(EU) 2023/937Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/937 ze dne 10. května 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o zařazení „fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobeného z pšeničného škrobu“ na seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 125, 11.5.2023, s. 12-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. května 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2023 Nabývá účinnosti: 31. května 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/937

ze dne 10. května 2023,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o zařazení „fosfátu zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobeného z pšeničného škrobu“ na seznam Unie pro nové potraviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 měla Komise do 1. ledna 2018 zřídit seznam Unie pro nové potraviny povolené nebo oznámené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(2)

Seznam Unie pro nové potraviny povolené nebo oznámené podle nařízení (ES) č. 258/97 byl zřízen prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Komise zjistila chybu v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470. V zájmu zajištění jasnosti a právní jistoty pro provozovatele potravinářských podniků a příslušné orgány členských států je třeba uvedenou chybu opravit, a zajistit tak řádné provádění a používání seznamu Unie pro nové potraviny.

(4)

Nová potravina „fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobený z pšeničného škrobu“ (fosfát pšeničného škrobu) byla povolena příslušným orgánem Spojeného království v květnu 2014 za určitých podmínek použití v souladu s nařízením (ES) č. 258/97. V době, kdy byl zřízen původní seznam, nebyla tato nová potravina omylem na seznam Unie zařazena. Je proto vhodné, aby byl „fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobený z pšeničného škrobu“ doplněn na seznam Unie pro nové potraviny.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se opravuje takto:

a)

v tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se mezi položku pro „fosfát kukuřičného škrobu“ a položku pro „fosfatidylserin z rybích fosfolipidů“ vkládá nová položka, která zní:

Fosfát pšeničného škrobu

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fosfát pšeničného škrobu“.“

 

Pečené pekařské výrobky

15  %

Těstoviny

Snídaňové cereálie

Cereální tyčinky

b)

v tabulce 2 (Specifikace) se mezi položku pro „fosfát kukuřičného škrobu“ a položku pro „fosfatidylserin z rybích fosfolipidů“ vkládá nová položka, která zní:

Fosfát pšeničného škrobu

Popis:

Fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu vyrobený z pšeničného škrobu (fosfát pšeničného škrobu) je chemicky modifikovaný rezistentní škrob získaný z pšeničného škrobu kombinováním chemických působení za účelem vytvoření fosfátových vazeb v jednotlivých molekulách škrobu a mezi nimi.

Tato nová složka potravin je bílý či téměř bílý sypký prášek.

Vlastnosti/složení:

CAS: 11120-02-8

Chemický vzorec: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

N = počet glukózových jednotek; x, y = stupně substituce

Parametr

Prášková forma 1

Prášková forma 2

Fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu (sušina)

≥ 85  %

≥ 75  %

Nemodifikovaný pšeničný škrob (sušina)

≤ 15  %

≤ 25  %

Vlhkost

9 –12  %

Dietní vláknina celkem (vztaženo na sušinu)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

Popel

≤ 3  %

Bílkoviny

≤ 0,5  %

Tuky celkem

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

Zbytkové fosfátové vazby

≤ 0,4  % (jako fosfor)

pH (25 % suspenze)

4,5 –6,5

Těžké kovy:

Arsen: ≤ 1  mg/kg

Olovo: ≤ 2  mg/kg

Rtuť: ≤ 0,1  mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Životaschopné aerobní bakterie celkem: ≤ 10 4 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní celkem: ≤ 200 KTJ/g

Escherichia coli: Negativní zkouška

Salmonella spp.: Negativní zkouška

KTJ: kolonii tvořící jednotky“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU