OSN č. 142Předpis OSN č. 142 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik [2021/1366]

Publikováno: Úř. věst. L 293, 16.8.2021, s. 34-49 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/34


Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Předpis OSN č. 142 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska montáže pneumatik [2021/1366]

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

sérii změn 01 – datum vstupu v platnost: 30. září 2021

Tento dokument slouží výhradně jako dokumentační nástroj. Rozhodné a právně závazné znění je: ECE/TRANS/WP.29/2021/11.

OBSAH

PŘEDPIS

1.

iOblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změna typu vozidla a rozšíření schválení

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Definitivní ukončení výroby

10.

Přechodná ustanovení

11.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

PŘÍLOHY

1

Informační dokument

2

Oznámení

3

Uspořádání značek schválení

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie M, N a O (1) z hlediska montáže pneumatik.

Nevztahuje se na vozidla, jejichž podmínky použití jsou neslučitelné s vlastnostmi pneumatik třídy C1, C2 nebo C3 a na vozidla, pokud jde o montáž:

a)

náhradní jednotky pro dočasné použití a/nebo

b)

run-flat pneumatik a/nebo run-flat systému při provozu v režimu jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo

c)

pneumatik s prodlouženým dojezdem při provozu v režimu jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo

d)

systému monitorování tlaku v pneumatikách.

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto předpisu:

2.1

„Typem vozidla z hlediska montáže pneumatik“ se rozumí vozidla, která se neliší z takových podstatných hledisek, jako jsou typy pneumatik, minimální a maximální označení rozměrů pneumatiky, rozměry kola a hloubka zálisu, nebo pokud jde o rychlostní kapacitu a únosnost vhodné pro montáž a vlastnosti krytů kol.

2.2

Pneumatiky se klasifikují takto:

a)

pneumatiky třídy C1 – pneumatiky, které jsou v souladu s předpisem OSN č. 30;

b)

pneumatiky třídy C2 – pneumatiky, které jsou v souladu s předpisem OSN č. 54 a vyznačují se indexem únosnosti na jednoduchém kole 121 nebo vyšším a značkou kategorie rychlosti „N“ nebo vyšší;

c)

pneumatiky třídy C3 – pneumatiky, které jsou v souladu s předpisem OSN č. 54 a vyznačují se:

i)

indexem únosnosti na jednoduchém kole 122 nebo vyšším nebo

ii)

indexem únosnosti na jednoduchém kole 121 nebo nižším a značkou kategorie rychlosti „M“ nebo nižší.

2.2.1

„Typem pneumatiky“ se rozumí řada pneumatik, které se neliší v následujících podstatných vlastnostech:

a)

třída pneumatik: C1, C2 nebo C3 podle popisu v předpise OSN č. 30 a

b)

v případě pneumatik třídy C1 vlastnosti typu pneumatiky, jak jsou definovány v předpise OSN č. 30;

c)

v případě pneumatik třídy C2 nebo C3 vlastnosti typu pneumatiky, jak jsou definovány v předpise OSN č. 54.

2.3

„Označením rozměru pneumatiky“ se rozumí označení, jak je definováno v předpise OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v předpise OSN č. 54 pro pneumatiky tříd C2 a C3.

2.4

„Hloubkou zálisu kola“ se rozumí vzdálenost od opěrného čela náboje kola ke střední rovině ráfku.

2.5

„Konstrukcí pneumatiky“ se rozumí technické vlastnosti kostry pneumatiky.

2.6

„Normální pneumatikou“ se rozumí pneumatika nebo run-flat pneumatika, která je určena pro běžné silniční užití.

2.7

„Pneumatikou pro jízdu na sněhu“ se rozumí pneumatika, jejíž vzorek běhounu, složení běhounu nebo konstrukce jsou navrženy především k dosažení lepší výkonnosti ve sněhových podmínkách, než jaké dosahuje normální pneumatika, pokud jde o schopnost uvádět vozidlo do pohybu a udržovat je v něm.

2.7.1

„Pneumatikou pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek“ se rozumí pneumatika pro jízdu na sněhu, jejíž vzorek běhounu, složení běhounu nebo konstrukce jsou navrženy zejména k použití v náročných sněhových podmínkách a jež splňuje požadavky předpisu OSN č. 117.

2.8

„Pneumatikou pro zvláštní použití“ se rozumí pneumatika určená ke smíšenému použití, jak silničnímu, tak terénnímu, nebo k jinému zvláštnímu použití. Tyto pneumatiky jsou především navrženy tak, aby byly schopny uvést vozidlo do pohybu a udržovat je v pohybu v terénních podmínkách.

2.9

„Run-flat pneumatikou“ se rozumí pneumatika, jak je definována v předpise OSN č. 30.

2.10

„Pneumatikou s prodlouženým dojezdem“ se rozumí pneumatika, jak je definována v předpise OSN č. 30.

2.11

„Náhradní pneumatikou pro dočasné použití“ se rozumí pneumatika, která je odlišná od pneumatiky určené pro montáž na vozidle pro běžné jízdní podmínky a která je určena pouze pro dočasné použití při omezených jízdních podmínkách.

2.12

„Kolem“ se rozumí kolo jako celek sestávající z ráfku a disku kola.

2.13

„Náhradním kolem pro dočasné použití“ se rozumí kolo odlišné od normálních kol typu vozidla; je určeno pouze pro dočasné použití při omezených jízdních podmínkách.

2.14

„Jednotkou“ se rozumí celek kola s pneumatikou.

2.15

„Standardní jednotkou“ se rozumí jednotka, kterou je možné namontovat na vozidlo pro běžný provoz.

2.16

„Náhradní jednotkou“ se rozumí jednotka, která je určena k výměně standardní jednotky v případě jejího poškození, a může být jakoukoli z těchto:

2.17

„Standardní náhradní jednotkou“ se rozumí celek kola s pneumatikou, který je, pokud jde o označení rozměru kola a pneumatiky, hloubku zálisu kola a konstrukci pneumatiky, totožný s celkem montovaným na stejném místě nápravy příslušné varianty a verze vozidla k běžnému provozu; zahrnuje kola vyrobená z odlišného materiálu, která mohou být upevněna odlišnými maticemi nebo šrouby, avšak která jsou jinak totožná s koly určenými k běžnému provozu.

2.18

„Náhradní jednotkou pro dočasné použití“ se rozumí celek jakéhokoli kola s pneumatikou, který nespadá do definice standardní náhradní jednotky a který odpovídá popisu jednoho z typů náhradní jednotky pro dočasné použití definovanému v předpise OSN č. 64.

2.19

„Značkou kategorie rychlosti“ se rozumí značka definovaná v předpise OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v předpise OSN č. 54 pro pneumatiky třídy C2.

2.20

„Indexem únosnosti“ se rozumí číslo spojované s maximálním zatížením pneumatiky v souvislosti s definicí v předpise OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v předpise OSN č. 54 pro pneumatiky třídy C2.

2.21

„Maximálním zatížením“ se rozumí hmotnost, kterou je pneumatika schopna nést, pokud je používána v souladu s pokyny k použití stanovenými výrobcem pneumatik.

3.   ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ

3.1

Žádost o schválení typu vozidla z hlediska montáže pneumatik podává výrobce vozidla nebo jeho pověřený zástupce.

3.2

K žádosti se ve trojím vyhotovení přiloží níže uvedené doklady. Žádost obsahuje tyto údaje:

3.2.1

popis typu vozidla s ohledem na položky uvedené v bodě 5.

3.3

Technické zkušebně provádějící schvalovací zkoušky se předá vozidlo představující typ, který má být schválen, nebo simulační nástroj představující typ vozidla, který má být schválen.

4.   SCHVÁLENÍ

4.1

Typ vozidla se schválí, jestliže vozidlo předané ke schválení podle tohoto předpisu splňuje požadavky bodu 5.

4.2

Každému schválenému typu vozidla se přidělí číslo schválení typu; jeho první dvě číslice (v současnosti 01 pro předpis ve znění změn série 01) uvádějí sérii změn zahrnující poslední významné technické změny tohoto předpisu v době vydání schválení. Tatáž smluvní strana nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla z hlediska montáže pneumatik.

4.3

Oznámení o schválení nebo zamítnutí či odnětí schválení podle tohoto předpisu se sdělí stranám dohody uplatňujícím tento předpis prostřednictvím formuláře, který je v souladu se vzorem v příloze 1, a fotografií a/nebo výkresů poskytnutých žadatelem ve formátu nepřesahujícím A4 (210 x 297 mm) nebo složených v tomto formátu a ve vhodném měřítku.

4.4

Na každé vozidlo, které je shodné s typem vozidla schváleným podle tohoto předpisu, se viditelně a na snadno přístupném místě uvedeném ve formuláři schválení umístí mezinárodní značka schválení typu, která odpovídá vzoru popsanému v příloze 3 a sestává z:

4.4.1

písmene „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila; (2)

4.4.2

čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení typu vpravo od kružnice předepsané v bodě 4.4.1.

4.5

Vyhovuje-li vozidlo typu vozidla schválenému podle jednoho nebo více dalších předpisů připojených k dohodě v zemi, která schválení podle tohoto předpisu udělila, není třeba symbol předepsaný v bodě 4.4.1 opakovat; v takovém případě se čísla předpisu a schválení a doplňkové symboly uvedou ve svislých sloupcích umístěných vpravo od symbolu předepsaného v bodě 4.4.1.

4.6

Značka schválení musí být jasně čitelná a nesmazatelná.

4.7

Značka schválení se umístí v blízkosti štítku s údaji o vozidle nebo přímo na tento štítek.

4.8

Příklady značek schválení jsou uvedeny v příloze 3 tohoto předpisu.

5.   SPECIFIKACE

5.1

Obecné požadavky

5.1.1

S výhradou ustanovení bodu 5.2.4.4 musí každá pneumatika namontovaná na vozidlo, včetně jakékoli případné náhradní pneumatiky, splňovat požadavky tohoto předpisu.

5.1.2

Každá pneumatika namontovaná na vozidlo, včetně jakékoli případné náhradní pneumatiky, musí splňovat technické požadavky a přechodná ustanovení příslušných předpisů OSN č. 30, 54 a 117.

5.2

Výkonnostní požadavky

5.2.1

Montáž pneumatiky

5.2.1.1

Všechny běžně namontované pneumatiky na vozidle, tedy kromě náhradní jednotky pro dočasné použití, musí mít stejnou strukturu.

5.2.1.2

Všechny běžně namontované pneumatiky na jedné nápravě musí být stejného typu.

5.2.1.3

Prostor, ve kterém se kolo otáčí, musí být takový, aby při použití největšího přípustného rozměru pneumatik a šířek ráfku a s ohledem na minimální a maximální hloubku zálisů kol dovoloval volný pohyb vzhledem k minimálním a maximálním omezením daným zavěšením kola a řídícím ústrojím, jak je určil výrobce vozidla. To se ověří vykonáním zkoušek s pneumatikami největších rozměrů s ohledem na použitelné přípustné odchylky (tj. maximální plášť) týkající se velikosti pneumatik a uvedené v příslušném předpisu EHK OSN.

5.2.1.4

Technická zkušebna a/nebo schvalovací orgány mohou souhlasit s využitím jiného zkušebního postupu (např. virtuální zkoušky) k ověření, zda jsou splněny požadavky bodu 5.2.1.3.

5.2.2

Únosnost

5.2.2.1

S výhradou ustanovení bodu 5.2.4 tohoto předpisu se maximální zatížení každé pneumatiky, jak je stanoveno v bodě 5.2.2.2 tohoto předpisu, včetně případné náhradní pneumatiky, která je namontována na vozidle, musí rovnat:

5.2.2.1.1

v případě vozidla vybaveného pneumatikami stejného typu v jednoduché montáži: alespoň polovině maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro nejvíce zatíženou nápravu;

5.2.2.1.2

v případě vozidla vybaveného více než jedním typem pneumatik v jednoduché montáži: alespoň polovině maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro příslušnou nápravu;

5.2.2.1.3

v případě vozidla vybaveného pneumatikami třídy C1 v dvojité montáži: alespoň 0,27násobku maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro příslušnou nápravu;

5.2.2.1.4

v případě náprav vybavených pneumatikami třídy C2 nebo C3 v dvojité montáži: alespoň 0,25násobku maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem vozidla pro příslušnou nápravu, přičemž je třeba vzít v úvahu index únosnosti v dvojité montáži.

5.2.2.2

Maximální zatížení pneumatiky se stanoví takto:

5.2.2.2.1

v případě pneumatik třídy C1 se vezme v úvahu „maximální zatížení“, jak je stanoveno v předpise OSN č. 30.

5.2.2.2.2

V případě pneumatik tříd C2 nebo C3 se vezme v úvahu „tabulka změny únosnosti v závislosti na rychlosti“ uvedená v předpise OSN č. 54, která v závislosti na indexu únosnosti a značkách kategorie jmenovité rychlosti uvádí změny únosnosti, jež může pneumatika snést při zohlednění maximální konstrukční rychlosti vozidla.

5.2.2.3

Výrobce poskytne v příručce majitele vozidla nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle nezbytné informace o vhodných náhradních pneumatikách s příslušnou únosností.

5.2.3

Rychlostní kapacita

5.2.3.1

Každá pneumatika, kterou je vozidlo běžně vybaveno, musí být označena značkou kategorie rychlosti.

5.2.3.1.1

V případě pneumatiky třídy C1 musí být značka kategorie rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla a v případě pneumatik rychlostních kategorií V, W a Y musí zohledňovat maximální zatížení, jak je popsáno v předpise OSN č. 30.

5.2.3.1.2

V případě pneumatiky třídy C2 nebo C3 musí být značka kategorie rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla a příslušnou kombinací zatížení/rychlost, která je odvozena z „tabulky změny únosnosti v závislosti na rychlosti“, jak je popsáno v předpise OSN č. 54.

5.2.3.2

Požadavky bodů 5.2.3.1.1 a 5.2.3.1.2 se neuplatní v následujících případech:

5.2.3.2.1

v případě náhradních jednotek pro dočasné použití, pro které platí bod 5.2.5 tohoto předpisu;

5.2.3.2.2

v případě vozidel obvykle vybavených normálními pneumatikami a příležitostně pneumatikami pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek (tj. označených horským symbolem (symbolem třívrcholové hory se sněhovou vločkou)); v tomto případě však musí značka kategorie rychlosti pneumatik pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek odpovídat buď rychlosti vyšší, než je maximální konstrukční rychlost vozidla, nebo rychlosti vyšší než 160 km/h (nebo oběma). Pokud však je maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacity namontovaných pneumatik pro jízdu na sněhu za náročných sněhových podmínek. Ostatní pneumatiky s vylepšenou trakcí ve sněhu (tj. pneumatiky s označením M + S, avšak bez označení horským symbolem (symbolem třívrcholové hory se sněhovou vločkou)) musí splňovat požadavky bodů 5.2.3.1.1 a 5.2.3.1.2 tohoto předpisu;

5.2.3.2.3

v případě vozidel vybavených pneumatikami pro zvláštní užití. Pokud však je maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik pro zvláštní užití, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacity namontovaných pneumatik pro zvláštní užití;

5.2.3.2.4

v případě vozidel kategorií M2, M3, N2 nebo N3 vybavených zařízením omezení rychlosti (SLD) schváleným podle předpisu OSN č. 89 musí být symbol rychlosti pneumatik slučitelný s rychlostí, při které je omezení stanoveno. Pokud však je výrobcem vozidla stanovená maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává maximální rychlostní kapacitu pneumatik;

5.2.3.2.5

v případě vozidel kategorií M1 nebo N1 vybavených palubním systémem s funkcí nebo zařízením omezení rychlosti musí být symbol rychlosti pneumatik slučitelný s rychlostí, při které je omezení stanoveno.

Pokud však je výrobcem vozidla stanovená maximální konstrukční rychlost vozidla vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti namontovaných pneumatik, musí být uvnitř vozidla a na místě vždy viditelném z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává maximální rychlostní kapacitu pneumatik.

5.2.3.3

Výrobce poskytne v příručce majitele vozidla nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle nezbytné informace o vhodných náhradních pneumatikách s příslušnou rychlostní kapacitou.

5.2.4

Zvláštní případy

5.2.4.1

V případě vozidel kategorií M1 a N1, která jsou konstruována tak, aby mohla být provozována s přípojným vozidlem, může dodatečné zatížení působící na spojovací zařízení přípojného vozidla v případě pneumatik C1 způsobit překročení hodnot maximálního zatížení zadní pneumatiky, avšak nejvýše o 15 %. V takovém případě musí příručka majitele vozidla nebo jakýkoli jiný komunikační prostředek uvedený v bodě 5.2.3.3 obsahovat jasnou informaci a poučení o maximální přípustné rychlosti vozidla, je-li k němu připojeno přípojné vozidlo, která v žádném případě nepřesahuje 100 km/h, a o tlaku v zadních pneumatikách, který má být nejméně 20 kPa (0,2 baru) nad hodnotou tlaku v pneumatikách doporučovanou pro běžné užití vozidla (tj. bez přípojného vozidla).

5.2.4.2

V případě přípojných vozidel kategorií O1 a O2 s maximální konstrukční rychlostí 100 km/h nebo méně, která jsou vybavena pneumatikami třídy C1 v jednoduché montáži, se maximální zatížení každé pneumatiky musí rovnat alespoň 0,45násobku maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu uvedené výrobcem přípojného vozidla pro nejvíce zatíženou nápravu. U pneumatik v dvojité montáži je tento faktor roven alespoň 0,24. V takových případech musí být v blízkosti předního spojovacího zařízení přípojného vozidla natrvalo a odolně umístěn výstražný štítek, který udává maximální konstrukční rychlost vozidla.

5.2.4.3

V případě některých zvláštních vozidel, jak je uvedeno níže, která jsou vybavena pneumatikami třídy C2 nebo C3, se nepoužije „tabulka změny únosnosti v závislosti na rychlosti“, jak je popsána v bodě 5.2.2.2.2. V takovém případě se maximální zatížení, které je třeba ověřit podle maximální technicky přípustné hmotnosti na nápravu (viz body 5.2.2.1.2 až 5.2.2.1.4), určí vynásobením zatížení odpovídajícího indexu únosnosti vhodným koeficientem, který se spíše než k maximální konstrukční rychlosti vozidla vztahuje k typu vozidla a jeho použití, a požadavky bodů 5.2.3.1.1 a 5.2.3.1.2 tohoto předpisu se nepoužijí.

Vhodné koeficienty jsou tyto:

5.2.4.3.1

1,15 v případě vozidla třídy I nebo třídy A (kategorie M2 nebo M3) podle předpisu OSN č. 107.

5.2.4.3.2

1,10 v případě vozidel kategorie N, která jsou specificky konstruována pro použití na krátké vzdálenosti v městských a příměstských oblastech, jako jsou například zametací vozy nebo vozidla pro odvoz odpadu, pokud jejich maximální konstrukční rychlost nepřekračuje 60 km/h.

5.2.4.4

Ve výjimečných případech, jestliže jsou vozidla konstruována pro použití, které se neslučuje s vlastnostmi pneumatik tříd C1, C2 nebo C3, a je tedy třeba namontovat pneumatiky s jinými vlastnostmi, se požadavky bodu 5.1.1 tohoto předpisu neuplatní, pokud jsou splněny následující podmínky:

5.2.4.4.1

pneumatiky musí být schváleny podle předpisu OSN č. 75 nebo předpisu OSN č. 106 a

5.2.4.4.2

schvalovací orgán a technická zkušebna došly k závěru, že namontované pneumatiky vyhovují provozním podmínkám vozidla. Povaha výjimky a zdůvodnění uznání musí být uvedeny ve zkušebním protokolu i na formuláři oznámení uvedeném v příloze 2.

5.2.5

Náhradní kola a pneumatiky

5.2.5.1

Je-li vozidlo vybaveno náhradní jednotkou, musí jí být:

5.2.5.1.1

standardní náhradní jednotka stejné velikosti jako pneumatiky namontované na vozidle.

Je-li vozidlo vybaveno pneumatikami více rozměrů, musí velikost pneumatiky náhradní jednotky odpovídat jednomu z těchto rozměrů. To musí být jasně uvedeno v příručce majitele vozidla nebo sděleno jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle;

5.2.5.1.2

náhradní jednotka pro dočasné použití, která je typově vhodná pro použití na vozidle; vozidla jiných kategorií než M1, N1, M2, M3 (s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla ≤ 7 500 kg) nebo N2 (s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla ≤ 7 500 kg) však náhradní jednotkou pro dočasné použití opatřena být nesmí.

5.2.5.2

Každé vozidlo vybavené náhradní jednotkou pro dočasné použití nebo run-flat pneumatikami musí splňovat technická a přechodná ustanovení předpisu OSN č. 64, pokud jde o požadavky týkající se vybavení vozidel náhradní jednotkou pro dočasné použití a run-flat pneumatikami.

Pokud je v případě montáže náhradní jednotky pro dočasné použití třeba přijmout zvláštní opatření (náhradní jednotka pro dočasné použití má být například namontována pouze na přední nápravu, a proto je třeba nejdříve namontovat přední standardní jednotku na zadní nápravu, aby se vyřešila špatná funkce zadní standardní jednotky), musí to být jasně uvedeno v příručce majitele vozidla nebo sděleno jakýmkoli jiným komunikačním prostředkem ve vozidle a je třeba ověřit soulad s náležitými aspekty bodu 5.2.1.3 tohoto předpisu.

6.   ZMĚNA TYPU VOZIDLA A ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ

6.1

Každá změna stávajícího typu vozidla se musí oznámit schvalovacímu orgánu, který typ vozidla schválil. Schvalovací orgán potom buď:

a)

po konzultaci s výrobcem rozhodne, že je třeba udělit nové schválení typu, nebo

b)

postupuje podle bodu 6.1.1 (revize), případně podle bodu 6.1.2 (rozšíření).

6.1.1

Revize

Pokud se změnily údaje zaznamenané v informačních dokumentech podle přílohy 1 a schvalovací orgán usoudí, že provedené změny pravděpodobně nemají znatelný nepříznivý vliv a vozidlo v každém případě stále splňuje požadavky, označují se změny jako „revize“.

V tom případě vydá schvalovací orgán podle potřeby revidované stránky informačních dokumentů podle přílohy 1 a na každé revidované stránce zřetelně vyznačí povahu změny a datum jejího nového vydání. Za splnění tohoto požadavku se považuje rovněž vydání konsolidované a aktualizované verze informačních dokumentů podle přílohy 1 spolu s podrobným popisem změn.

6.1.2

Rozšíření

Jako „rozšíření“ se změna označuje v případě, že kromě změny údajů zaznamenaných v informačních dokumentech podle přílohy 1:

a)

jsou požadovány další kontroly nebo zkoušky, nebo

b)

se změní jakékoliv informace ve sdělení o schválení typu, s výjimkou jeho příloh, nebo

c)

se požaduje schválení podle pozdější série změn po jejím vstupu v platnost.

6.2

Potvrzení nebo odmítnutí schválení s uvedením příslušných změn se postupem podle bodu 4.3 sdělí smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis. Kromě toho musí být odpovídajícím způsobem změněn seznam informačních dokumentů a zkušebních protokolů připojený k formuláři oznámení podle přílohy 1, aby uváděl datum poslední revize nebo rozšíření.

6.3

Schvalovací orgán, který vydává rozšíření schválení, přidělí každému formuláři oznámení vystavenému pro účely takového rozšíření pořadové číslo.

7.   SHODNOST VÝROBY

7.1

Postupy týkající se shodnosti výroby odpovídají obecným ustanovením obsaženým v článku 2 a dodatku 1 dohody (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) a splňují tyto požadavky:

7.2

Každé vozidlo schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeno tak, aby bylo shodné se schváleným typem vozidla, tj. splňovalo požadavky uvedené v bodě 5.

7.3

Schvalovací orgán, který uděluje schválení typu, může kdykoliv ověřit shodnost kontrolních metod používaných na každou výrobní jednotku. Obvyklá četnost těchto kontrol je jednou za dva roky.

8.   POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY

8.1

Schválení udělená typu vozidla podle tohoto předpisu smí být odňata, nejsou-li splněny požadavky stanovené v bodě 7.

8.2

Pokud smluvní strana odejme schválení, které dříve udělila, neprodleně to zasláním formuláře oznámení podle vzoru uvedeného v příloze 1 tohoto předpisu sdělí ostatním smluvním stranám, které uplatňují tento předpis.

9.   DEFINITIVNÍ UKONČENÍ VÝROBY

Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu vozidla schváleného v souladu s tímto předpisem, informuje o tom orgán, který udělil schválení, a ten o tom prostřednictvím formuláře oznámení odpovídajícího vzoru uvedenému v příloze 1 tohoto předpisu neprodleně informuje ostatní smluvní strany dohody, jež uplatňují tento předpis.

10.   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

10.1

Od úředního data vstupu série změn 01 v platnost žádná ze smluvních stran, které uplatňují tento předpis, neodmítne udělit nebo uznat schválení typu podle tohoto předpisu ve znění série změn 01.

10.2

Od 6. července 2022 nejsou smluvní strany uplatňující tento předpis povinny uznávat schválení typu podle předchozí série změn, jež byla poprvé vydána po dni 6. července 2022.

10.3

Do 6. července 2022 musí smluvní strany, které uplatňují tento předpis, uznávat schválení typu podle předchozí série změn, jež byla poprvé vydána přede dnem 6. července 2022.

10.4

Od 6. července 2022 nejsou smluvní strany uplatňující tento předpis povinny přijímat schválení typu vydaná podle předchozí série změn tohoto předpisu.

10.5

Bez ohledu na výše uvedená přechodná ustanovení nejsou smluvní strany, které začnou uplatňovat tento předpis po datu vstupu poslední série změn v platnost, povinny uznávat schválení typu, jež byla udělena v souladu s jakoukoli předchozí sérií změn tohoto předpisu / jsou povinny uznat pouze schválení typu udělená v souladu se sérií změn 01.

10.6

Bez ohledu na ustanovení bodu 10.4 smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nadále uznávají schválení typu vydaná podle předchozí série změn tohoto předpisu pro vozidla / systémy vozidel, jež nejsou dotčeny změnami zavedenými sérií změn 01.

10.7

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, mohou udělovat schválení typu podle předchozích sérií změn tohoto předpisu (3).

10.8

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nadále udělují rozšíření stávajících schválení podle předchozích sérií změn tohoto předpisu.3

11.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ SCHVALOVACÍCH ZKOUŠEK A NÁZVY A ADRESY SCHVALOVACÍCH ORGÁNŮ

Smluvní strany dohody, jež uplatňují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů, které schválení udělily a kterým se mají zasílat formuláře potvrzující schválení nebo rozšíření nebo zamítnutí nebo odnětí schválení.


(1)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Rozlišovací čísla smluvních stran dohody z roku 1958 jsou uvedena v příloze 3 Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, příloha 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Poznámka sekretariátu: Znění bylo upraveno v souladu s rozhodnutím WP.29 přijatým na jejím zasedání v listopadu 2020 (ECE/TRANS/WP.29/1155, body 92 a 93, a neformálním dokumentem WP.29-182-11).


PŘÍLOHA 1

(maximální formát: A4 (210 mm × 297 mm))

Informační dokument

v souladu s předpisem OSN o montáži pneumatik

1.   

Obecně

1.1   

Značka (obchodní název výrobce): …

1.2   

Typ: …

1.2.1   

Obchodní název (názvy), je-li znám (jsou-li známy): …

1.3   

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1):…

1.3.1   

Umístění uvedeného označení: …

1.4   

Kategorie vozidla (2):…

1.5   

Název a adresa výrobce: …

1.6   

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (montážních závodů): …

1.7   

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

2.   

Obecné konstrukční vlastnosti vozidla

2.1   

Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …

2.2   

Počet náprav a kol: …

2.2.1   

Počet a umístění náprav s pneumatikami s dvojitou montáží: …

2.2.2   

Počet a umístění řízených náprav: …

2.2.3   

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): …

3.   

Hmotnosti a rozměry (3) (4)

3.1   

Rozchod (rozchody) kol a šířka (šířky) náprav

3.1.1   

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav (5):…

3.1.2   

Rozchod kol u všech ostatních náprav (5): …

3.1.3   

Šířka nejširší zadní nápravy: …

3.1.4   

Šířka nejpřednější nápravy (měřená v bodech největší vzdálenosti vnějších bočnic pneumatik s vyloučením vyboulení v blízkosti styku pneumatiky se zemí): …

3.2   

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce: (6)(7)

3.3   

Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: …

3.4   

Vozidlo je/není (8) uzpůsobeno k tažení

3.5   

Maximální konstrukční rychlost vozidla (km/h): (9)

4.   

Odpružení

4.1   

Pneumatiky a kola

4.1.1   

Kombinace pneumatika/kolo (10)

a)

u pneumatik uveďte:

třídu pneumatiky (C1/C2/C3) (8)

označení rozměru, …

index únosnosti (7), …

značku kategorie rychlosti (7); …

b)

u kol uveďte rozměry ráfků a hloubku zálisu. …

4.1.2   

Nápravy

4.1.2.1   

Náprava 1:

4.1.2.2   

Náprava 2:

atd.

4.1.3   

Tlak(y) v pneumatikách podle doporučení výrobce vozidla (kPa) v závislosti na zatížení vozidla: …

4.1.4   

Popis zařízení pro trakci ve sněhu a kombinace (kombinací) pneumatika/kolo na přední a/nebo zadní nápravě (zadních nápravách), které jsou podle doporučení výrobce pro typ vozidla vhodné: …

4.1.5   

Stručný popis případné náhradní jednotky pro dočasné použití: …

4.1.6   

Stručný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), pokud je namontován: …

5.   

Karoserie

5.1   

Kryty kol

5.1.1   

Stručný popis vozidla z hlediska krytů kol: …

6.   

Různé

6.1   

Zařízení pro omezení rychlosti

6.1.1   

Výrobce (výrobci): …

6.1.2   

Typ(y): …

6.1.3   

Číslo (čísla) schválení typu, je-li k dispozici: …

6.1.4   

Rychlost nebo rozsah rychlostí, na které je možné omezení rychlosti nastavit: … km/h


(1)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.

(4)  Norma ISO 612:1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(5)  Norma ISO 612–1978 – bod 6.5.

(6)  U přípojných vozidel nebo návěsů a u vozidel spojených s přípojným vozidlem nebo s návěsem, kde na spojovací zařízení nebo na točnici působí výrazné svislé zatížení, se toto zatížení po vydělení standardním gravitačním zrychlením zahrne do maximální technicky přípustné hmotnosti.

(7)  Uveďte nejvyšší a nejnižší hodnotu pro každou variantu.

(8)  Nehodící se škrtněte.

(9)  Jestliže výrobce vozidla povolí u motorových vozidel modifikaci určitých kontrolních funkcí (např. prostřednictvím softwaru, hardwaru nebo zdokonalením, výběrem, umožněním nebo neumožněním funkce) před uvedení vozidla do provozu nebo po něm, což vede ke zvýšení maximální rychlosti vozidla, uvádí se maximální možná rychlost dosažitelná úpravou těchto kontrolních funkcí. U přípojných vozidel se uvádí maximální rychlost, kterou stanovil výrobce.

(10)  U pneumatik označených písmeny ZR před kódem průměru ráfku, určených pro vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 300 km/h, je třeba uvést odpovídající údaje.


PRILOHA 2

Oznámení

(maximální formát: A4 (210 mm × 297 mm))

Image 1

 (1)

Vydal: (Název správního orgánu)

…………………………

…………………………


ve věci (2):

udělení schválení

 

rozšíření schválení

odmítnutí schválení

odnětí schválení

definitivního ukončení výroby

typu vozidla z hlediska montáže pneumatik

Schválení č.: … Rozšíření č.: …

Oddíl I

1.

Značka (obchodní název výrobce): …

2.

Typ: …

2.1

Obchodní název/názvy (je-li znám / jsou-li známy): …

3.

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (3): …

3.1

Umístění uvedeného označení: …

4.

Kategorie vozidla (4): …

5.

Název a adresa výrobce: …

6.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (montážních závodů): …

7.

Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): …

Oddíl II

1.

Další informace: viz dodatek

2.

Technická zkušebna odpovědná za provedení zkoušek: …

3.

Datum zkušebního protokolu: …

4.

Číslo zkušebního protokolu: …

5.

Případné poznámky: viz dodatek

6.

Místo: …

7.

Datum: …

8.

Podpis: …

9.

Schvalovací dokumentace (je-li relevantní) …

Dodatek k formuláři oznámení č. …

týkající se schválení typu vozidla z hlediska montáže pneumatik

1.

Další informace

1.1

Stručný popis typu vozidla z hlediska jeho nosné konstrukce, rozměrů, tvarů a použitých materiálů: …

1.2

Kombinace pneumatika (C1/C2/C3)2 / kolo (včetně velikosti pneumatiky, velikosti ráfku a hloubky zálisu kola): …

1.3

Značka kategorie minimální rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla (každé varianty) (u pneumatik označených písmeny ZR před kódem průměru ráfku, určených pro vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 300 km/h, je třeba uvést ekvivalentní údaje): …

1.4

Minimální index únosnosti slučitelný s maximální technicky přípustnou hmotností na každé nápravě (každé varianty) (v případě potřeby upravený podle bodu 5.2.2.2 tohoto předpisu): …

1.5

Kombinace pneumatika (C1/C2/C3)2 / kolo (včetně velikosti pneumatiky, velikosti ráfku a hloubky zálisu kola), která má být použita se zařízením(i) pro trakci ve sněhu: …

2.

Vozidlo kategorie M1 je/není2 uzpůsobeno k tažení a zatížení zadních pneumatik je překročeno o ... %.

3.

Vozidlo je/není2 schváleno podle předpisu OSN č. 64 a/nebo předpisu OSN č. 1412, pokud jde o jeho náhradní jednotku pro dočasné užití typu 1/2/3/4/52.

4.

Vozidlo je/není2 schváleno podle předpisu OSN č. 64 a/nebo předpisu OSN č. 1412, pokud jde o jeho systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).

4.1

Stručný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) (pokud je namontován): …

(1)  Rozlišovací číslo země, která schválení udělila/rozšířila/odmítla/odňala (viz ustanovení o schválení v tomto předpisu).

(2)  Nehodící se škrtněte.

(3)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(4)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3.), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


PŘÍLOHA 3

Uspořádání značky schválení

(viz body 4.4 až 4.4.2 tohoto předpisu)

Image 2

a = min. 8 mm

Výše uvedená značka schválení typu umístěná na vozidle udává, že tento typ vozidla byl z hlediska montáže pneumatik schválen podle předpisu OSN č. 142 v Belgii (E 6). První dvě číslice čísla schválení udávají, že schválení bylo uděleno v souladu s požadavky předpisu EHK OSN č. 142 ve znění série změn 01.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU