(EU) 2023/2445Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2445 ze dne 28. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, pokud jde o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení u Programu pro jednotný trh

Publikováno: Úř. věst. L 2445, 27.10.2023 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. července 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2445

27.10.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2445

ze dne 28. července 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, pokud jde o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení u Programu pro jednotný trh

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/690 zavádí program pro zlepšení fungování vnitřního trhu (dále jen „program“) na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027. V příloze IV nařízení (EU) 2021/690 jsou uvedeny ukazatele pro podávání zpráv o pokroku Programu pro jednotný trh při plnění obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Ukazatele uvedené v příloze IV nařízení (EU) 2021/690 sice jsou vhodné pro účely každoročního monitorování výkonnosti, avšak nejsou dostatečné k tomu, aby umožnily komplexní monitorování a hodnocení činností a výsledků programu při plnění jeho obecných a specifických cílů. Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení by proto měly být stanoveny další ukazatele.

(3)

Ukazatele by měly měřit výstupy, výsledky a dopady programu s ohledem na stávající požadavky na podávání zpráv a hodnocení stanovené v článcích 17 a 18 nařízení (EU) 2021/690.

(4)

Aby se zajistilo účinné, účelné a včasné shromažďování údajů, měly by být příjemcům finančních prostředků Programu pro jednotný trh uloženy přiměřené požadavky na podávání zpráv při současné minimalizaci administrativní zátěže,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Při monitorování a hodnocení Programu pro jednotný trh (dále jen „program“) v souladu s články 17 a 18 nařízení (EU) 2021/690 se jako součást rámce pro monitorování a hodnocení použijí tyto ukazatele:

Stávající hlavní ukazatele výkonnosti stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2021/690 se označují jako:

 

„OP 1“, „OP 2“, „OP 3“, „OP 4“, „OP 5“, „OP 6“, „OP 7“, „OP 8“,

 

„RES 1“, „RES 2“, „RES 3“, „RES 4“, „RES 5“, „RES 6“,

 

„IMP 1“.

Nové ukazatele uvedené v příloze tohoto nařízení navíc měří výstupy, výsledky a dopady programu na druhé úrovni.

„OP 0.1“, „OP 0.2“, „OP 0.3“, „OP 0.4“, „OP 0.5“, „OP 1.1“, „OP 1.2“, „OP 2.1“, „OP 4.1“, „OP 4.2“, „OP 4.3“, „OP 4.4“, „OP 4.5“, „OP 4.6“, „OP 5.1“, „OP 6.1“, „OP 6.2“, „OP 6.3“,

„RES 0.1“, „RES 0.2“, „RES 0.3“, RES 0.4“, „RES 1.1“, „RES 1.2“, „RES 1.3“, „RES 1.4“, „RES 1.5“, „RES 1.6“, „RES 1.7“, „RES 1.8“, „RES 2.1“, „RES 2.2“, „RES 2.3“, „RES 2.4“, „RES 2.5“, „RES 2.6“, „RES 2.7“, „RES 3.1“, „RES 3.2“, „RES 3.3“, „RES 4.1“, „RES 4.2“, „RES 4.3“, „RES 4.4“, „RES 5.1“, „RES 6.1“, „RES 6.2“, „RES 6.3“, „RES 6.4“, „RES 6.5“, „RES 6.6“,

„IMP 5.1“, „IMP 6.1“.

Podkladové údaje, které Komise používá k měření ukazatelů uvedených v odstavci 1, se shromažďují ze zdrojů údajů v rámci Komise.

Příjemci finančních prostředků Unie poskytují údaje každoročně, jakmile jsou tyto údaje k dispozici. Zúčastněným stranám může být na základě monitorovacích informačních přehledů pro každé opatření k dispozici roční přehled výsledků. Tyto monitorovací přehledy se sestavují z údajů ve zprávách o projektech a z dalších údajů z nástroje pro podávání zpráv.

Pouze u potravinového pilíře budou výsledky získány od vnitrostátních správních orgánů prostřednictvím Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast.

Komise použije údaje poskytnuté příjemci finančních prostředků Unie nebo členskými státy k měření ukazatelů uvedených v odstavci 1 jako součást rámce pro monitorování a hodnocení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 153, 3.5.2021, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam ukazatelů druhé úrovně, pokud jde o rámec pro monitorování a hodnocení Programu pro jednotný trh uvedený v nařízení (EU) 2021/690

1.   

Programové ukazatele na koncepční úrovni

a)

Ukazatele výstupů

1)

OP 0.1: Počet a předmět školení, která se zabývala více než jednou oblastí politiky (se společným programem nebo společným místem konání nebo se společnými účastníky nebo společným datem)

2)

OP 0.2: Počet akcí společného zadávání veřejných zakázek: společné nákupy databází, společné studie, průzkumy Eurobarometr a společné rámcové smlouvy

3)

OP 0.3: Počet společných projektů IT podporujících více než jednu oblast politiky a náklady na jejich vývoj

4)

OP 0.4: Počet přesunů prostředků na platby a závazky mezi generálními ředitelstvími z jedné rozpočtové položky do druhé

5)

OP 0.5: Vliv rozsahu na úspory zdrojů a investic (nástroje, personální obsazení, čas) při správě administrativních, informačních a komunikačních činností

b)

Ukazatele výsledků

1)

RES 0.1: Spokojenost účastníků školení, která se zabývala více než jednou oblastí politiky (se společným programem nebo společným místem konání nebo se společnými účastníky nebo společným datem)

2)

RES 0.2: Úspory z akcí společného zadávání veřejných zakázek: společné nákupy databází, společné studie, průzkumy Eurobarometr a společné rámcové smlouvy

3)

RES 0.3: Míra úspěšnosti společných kampaní

4)

RES 0.4: Míra spokojenosti uživatelů s informačními systémy

2.   

Ukazatele úrovně obsahu – Cíl 1: Účinnější jednotný trh

a)

Ukazatele výstupů

1)

OP 1.1: Počet oblastí politiky, na které se systém IMI vztahuje

2)

OP 1.2: Počet postupů správní spolupráce v systému IMI

b)

Ukazatele výsledků

1)

RES 1.1: Odhad přínosů pro zákazníky plynoucích z rozhodnutí o zákazu kartelových dohod

2)

RES 1.2: Celkové výdaje na státní podporu, na kterou se vztahuje nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (1), jako procentní podíl na celkové státní podpoře v EU

3)

RES 1.3: Odhad přínosů pro zákazníky plynoucích ze zásahů do spojování podniků

4)

RES 1.4: Odhad přínosů pro zákazníky plynoucích z antitrustových zásahů, které se netýkají kartelových dohod

5)

RES 1.5: Počet návštěv portálu Vaše Evropa – Poradenství

6)

RES 1.6: Výkonnost portálu Vaše Evropa – Poradenství

7)

RES 1.7: Výměny v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) celkem

8)

RES 1.8: Počet příslušných orgánů využívajících systém IMI

3.   

Cíl 2: Podpora pro malé a střední podniky

a)

Ukazatele výstupů

OP 2.1: Počet malých a středních podniků, které využívají finanční prostředky třetích stran k účasti na projektech na posílení své konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo digitalizace a/nebo na inovace podnikových procesů

b)

Ukazatele výsledků

1)

RES 2.1: Míra spokojenosti klientů se stěžejními podpůrnými službami pro malé a střední podniky

2)

RES 2.2: Počet podporovaných malých a středních podniků, které prováděly inovace podnikových procesů spojené s přijetím technologií, a dosáhly tak pokroku ve své ekologické transformaci (včetně lepšího výkonu v oblasti klimatu a/nebo vyšší udržitelnosti)

3)

RES 2.3: Počet podporovaných malých a středních podniků, které prováděly inovace podnikových procesů spojené s přijetím technologií, a dosáhly tak vyšší digitalizace

4)

RES 2.4: Počet podporovaných malých a středních podniků (s přímou podporou/financováním třetí stranou), které účastí na projektu zlepšily své dovednosti pro zavádění udržitelných obchodních modelů a postupů a/nebo své digitální dovednosti

5)

RES 2.5: Procentní podíl podniků, které jsou klimaticky neutrální nebo negativní nebo které již za tímto účelem zavedly strategii (tj. aby omezily svou uhlíkovou stopu a staly se klimaticky neutrálními nebo negativními)

6)

RES 2.6: Zatížení státní regulací

7)

RES 2.7: Počet uživatelů digitálních služeb nebo digitálních informačních nástrojů poskytovaných programem

4.   

Cíl 3: Účinné evropské normy

Ukazatele výsledků

1)

RES 3.1: Počet zemí používajících mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

2)

RES 3.2: Počet návrhů evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) vypracovaných skupinou EFRAG a jejich pokrytí v souladu s mandátem směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD)

3)

RES 3.3: Zveřejňování záležitostí veřejného zájmu Radou pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB)

5.   

Cíl 4: Ochrana spotřebitele

a)

Ukazatele výstupů

1)

OP 4.1: Počet orgánů účastnících se společných opatření v oblasti bezpečnosti výrobků (CASP)

2)

OP 4.2: Počet školení projektu Consumer Law Ready a ConsumerPro

3)

OP 4.3: Počet účastníků významných komunikačních akcí týkajících se spotřebitelské politiky

4)

OP 4.4: Počet tiskových zpráv příjemců

5)

OP 4.5: Počet konferencí, seminářů, webinářů organizovaných příjemci

6)

OP 4.6: Počet setkání s komisaři, poslanci EP, zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a stálých zastoupení

b)

Ukazatele výsledků

1)

RES 4.1: Výsledek dotazů spotřebitelů adresovaných síti evropských spotřebitelských center (síť ESC)

2)

RES 4.2: Počet opatření týkajících se nebezpečných nepotravinářských výrobků, které byly předmětem varování na platformě Safety Gate

3)

RES 4.3: Počet podporovaných subjektů alternativního řešení sporů

4)

RES 4.4: Počet sledujících příjemce v sociálních médiích

6.   

Cíl 5: Bezpečnost potravin

a)

Ukazatele výstupů

OP 5.1: Počet mezilaboratorních testů odborné způsobilosti a srovnávacích zkoušek organizovaných referenčními laboratořemi EU pro národní referenční laboratoře

b)

Ukazatele výsledků

RES 5.1: Celková míra spokojenosti účastníků, kteří se osobně zúčastnili odborné přípravy v programu BTSF

c)

Ukazatele dopadů

IMP 5.1: Počet financovaných členských států, které shromáždily a včas oznámily Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) údaje o prodeji antimikrobních veterinárních léčivých přípravků a používání antimikrobních léčivých přípravků u zvířat

7.   

Cíl 6: Evropské statistiky

a)

Ukazatele výstupů

1)

OP 6.1: Statistické pokrytí (měřeno jako počet ukazatelů, dílčích ukazatelů a všech jejich členění)

2)

OP 6.2: Uživatelská vstřícnost internetových stránek Eurostatu

3)

OP 6.3: Počet účastníků kurzů v programu ESTP o inovativních zdrojích a metodách oficiálních statistik

b)

Ukazatele výsledků

1)

RES 6.1: Počet návštěv databází (v milionech) uskutečněných externími uživateli z referenční databáze Eurostatu prostřednictvím internetových stránek Eurostatu

2)

RES 6.2: Včasnost statistik měřená na základě tiskových zpráv o souboru čtvrtletních a měsíčních statistik

3)

RES 6.3: Počet zveřejněných nových datových souborů experimentálních statistik

4)

RES 6.4: Důvěra uživatelů v evropské statistiky

5)

RES 6.5: Počet správních ujednání, která Eurostat každoročně přezkoumává, obnovuje nebo podepisuje se svými hlavními partnery

6)

RES 6.6: Počet výzkumných projektů požadujících přístup k evropským mikrodatům v databázi Eurostatu

c)

Ukazatele dopadů

IMP 6.1: Počet sledujících Eurostatu a míra zapojení v sociálních médiích


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2445/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU