(EU) 2023/1661Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1661 ze dne 24. srpna 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Publikováno: Úř. věst. L 210, 25.8.2023, s. 23-29 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. srpna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. září 2023 Nabývá účinnosti: 1. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.8.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 210/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1661

ze dne 24. srpna 2023

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2022 byly stanoveny nařízeními Rady (EU) 2021/91 (2), (EU) 2021/1888 (3), (EU) 2022/109 (4) a (EU) 2022/110 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2023 byly stanoveny nařízeními Rady (EU) 2022/2090 (6), (EU) 2023/194 (7) a (EU) 2023/195 (8).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.

(5)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2022. Za nadměrný odlov populací by měly být proto odpočty provedeny z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2023, a v příslušných případech na roky následující.

(6)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1926 (9) byly stanoveny odpočty z rybolovných kvót pro některé populace ryb v roce 2022 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech. V roce 2021 Portugalsko přečerpalo svou rybolovnou kvótu pro sardel obecnou v oblastech 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411). V návaznosti na žádost Portugalska ze dne 22. srpna 2022 souhlasila Komise s rozložením odpočtu na dva roky v souladu s bodem 3 písm. a) sdělení Komise 2022/C 369/03 (10) (dále jen „pokyny“). Článek 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2458 (11) stanoví, že roční odpočet činí 1 477,376 tuny v letech 2022 a 2023. Dne 19. dubna 2023 Portugalsko požádalo Komisi, aby zrušila rozložení odpočtu na dva roky, jelikož předpokládalo, že na konci rybářské sezóny 2022 mu zůstane dostatečná kvóta pro ANE/9/3411. Komise proto provedla celý odpočet, tj. 2 954,752 tuny – včetně násobícího koeficientu 1,40 – z portugalské kvóty pro ANE/9/3411 na rybářskou sezónu 2022. V důsledku toho neexistuje žádný zbývající odpočet, který by měl být proveden u portugalské kvóty přidělené pro tuto populaci na rybářskou sezónu 2023.

(7)

Pokyny nahradily sdělení 2012/C 72/07 s cílem v příslušných případech upravit harmonogram odpočtů v případě přečerpání kvóty pro populace řízené regionálními organizacemi pro řízení rybolovu podle harmonogramu odpočtů stanoveného u těchto populací v příslušných regionálních organizacích pro řízení rybolovu. Doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) č. 21-01 týkající se víceletého programu na ochranu a řízení tropického tuňáka (12), jakož i doporučení ICCAT č. 22-03 týkající se ochrany mečouna obecného v severním Atlantiku (13) stanoví, že jakékoli překročení roční upravené kvóty v roce 2022 se odečte od příslušné kvóty/omezení odlovu pro rok 2024. Na tomto základě by se odpočty – včetně odpočtů vyplývajících z uplatnění příslušných násobících koeficientů – z důvodu nadměrného rybolovu stanoveného v roce 2022 pro populaci tuňáka velkookého v Atlantském oceánu (BET/ATLANT) a pro populaci mečouna obecného v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/AN05N), které jsou obě řízeny komisí ICCAT, měly uplatnit až v roce 2024.

(8)

Pro účely současného nebo předchozího odpočtu se ještě mohou provést další aktualizace nebo opravy, a to v návaznosti na zjištění chyb, opomenutí nebo poskytnutí nesprávných údajů o úlovcích oznámených členskými státy podle článku 33 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(9)

Jelikož jsou kvóty vyjádřeny v tunách, neměla by být brána v úvahu nadměrně odlovená množství menší než jedna tuna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2023 nařízeními (EU) 2022/2090, (EU) 2023/194 a (EU) 2023/195 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/91 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 20).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2021/1888 ze dne 27. října 2021, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 384, 29.10.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 165).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2022/2090 ze dne 27. října 2022, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a mění nařízení (EU) 2022/109, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 281, 31.10.2022, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb (Úř. věst. L 28, 31.1.2023, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2023/195 ze dne 30. ledna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři a kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/110, pokud jde o rybolovná práva na rok 2022 ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 28, 31.1.2023, s. 220).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1926 ze dne 11. října 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 265, 12.10.2022, s. 67).

(10)  Sdělení Komise o pokynech pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009, kterým se nahrazuje sdělení Komise 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (Úř. věst. C 369, 27.9.2022, s. 3).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2458 ze dne 14. prosince 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1926 (Úř. věst. L 321, 15.12.2022, s. 10).

(12)  Doporučení ICCAT č. 21-01, kterým se nahrazuje doporučení č. 19-02, kterým se nahrazuje doporučení č. 16-01 o víceletém programu na ochranu a řízení tropického tuňáka.

(13)  Doporučení ICCAT č. 22-03, kterým se nahrazuje doplňkové doporučení č. 21-02 o prodloužení platnosti a změně doporučení č. 17-02 o ochraně mečouna obecného v severním Atlantiku.


PŘÍLOHA

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2023 U NADMĚRNĚ ODLOVENÝCH POPULACÍ

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2022 (v tunách)

Povolené vykládky v roce 2022 (celkové upravené množství v tunách)  (1)

Celkové úlovky v roce 2022 (množství v tunách)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám

Přečerpání v poměru k povoleným vykládkám (množství v tunách)

Násobící koeficient  (2)

Dodatečný násobící koeficient  (3)  (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let (5)(množství v tunách)

Odpočty, které se mají provést v roce 2023 (množství v tunách)

BE

SRX

07D.

Rejnokovití

7d

134,000

136,500

137,765

100,93  %

1,265

/

/

/

1,265

BE

SRX

67AKXD

Rejnokovití

Vody Spojeného království a Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k

814,000

1 207,000

1 209,702

100,22  %

2,702

/

/

/

2,702

DE

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie, Spojeného království a Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

41 147,000

37 114,880

38 224,556

102,99  %

1 109,676

/

A (6)

/

1 109,676

DE

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

71,000

72,800

92,797

127,47  %

19,997

1,00

/

/

19,997

DK

COD

03AN.

Treska obecná

Skagerrak

1 515,000

1 503,751

1 521,783

101,20  %

18,032

/

C (6)

/

18,032

DK

COD

2A3AX4

Treska obecná

4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

1 951,000

1 980,700

2 018,970

101,93  %

38,270

/

C (6)

/

38,270

DK

HAD

03 A.

Treska skvrnitá

3a

2 225,000

2 508,851

2 735,449

109,03  %

226,598

/

C (6)

/

226,598

DK

HER

5B6ANB

Sleď obecný

6b a 6aN; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b

/

/

8,077

neuvedeno

8,077

1,00

/

 

8,077

DK

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

2,038

neuvedeno

2,038

1,00

/

/

2,038

DK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

17,317

neuvedeno

17,317

1,00

/

/

17,317

DK

PRA

4N-S62

Kreveta severní

Vody Norska jižně od 62° s. š.

200,000

203,000

205,041

101,01  %

2,041

/

/

/

2,041

DK

SPR

03 A.

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

3a

8 422,000

20,186

34,428

170,55  %

14,242

1,00

/

/

14,242

DK

WHB

1X14

Treska modravá

Vody Spojeného království, Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

36 723,000

45 035,026

45 516,979

101,07  %

481,953

/

/

/

481,953

ES

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Spojeného království, Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

51,000

58,000

59,069

101,84  %

1,069

/

/

/

1,069

ES

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

9 688,000

9 290,212

9 409,547

101,28  %

119,335

/

A (6)

/

119,335

ES

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

2 602,000

2 744,006

2 804,069

102,19  %

60,063

/

/

/

60,063

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

32,719

55,066

168,30  %

22,347

1,00

A

/

33,521

ES

HAD

1N2AB.

Treska skvrnitá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0,554

17,963

3 242,42  %

17,409

1,00

/

/

17,409

ES

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

35,447

neuvedeno

35,447

1,00

A

/

53,171

ES

POL

08C.

Treska sajda

8c

149,000

172,001

173,627

100,95  %

1,626

/

/

/

1,626

ES

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

17,250

25,413

147,32  %

8,163

1,00

/

/

8,163

ES

REB

1N2AB.

Okouník rodu Sebastes

Vody Norska oblastí 1 a 2

106,000

103,211

104,593

101,34  %

1,382

/

/

/

1,382

ES

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15,000

18,000

19,348

107,49  %

1,348

/

/

/

1,348

FR

JAX

4BC7D

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody Spojeného království a Unie oblastí 4b, 4c a 7d

267,000

396,532

461,312

116,34  %

64,780

1,00

/

/

64,780

FR

RJE

7FG.

Rejnok světloskvrnný

7f a 7 g

36,000

57,000

83,299

146,14  %

26,299

1,00

/

/

26,299

FR

RJU

8-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 8

13,000

23,000

24,081

104,70  %

1,081

/

/

/

1,081

IE

HER

6AS7BC

Sleď obecný

6aS, 7b, 7c

1 236,000

1 267,563

1 298,400

102,43  %

30,837

/

/

/

30,837

IE

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

28,810

51,017

177,08  %

22,207

1,00

/

/

22,207

MT

ALB

MED

Středomořský tuňák křídlatý

Středozemní moře

41,190

41,190

49,876

121,09  %

8,686

1,00

/

/

8,686

NL

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

4,000

47,097

1 177,43  %

43,097

1,00

/

/

43,097

PL

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a; vody Spojeného království a Unie oblastí 2a, 3b, 3c, 3d a 4

/

/

10,934

neuvedeno

10,934

1,00

/

/

10,934

PT

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

145,000

142,314

145,155

102,00  %

2,841

/

A (6)

/

2,841

PT

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15,000

32,000

33,907

105,96  %

1,907

/

/

/

1,907

SE

I/F

04-N

Průmyslově využívané druhy ryb

Vody Norska oblasti 4

800,000

800,000

808,349

101,04  %

8,349

/

/

/

8,349


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2021 do roku 2022 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2020, 2021 a 2022. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU