(EU) 2023/944Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/944 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 131, 16.5.2023, s. 1-16 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/944

ze dne 17. ledna 2023,

kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, pokud jde o některé požadavky na transparentnost vztahující se na obchody s kapitálovými nástroji

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec, čl. 7 odst. 2 třetí pododstavec, čl. 14 odst. 7 třetí pododstavec, čl. 20 odst. 3 třetí pododstavec, čl. 22 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 23 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (2), zjištění nejednotného uplatňování ustanovení, která se opírají o to, zda obchod je, či není obchodem, při němž se netvoří cena, a s ohledem na změny v postupech obchodování v důsledku technologického rozvoje a přizpůsobení chování účastníků trhu, které umožňuje zveřejňovat informace s kratším zpožděním, je nutné změnit některá ustanovení uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

(2)

Pojem obchodů, při nichž se netvoří ceny, jenž je relevantní pro použití sjednané obchodní výjimky, povinnosti obchodování s akciemi, jakož i výjimky z požadavků na poobchodní transparentnost pro dvoustranné obchody, si subjekty, na které se vztahuje dohled, vykládaly odlišně, což vedlo k nejednotnému zveřejňování informací poobchodní transparentnosti. Pro zlepšení transparentnosti, kvality údajů a v konečném důsledku pro usnadnění agregace údajů je nutné zjednodušit a vyjasnit režim pro hlášení údajů, jenž se vztahuje na kapitálové obchody. Aby se zamezilo rozdílnému výkladu, měla by být uvedena do souladu různá ustanovení, která se opírají o pojem obchodů, při nichž se netvoří ceny, obsažená jak v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587, tak v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (3), které se týká hlášení obchodů příslušným orgánům. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 obsahuje všechny obchody, které mají být vyloučeny z povinnosti hlášení údajů, a proto by jednotlivé obchody obsažené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 měly být odstraněny.

(3)

V důsledku uvedení pojmu obchodů, při nichž se netvoří ceny, do souladu s pojmem obsaženým v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 je definice „předání obchodu“ nebo „převzetí obchodu“ nadbytečná, protože tato definice byla použita pouze v ustanoveních týkajících se uvedeného pojmu. Kromě toho se v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci nepoužívá definice „obchodu zajišťujícího financování“. Tyto definice by proto měly být zrušeny.

(4)

Přestože se předobchodní transparentnost u kapitálových nástrojů a nástrojů kapitálového typu díky uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 zvýšila, úroveň předobchodní transparentnosti v reálném čase u fondů obchodovaných v obchodním systému je nadále nízká. Může za to vysoké procento obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, a to jak z hlediska počtu obchodů, tak z hlediska obchodovaného objemu, na které se v současnosti vztahuje výjimka, zejména výjimka z důvodu velkého rozsahu stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014. Cíle uvedeného nařízení, kterým je zvýšení transparentnosti na trhu s fondy obchodovanými v obchodním systému, proto nebylo plně dosaženo. Pro zvýšení předobchodní transparentnosti v reálném čase u fondů obchodovaných v obchodním systému je proto nutné zvýšit prahovou hodnotu předobchodní transparentnosti z důvodu velkého rozsahu, která je platná pro fondy obchodované v obchodním systému. Zvýšení prahové hodnoty zajistí, že se požadavky na předobchodní transparentnost v reálném čase budou vztahovat na více obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, a zároveň zajistí dostatečnou ochranu před cenovým dopadem u pokynů velkého rozsahu.

(5)

Obdobně je u fondů obchodovaných v obchodním systému nadále nízká i úroveň poobchodní transparentnosti, přičemž podíl odkladů uveřejnění obchodů u fondů obchodovaných v obchodním systému je i nadále výrazně vyšší než u akcií a jiných kapitálových nástrojů. Aby bylo zajištěno, že se požadavky na poobchodní transparentnost v reálném čase budou vztahovat na více obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, je nutné zvýšit minimální požadovaný objem obchodů s fondy obchodovanými v obchodním systému, které mají nárok na odklad v délce 60 minut. Toto zvýšení prahové hodnoty odráží správnou rovnováhu mezi zvýšením transparentnosti v reálném čase a zajištěním dostatečné ochrany před potenciálními negativními důsledky zobrazování pokynů velkého rozsahu.

(6)

Požadavky na předobchodní transparentnost pro hybridní systémy obchodování si účastníci trhu vykládají odlišně, což má za následek, že provozovatelé těchto systémů uveřejňují informace předobchodní transparentnosti nejednotným způsobem. Hybridní systémy jsou systémy, které kombinují dva nebo více systémů obchodování. Aby se zajistilo, že tito provozovatelé budou uveřejňovat příslušné informace předobchodní transparentnosti v celé Unii jednotným způsobem, měly by být pro hybridní systémy obchodování zavedeny takové požadavky na předobchodní transparentnost, které zajistí, že požadavky na předobchodní transparentnost budou v souladu s požadavky jednotlivých systémů, z nichž se hybridní systém skládá.

(7)

Technologický a tržní vývoj, jako je hojnější používání systémů s kratší čekací dobou, umožňuje účastníkům trhu poskytovat informace o obchodech dříve. S ohledem na to je možnost uveřejňovat poobchodní informace, u kterých byl povolen odklad, nejpozději do poledne následujícího obchodního dne u obchodů provedených méně než dvě hodiny před koncem obchodního dne neúměrně dlouhá. Pro zajištění včasného uveřejnění poobchodních informací je proto nutné zkrátit tuto lhůtu nejpozději do devíti hodin místního času následujícího obchodního dne.

(8)

Obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky nevykládají požadavky týkající se poskytování informací poobchodní transparentnosti veřejnosti a informací, které mají být poskytnuty Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušným orgánům pro účely výpočtů transparentnosti, jednotným způsobem. V důsledku toho jsou tyto informace neúplné, nepřesné nebo nejednotné. Tím je omezena použitelnost těchto informací a kvalita a přesnost výpočtů transparentnosti na základě předložených údajů. Na podporu jednotného uplatňování požadavků na poobchodní transparentnost v celé Unii je proto nutné dále upřesnit obsah žádostí o poskytnutí údajů, a zejména podrobné údaje, které mají obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé služby konsolidovaných obchodních informací uveřejnit, když hlásí referenční údaje a kvantitativní údaje orgánu ESMA a příslušným orgánům.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Aby obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a investiční podniky mohly zavést požadované změny do svých systémů, měly by se některé změny zavedené tímto nařízením použít od 1. ledna 2024. Aby byla zajištěna právní jistota a kontinuita pro obchody provedené před 1. lednem 2024, které jsou však po tomto datu uveřejněny nebo změněny, měly by se na tyto obchody nadále používat články 2, 6 a 13 a příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ve znění platném ke dni 31. prosince 2023.

(11)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(12)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se mění takto:

1)

V článku 1 se zrušují body 2 a 3;

2)

článek 2 se mění takto:

a)

písmena d) až i) se zrušují;

b)

doplňuje se nové písmeno j), které zní:

„j)

obchod nepředstavuje obchod pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).“;"

3)

článek 6 se mění takto:

a)

písmena d) až i) se zrušují;

b)

doplňuje se nové písmeno k), které zní:

„k)

obchod nepředstavuje obchod pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.“;

4)

v článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ve vztahu k fondu obchodovanému v obchodním systému je pokyn považován za pokyn velkého rozsahu, pokud je roven částce 3 000 000 EUR nebo vyšší.“;

5)

v článku 13 se zrušují písmena b), c) a d);

6)

v čl. 15 odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pro obchody, na které se nevztahuje písmeno a), nejpozději při zahájení následujícího obchodního dne na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity.“;

7)

článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu od prvního pondělí dubna roku, ve kterém jsou tyto informace uveřejněny, do dne předcházejícího prvnímu pondělí dubna následujícího roku.“;

b)

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.   Pokud orgán ESMA nebo příslušné orgány požadují informace v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 600/2014, obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací poskytnou tyto informace v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

7.   Je-li objem obchodu určený pro účely čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 vyjádřen v peněžní hodnotě a finanční nástroj není denominován v eurech, objem obchodu se převede na měnu, ve které je tento finanční nástroj denominován, a to s použitím referenčního směnného kurzu eura Evropské centrální banky platného k 31. prosinci předcházejícího roku.“;

8)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

9)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

10)

znění v příloze III tohoto nařízení se přikládá jako příloha IV.

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se opravuje takto:

1)

V článku 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

opatření je v souladu s technickými opatřeními odpovídajícími těm, která jsou stanovena pro schválené systémy pro uveřejňování informací v článku 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, které umožňují konsolidaci těchto údajů s podobnými údaji z jiných zdrojů;“

2)

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Odkaz na příslušné orgány

(čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Příslušným orgánem pro určitý finanční nástroj odpovědným za provádění výpočtů a zajištění uveřejnění informací uvedených v článcích 4, 7, 11 a 17 je příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedený v článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a blíže upřesněný v článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.“

Článek 3

Přechodná ustanovení

Články 2, 6 a 13 a příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ve znění platném ke dni 31. prosince 2023 se nadále použijí na obchody provedené před 1. lednem 2024.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 2, 3, 5 a 8 se použijí od 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se mění takto:

1)

Tabulka 1 se nahrazuje tímto:

Tabulka 1

Popis druhů systémů obchodování a související informace, které mají být uveřejněny v souladu s článkem 3

Řádek

Druh systému obchodování

Popis systému obchodování

Informace, které mají být uveřejněny

1

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Celkový počet pokynů a akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, které tyto pokyny reprezentují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších cenových hladin nabídek na nákup a prodej.

2

Systém obchodování řízený kotacemi

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.

Nejlepší cenová nabídka každého tvůrce trhu na nákup a prodej akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému spolu s objemy, jež se váží k těmto nabídkám. Uveřejněné kotace představují závazky k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné kotace.

3

Systém obchodování formou periodických aukcí

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu.

Cena akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem tohoto systému obchodování formou aukce, a objem, který by potenciálně byl za tuto cenu v daném systému zobchodovatelný.

4

Systém obchodování formou žádostí o kotace

Systém, ve kterém se kotace poskytuje nebo poskytují na základě žádosti jednoho či více členů nebo účastníků. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem. Žádající člen nebo účastník může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, jež mu byly na jeho žádost poskytnuty.

Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Všechny kotace předložené na žádost o kotaci mohou být uveřejněny současně, ale nejpozději do té doby, než se stanou zobchodovatelnými.

5

Hybridní systém obchodování

Systém spadající do dvou nebo více druhů systémů obchodování uvedených v řádcích 1 až 4 této tabulky.

U hybridních systémů, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.

U hybridních systémů, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný.

6

Všechny ostatní systémy obchodování

Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 5.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotací a obchodních zájmů, pokud jde o akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodované v obchodním systému; zejména pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s daným finančním nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.“

2)

Tabulky 3 a 4 se nahrazují tímto:

Tabulka 3

Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti

Č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 2

1

Datum a čas obchodování

Datum a čas provedení obchodu.

V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky předání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas provedení obchodu, nikoli čas předání pokynu.

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Cena

Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není v současnosti k dispozici, ale bude uveřejněna („PNDG“), nebo pokud není relevantní („NOAP“), pole se nevyplňuje.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

{DECIMAL-11/10}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

4

Chybějící cena

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.

Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“.

RM, MTF, APA, CTP

„PNDG“, pokud cena není k dispozici

„NOAP“ pokud cena není relevantní

5

Měna ceny

Jednotka hlavní měny, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenová notace

Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.

RM, MTF, APA, CTP

„MONE“ – peněžní hodnota

v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

„PERC“ – procentní podíl

v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„YIEL“ – výnos

v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„BAPO“ – bazické body

v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

7

Množství

Počet jednotek finančních nástrojů.

Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} v případě, že je množství vyjádřeno počtem jednotek

{DECIMAL-18/5} v případě, že je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou

8

Převodní místo

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

V případě obchodů provedených v obchodním systému EU se použije MIC segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použije se operační MIC.

Pokud je v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému obchod s daným finančním nástrojem proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použije se „SINT“.

Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému EU ani prostřednictvím systematického internalizátora, použije se kód MIC „XOFF“. Pokud je obchod proveden na organizované obchodní platformě mimo EU, je kromě kódu MIC „XOFF“ vyžadováno i vyplnění pole „Obchodní převodní místo třetí země“.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodní systémy EU nebo

„SINT“ – systematický internalizátor

„XOFF“ – v jiných případech

9

Obchodní převodní místo třetí země

Identifikace převodního místa třetí země, kde byl obchod proveden. Použijte MIC segment podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pokud obchod není proveden v převodním místě třetí země, pole se nevyplňuje.

APA, CTP

{MIC}

10

Datum a čas uveřejnění

Datum a čas uveřejnění obchodu obchodním systémem nebo APA.

V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se datum a čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Místo uveřejnění

Kód sloužící k identifikaci obchodního systému nebo APA uveřejňujícího obchod.

CTP

Obchodní systém: {MIC}

APA: MIC segmentu podle ISO 10383 (4 znaky), pokud je k dispozici. V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.

12

Identifikační kód obchodu

Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (1)) a schváleným systémem pro uveřejňování informací (APA), který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC segmentu podle ISO10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný operační MIC a daný obchodní den.

V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.

Prvky identifikačního kódu obchodu by neměly prozrazovat totožnost protistran obchodu, k němuž se kód vztahuje.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}


Tabulka 4

Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti

Označení

Název

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Popis

„BENC“

Označení referenčního obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.

„NPFT“

Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny

RM, MTF

CTP

Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

„PORT“

Označení portfoliového obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchody s pěti nebo více různými finančními nástroji, které jsou obchodovány ve stejnou dobu, stejným zákazníkem a jako jedna položka se specifickou referenční cenou.

„CONT“

Označení podmíněného obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchod, který je podmíněný nákupem, prodejem, vytvořením nebo vyplacením derivátové smlouvy nebo jiného finančního nástroje, kde mají být veškeré součásti obchodu provedeny jako jedna položka.

„ACTX“

Označení duálních obchodů

APA

CTP

Obchody, ve kterých investiční podnik spároval pokyny zákazníků prostřednictvím nákupu a prodeje provedených jako jeden obchod a zahrnujících stejný objem a cenu.

„SDIV“

Označení obchodů s mimořádnými dividendami

RM, MTF

APA

CTP

Obchody, jež jsou provedeny buď: v období bez nároku na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá kupci místo prodejci; nebo v období s nárokem na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá prodejci místo kupci.

„LRGS“

Označení obchodů s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu

RM, MTF

APA

CTP

Obchody, jež jsou velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem a u nichž byl povolen odklad uveřejnění podle článku 15.

„RFPT“

Označení obchodů s referenční cenou

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v systému provozovaném v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014.

„NLIQ“

Označení sjednaného obchodu s likvidními finančními nástroji

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) č. 600/2014.

„OILQ“

Označení sjednaného obchodu s nelikvidními finančními nástroji

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 600/2014.

„PRIC“

Označení sjednaných obchodů podléhajících jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 600/2014 a jak je stanoveno v článku 6.

„ALGO“

Označení algoritmického obchodu

RM, MTF

CTP

Obchody provedené prostřednictvím zapojení investičního podniku do algoritmického obchodování, jak je definuje čl. 4 odst. 1 bod 39 směrnice 2014/65/EU.

„SIZE“

Označení obchodů přesahujících standardní tržní objem

APA

CTP

Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora, u nichž objem zadaného pokynu přesahuje standardní tržní objem určený v souladu s článkem 11.

„ILQD“

Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji

APA

CTP

Obchody s nelikvidními finančními nástroji určenými v souladu s články 1 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 (2) provedené prostřednictvím systematického internalizátora.

„RPRI“

Označení obchodů provedených za lepší cenu

APA

CTP

Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora za lepší cenu v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014.

„CANC“

Označení zrušeného obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod zrušen

„AMND“

Označení změny

RM, MTF

APA

CTP

Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.

„DUPL“

Označení duplicitních hlášení obchodu

APA

Pokud je obchod hlášen více než jednomu APA v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 193).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 90).“


PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se tabulka 5 nahrazuje tímto:

Tabulka 5

Prahové hodnoty a lhůty pro odklad uveřejnění pro fondy obchodované v obchodním systému

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

15 000 000

60 minut

50 000 000

Konec obchodního dne“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

Údaje, které mají být poskytnuty za účelem určení nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity, průměrného denního obratu (ADT) a průměrné hodnoty obchodů (AVT)

Tabulka 1

Tabulka symbolů

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);

hodnoty se nezkracují, nýbrž zaokrouhlují.

{INTEGER-n}

Až n-místné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.


Tabulka 2

Podrobné údaje, které mají být poskytnuty za účelem určení nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity, průměrného denního obratu (ADT) a průměrné hodnoty obchodů (AVT) (na základě stávajících pokynů pro hlášení údajů)

Pole č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 1

1

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{ISIN}

2

Datum provedení

Datum, kdy jsou obchody provedeny.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Převodní místo

MIC segmentu pro obchodní systém EU nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, jinak operační MIC.

MIC XOFF v případě, že obchod provádějí investiční podniky, které nejsou systematickými internalizátory, a obchod není proveden v obchodním systému.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo {MIC} – XOFF

4

Označení pozastaveného nástroje

Ukazatel toho, zda byl nástroj pozastaven v příslušném obchodním systému v den provedení na celý obchodní den.

V důsledku pozastavení nástroje na celý obchodní den se pole 5 až 10 vykazují s hodnotou nula.

RM, MTF, CTP

TRUE – pokud nástroj byl pozastaven na celý obchodní den

FALSE – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den

5

Celkový počet obchodů

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový obrat

Celkový obrat dosažený k datu provedení, vyjádřený v eurech (*1)  (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Provedené obchody, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014.

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Dosažený celkový obrat, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014.

Celkový obrat dosažený k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*1)  (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Celkový počet obchodů s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS).

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*2).

U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.

U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.

U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Celkový dosažený obrat s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS).

Celkový objem obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*1)  (*2).

U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.

U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.

U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


(*1)  Obrat se vypočítá jako počet nástrojů vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími vynásobený jednotkovou cenou nástroje vyměněného v rámci daného konkrétního obchodu a je vyjádřen v eurech.

(*2)  Obchody, které byly zrušeny, musí být z hlášených údajů vyloučeny.

Každopádně musí být do pole vyplněna hodnota větší než nula nebo rovna nule, o maximálně 18 číselných znacích včetně až 5 desetinných míst.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU