(EU) 2023/377Nařízení Komise (EU) 2023/377 ze dne 15. února 2023, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 55, 22.2.2023, s. 1-84 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. března 2023 Nabývá účinnosti: 14. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/377

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, chizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro flutriafol, metazachlor, chizalofop-P, thiabendazol a triadimenol byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro profenofos byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. Pro benzalkonium-chlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) a nikotin byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Křemičitan sodno-hlinitý je uveden v příloze IV zmíněného nařízení.

(2)

BAC není schválenou účinnou látkou v přípravcích na ochranu rostlin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2). DDAC byl schválen jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin pro ošetření okrasných plodin, ale všechna povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující DDAC byla v návaznosti na odnětí schválení pro tuto látku (3) zrušena. Obě látky se však používají jako biocidy pro účely dezinfekce. Takové použití může vést k výskytu zjistitelných reziduí v potravinách. Nařízením Komise (EU) č. 1119/2014 (4) byly proto pro obě látky u všech produktů stanoveny dočasné MLR, jelikož provozovatelé potravinářských podniků prokázali, že v důsledku používání těchto látek jako biocid jsou jejich rezidua přítomna v potravinářských produktech v množstvích, která často překračují standardní MLR ve výši 0,01 mg/kg. Na základě údajů z monitoringu měly být zmíněné MLR po pěti letech revidovány.

(3)

Komise analyzovala údaje z monitoringu BAC, které ukázaly, že rezidua této látky se v řadě produktů stále vyskytují na vyšších úrovních, než je mez stanovitelnosti, a podobných stávajícímu dočasnému MLR. Komise také analyzovala údaje z monitoringu DDAC, které ukázaly, že rezidua této látky se v některých produktech živočišného původu stále vyskytují na vyšších úrovních, než je mez stanovitelnosti, a podobných stávajícímu dočasnému MLR. V produktech rostlinného původu úrovně reziduí DDAC klesly a jsou trvale nižší než stávající dočasné MLR. Je proto vhodné stávající dočasné MLR pro DDAC v dotčených produktech odpovídajícím způsobem snížit. Dočasné MLR pro BAC a DDAC by měly být přezkoumány do sedmi let od vyhlášení tohoto nařízení s cílem vyhodnotit nové údaje a informace, které budou k dispozici.

(4)

Účinná látka chlorprofam není v Unii schválena. Nařízením Komise (EU) 2021/155 (5) byl stanoven dočasný MLR pro chlorprofam v bramborách, neboť údaje z monitoringu ukázaly potenciální kontaminaci brambor nad mez stanovitelnosti při skladování v zařízeních s historií použití chlorprofamu. Uvedené nařízení rovněž vyžadovalo, aby organizace obchodující s bramborami a producenti brambor vyvinuli a zavedli nové a účinnější postupy čištění s cílem snížit tuto kontaminaci a aby Komisi předložili nové údaje z monitoringu, které by Komisi umožnily zmíněný dočasný MLR přezkoumat.

(5)

Dočasný MLR pro chlorprofam v bramborách byl přezkoumán na základě údajů z monitoringu předložených Komisi do 31. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že nedávné údaje z monitoringu ukázaly, že v současné době lze dosáhnout MLR nižšího než 0,4 mg/kg, měl by být tento MLR stanoven na 0,35 mg/kg.

(6)

Tento dočasný MLR by měl být přezkoumán na základě údajů z monitoringu předložených Komisi do 31. prosince 2022 a poté do 31. prosince každého následujícího roku. Komise tak bude moci pravidelně přehodnocovat situaci a v příslušném případě postupně snižovat MLR v souladu s pokrokem při provádění lepší metodiky čištění. Do 31. prosince 2022 by měla být Komisi spolu s údaji z monitoringu předložena zpráva o pokroku a provádění postupů čištění a v následujících letech její aktualizace. Příslušná poznámka pod čarou pro brambory v příloze III by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

U flutriafolu používaného ve Spojených státech amerických k ošetření tykvovitých s nejedlou slupkou byla podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz podle čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005. Žadatel poskytl údaje prokazující, že povolená použití uvedené látky k ošetření zmíněných plodin ve Spojených státech amerických vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedené v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin do Unie. S uvedenou žádostí žadatel rovněž předložil informace, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici; jde o informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách pro flutriafol u jádrového ovoce a hroznů moštových, o pokusech týkajících se reziduí u rýže a o podmínkách skladování vzorků z krmných studií a stabilitě při skladování u jater prasat, jater skotu, jater ovcí, jater koz, jater koňovitých a jater ostatních suchozemských zvířat.

(8)

Žádost týkající se flutriafolu dotčený členský stát v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko (6). Toto stanovisko úřad předal žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti. Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změna MLR, o kterou žadatel žádá, je přijatelná, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech látek. Ani dlouhodobá expozice dotčené látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(9)

Pokud jde o flutriafol u tykvovitých s nejedlou slupkou, je vhodné stanovit MLR na úrovni určené úřadem. Úřad předložené doplňující údaje přezkoumal a dospěl k závěru, že u řepy červené/salátové je zapotřebí posouzení subjektu, který se zabývá řízením rizik, zatímco všechny ostatní MLR, u nichž byly během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 zjištěny nedostatky týkající se údajů, jsou nyní plně podloženy údaji. Pokud jde o flutriafol u řepy červené/salátové, je vhodné extrapolovat údaje o pokusech týkajících se reziduí v případě cukrové řepy a potvrdit stávající MLR. Všechny příslušné poznámky pod čarou v příloze II, které zdůrazňují potřebu dalších údajů, by proto měly být vypuštěny a MLR u řepy červené/salátové by měl být zachován. Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 je vhodné MLR změnit, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

(10)

Pokud jde o metazachlor, žadatel předložil informace o pokusech týkajících se reziduí pro metazachlor u zelí hlávkového a kedluben, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici a které prokazují, že MLR jsou plně podloženy údaji (7). Žadatel rovněž předložil informace o pokusech týkajících se reziduí pro metazachlor u košťálové zeleniny vytvářející růžice a kapusty kadeřavé a kapusty krmné, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici a které umožňují stanovit MLR, jež jsou nižší než stávající MLR a stále plně podloženy údaji. Pokud jde o metazachlor u ředkví, údaje o pokusech týkajících se reziduí stále chybí. Výpočet nutriční zátěže hospodářských zvířat byl aktualizován na základě nových informací. Na základě tohoto aktualizovaného výpočtu lze stanovit nižší MLR u jater prasat ve výši 0,15 mg/kg, který je bezpečný pro spotřebitele.

(11)

Žádost týkající se metazachloru dotčený členský stát v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu. Úřad žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko (8). Uvedené stanovisko předal úřad žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti. Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změna MLR, o kterou žadatel žádá, je přijatelná, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech látek. Ani dlouhodobá expozice dotčené látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(12)

Pokud jde o metazachlor u zelí hlávkového a kedluben, je vhodné zachovat MLR na stávajících úrovních. Pokud jde o metazachlor u košťálové zeleniny vytvářející růžice a kapusty kadeřavé a kapusty krmné, je vhodné snížit MLR na úroveň doporučenou úřadem. Pokud jde o metazachlor u ředkví, je vhodné snížit MLR na mez stanovitelnosti. Příslušné poznámky pod čarou v příloze II, které zdůrazňují potřebu dalších údajů o těchto produktech, by měly být vypuštěny. Pokud jde o metazachlor u jater prasat, je vhodné snížit MLR na úroveň doporučenou úřadem. Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 splňují navržené změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(13)

Pokud jde o nikotin, nařízením Komise (EU) č. 812/2011 (9) byly stanoveny dočasné MLR u šípků, „bylinek a jedlých květů“, volně rostoucích (čerstvých) hub, čajů, „bylinných čajů“ a „koření“ do 19. října 2021, než budou předloženy a vyhodnoceny nové údaje a informace o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v uvedených produktech. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v uvedených produktech vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nejnovější údaje z monitoringu, které ukazují, že ačkoliv rezidua této látky v uvedených produktech stále přesahují mez stanovitelnosti, úrovně reziduí klesly. Kromě toho u šípků a čajů úřad zjistil (10), že ze stávajících MLR plynou pro spotřebitele nepřijatelná rizika. S ohledem na stanovisko úřadu a na základě údajů z monitoringu je proto vhodné stanovit MLR pro nikotin u šípků na 0,2 mg/kg, pro nikotin u „bylinek a jedlých květů“ na 0,1 mg/kg, pro nikotin u volně rostoucích (čerstvých) hub na 0,02 mg/kg, pro nikotin u čajů na 0,5 mg/kg, pro nikotin u „bylinných čajů“ na 0,3 mg/kg, pro nikotin u „koření – semen“ a „koření – plodů“ na 0,02 mg/kg a u veškerého ostatního koření na 0,07 mg/kg. U všech ostatních produktů, pro něž nebyly stanoveny žádné specifické MLR podle nařízení (ES) č. 396/2005, je vhodné uvést, že se použijí meze stanovitelnosti.

(14)

Úrovně nikotinu u šípků, „bylinek a jedlých květů“, „bylinných čajů“ a „koření“ je vhodné nadále monitorovat a přezkoumat tyto MLR na základě údajů z monitoringu předložených Komisi do sedmi let od vyhlášení tohoto nařízení. Pokud jde o nikotin u čajů, bude dočasný MLR platit po dobu tří let od vyhlášení tohoto nařízení. Po uvedené době se MLR stanoví na 0,4 mg/kg, pokud nebude dále změněn nařízením na základě nových informací poskytnutých nejpozději do 30. června 2025. Pokud jde o nikotin u volně rostoucích (čerstvých) hub, je vhodné sladit revizi tohoto MLR s revizí dočasného MLR u volně rostoucích (sušených) hub, která bude založena na údajích z monitoringu předložených Komisi do sedmi let od vyhlášení nařízení (EU) 2022/1290 (11), jež reviduje dočasné MLR pro tuto látku v jiných produktech.

(15)

Pokud jde o profenofos, nařízením Komise (EU) č. 1096/2014 (12) byl stanoven dočasný MLR u „bylinek a jedlých květů“ do 18. října 2021, dokud nebudou předloženy údaje z monitoringu výskytu této účinné látky v uvedených produktech. Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nejnovější údaje z monitoringu, které ukazují, že ačkoliv rezidua této účinné látky u „bylinek a jedlých květů“ stále přesahují mez stanovitelnosti, úrovně reziduí klesly. Proto pokud jde o „bylinky a jedlé květy“, měl by být MLR stanoven ve výši 0,03 mg/kg. Úrovně profenofosu u „bylinek a jedlých květů“ je vhodné nadále monitorovat a přezkoumat tento MLR na základě údajů z monitoringu předložených Komisi do sedmi let od vyhlášení tohoto nařízení.

(16)

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 byla předložena žádost o změnu stávajících MLR pro chizalofop-P v důsledku použití chizalofop-P-ethylu k ošetření kmínu kořenného.

(17)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu. Úřad žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (13). Uvedené stanovisko předal úřad žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti. Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny, a na základě dostupných údajů navrhl stanovit nižší MLR, který je přijatelný, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech látek. Ani dlouhodobá expozice dotčeným látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka. Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 je vhodné MLR změnit, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

(18)

Všechny žádosti o obnovení schválení účinné látky křemičitan sodno-hlinitý byly staženy a postup obnovení schválení byl ukončen před posouzením rizik ze strany úřadu. Platnost schválení křemičitanu sodno-hlinitého skončila dne 31. srpna 2019 (14). Křemičitan sodno-hlinitý byl dočasně zařazen do přílohy IV, než bude dokončeno jeho hodnocení podle směrnice Rady 91/414/EHS a jeho přezkum podle článku 12 nařízení (ES) č. 396/2005. Po skončení platnosti schválení zahrnul úřad tuto látku do svého prohlášení o účinných látkách v pesticidech, které nevyžadují přezkum stávajících MLR podle článku 12 nařízení (ES) č. 396/2005 (15). Ve zmíněném prohlášení úřad uvedl, že důkazy pro vyvození závěru o bezpečnosti této látky jsou nedostatečné, neboť není k dispozici úplný soubor toxikologických údajů. Z tohoto důvodu a rovněž s ohledem na skutečnost, že křemičitan sodno-hlinitý zvyšuje celkovou dietární expozici člověka hliníku, která již překračuje tolerovatelný týdenní příjem u významné části evropské populace (16), je vhodné stanovit všechny MLR pro uvedenou účinnou látku na mezi stanovitelnosti a uvést je v příloze V v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) ve spojení s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005.

(19)

Pokud jde o thiabendazol, pro který se v rámci několika žádostí předložených podle čl. 6 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 požadovaly změny stávajících MLR u několika plodin, předložil jeden žadatel informace o analytických metodách pro thiabendazol v „produktech živočišného původu“, které dříve během přezkumu provedeného v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 nebyly k dispozici.

(20)

Žádosti týkající se thiabendazolu dotčené členské státy v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy. Úřad žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko (17). Uvedené stanovisko předal úřad žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti. Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změny MLR, o které žadatel žádá, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech látky. Ani dlouhodobá expozice dotčené látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(21)

Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost byly příslušné změny MLR u produktů rostlinného původu provedeny nařízením Komise (EU) 2021/1807 (18).

(22)

Pokud jde o thiabendazol u „komodit ze skotu“, „komodit z koz“, kravského mléka a kozího mléka, dostupné údaje postačují k tomu, aby se na základě aktualizované nutriční zátěže hospodářských zvířat v EU odvodil MLR na mezi stanovitelnosti ve výši 0,01 mg/kg. Je proto vhodné stanovit nižší MLR odpovídající MLR u veterinárních léčivých přípravků stanoveným nařízením Komise č. 37/2010 (19)(20), neboť se očekává, že expozice vyplývající z použití ve veterinárních léčivých přípravcích bude vyšší než expozice vyplývající z použití v přípravcích na ochranu rostlin. U svaloviny drůbeže, tuku drůbeže a „vajec ptáků“ stávající MLR odpovídají hodnotám CXL, které nejsou plně podloženy údaji. Je proto vhodné snížit stávající MLR na mez stanovitelnosti. U všech ostatních produktů živočišného původu dostupné údaje postačují k tomu, aby se na základě aktualizované nutriční zátěže hospodářských zvířat v EU odvodil MLR na mezi stanovitelnosti ve výši 0,01 mg/kg. Je proto vhodné snížit stávající MLR na mez stanovitelnosti. Příslušné poznámky pod čarou v příloze II, které zdůrazňují potřebu dalších údajů o těchto produktech, by měly být vypuštěny. Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 je vhodné MLR změnit, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

(23)

Všechny žádosti o obnovení schválení účinné látky triadimenol byly staženy a postup obnovení schválení byl ukončen před posouzením rizik ze strany úřadu. Platnost schválení triadimenolu proto skončila dne 31. srpna 2019. Pokud jde o tykvovité s nejedlou slupkou a artyčoky, stávající hodnoty CXL nejsou plně podloženy údaji (21), a pokud jde o hrozny, stávající CXL není v souladu s unijními definicemi reziduí (22). Proto by u uvedených produktů měly být MLR sníženy na mez stanovitelnosti. U všech ostatních produktů je vhodné snížit v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) ve spojení s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 stávající MLR stanovené v příloze II uvedeného nařízení na mez stanovitelnosti.

(24)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(25)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(26)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by toto nařízení mělo pro všechny účinné látky, jichž se týká, stanovit přechodné ustanovení týkající se produktů, které byly vyprodukovány před změnami MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. To platí pro všechny produkty s výjimkou nikotinu u šípků a čajů.

(27)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změn vyplynou.

(28)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, IV a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie přede dnem 14. září 2023 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením, s výjimkou nikotinu u šípků a čajů.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. září 2023..

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 175/2013 ze dne 27. února 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o odnětí schválení pro účinnou látku didecyldimethylamonium-chlorid (Úř. věst. L 56, 28.2.2013, s. 4).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1119/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid a didecyldimethylamonium-chlorid v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 304, 23.10.2014, s. 43).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2021/155 ze dne 9. února 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 46, 10.2.2021, s. 5).

(6)  EFSA 2020. Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and setting of an import tolerance for flutriafol in cucurbits (inedible peel). EFSA Journal 2020;18(12):6315.

(7)  EFSA 2019. Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for metazachlor in various commodities. EFSA Journal 2019;17(10):5819.

(8)  EFSA 2019. Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for metazachlor in various commodities. EFSA Journal 2019;17(10):5819.

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 812/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, fluopikolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 208, 13.8.2011, s. 1).

(10)  EFSA 2022. Statement on the short-term (acute) dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for nicotine in rose hips, teas and capers. EFSA Journal 2022;20(9):7566.

(11)  Nařízení Komise (EU) 2022/1290 ze dne 22. července 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlormekvat, dodin, nikotin, profenofos a multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 196, 25.7.2022, s. 74).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 1096/2014 ze dne 15. října 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 300, 18.10.2014, s. 5).

(13)  Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for quizalofop (resulting from the use of quizalofop-P-ethyl) in caraway. EFSA Journal 2021;19(12):6957, 32 s. Vědecké zprávy úřadu EFSA dostupné na internetu: https://www.efsa.europa.eu

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/324 ze dne 25. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o doby platnosti schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý (Úř. věst. L 57, 26.2.2019, s. 1).

(15)  EFSA 2019. Statement on the pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(12):5954.

(16)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials on a request from European Commission on Safety of aluminium from dietary intake. The EFSA Journal (2008) 754, 1–34.

(17)  EFSA 2021. Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for thiabendazole in various crops. EFSA Journal 2021;19(5):6586.

(18)  Nařízení Komise (EU) 2021/1807 ze dne 13. října 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 365, 14.10.2021, s. 1).

(19)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).

(20)  EFSA 2021. Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for thiabendazole in various crops. EFSA Journal 2021;19(5):6586.

(21)  EFSA 2016. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(1): 4377.

(22)  EFSA 2016. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(1): 4377.


PŘÍLOHA

Přílohy II, III, IV a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v příloze II se sloupce pro flutriafol, metazachlor, profenofos, chizalofop-P, thiabendazol a triadimenol nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Flutriafol

Metazachlor (suma metabolitů 479M04, 479M08 a 479M16, vyjádřeno jako metazachlor) (R)

Profenofos (F)

Chizalofop (suma chizalofopu, jeho solí, jeho esterů (včetně propachizafopu) a jeho konjugátů, vyjádřeno jako chizalofop (všechny poměry konstitučních izomerů))

Thiabendazol (R)

Triadimenol (všechny poměry konstitučních izomerů)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0110000

Citrusové plody

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

7

 

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120010

Mandle

 

 

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,4

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0130010

Jablka

 

 

 

 

4 (+)

 

0130020

Hrušky

 

 

 

 

4

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

3

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 (*2)

 

3

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 (*2)

 

3

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Meruňky

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0140020

Třešně

1

 

 

 

 

 

0140030

Broskve

0,6

 

 

 

 

 

0140040

Švestky

0,4

 

 

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0151000

a)

hrozny

 

 

 

 

 

 

0151010

Hrozny stolní

0,8

 

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

1,5

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

1,5

 

 

 

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

 

 

 

0154020

Klikvy

 

 

 

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

 

 

 

0154050

Šípky

 

 

 (*2)

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 (*2)

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 (*2)

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 (*2)

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161020

Fíky

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

 

7

 

0161050

Karamboly

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 (*2)

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 (*2)

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 (*2)

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

20(+)

 

0163020

Banány

0,3

 

0,01 (*1)

 

6

 

0163030

Mango

0,01 (*1)

 

0,2

 

5

 

0163040

Papája

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

10

 

0163050

Granátová jablka

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163070

Kvajáva hrušková

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163080

Ananas

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163090

Chlebovník

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163100

Durian cibetkový

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

brambory

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,1

0,04 (+)

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

3

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0213010

Řepa červená/salátová

0,06

0,02 (*1)

 

0,06

 

 

0213020

Mrkev/karotka

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,2

 

 

0213030

Celer bulvový

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,08

 

 

0213040

Křen

0,01 (*1)

0,9

 

0,08

 

 

0213050

Topinambury

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,08

 

 

0213060

Pastinák

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,2

 

 

0213070

Petržel kořenová

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,2

 

 

0213080

Ředkve

0,01 (*1)

0,06 (*1)

 

0,2

 

 

0213090

Kozí brada

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,2

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

0,01 (*1)

0,9

 

0,06

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

0,01 (*1)

0,9

 

0,08

 

 

0213990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,2

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

0,06 (*1)

 

0,04

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,02 (*1)

 

0,04

 

 

0220030

Šalotka

 

0,02 (*1)

 

0,04

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

0,8

 

10

0,05

 

 

0231020

Paprika setá

1

 

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0231030

Lilek/baklažán

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0231990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,15

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0,06 (*1)

 

0,4

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0,06 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0,4

 

0,6

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0,6

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0,15

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

0,2

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

0,3

 

0,01 (*1)

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

0,01 (*1)

 

 

(+)

 

 

0251020

Locika setá

1,5

 

 

(+)

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0,01 (*1)

 

 

(+)

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0,01 (*1)

 

 

(+)

 

 

0251050

Barborky

0,01 (*1)

 

 (*2)

(+)

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

0,01 (*1)

 

 

(+)

 

 

0251070

Červená hořčice

0,01 (*1)

 

 (*2)

(+)

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0,01 (*1)

 

 

(+)

 

 

0251990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

0,2 (+)

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0,04 (+)

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (+)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

 

(+)

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

(+)

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

(+)

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

(+)

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 (*2)

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 (*2)

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 (*2)

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 (*2)

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 (*2)

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 (*2)

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

(+)

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0,3

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0,2

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0,03

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0,2

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

0,2

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0270020

Kardy

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0270050

Artyčoky

 

0,06 (*1)

 

 

 

 

0270060

Pór

 

0,06 (*1)

 

 

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0,02 (*1)

 (*2)

 

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,02 (*1)

 (*2)

 

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

0,2

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0,2

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0,2

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,3

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,15

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401030

Maková semena

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

 

0401040

Sezamová semena

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401050

Slunečnicová semena

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,8

 

 

0401060

Semena řepky olejky

0,5

0,06 (*1)

0,02 (*1)

2

 

 

0401070

Sójové boby

0,4

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,2

 

 

0401080

Hořčičná semena

0,5

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

 

0401090

Bavlníková semena

0,5

0,02 (*1)

3

0,1

 

 

0401100

Dýňová semena

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,02 (*1)

0,06 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0401130

Semena lničky seté

0,5

0,06 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0401140

Konopná semena

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401150

Semena skočce obecného

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0401990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402000

Olejnaté plody

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 (*2)

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 (*2)

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 (*2)

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

0,15

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500030

Kukuřice

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

 

0500040

Proso

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500050

Oves

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500060

Rýže

1

 

 

0,05 (*1)

 

 

0500070

Žito

0,15

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500080

Čirok

1,5

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500090

Pšenice

0,15

 

 

0,01 (*1)

 

 

0500990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čaje

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kávová zrna

0,15

 

 (*2)

0,05 (*1)

 

 

0630000

Bylinné čaje z

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

 

 

0631000

a)

květů

 

 

 

0,8

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0631030

Růže

 

 

 (*2)(+)

(+)

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0631050

Lípa

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 (*2)

0,8

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0632020

Roibos

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 (*2)

0,05 (*1)

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 (*2)

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 (*2)

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 (*2)

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaové boby

0,05 (*1)

 

 (*2)

0,05 (*1)

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05 (*1)

 

 (*2)

0,05 (*1)

 

 

0700000

CHMEL

20

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 (*2)

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 (*2)

(+)

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0820000

Plody

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 (*2)

0,04 (+)

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 (*2)

0,05 (*1) (+)

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

0,05 (*1)

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 (*2)

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 (*2)

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 (*2)

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 (*2)

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 (*2)

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 (*2)

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 (*2)

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 (*2)

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,02 (*1)

 (*2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,06

 

 (*2)

0,06

 

 

0900020

Cukrová třtina

0,01 (*1)

 

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0900030

Kořen čekanky

0,01 (*1)

 

 (*2)

0,08

 

 

0900990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

 

 

0,05

 

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1011010

Svalovina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1011020

Tuk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1011030

Játra

0,1

0,15

 

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1011040

Ledviny

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (+)

 

0,05 (*1)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (+)

 

0,05 (*1)

1011990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

0,1

 

1012010

Svalovina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1012020

Tuk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1012030

Játra

0,3

0,4

 

0,03 (+)

 

0,05 (*1)

1012040

Ledviny

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1012990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1013010

Svalovina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1013020

Tuk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1013030

Játra

0,3

0,3

 

0,03 (+)

 

0,05 (*1)

1013040

Ledviny

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1013990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1014000

d)

koz

 

 

 

 

0,1

 

1014010

Svalovina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1014020

Tuk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1014030

Játra

0,3

0,3

 

0,03 (+)

 

0,05 (*1)

1014040

Ledviny

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1014990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015010

Svalovina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1015020

Tuk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1015030

Játra

0,3

0,3

 (*2)

0,03 (+)

 

0,05 (*1)

1015040

Ledviny

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1015990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1016000

f)

drůbeže

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

1016010

Svalovina

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1016020

Tuk

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,05 (*1)

1016030

Játra

0,03

 

 

0,04 (+)

 

0,05 (*1)

1016040

Ledviny

0,03

 

 

0,04 (+)

 

0,05 (*1)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,03

 

 

0,04 (+)

 

0,05 (*1)

1016990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017010

Svalovina

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,02 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

1017020

Tuk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,02 (*1) (+)

 

0,05 (*1)

1017030

Játra

0,3

0,3

 (*2)

0,03 (+)

 

0,05 (*1)

1017040

Ledviny

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,3 (+)

 

0,05 (*1)

1017990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1020000

Mléko

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,015

 

0,01 (*1)

1020010

Kravské

 

 

 

(+)

0,1

 

1020020

Ovčí

 

 

 

(+)

0,01 (*1)

 

1020030

Kozí

 

 

 

(+)

0,1

 

1020040

Kobylí

 

 

 

(+)

0,01 (*1)

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1030000

Ptačí vejce

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Slepičí

 

 

 

(+)

 

 

1030020

Kachní

 

 

 (*2)

(+)

 

 

1030030

Husí

 

 

 (*2)

(+)

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 (*2)

(+)

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 (*2)

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

Metazachlor (suma metabolitů 479M04, 479M08 a 479M16, vyjádřeno jako metazachlor) (R)

(R)

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Metazachlor – kód 1000000 kromě 1040000 : Suma metazachloru a jeho metabolitů, které obsahují 2,6-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako metazachlor

Profenofos (F)

(F)

Rozpustné v tuku

Nejnovější údaje z monitoringu ukazují, že rezidua profenofosu se vyskytují v květních lístcích růže. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofosu v květních lístcích růže porovnat, jsou zapotřebí další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. července 2029, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0631030

Růže

Nejnovější údaje z monitoringu ukazují, že rezidua profenofosu se stále vyskytují v bylinkách a jedlých květech. Aby bylo možné vývoj výskytu profenofosu v bylinkách a jedlých květech porovnat, jsou zapotřebí další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise uvedené informace zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 22. února 2030, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0256010

Kerblík

0256020

Pažitka

0256030

Celerová nať

0256040

Petrželová nať

0256050

Šalvěj lékařská

0256060

Rozmarýn lékařský

0256070

Tymián

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

0256090

Vavřín / bobkový list

0256100

Estragon

0256990

Ostatní (2)

Na papriky chilli se použije následující MLR: 3 mg/kg.

0231020

Paprika setá

Chizalofop (suma chizalofopu, jeho solí, jeho esterů (včetně propachizafopu) a jeho konjugátů, vyjádřeno jako chizalofop (všechny poměry konstitučních izomerů))

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a stabilitě při skladování nejsou pro chizalofop-P-ethyl k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. června 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0631010

Heřmánek

0631020

Ibišek súdánský

0631030

Růže

0631040

Jasmín

0631050

Lípa

0632010

Jahodník

0632020

Roibos

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou pro chizalofop-P-ethyl k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. června 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0252010

Špenát

0252030

Mangold

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou pro chizalofop-P-tefuryl k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. června 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011010

Svalovina

1011020

Tuk

1011030

Játra

1011040

Ledviny

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012010

Svalovina

1012020

Tuk

1012030

Játra

1012040

Ledviny

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013010

Svalovina

1013020

Tuk

1013030

Játra

1013040

Ledviny

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014010

Svalovina

1014020

Tuk

1014030

Játra

1014040

Ledviny

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015010

Svalovina

1015020

Tuk

1015030

Játra

1015040

Ledviny

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016010

Svalovina

1016020

Tuk

1016030

Játra

1016040

Ledviny

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017010

Svalovina

1017020

Tuk

1017030

Játra

1017040

Ledviny

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1020010

Kravské

1020020

Ovčí

1020030

Kozí

1020040

Kobylí

1030010

Slepičí

1030020

Kachní

1030030

Husí

1030040

Křepelčí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou pro propachizafop k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. června 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251010

Kozlíček polníček

0251020

Locika setá

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0251050

Barborky

0251060

Roketa setá / rukola

0251070

Červená hořčice

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách a stabilitě při skladování nejsou pro chizalofop-P-ethyl k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 14. června 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0810020

Bulvuška

0810030

Miřík celer

0810040

Koriandr setý

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

0810060

Kopr vonný

0810070

Fenykl sladký

0810080

Pískavice řecké seno

0810090

Muškátový oříšek

0820010

Nové koření

0820020

Žlutodřev

0820030

Kmín kořenný

0820040

Kardamom

0820050

Jalovcové bobule

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

0820070

Vanilka

0820080

Tamarind / indické datle

Thiabendazol (R)

(R)

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Thiabendazol – kód 100000 kromě 1020000 a 1040000 : suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu, vyjádřeno jako thiabendazol Thiabendazol – kód 1020000 : suma thiabendazolu, 5-hydroxythiabendazolu a jeho sulfátového konjugátu, vyjádřeno jako thiabendazol

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 1. července 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0163010

Avokádo

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a množství reziduí u metabolitu benzimidazolu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 1. července 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0211000

a)

brambory

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o množství reziduí u metabolitu benzimidazolu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 1. července 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130010

Jablka

2)

příloha III se mění takto:

a)

v části A se sloupce pro benzalkonium-chlorid, chlorprofam, didecyldimethylamonium-chlorid a nikotin nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Benzalkonium-chlorid (směs alkylbenzyldimethylamonium-chloridů s délkou alkylového řetězce C8, C10, C12, C14, C16 a C18)

Chlorprofam (R) (F)

Didecyldimethylamonium-chlorid (směs alkylových kvartérních amoniových solí s délkou alkylového řetězce C8, C10 a C12)

Nikotin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,1 (+)

0,01 (*3)

0,05 (+)

 

0110000

Citrusové plody

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0110010

Grapefruity

(+)

 

(+)

 

0110020

Pomeranče

(+)

 

(+)

 

0110030

Citrony

(+)

 

(+)

 

0110040

Kyselé lajmy

(+)

 

(+)

 

0110050

Mandarinky

(+)

 

(+)

 

0110990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0120000

Ořechy ze stromů

(+)

 

(+)

0,02 (*3)

0120010

Mandle

(+)

 

(+)

 

0120020

Para ořechy

(+)

 

(+)

 

0120030

Kešu ořechy

(+)

 

(+)

 

0120040

Kaštany jedlé

(+)

 

(+)

 

0120050

Kokosové ořechy

(+)

 

(+)

 

0120060

Lískové ořechy

(+)

 

(+)

 

0120070

Makadamové ořechy

(+)

 

(+)

 

0120080

Pekanové ořechy

(+)

 

(+)

 

0120090

Piniové oříšky

(+)

 

(+)

 

0120100

Pistácie

(+)

 

(+)

 

0120110

Vlašské ořechy

(+)

 

(+)

 

0120990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0130000

Jádrové ovoce

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0130010

Jablka

(+)

 

(+)

 

0130020

Hrušky

(+)

 

(+)

 

0130030

Kdoule

(+)

 

(+)

 

0130040

Mišpule obecná/německá

(+)

 

(+)

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

(+)

 

(+)

 

0130990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0140000

Peckové ovoce

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0140010

Meruňky

(+)

 

(+)

 

0140020

Třešně

(+)

 

(+)

 

0140030

Broskve

(+)

 

(+)

 

0140040

Švestky

(+)

 

(+)

 

0140990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

(+)

 

(+)

 

0151000

a)

hrozny

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0151010

Hrozny stolní

(+)

 

(+)

 

0151020

Hrozny moštové

(+)

 

(+)

 

0152000

b)

jahody

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0153000

c)

ovoce z keřů

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0153010

Ostružiny

(+)

 

(+)

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

(+)

 

(+)

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

(+)

 

(+)

 

0153990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

(+)

 

(+)

 

0154010

Brusnice/borůvky

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154020

Klikvy

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154050

Šípky

(+)

 

(+)

0,2 (+)

0154060

Moruše (bílé a černé)

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154080

Bez černý / bezinky

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0154990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0160000

Různé ovoce s

(+)

 

(+)

 

0161000

a)

jedlou slupkou

(+)

 

(+)

 

0161010

Datle

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0161020

Fíky

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0161030

Stolní olivy

(+)

 

(+)

0,02 (*3)

0161040

Kumquaty/kumkváty

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0161050

Karamboly

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0161990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

(+)

 

(+)

 

0162020

Liči

(+)

 

(+)

 

0162030

Mučenka/passiflora

(+)

 

(+)

 

0162040

Opuncie

(+)

 

(+)

 

0162050

Zlatolist

(+)

 

(+)

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

(+)

 

(+)

 

0162990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

(+)

 

(+)

 

0163010

Avokádo

(+)

 

(+)

0,02 (*3)

0163020

Banány

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163030

Mango

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163040

Papája

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163050

Granátová jablka

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163070

Kvajáva hrušková

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163080

Ananas

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163090

Chlebovník

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163100

Durian cibetkový

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0163990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

0,1 (+)

 

0,05 (+)

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

(+)

 

(+)

0,01 (*3)

0211000

a)

brambory

(+)

0,35 (+)

(+)

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

(+)

0,01 (*3)

(+)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

(+)

 

(+)

 

0212020

Batáty

(+)

 

(+)

 

0212030

Jamy

(+)

 

(+)

 

0212040

Maranta třtinová

(+)

 

(+)

 

0212990

Ostatní (2)

(+)

 

(+)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

(+)

0,01 (*3)

(+)

 

0213010

Řepa červená/salátová

(+)

 

(+)

 

0213020

Mrkev/karotka

(+)

 

(+)

 

0213030

Celer bulvový

(+)

 

(+)

 

0213040

Křen

(+)

 

(+)

 

0213050

Topinambury

(+)

 

(+)

 

0213060