(EHK OSN) č. 39Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže [2018/1857]

Publikováno: Úř. věst. L 302, 28.11.2018, s. 106-113 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. října 2017 Nabývá účinnosti: 10. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže [2018/1857]

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

doplněk 1 k sérii změn 01 – datum vstupu v platnost: 10. října 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

10.

Přechodná ustanovení

PŘÍLOHY

1.

Sdělení

2.

Uspořádání značek schválení

3.

Zkouška přesnosti rychloměru z hlediska shodnosti výroby

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se týká schválení vozidel kategorií L, M a N (1).

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

2.1.

„schválením vozidla“ schválení typu vozidla, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže;

2.2.

„typem vozidla, pokud jde o rychloměr a počitadlo ujetých kilometrů“, vozidla, která se mezi sebou podstatně neliší, a to zejména v případech, jako je:

2.2.1.

označení rozměru pneumatik vybraných ze škály standardně montovaných pneumatik;

2.2.2.

celkový převodový poměr včetně redukčního převodu k rychloměru;

2.2.3.

typ rychloměru, který je definován:

2.2.3.1.

přípustnými odchylkami měřicího mechanismu rychloměru;

2.2.3.2.

technickou konstantou rychloměru;

2.2.3.3.

rozsahem zobrazených rychlostí;

2.2.4.

typ počitadla ujetých kilometrů, který je definován:

2.2.4.1.

technickou konstantou počitadla ujetých kilometrů;

2.2.4.2.

počtem číslic;

2.3.

„standardně montovanými pneumatikami“ typ nebo typy pneumatik, jimiž výrobce vybavuje dotyčný typ vozidla; pneumatiky pro jízdu na sněhu se nepovažují za standardně montované pneumatiky;

2.4.

„standardním provozním tlakem“ tlak nahuštění za studena stanovený výrobcem vozidla, zvýšený o 0,2 baru;

2.5.

rychloměrem“ část rychloměrného zařízení, jež v kterémkoli daném okamžiku ukazuje řidiči rychlost jeho vozidla (2);

2.5.1.

„přípustnými odchylkami měřicího mechanismu rychloměru“ přesnost samotného přístroje rychloměru vyjádřená jako horní a dolní indikované hranice rychlosti pro rozsah vstupů rychlosti;

2.5.2.

„technickou konstantou rychloměru“ vztah mezi vstupními otáčkami nebo impulsy za minutu a určitou zobrazenou rychlostí;

2.6.

„počitadlem ujetých kilometrů“ se rozumí ta část zařízení pro počítání ujetých kilometrů, která udává řidiči celkovou vzdálenost, kterou vozidlo zaznamenalo od svého uvedení do provozu;

2.6.1.   „technickou konstantou počitadla ujetých kilometrů“ vztah mezi vstupními otáčkami nebo impulsy za minutu a určitou zobrazenou rychlostí;

2.7.

„nenaloženým vozidlem“ vozidlo v pohotovostním stavu s palivem, chladicí kapalinou, mazivem, nářadím a náhradním kolem (je-li poskytováno jako standardní vybavení výrobcem vozidla), obsazené řidičem vážícím 75 kg, avšak bez spolujezdce, volitelného příslušenství nebo nákladu.

3.   ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ

3.1.   Žádost o schválení typu vozidla, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže, předkládá výrobce vozidla nebo jeho řádně pověřený zástupce.

3.2.   K žádosti musí být přiloženy v trojím vyhotovení tyto dokumenty a údaje:

3.2.1.   popis typu vozidla z hlediska údajů zmíněných v bodech 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 výše; je třeba uvést typ vozidla.

3.3.   Nenaložené vozidlo představující typ vozidla, který má být schválen, se předá technické zkušebně odpovědné za provádění schvalovacích zkoušek.

3.4.   Před udělením schválení typu ověří schvalovací orgán existenci vyhovujících opatření pro zajištění účinné kontroly shodnosti výroby.

4.   SCHVÁLENÍ

4.1.   Schválení typu vozidla se udělí, jestliže vozidlo předané ke schválení podle tohoto předpisu splňuje požadavky tohoto předpisu, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže.

4.2.   Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení. Jeho první dvě číslice udávají nejvyšší číslo sérií změn zahrnutých v daném předpise v době vydání schválení. Tatáž smluvní strana nesmí přidělit shodné číslo jinému typu vozidla, na který se vztahují ustanovení bodu 6 tohoto předpisu.

4.3.   Oznámení o udělení nebo odmítnutí schválení typu vozidla podle tohoto předpisu se oznámí smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis, prostřednictvím formuláře podle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu spolu se schématy montáže, které předložil žadatel o schválení, ve formátu nepřesahujícím A4 (210 × 297 mm) nebo složené na tento formát a vyhotovené ve vhodném měřítku.

4.4.   Na každé vozidlo, které je shodné s typem vozidla schváleným podle tohoto přepisu, se viditelně a na snadno přístupném místě podle formuláře schválení umístí mezinárodní značka schválení, která se skládá z:

4.4.1.

písmene „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila (3);

4.4.2.

čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení typu vpravo od kružnice uvedené v bodě 4.4.1.

4.5.   Vyhovuje-li vozidlo typu vozidla schválenému podle jednoho nebo více dalších předpisů připojených k dohodě v zemi, která udělila schválení typu podle tohoto předpisu, není třeba symbol předepsaný v bodě 4.4.1 opakovat; v takovém případě se doplňková čísla a symboly podle všech předpisů, podle nichž bylo schválení typu v zemi, která schválení podle tohoto předpisu vydala, uděleno, umístí ve svislých sloupcích napravo od symbolu předepsaného v bodě 4.4.1.

4.6.   Značka schválení musí být jasně čitelná a nesmazatelná.

4.7.   Značka schválení se umístí v blízkosti tabulky s údaji o vozidle, připevněné výrobcem, nebo přímo na ni.

4.8.   V příloze 2 tohoto předpisu jsou uvedeny příklady uspořádání značek schválení.

5.   SPECIFIKACE

5.1.   Do vozidla, které má být schváleno, se namontuje palubní rychloměr a počitadlo ujetých kilometrů, které vyhovují požadavkům tohoto nařízení.

5.2.   Displej rychloměru musí být umístěn v přímém zorném poli řidiče a musí být jasně čitelný ve dne i v noci. Rozsah zobrazovaných rychlostí musí být dostatečně široký, aby zahrnoval maximální rychlost typu vozidla stanovenou výrobcem.

5.2.1.   V případě rychloměrů určených pro vozidla kategorií M, N a L3, L4, L5 a L7 je stupnice rozdělena po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Číselné hodnoty rychlosti musí být na displeji zobrazeny takto: nepřesahuje-li maximální hodnota na displeji rychloměru 200 km/h, uvádějí se hodnoty rychlosti v intervalech nepřekračujících 20 km/h. Přesahuje-li maximální hodnota na displeji rychloměru 200 km/h, uvádějí se hodnoty rychlosti v intervalech nepřekračujících 30 km/h. Uváděné intervaly hodnot rychlosti nemusí být jednotné.

Pokud si řidič může v nastavení vybrat zobrazení rychlosti v km/h nebo v mph (mílích za hodinu), může být rychlost zobrazena vždy pouze v km/h, nebo v mph. Příslušné jednotky musí být trvale zobrazeny.

5.2.2.   V případě vozidel kategorií M, N a L3, L4, L5 a L7 vyráběných pro prodej v zemích, kde jsou používány britské měřicí jednotky, musí mít rychloměr též označení v mílích za hodinu (mph); stupnice musí být členěna po 1, 2, 5 nebo 10 mph.

Pokud si řidič může v nastavení vybrat zobrazení rychlosti v km/h nebo v mph (mílích za hodinu), může být rychlost zobrazena vždy pouze v km/h, nebo v mph, přičemž příslušné jednotky musí být trvale zobrazeny.

Číselné hodnoty rychlosti musí být zobrazeny na displeji v intervalech nepřesahujících 20 mph a musí začínat hodnotou 10 nebo 20 mph. Uváděné intervaly hodnot rychlosti nemusí být jednotné.

5.2.3.   V případě rychloměrů určených pro vozidla kategorií L1 (mopedy), L2 a L6 nesmí stupnice displeje překročit 80 km/h. Stupnice musí být rozdělena po 1, 2, 5 nebo 10 km/h a vyznačené číselné hodnoty rychlosti nesmí přesahovat 10 km/h. Uváděné intervaly hodnot rychlosti nemusí být jednotné.

5.2.4.   V případě vozidel kategorií L1, L2 a L6 vyráběných pro prodej v zemích, kde jsou používány britské měřicí jednotky, musí mít rychloměr též označení v mph; stupnice musí být členěna po 1, 2, 5 nebo 10 mph. Číselné hodnoty rychlosti musí být zobrazeny na displeji v intervalech nepřesahujících 10 mph a musí začínat hodnotou 10 nebo 20 mph. Uváděné intervaly hodnot rychlosti nemusí být jednotné. Pokud si řidič může v nastavení vybrat zobrazení rychlosti v km/h nebo v mph, může být rychlost zobrazena vždy pouze v km/h, nebo v mph. Příslušné jednotky musí být trvale zobrazeny.

5.3.   Přesnost rychloměrného zařízení se zkouší tímto postupem:

5.3.1.

Pneumatiky musí představovat jeden z typů pneumatik, které se standardně montují na vozidla, jak je uvedeno v bodě 2.3 tohoto předpisu. Zkouška se provádí pro všechny typy rychloměrů, které jsou určeny výrobcem k montáži.

5.3.2.

Zkouška se provede s nenaloženým vozidlem. Pro účely měření lze použít přídavné zátěže. Hmotnost vozidla a její rozložení na jednotlivé nápravy se uvede ve formuláři sdělení o schválení typu (viz příloha 1 bod 7).

5.3.3.

Referenční teplota v místě rychloměru musí být 23 ± 5 °C.

5.3.4.

Během každé zkoušky musí být v pneumatikách standardní provozní tlak, jak je definován v bodě 2.4.

5.3.5.

Vozidlo se zkouší při těchto rychlostech:

Maximální konstrukční rychlost (Vmax) vozidla uvedená výrobcem vozidla (km/h)

Zkušební rychlost (V1)

(km/h)

Vmax ? 45

80 % Vmax

45 < Vmax ? 100

40 km/h a 80 % Vmax

(je-li výsledná rychlost ? 55 km/h)

100 < Vmax ? 150

40 km/h, 80 km/h a 80 % Vmax

(je-li výsledná rychlost ? 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h a 120 km/h

5.3.6.

Přesnost zkoušecího zařízení používaného k měření skutečné rychlosti vozidla musí být ± 0,5 %.

5.3.6.1.   Povrch zkušební trati musí být v době použití rovný a suchý a musí zajišťovat dostatečnou adhezi.

5.3.6.2.   Použije-li se pro zkoušku válcový dynamometr, průměr válce by měl být nejméně 0,4 m.

5.4.   Udávaná rychlost nesmí být nižší než skutečná rychlost vozidla. Při zkušebních rychlostech uvedených v bodě 5.3.5 výše musí být mezi zobrazenou rychlostí (V1) a skutečnou rychlostí (V2) následující vztah:

0 ? (V1 – V2) ? 0,1 V2 + 4 km/h

5.5.   Displej počitadla ujetých kilometrů musí být pro řidiče viditelný nebo přístupný. Počitadlo ujetých kilometrů musí zobrazovat alespoň šestimístné celé číslo u vozidel kategorií M a N, a alespoň pětimístné celé číslo u vozidel kategorie L. Schvalovací orgány nicméně mohou rovněž přijmout nejméně pětimístné celé číslo u vozidel kategorií M a N, pokud je to odůvodněno určeným použitím vozidla.

5.5.1.   V případě vozidel vyráběných pro prodej v zemích, kde jsou používány britské měřicí jednotky, musí počitadlo ujetých kilometrů zobrazovat míle.

6.   ZMĚNY TYPU VOZIDLA

6.1.   Každá změna typu vozidla se musí oznámit schvalovacímu orgánu, který typ vozidla schválil. Tento orgán poté může:

6.1.1.

usoudit, že provedené úpravy pravděpodobně nemají znatelný nepříznivý vliv a že vozidlo v každém případě stále splňuje požadavky; nebo

6.1.2.

požadovat od technické zkušebny odpovědné za provedení zkoušek další zkušební protokol.

6.2.   Oznámení o udělení nebo odmítnutí schválení typu se s uvedením bližších údajů o provedených změnách zašle postupem stanoveným v bodě 4.3 smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis.

7.   SHODNOST VÝROBY

7.1.   Postupy k zaručení shodnosti výroby musí odpovídat postupům stanoveným v plánu 1 dohody (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) a splňovat tyto požadavky:

7.2.   Každé vozidlo schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeno tak, aby bylo shodné se schváleným typem, a splňovalo tak požadavky příslušné části nebo příslušných částí tohoto předpisu.

7.3.   Pro každý typ vozidla se provádějí přiměřené kontroly týkající se rychloměrného zařízení a jeho montáže; zejména musí být pro každý typ vozidla provedena přinejmenším zkouška stanovená v příloze 3 tohoto předpisu.

7.4.   Orgán, který schválení typu udělil, může kdykoliv ověřit metody kontroly shodnosti uplatňované v jednotlivých výrobních závodech. Běžná četnost takových ověření je jednou za dva roky.

7.5.   V případě, že jsou v průběhu ověřování a zkoušek podle bodu 7.4 zjištěny nevyhovující výsledky, zajistí příslušný orgán, aby byla co nejdříve přijata veškerá nezbytná opatření pro obnovení shodnosti výroby.

8.   POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY

8.1.   Schválení udělené typu vozidla podle tohoto předpisu je možno odejmout, pokud není dodržen požadavek stanovený v bodě 7.1 nebo pokud vozidlo nevyhoví při kontrolách předepsaných v bodě 7 výše.

8.2.   Pokud strana dohody, která uplatňuje tento předpis, odejme schválení typu, které dříve udělila, musí o tom ihned informovat ostatní smluvní strany, které uplatňují tento předpis, a to prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu.

9.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ SCHVALOVACÍCH ZKOUŠEK A NÁZVY A ADRESY SCHVALOVACÍCH ORGÁNŮ

Smluvní strany dohody, které uplatňují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy správních orgánů, které udělují schválení typu a kterým se zasílají formuláře potvrzující udělení, rozšíření, odmítnutí nebo odejmutí schválení typu vydané v jiných zemích.

10.   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Od data vstupu série změn 01 v platnost nesmí žádná smluvní strana, která uplatňuje tento předpis, odmítnout udělení nebo přijetí schválení typu podle tohoto předpisu ve znění série změn 01.

10.2.   Od 1. září 2017 udělí smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nové schválení typu pouze tehdy, jestliže typ vozidla, jenž má být schválen, splňuje požadavky tohoto předpisu ve znění série změn 01.

10.3.   Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nesmí odmítnout udělit rozšíření schválení typu pro stávající typy, jež byla vydána podle předchozí série změn tohoto předpisu.

10.4.   Ode dne vstupu série změn 01 tohoto předpisu v platnost přijímají smluvní strany, které uplatňují tento předpis, nadále schválení typu podle tohoto předpisu ve znění předcházející série změn.


(1)  Podle definice v Úplném usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, bod 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Netýká se části tachografu ukazující rychlost, je-li tato část v souladu se specifikacemi schválení typu nepovolujícími absolutní rozdíl mezi skutečnou a ukazovanou rychlostí, který je větší než hodnoty vyplývající z požadavků stanovených v bodě 5.4.

(3)  Rozlišovací čísla smluvních stran Dohody z roku 1958 jsou uvedena v příloze 3 Úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, příloha 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


PŘÍLOHA 1

Image Text obrazu

PŘÍLOHA 2

USPOŘÁDÁNÍ ZNAČEK SCHVÁLENÍ

VZOR A

(viz bod 4.4 tohoto předpisu)

Image

a = 8 mm min.

Výše uvedená značka schválení umístěná na vozidle udává, že tento typ vozidla byl schválen v Nizozemsku (E 4) podle předpisu č. 39. Číslo schválení udává, že schválení bylo uděleno podle požadavků předpisu OSN č. 39, který zahrnuje sérii změn 01.

VZOR B

(viz bod 4.5 tohoto předpisu)

Image

a = 8 mm min.

Výše uvedená značka schválení umístěná na vozidle udává, že tento typ vozidla byl schválen v Nizozemsku (E 4) podle předpisů č. 39 a 33 (1). Čísla schválení udávají, že ke dni udělení příslušných schválení zahrnoval předpis OSN č. 39 sérii změn 01 a předpis č. 33 byl stále ve svém původním znění.


(1)  Druhé číslo je uvedeno pouze jako příklad.


PŘÍLOHA 3

ZKOUŠKA PŘESNOSTI RYCHLOMĚRU Z HLEDISKA SHODNOSTI VÝROBY

1.   ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY

Zkušební podmínky musí odpovídat ustanovením bodů 5.3.1 až 5.3.6 tohoto předpisu.

2.   POŽADAVKY

Výroba se považuje za shodnou s požadavky tohoto předpisu, pokud jsou mezi rychlostí udávanou na displeji rychloměru (V1) a skutečnou rychlostí (V2) zjištěny následující vztahy:

 

v případě vozidel kategorií M a N:

0 ? (V1 – V2) ? 0,1 V2 + 6 km/h;

 

v případě vozidel kategorií L3, L4 a L5:

0 ? (V1 – V2) ? 0,1 V2 + 8 km/h;

 

v případě vozidel kategorií L1 a L2:

0 ? (V1 – V2) ? 0,1 V2 + 4 km/h.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU