(EU) 2023/1709Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1709 ze dne 7. září 2023 o povolení přípravku Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 8.9.2023, s. 34-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 28. září 2023 Nabývá účinnosti: 28. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1831/2003;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

8.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1709

ze dne 7. září 2023

o povolení přípravku Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 (dříve taxonomicky označeného jako Lactobacillus diolivorans DSM 33625). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 17. ledna 2023 (2) k závěru, že za navrhovaných podmínek použití je přípravek Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 pro cílové druhy, spotřebitele a životní prostředí bezpečný. Dospěl rovněž k závěru, že přípravek není dráždivý pro kůži nebo oči, že v důsledku absence údajů nelze vyvodit závěr, zda tato doplňková látka senzibilizuje kůži, a že vzhledem k bílkovinné povaze účinné látky by tato doplňková látka měla být považována za látku senzibilizující dýchací cesty. Úřad dále dospěl k závěru, že Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 v koncentraci nejméně 1×108 CFU/kg krmiva může prodloužit aerobní stabilitu siláže připravené z krmného materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi, s obsahem sušiny mezi 32–65 %. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že přípravek Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2023;21(2):7820.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování.

1k21901

Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Složení doplňkové látky

Přípravek Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 s obsahem nejméně 2 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Pevná forma

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

28. září 2033

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Krmiva, která lze silážovat snadno: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu; krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU