2013/806Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1-14 Druh předpisu: Vnitřní dohoda
Přijato: 24. června 2013 Autor předpisu:
Platnost od: 1. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.VNITŘNÍ DOHODA

mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

S OHLEDEM NA Smlouvu o Evropské unii,

S OHLEDEM NA Smlouvu o fungování Evropské unie,

PO KONZULTACI S Evropskou komisí,

PO KONZULTACI S Evropskou investiční bankou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (1), poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) a podruhé pozměněná v Ouagadougou dne 22. června 2010 (3) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“), předpokládá, že se pro každé pětileté období stanoví finanční protokol.

(2)

Dne 17. července 2006 zástupci vlád členských států zasedající v Radě přijali vnitřní dohodu o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (4).

(3)

Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (5) (dále jen „rozhodnutí o přidružení zámoří“) se použije do 31. prosince 2013. Před tímto datem by mělo být přijato nové rozhodnutí.

(4)

Za účelem provádění dohody o partnerství AKT-EU a rozhodnutí o přidružení zámoří by měl být zřízen 11. Evropský rozvojový fond (ERF) a měl by být stanoven postup pro přidělování prostředků a pro stanovení příspěvků členských států na tyto prostředky.

(5)

V souladu s přílohou Ib dohody o partnerství AKT-EU provedly Unie a její členské státy spolu se skupinou afrických, karibských a tichomořských států (dále jen „státy AKT“) přezkum plnění, při němž posuzovaly například stupeň realizace závazků a plateb.

(6)

Měla by být stanovena pravidla pro řízení finanční spolupráce.

(7)

V rámci Komise by měl být zřízen výbor zástupců vlád členských států (dále jen „výbor ERF“) a podobný výbor by měl být zřízen také v rámci Evropské investiční banky (EIB). Je třeba sladit práci Komise a EIB při uplatňování dohody o partnerství AKT-EU a odpovídajících ustanovení rozhodnutí o přidružení zámoří.

(8)

Politika Unie v oblasti rozvojové spolupráce se řídí rozvojovými cíli tisíciletí přijatými Valným shromážděním OSN dne 8. září 2000 a všemi jejich následnými změnami.

(9)

Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě, Evropský parlament a Komise přijali dne 22. prosince 2005 společné prohlášení k rozvojové politice Evropské unie nazvané Evropský konsensus (6).

(10)

Dne 9. prosince 2010 přijala Rada závěry o vzájemné odpovědnosti a transparentnosti – čtvrté kapitole operačního rámce EU pro účinnost pomoci. Tyto závěry byly začleněny do konsolidovaného znění operačního rámce pro účinnost pomoci, v němž byly znovu potvrzeny dohody uvedené v Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci (2005), Kodexu chování EU pro doplňkovost a dělbu práce v rámci rozvojové politiky (2007) a Pokynech EU pro akční program z Akkry (2008). Dne 14. listopadu 2011 přijala Rada společný postoj EU, týkající se mimo jiné záruky transparentnosti poskytované Evropskou unií a dalších aspektů transparentnosti a odpovědnosti, pro čtvrté fórum na vysoké úrovni, na němž se v jihokorejském Busanu jednalo o účinnosti pomoci, jehož výsledkem byl mimo jiné závěrečný dokument z jednání v Busanu. Unie a členské státy schválily závěrečný dokument z jednání v Busanu. Dne 14. května 2012 přijala Rada závěry o zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu a o budoucím přístupu k rozpočtové podpoře EU poskytované třetím zemím.

(11)

Cíle oficiální rozvojové pomoci (ODA) uvedené v závěrech zmíněných v 10. bodě odůvodnění by měly být zohledněny. Při vykazování výdajů 11. ERF členským státům a Výboru pro rozvojovou pomoc OECD by Komise měla rozlišovat mezi oficiální rozvojovou pomocí a činnostmi, které do ní nespadají.

(12)

Dne 22. prosince 2009 přijala Rada závěry o vztazích EU se zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ).

(13)

Tato dohoda by měla být uplatňována v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (7).

(14)

Je vhodné, aby, nemá-li dojít k přerušení financování od března do prosince roku 2020, byla doba použitelnosti víceletého finančního rámce 11. ERF stejná jako doba použitelnosti víceletého finančního rámce na období 2014–2020, jímž se řídí souhrnný rozpočet Unie. Závazky z prostředků 11. ERF by proto měly být přijímány až do 31. prosince 2020, a nikoli do 28. února 2020, kdy uplyne doba platnosti dohody o partnerství AKT-EU.

(15)

V návaznosti na základní zásady dohody o partnerství AKT-EU patří k cílům 11. ERF vymýcení chudoby, udržitelný rozvoj a postupné začlenění států AKT do světové ekonomiky. Nejméně rozvinutým zemím by se mělo poskytnout zvláštní zacházení.

(16)

Za účelem posílení sociálně-ekonomické spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony Unie a státy AKT, jakož i zámořskými zeměmi a územími v Karibiku, západní Africe a oblasti Indického oceánu, by mělo nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a nařízení o Evropské územní spolupráci počítat s navýšením prostředků přidělených na období 2014 – 2020 pro tuto jejich vzájemnou spolupráci,

SE DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA 1

FINANČNÍ ZDROJE

Článek 1

Zdroje 11. ERF

1.   Členské státy zřizují jedenáctý Evropský rozvojový fond (dále jen „11. ERF“).

2.   11. ERF je tvořen:

a)

částkou 30 506 milionů EUR (v běžných cenách), která se skládá z těchto příspěvků členských států:

Členský stát

Klíč pro výpočet příspěvků

(%)

Příspěvek v EUR

Belgie

3,24927

991 222 306

Bulharsko

0,21853

66 664 762

Česká republika

0,79745

243 270 097

Dánsko

1,98045

604 156 077

Německo

20,5798

6 278 073 788

Estonsko

0,08635

26 341 931

Irsko

0,94006

286 774 704

Řecko

1,50735

459 832 191

Španělsko

7,93248

2 419 882 349

Francie

17,81269

5 433 939 212

Chorvatsko (8)

0,22518

68 693 411

Itálie

12,53009

3 822 429 255

Kypr

0,11162

34 050 797

Lotyšsko

0,11612

35 423 567

Litva

0,18077

55 145 696

Lucembursko

0,25509

77 817 755

Maďarsko

0,61456

187 477 674

Malta

0,03801

11 595 331

Nizozemsko

4,77678

1 457 204 507

Rakousko

2,39757

731 402 704

Polsko

2,00734

612 359 140

Portugalsko

1,19679

365 092 757

Rumunsko

0,71815

219 078 839

Slovinsko

0,22452

68 492 071

Slovensko

0,37616

114 751 370

Finsko

1,50909

460 362 995

Švédsko

2,93911

896 604 897

Spojené království

14,67862

4 477 859 817

CELKEM

100,00000

30 506 000 000

Částka 30 506 milionů EUR bude k dispozici od vstupu víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v platnost, přičemž:

i)

29 089 milionů EUR se přidělí skupině států AKT,

ii)

364,5 milionu EUR se přidělí zámořským zemím a územím,

iii)

1 052,5 milionu EUR se přidělí Komisi na podpůrné výdaje, které jsou uvedeny v článku 6 a souvisejí s plánováním a prováděním 11. ERF; z této částky se alespoň 76,3 milionu EUR přidělí Komisi na podpůrná opatření ke zlepšení dopadu programů ERF uvedená v čl. 6 odst. 3;

b)

s výjimkou grantů na financování úrokových subvencí nejsou prostředky uvedené v přílohách I a Ib dohody o partnerství AKT-EU a přílohách II A a II Aa rozhodnutí o přidružení zámoří, které byly v rámci 9. a 10. ERF přiděleny k financování investiční facility, dotčeny rozhodnutím 2005/446/ES (9) a odstavcem 5 přílohy Ib dohody o partnerství AKT-EU, který stanoví datum, po němž již prostředky z 9. a 10. ERF nelze přidělovat. Tyto prostředky budou převedeny do 11. ERF a spravovány podle prováděcích pravidel 11. ERF, pokud jde o prostředky uvedené v přílohách I a Ib dohody o partnerství AKT-EU, ode dne vstupu v platnost víceletého finančního rámce na období 2014–2020, nebo, pokud jde o prostředky uvedené v přílohách II A a II Aa rozhodnutí o přidružení zámoří, ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Rady o finanční pomoci ZZÚ na období 2014–2020.

3.   Po 31. prosinci 2013 nebo po dni vstupu víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v platnost, pokud k němu dojde po tomto dni, již nelze přidělovat prostředky ze zůstatků 10. ERF nebo předcházejících ERF, nerozhodne-li Rada na návrh Komise jednomyslně jinak, s výjimkou zůstatků a prostředků uvolněných po tomto rozhodném dni, které pocházejí ze systému pro stabilizaci výnosů z vývozu základních zemědělských produktů (Stabex) v rámci evropských rozvojových fondů předcházejících 9. ERF, a s výjimkou prostředků uvedených v odst. 2 písm. b).

4.   Prostředky, které se uvolní z projektů prováděných v rámci 10. ERF nebo předchozích ERF po 31. prosinci 2013 nebo po dni vstupu víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v platnost, pokud k němu dojde po tomto dni, již nelze přidělovat, nerozhodne-li Rada na návrh Komise jednomyslně jinak, s výjimkou prostředků uvolněných po tomto rozhodném dni, které pocházejí ze systému pro stabilizaci výnosů z vývozu základních zemědělských produktů (Stabex) v rámci evropských rozvojových fondů předcházejících 9. ERF a které se automaticky převedou do příslušných národních orientačních programů uvedených v čl. 2 písm. a) bodě i) a čl. 3 odst. 1, a s výjimkou prostředků k financování investiční facility uvedených v odst. 2 písm. b) tohoto článku.

5.   Veškeré zdroje 11. ERF jsou určeny pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Prostředky z 11. ERF a v případě investiční facility prostředky vyplývající ze zpětných toků nelze přidělovat po 31. prosinci 2020, nerozhodne-li Rada na návrh Komise jednomyslně jinak. Prostředky, které členské státy upsaly na základě 9., 10. a 11. ERF pro financování investiční facility, však budou k dispozici pro platby i po 31. prosinci 2020 až do data, jež bude stanoveno ve finančním nařízení uvedeném v čl. 10 odst. 2.

6.   Úrokové výnosy z operací, které byly financovány na základě závazků přijatých v rámci předchozích ERF, a z prostředků z 11. ERF, které spravuje Komise, se připisují na jeden nebo několik bankovních účtů otevřených jménem Komise a využívají se v souladu s podmínkami stanovenými v článku 6. Využití úrokových výnosů, které plynou z prostředků spravovaných EIB, se stanoví finančním nařízením uvedeném v čl. 10 odst. 2.

7.   V případě přistoupení dalšího státu k Unii se klíče pro přidělování prostředků a pro výpočet příspěvků uvedené v odst. 2 písm. a) pozmění jednomyslným rozhodnutím Rady jednající na návrh Komise.

8.   Finanční zdroje lze rovněž upravit jednomyslným rozhodnutím Rady, zejména v souladu s čl. 62 odst. 2 dohody o partnerství AKT-EU.

9.   Aniž jsou dotčena rozhodovací pravidla a postupy stanovené v článku 8, může každý členský stát poskytnout Komisi nebo EIB dobrovolné příspěvky na podporu cílů dohody o partnerství AKT-EU. Členské státy mohou rovněž spolufinancovat projekty nebo programy, například v rámci zvláštních iniciativ řízených Komisí nebo EIB. Musí být zaručeno, že si státy AKT tuto iniciativu osvojí na vnitrostátní úrovni.

Prováděcí nařízení a finančním nařízení přijatá podle článku 10 stanoví nezbytnou úpravu spolufinancování z 11. ERF i spolufinancování prováděného členskými státy. Členské státy předem informují Radu o svých dobrovolných příspěvcích.

10.   Unie a její členské státy provedou přezkum plnění, jímž vyhodnotí stupeň realizace závazků a plateb a výsledky a dopad poskytnuté pomoci. Přezkum se provede na návrh Komise.

Článek 2

Prostředky vyčleněné pro státy AKT

Částka 29 089 milionů EUR uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě i) se přiděluje na tyto nástroje spolupráce:

a)

částka 24 365 milionů EUR na financování národních a regionálních orientačních programů. Tato částka se použije k financování:

i)

národních orientačních programů států AKT v souladu s články 1 až 5 přílohy IV dohody o partnerství AKT-EU,

ii)

regionálních orientačních programů podpory regionální a meziregionální spolupráce a integrace států AKT v souladu s články 6 až 11 přílohy IV dohody o partnerství AKT-EU;

b)

částka 3 590 milionů EUR na financování spolupráce mezi státy AKT a meziregionální spolupráce, do níž jsou zapojeny všechny nebo některé státy AKT v souladu s články 12 až 14 přílohy IV dohody o partnerství AKT-EU. Takto přidělená částka může zahrnovat strukturální pomoc orgánům a subjektům zřízeným podle dohody o partnerství AKT-EU. Takto přidělená částka rovněž zahrnuje podporu na provozní výdaje sekretariátu AKT uvedené v bodech 1 a 2 protokolu 1 připojeného k dohodě o partnerství AKT-EU;

c)

část zdrojů uvedených v písmenech a) a b) může být použita na pokrytí nepředvídaných potřeb a zmírnění nepříznivých krátkodobých následků vnějších otřesů v souladu s články 60, 66, 68, 72, 72a a 73 dohody o partnerství AKT-EU a s články 3 a 9 přílohy IV dohody o partnerství AKT-EU, případně včetně doplňkové krátkodobé humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech v případech, kdy tato pomoc nemůže být financována z rozpočtu Unie;

d)

částka 1 134 milionů EUR přidělených na financování investiční facility EIB v souladu s podmínkami stanovenými v příloze II dohody o partnerství AKT-EU, sestávající z dalšího příspěvku ve výši 500 milionů EUR na zdroje investiční facility, která je řízena jako revolvingový fond, a z 634 milionů EUR ve formě grantů na financování úrokových subvencí a projektové technické pomoci podle článků 1, 2 a 4 přílohy II dohody o partnerství AKT-EU v období 11. ERF.

Článek 3

Prostředky vyčleněné pro zámořské země a území

1.   Částka 364,5 milionu EUR uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě ii) se přidělí podle nového rozhodnutí o přidružení zámoří, které bude přijato Radou do 31. prosince 2013, přičemž 359,5 milionu EUR bude přiděleno na financování územních a regionálních programů a 5 milionů EUR bude přiděleno EIB na financování úrokových subvencí a technické pomoci v souladu s novým rozhodnutím o přidružení zámoří.

2.   V případě, že některá zámořská země nebo území získá nezávislost a přistoupí k dohodě o partnerství AKT-EU, sníží se částka 364,5 milionu EUR uvedená v odstavci 1 a částky uvedené v čl. 2 písm. a) bodě i) se odpovídajícím způsobem zvýší jednomyslným rozhodnutím Rady na návrh Komise.

Článek 4

Úvěry z vlastních zdrojů EIB

1.   K částce přidělené investiční facilitě v rámci 9., 10. a 11. ERF uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) a částce uvedené v čl. 2 písm. d) se připočte orientační částka až do výše 2 600 milionů EUR v podobě úvěrů poskytnutých EIB z jejích vlastních zdrojů. Z těchto zdrojů se přidělí na účely uvedené v příloze II dohody o partnerství AKT-EU až 2 500 milionů EUR, přičemž tato částka může být zvýšena v polovině období na základě rozhodnutí řídících orgánů EIB, a až 100 milionů EUR na účely stanovené v rozhodnutí o přidružení zámoří, v souladu s podmínkami stanovenými ve statutu EIB a s příslušnými podmínkami pro financování investic vymezenými v příloze II dohody o partnerství AKT-EU a rozhodnutí o přidružení zámoří.

2.   Členské státy se ve vztahu k veškerým finančním závazkům, které vznikly věřitelům ze smluv uzavřených EIB o úvěrech z vlastních zdrojů podle čl. 1 odst. 1 přílohy II dohody o partnerství AKT-EU a odpovídajících ustanovení rozhodnutí o přidružení zámoří, zavazují jednat jako ručitel EIB v poměru ke svému podílu na jejím kapitálu a vzdávají se všech práv na vznesení námitky.

3.   Záruka uvedená v odstavci 2 je omezena na 75 % celkové výše úvěrů poskytnutých EIB v rámci všech úvěrových smluv a kryje všechna rizika pro projekty veřejného sektoru. U projektů soukromého sektoru záruka kryje všechna politická rizika, ale EIB nese plné obchodní riziko.

4.   Závazky uvedené v odstavci 2 se řídí záručními smlouvami mezi každým členským státem a EIB.

Článek 5

Operace spravované EIB

1.   Platby učiněné ve prospěch EIB v souvislosti se zvláštními úvěry poskytnutými státům AKT, zámořským zemím a územím a francouzským zámořským departementům spolu s příjmy a ziskem z operací rizikového kapitálu, které byly provedeny v rámci evropských rozvojových fondů předcházejících 9. ERF, se připíší ve prospěch členských států v poměru k jejich příspěvkům do ERF, k němuž se tyto částky vztahují, pokud Rada na návrh Komise jednomyslně nerozhodne o jejich převedení do rezerv nebo o jejich přidělení na jiné účely.

2.   Veškeré provize EIB za správu úvěrů a operací uvedených v odstavci 1 se předem odečtou od částek připisovaných členským státům.

3.   Zisky a příjmy, které EIB obdrží z operací investiční facility v rámci 9., 10. a 11. ERF, se využijí pro další operace investiční facility v souladu s článkem 3 přílohy II dohody o partnerství AKT-EU po odečtení mimořádných výdajů a závazků vzniklých v souvislosti s investiční facilitou.

4.   EIB je v plné výši odměňována za správu operací investiční facility uvedených v odstavci 3 v souladu s čl. 3 odst. 1a přílohy II dohody o partnerství AKT-EU a s příslušnými ustanoveními rozhodnutí o přidružení zámoří.

Článek 6

Zdroje vyčleněné na podpůrné výdaje Komise související s ERF

1.   Ze zdrojů 11. ERF se kryjí náklady na podpůrná opatření. Ze zdrojů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) a v čl. 1 odst. 6 se kryjí náklady spojené s plánováním a prováděním ERF, které nejsou nutně zahrnuty ve strategických dokumentech a víceletých orientačních programech uvedených v prováděcím nařízení, jež bude přijato podle čl. 10 odst. 1 této dohody. Komise každé dva roky informuje o použití těchto zdrojů a o dalších krocích ke zvýšení efektivity úspor a zisků. Komise poskytuje členským státům poradenství před tím, než budou z rozpočtu EU čerpány jakékoli dodatečné prostředky k provádění ERF.

2.   Zdroje vyčleněné na podpůrná opatření lze využít k pokrytí výdajů Komise spojených s:

a)

přípravnými, návaznými, monitorovacími, účetními, auditními a hodnotícími činnostmi, včetně podávání zpráv o výsledcích, přímo nezbytnými pro plánování a využívání prostředků ERF;

b)

dosahováním cílů prostřednictvím výzkumné činnosti v oblasti rozvojové politiky, studií, jednání, informační a osvětové činnosti, odborné přípravy a publikační činnosti, včetně poskytování informací a komunikační činnosti, v jejímž rámci budou mimo jiné podávány zprávy o programech ERF. Rozpočet přidělený pro komunikaci na základě této dohody se vztahuje také na celková sdělování o politických prioritách Unie ve vztahu k ERF, a

c)

počítačovými sítěmi pro výměnu informací a veškerými dalšími výdaji na správní nebo technickou pomoc pro programování a provádění ERF.

Ze zdrojů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) a v čl. 1 odst. 6 se kryjí rovněž výdaje ústředí a delegací na poskytování správní podpory nezbytné pro plánování a správu operací financovaných v rámci partnerství AKT-EU a rozhodnutí o přidružení.

Zdroje uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) a v čl. 1 odst. 6 nelze použít na hlavní úkoly evropské veřejné služby.

3.   Zdroje na podpůrná opatření ke zlepšení dopadu programů ERF uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) zahrnují výdaje Komise související s prováděním komplexního rámce výsledků a posíleného monitorování a hodnocení programů ERF počínaje rokem 2014. Tyto zdroje rovněž podpoří snahu Komise zlepšit pomocí pravidelných zpráv o pokroku finanční řízení a prognózy týkající se ERF.

KAPITOLA II

PROVÁDĚCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Příspěvky do 11. ERF

1.   Komise každý rok do 20. října sestaví a předloží Radě prohlášení o závazcích a platbách a roční částce výzvy k úhradě příspěvků, které mají být provedeny v daném a následujících dvou rozpočtových obdobích, přičemž přihlédne k prognózám EIB týkajícím se řízení a činnosti investiční facility. Částky závisí na schopnosti skutečně poskytnout navrhovanou výši zdrojů.

2.   Na návrh Komise, v němž jsou upřesněny podíly pro Komisi a EIB, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou podle článku 8 o stropu pro roční příspěvek pro druhý rok následující po návrhu Komise (n + 2) a, v rámci stropu schváleného v předchozím roce, o roční částce výzvy k úhradě příspěvků pro první rok následující po návrhu Komise (n + 1).

3.   Pokud se příspěvky, o nichž bylo rozhodnuto podle odstavce 2, liší od skutečných potřeb 11. ERF v daném rozpočtovém období, předloží Komise Radě návrhy na změnu výše příspěvků v rámci stropu uvedeného v odstavci 2. Rada přijme příslušné rozhodnutí kvalifikovanou většinou podle článku 8.

4.   Strop uvedený v odstavci 2 nesmí být překročen výzvami k úhradě příspěvků ani nesmí být zvýšen, pokud tak nerozhodne Rada kvalifikovanou většinou podle článku 8 v případě zvláštní potřeby vyplývající z mimořádných nebo nepředvídaných okolností, jako jsou například situace po krizích. V tomto případě Komise a Rada zajistí, aby příspěvky odpovídaly očekávaným platbám.

5.   Komise zohlední prognózy EIB a do 20. října každého roku předá Radě své odhady závazků, plateb a příspěvků na každé z následujících tří rozpočtových období.

6.   U prostředků převedených z předchozích ERF do 11. ERF v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. b) se příspěvky každého členského státu vypočítají v poměru k příspěvku každého členského státu do příslušného ERF.

U prostředků z 10. ERF a předcházejících ERF, které nebyly převedeny do 11. ERF, se dopad na příspěvek každého členského státu vypočítá v poměru k příspěvku každého členského státu do 10. ERF.

7.   Podrobná pravidla pro platby příspěvků členských států stanoví finanční nařízení uvedené v čl. 10 odst. 2.

Článek 8

Výbor Evropského rozvojového fondu

1.   Pro zdroje 11. ERF, které Komise spravuje, se v rámci Komise zřizuje výbor (dále jen „výbor ERF“) složený ze zástupců vlád členských států. Výboru ERF přesedá zástupce Komise a Komise mu poskytuje sekretariát. Jednání výboru o otázkách týkajících se EIB se účastní pozorovatel EIB.

2.   Ve výboru ERF mají hlasy členských států tuto váhu:

Členský stát

Hlasy

Belgie

33

Bulharsko

2

Česká republika

8

Dánsko

20

Německo

206

Estonsko

1

Irsko

9

Řecko

15

Španělsko

79

Francie

178

Chorvatsko (10)

[2]

Itálie

125

Kypr

1

Lotyšsko

1

Litva

2

Lucembursko

3

Maďarsko

6

Malta

1

Nizozemsko

48

Rakousko

24

Polsko

20

Portugalsko

12

Rumunsko

7

Slovinsko

2

Slovensko

4

Finsko

15

Švédsko

29

Spojené království

147

Celkem EU 27

998

Celkem EU 28 (10)

[1 000]

3.   Výbor ERF rozhoduje kvalifikovanou většinou 720 hlasů z celkového počtu 998 vyjadřujících kladný postoj alespoň 14 členských států. Blokační menšinu tvoří 279 hlasů.

4.   Přistoupí-li k Unii nový stát, změní se váha hlasů stanovená v odstavci 2 a kvalifikovaná většina podle odstavce 3 jednomyslným rozhodnutím Rady.

5.   Rada na návrh Komise jednomyslně přijme jednací řád výboru ERF.

Článek 9

Výbor pro investiční facilitu

1.   Pod záštitou EIB se zřizuje výbor (dále jen „výbor pro investiční facilitu“), který je složen ze zástupců vlád členských států a zástupce Komise. EIB poskytuje výboru sekretariát a podpůrné služby. Předseda výboru pro investiční facilitu je volen členy výboru a z jejich řad.

2.   Rada jednomyslně přijme jednací řád výboru pro investiční facilitu.

3.   Výbor pro investiční facilitu rozhoduje kvalifikovanou většinou podle čl. 8 odst. 2 a 3.

Článek 10

Prováděcí ustanovení

1.   Aniž je dotčen článek 8 této dohody a v něm stanovená hlasovací práva členských států, zůstávají všechna příslušná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES (11) a nařízení Komise (ES) č. 2304/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2001/822/ES (12), týkající se přidružení zámořských zemí a území, v platnosti do doby, než Rada přijme nařízení, kterým se provádí 11. ERF (dále jen „prováděcí nařízení k 11. ERF“) a prováděcí pravidla pro rozhodnutí o přidružení zámoří. Prováděcí nařízení k 11. ERF přijme Rada jednomyslně na návrh Komise a po konzultaci s EIB. Prováděcí pravidla pro finanční pomoc Unie zámořským zemím a územím přijme Rada jednomyslně a po konzultaci s Evropským parlamentem po přijetí rozhodnutí o přidružení zámoří.

Prováděcí nařízení k 11. ERF a prováděcí pravidla obsažená v rozhodnutí o přidružení zámoří stanoví vhodné změny a zlepšení programování a rozhodovacích postupů a dále v co nejvyšší míře slaďují postupy platné v Unii a v rámci 11. ERF. Prováděcí nařízení k 11. ERF kromě toho zachová zvláštní řídící postup pro Africký nástroj pro mír. Vzhledem k tomu, že finanční a technická pomoc při provádění článku 11b dohody o partnerství AKT-EU bude financována zvláštními nástroji, které budou odlišné od nástrojů určených na financování spolupráce AKT-EU, činnosti vyvíjené podle těchto ustanovení musí být schváleny předem stanoveným postupem rozpočtového řízení.

Prováděcí nařízení k 11. ERF stanoví vhodná opatření umožňující poskytnout odpovídající prostředky na financování úvěrů z 11. ERF a Evropského fondu pro regionální rozvoj určených pro projekty spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony Unie a státy AKT, jakož i zámořskými zeměmi a územími v Karibiku, západní Africe a Indickém oceánu, a zejména zjednodušit mechanismy pro společné řízení těchto projektů.

2.   Finanční nařízení přijme Rada kvalifikovanou většinou podle článku 8 na návrh Komise, poté co EIB vydala stanovisko k záležitostem, které se jí týkají, a poté co vydal stanovisko Účetní dvůr.

3.   Komise předloží své návrhy nařízení uvedených v odstavcích 1 a 2 a mimo jiné v nich stanoví možnost svěřit provádění úkolů třetím stranám.

Článek 11

Finanční provádění, účetnictví, audit a absolutorium

1.   Komise zajišťuje finanční provádění přidělených prostředků, které spravuje, a zejména finanční provádění projektů a programů v souladu s finančním nařízením podle čl. 10 odst. 2. Při vymáhání neoprávněně vyplacených částek jsou rozhodnutí Komise vykonatelná v souladu s článkem 299 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

2.   EIB spravuje investiční facilitu a provádí v ní operace jménem Unie v souladu s pravidly stanovenými finančním nařízením podle čl. 10 odst. 2. EIB přitom jedná na riziko členských států. Veškerá práva vyplývající z těchto operací, a zejména práva věřitele či vlastníka, náleží členským státům.

3.   EIB zajišťuje finanční provádění operací v souladu se svými stanovami a osvědčenými bankovními postupy prostřednictvím úvěrů z vlastních zdrojů uvedených v článku 4, které případně doplňuje o úrokové subvence z grantových zdrojů ERF.

4.   Komise za každé účetní období vypracuje a schválí účetní závěrku ERF a zašle ji Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

5.   EIB každoročně zašle Komisi a Radě výroční zprávu o provádění operací financovaných ze zdrojů ERF, které spravuje.

6.   S výhradou odstavce 9 tohoto článku vykonává Účetní dvůr pravomoci, které jsou mu v souvislosti s operacemi ERF svěřeny článkem 287 Smlouvy o fungování EU. Podmínky, za nichž Účetní dvůr vykonává své pravomoci, stanoví finanční nařízení podle čl. 10 odst. 2.

7.   Absolutorium za finanční řízení ERF, s výjimkou operací řízených EIB, uděluje Komisi Evropský parlament na doporučení Rady kvalifikovanou většinou podle článku 8.

8.   Operace financované z prostředků ERF spravovaných EIB podléhají kontrolním postupům a postupům pro udělování absolutoria stanoveným ve statutu EIB pro všechny její operace.

Článek 12

Ustanovení o přezkumu

Ustanovení čl. 1 odst. 3 a články uvedené v kapitole II, kromě článku 8, mohou být změněny jednomyslným rozhodnutím Rady na návrh Komise. K návrhu Komise se připojí EIB v případech týkajících se jejích činností a činností investiční facility.

Článek 13

Evropská služba pro vnější činnost

Tato dohoda musí být uplatňována v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost.

Článek 14

Ratifikace, vstup v platnost a doba platnosti

1.   Každý členský stát schválí tuto dohodu v souladu se svými vlastními ústavními požadavky. Vláda každého členského státu oznámí generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie dokončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po oznámení o schválení této dohody posledním členským státem.

3.   Tato dohoda se uzavírá na stejnou dobu platnosti jako víceletý finanční rámec na období 2014–2020, který tvoří přílohu dohody o partnerství AKT-EU, a jako rozhodnutí o přidružení zámoří (2014–2020). Bez ohledu na čl. 1 odst. 4 zůstává tato dohoda v platnosti po dobu nutnou pro úplné provedení všech operací financovaných v rámci dohody o partnerství AKT-EU a rozhodnutí o přidružení zámoří a víceletého finančního rámce.

Článek 15

Závazná znění

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který předá její ověřenou kopii všem vládám signatářských států.

????????? ? ?????????? ? ??????? ????????? ?? ???????? ? ???????? ??? ? ?? ???????? ? ????? ??? ??? ?????? ? ??????????? ??????.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června roku dva tisíce třináct.

Udf?rdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

????? ??? ???????????? ??? ???? ????????? ???? ?????? ???????? ??????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???????? ????????, ???????????.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait ? Luxembourg et ? Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente add? ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburg? un Brisel?, attiec?gi, divi t?kstoši tr?spadsmit? gada divdesmit ceturtaj? j?nij? un divdesmit sestaj? j?nij?.

Priimta atitinkamai du t?kstančiai trylikt? met? birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Mag?mul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbg?a u g?oxrin jum ta' ?unju u fis-sitta u g?oxrin jum ta' ?unju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien.

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg ?i Bruxelles, la douăzeci ?i patru iunie ?i, respectiv, la douăzeci ?i ?ase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

?? ????????? ????????

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majest?t Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

??? ??? ??????? ??? ????????? ???????????

Image

Por Su Majestad el Rey de Espa?a

Image

Pour le Président de la République française

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

??? ??? ??????? ??? ????????? ???????????

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta v?rd? –

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

Magyarország köztársasági elnöke részéről

Image

G?all-President tar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 32.

(5)  Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.

(8)  Odhadovaná částka.

(9)  Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 2005/446/ES ze dne 30. května 2005 o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 19).

(10)  Odhadovaná váha hlasů.

(11)  Úř. věst. L 152, 13.6.2007, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 82.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU