(EU) 2023/2507Nařízení Rady (EU) 2023/2507 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

Publikováno: Úř. věst. L 2507, 10.11.2023 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2507

10.11.2023

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2507

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/1890 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2488 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2019/1890 (2) uvádí v účinnost omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1894 (3).

(2)

Rozhodnutí (SZBP) 2023/2488 zavádí změnu názvu v anglickém znění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894.

(3)

Nařízení (EU) 2019/1890 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Netýká se českého znění.)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Radu

předsedkyně

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)   Úř. věst. L, 2023/2488, 10.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2488/oj.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 47).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2507/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU