(EU) 2023/1784Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1784 ze dne 15. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení látky etoxazol, jejíž povolení vyprší dne 31. ledna 2028, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 229, 18.9.2023, s. 89-90 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 8. října 2023 Nabývá účinnosti: 8. října 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 686/2012;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

18.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/89


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1784

ze dne 15. září 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o přidělení hodnocení látky etoxazol, jejíž povolení vyprší dne 31. ledna 2028, členským státům pro účely postupu obnovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přiděluje hodnocení účinných látek zpravodajskému členskému státu a spoluzpravodajskému členskému státu pro účely postupu obnovení. Hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028, bylo přiděleno zpravodajskému členskému státu a spoluzpravodajskému členskému státu. V případě hodnocení účinné látky etoxazol, jejíž povolení vyprší dne 31. ledna 2028, však uvedené přidělení dosud neproběhlo. Je proto vhodné takové přidělení učinit.

(2)

Přidělení se provádí způsobem, který zajistí vyvážené rozdělení povinností a činností mezi členské státy.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se za položku pro „cyantraniliprol“ vkládá nová položka, která zní:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Etoxazol

FR

EL“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU