   01.01.2014
229/2002 Sb.    Zákon o finančním arbitrovi   378/2015 Sb.   01.02.2016
226/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)   281/2009 Sb.   01.01.2011
221/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského   431/2013 Sb.   01.01.2014
218/2002 Sb.    Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)   457/2011 Sb.   01.01.2013
217/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.  -    170/2007 Sb.   01.09.2007
216/2002 Sb.    Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)   314/2015 Sb.   18.12.2015
215/2002 Sb.    Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen  -    177/2003 Sb.   12.06.2003
214/2002 Sb.    Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství  -    281/2009 Sb.   01.01.2011
211/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů   257/2004 Sb.   01.05.2004
210/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  -    89/2012 Sb.   01.01.2014
206/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů  -    150/2003 Sb.   23.05.2003
205/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  -    127/2005 Sb.   01.05.2005
202/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů  -    264/2006 Sb.   01.01.2007
201/2002 Sb.    Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   503/2012 Sb.   01.01.2013
198/2002 Sb.    Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)   86/2014 Sb.   05.06.2014
192/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů  -    348/2005 Sb.   13.09.2005
190/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE   128/2004 Sb.   01.05.2004
186/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu  -    93/2006 Sb.   01.04.2006
181/2002 Sb.    Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu   335/2005 Sb.   07.09.2005
173/2002 Sb.    Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů  -    377/2005 Sb.   29.09.2005
172/2002 Sb.    Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech  -    458/2011 Sb.   01.01.2014
170/2002 Sb.    Zákon o válečných veteránech   250/2014 Sb.   01.01.2015
167/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.   256/2015 Sb.   01.11.2015
165/2002 Sb.    Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech   110/2014 Sb.   01.07.2014
164/2002 Sb.    Vyhláška České národní banky o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů  -    292/2010 Sb.   01.11.2010
163/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky   312/2005 Sb.   01.09.2005
162/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky  -    66/2003 Sb.   11.03.2003
151/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního   89/2012 Sb.   01.01.2014
150/2002 Sb.    Zákon soudní řád správní   375/2015 Sb.   01.01.2016
148/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  -    503/2012 Sb.   01.01.2013
147/2002 Sb.    Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)   250/2014 Sb.   01.01.2015
146/2002 Sb.    Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů   250/2014 Sb.   01.01.2015
142/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.  -    rs79/2002 Sb.   21.05.2002
139/2002 Sb.    Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů   280/2013 Sb.   01.10.2013
138/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  -    378/2007 Sb.   31.12.2007
136/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  -    264/2006 Sb.   01.01.2007
130/2002 Sb.    Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)   49/2013 Sb.   01.04.2013
128/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  -    586/2004 Sb.   01.01.2005
127/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů  -    227/2013 Sb.   01.07.2013
126/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů   89/2012 Sb.   01.01.2014
125/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku   89/2012 Sb.   01.01.2014
124/2002 Sb.    Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)   281/2009 Sb.   01.01.2011
120/2002 Sb.    Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů   18/2012 Sb.   01.01.2013
119/2002 Sb.    Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)   206/2015 Sb.   04.09.2015
114/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb   353/2015 Sb.   01.01.2017
111/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů  -    209/2010 Sb.   01.08.2010
109/2002 Sb.    Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů   303/2013 Sb.   01.01.2014
107/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony  -    499/2004 Sb.   01.01.2005
op12/2002 Sb.    Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  -    op15/2002 Sb.   24.04.2002
100/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou  -    rs68/2002 Sb.   26.04.2002
98/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity   38/2007 Sb.   01.03.2007
97/2002 Sb.    Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let   98/2007 Sb.   09.05.2007
89/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole   195/2004 Sb.   01.05.2004
86/2002 Sb.    Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)   18/2012 Sb.   01.01.2013
83/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory   508/2005 Sb.   01.01.2006
77/2002 Sb.    Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů   194/2010 Sb.   01.07.2010
76/2002 Sb.    Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)   39/2015 Sb.   01.04.2015
75/2002 Sb.    Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  -    381/2012 Sb.   01.12.2012
65/2002 Sb.    Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn  -    rs62/2002 Sb.   17.04.2002
63/2002 Sb.    Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů  -    428/2006 Sb.   01.10.2006
59/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů   452/2013 Sb.   01.01.2014
54/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek   319/2007 Sb.   15.02.2008
53/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků   306/2004 Sb.   20.05.2004
47/2002 Sb.    Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů   690/2004 Sb.   31.12.2004
41/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí  -    67/2003 Sb.   11.03.2003
33/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS  -    260/2003 Sb.   01.10.2003
32/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS  -    260/2003 Sb.   01.10.2003
31/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS  -    260/2003 Sb.   01.10.2003
30/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS  -    260/2003 Sb.   01.10.2003
29/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS  -    260/2003 Sb.   01.10.2003
op8/2002 Sb.    Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně   313/2003 Sb.   01.10.2003
20/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody  -    93/2011 Sb.   27.04.2011
19/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou  -    431/2004 Sb.   23.07.2004
18/2002 Sb.    Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě  -    300/2003 Sb.   01.10.2003
op6/2002 Sb.    Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)  -    498/2003 Sb.   01.01.2004
15/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   89/2012 Sb.   01.01.2014
14/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.   192/2003 Sb.   01.07.2003
12/2002 Sb.    Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)   278/2009 Sb.   01.01.2010
11/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů   405/2004 Sb.   01.09.2004
9/2002 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku   198/2006 Sb.   16.05.2006
7/2002 Sb.    Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců   396/2012 Sb.   01.01.2013
6/2002 Sb.    Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)   15/2015 Sb.   01.01.2016
3/2002 Sb.    Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)   303/2013 Sb.   01.01.2014
2/2002 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony  -    436/2004 Sb.   01.10.2004
Zavřít
Nejste přihlášeni