(EU) 2023/1663Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1663 ze dne 21. srpna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Asparago di Cantello“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 211, 28.8.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. srpna 2023 Autor předpisu:
Platnost od: 17. září 2023 Nabývá účinnosti: 17. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1663

ze dne 21. srpna 2023,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Asparago di Cantello“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Asparago di Cantello“ zapsaného do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/82 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Asparago di Cantello“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. srpna 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/82 ze dne 19. ledna 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asparago di Cantello (CHZO)) (Úř. věst. L 17, 26.1.2016, s. 7).

(3)  Úř. věst. C 163, 8.5.2023, s. 21.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU