(EU) 2023/268Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/268 ze dne 8. února 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 39, 9.2.2023, s. 5-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. února 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. února 2023 Nabývá účinnosti: 10. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/268

ze dne 8. února 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v provincii Britská Kolumbie, která byla ve dnech 5. ledna 2023 a 6. ledna 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené království navíc oznámilo Komisi pět ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v hrabství Norfolk (2) v Anglii ve Spojeném království a v hrabstvích Aberdeenshire (1), Highland (1) a Dumfries and Galloway (1) ve Skotsku ve Spojeném království, která byla mezi 13. lednem 2023 a 30. lednem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené státy navíc oznámily Komisi devět ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve státech Kalifornie (1), Iowa (1), Kansas (2), Jižní Dakota (1), Tennessee (1), Texas (1) a Virginie (2) ve Spojených státech, která byla mezi 4. lednem 2023 a 30. lednem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranná pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(9)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(10)

Kanada navíc předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti se 39 ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže v provinciích Alberta (7), Britská Kolumbie (5), Manitoba (11), Ontario (5), Quebec (4) a Saskatchewan (7) v Kanadě, která byla potvrzena mezi 7. dubnem 2022 a 9. listopadem 2022.

(11)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s třinácti ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže v hrabstvích Cheshire (2), Cornwall (2), Devon (4), Somerset (1) a Staffordshire (1) v Anglii ve Spojeném království, na ostrově Isle of Lewis (1) ve Skotsku ve Spojeném království a na ostrově Anglesey (2) ve Walesu ve Spojeném království, která byla potvrzena mezi 21. červencem 2022 a 24. říjnem 2022.

(12)

Spojené státy navíc předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s 50 ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Kalifornie (5), Colorado (2), Idaho (10), Kansas (2), Kentucky (1), Michigan (2), Minnesota (9), Montana (1), New Jersey (1), New York (1), Severní Dakota (2), Ohio (1), Oregon (1), Pensylvánie (2), Jižní Dakota (6), Tennesse (1), Utah (2) a Washington (1) ve Spojených státech, která byla potvrzena mezi 5. dubnem 2022 a 19. říjnem 2022.

(13)

Kanada, Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. V návaznosti na uvedená ohniska zmíněné nákazy Kanada, Spojené království a Spojené státy zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svých územích.

(14)

Komise informace předložené Kanadou, Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Kanady, Spojeného království a Spojených států, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(15)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.10 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.10

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

20.1.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.82 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.82

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

7.2.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.86 až CA-2.90 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.86

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

26.1.2023

CA-2.87

N, P1

 

15.9.2022

19.1.2023

CA-2.88

N, P1

 

18.9.2022

7.2.2023

CA-2.89

N, P1

 

15.9.2022

5.2.2023

CA-2.90

N, P1

 

19.9.2022

21.1.2023“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.92 a CA-2.93 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.92

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

1.2.2023

CA-2.93

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

7.2.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.96 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.96

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

7.2.2023“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.98 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.98

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

7.2.2023“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.102 a CA-2.103 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.102

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

16.1.2023

CA-2.103

N, P1

 

27.9.2022

21.1.2023“;

viii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.106 až CA-2.112 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.106

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

7.2.2023

CA-2.107

N, P1

 

4.10.2022

20.1.2023

CA-2.108

N, P1

 

4.10.2022

7.2.2023

CA-2.109

N, P1

 

6.10.2022

7.2.2023

CA-2.110

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

CA-2.111

N, P1

 

6.10.2022

19.1.2023

CA-2.112

N, P1

 

27.9.2022

5.2.2023“;

ix)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.115 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.115

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

18.1.2023“;

x)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.117 a CA-2.118 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.117

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

7.2.2023

CA-2.118

N, P1

 

30.9.2022

7.2.2023“;

xi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.120 až CA-2.122 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.120

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

CA-2.121

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

CA-2.122

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023“;

xii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.124 a CA-2.125 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.124

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022

7.2.2023

CA-2.125

N, P1

 

12.10.2022

22.1.2023“;

xiii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.127 až CA-2.131 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.127

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

7.2.2023

CA-2.128

N, P1

 

15.10.2022

7.2.2023

CA-2.129

N, P1

 

18.10.2022

4.2.2023

CA-2.130

N, P1

 

18.10.2022

26.1.2023

CA-2.131

N, P1

 

19.10.2022

4.2.2023“;

xiv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.134 až CA-2.137 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.134

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

2.2.2023

CA-2.135

N, P1

 

22.10.2022

3.2.2023

CA-2.136

N, P1

 

24.10.2022

7.2.2023

CA-2.137

N, P1

 

26.10.2022

7.2.2023“;

xv)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.140 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.140

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

5.2.2023“;

xvi)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.145 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.145

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.11.2022

7.2.2023“;

xvii)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.169 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.170 až CA-2.171, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.170

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.1.2023

 

CA-2.171

N, P1

 

6.1.2023“;

 

xviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.128 a GB-2.129 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.128

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.7.2022

25.1.2023

GB-2.129

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.8.2022

25.1.2023“;

xix)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.134 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.134

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

1.1.2023“;

xx)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.136 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.136

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.8.2022

17.1.2023“;

xxi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.142 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.142

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.9.2022

19.12.2022“;

xxii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.144 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.144

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.9.2022

21.1.2023“;

xxiii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.149 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.149

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

25.1.2023“;

xxiv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.161 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022

21.1.2023“;

xxv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.168 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.168

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

17.1.2023“;

xxvi)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.180 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.180

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

20.1.2023“;

xxvii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.189 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

23.1.2023“;

xxviii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.191 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

21.1.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.212 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.212

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

26.1.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.136 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.218

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

27.1.2023“;

xxxi)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.287 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.288 až GB-2.292, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.288

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

 

GB-2.289

N, P1

 

12.1.2023

 

GB-2.290

N, P1

 

12.1.2023

 

GB-2.291

N, P1

 

24.1.2023

 

GB-2.292

N, P1

 

27.1.2023“;

 

xxxii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.100 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.100

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

6.12.2022“;

xxxiii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.121 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

5.12.2022“;

xxxiv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.136 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.136

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

13.12.2022“;

xxxv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.145 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.145

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

13.12.2022“;

xxxvi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.149 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.149

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

14.12.2022“;

xxxvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.161 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

19.12.2022“;

xxxviii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.180 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.180

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

25.12.2022“;

xxxxix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.182 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.182

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

27.12.2022“;

v)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.185 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.185

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

30.12.2022“;

vli)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.197 a US-2.198 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.197

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

1.1.2023

US-2.198

N, P1

 

5.5.2022

2.1.2023“;

vlii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.200 a US-2.201 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.200

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.5.2022

7.1.2023

US-2.201

N, P1

 

10.5.2022

5.1.2023“;

vliii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.205 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.205

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

21.1.2023“;

vliv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.207 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.207

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

7.1.2023“;

vlv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.210 až US-2.214 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.210

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

17.1.2023

US-2.211

N, P1

 

17.5.2022

21.1.2023

US-2.212

N, P1

 

17.5.2022

16.1.2023

US-2.213

N, P1

 

17.5.2022

15.1.2023

US-2.214

N, P1

 

17.5.2022

15.1.2023“;

vlvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.216 a US-2.217 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.216

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

21.1.2023

US-2.217

N, P1

 

18.5.2022

17.1.2023“;

vlvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.220 a US-2.221 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.220

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

19.1.2023

US-2.221

N, P1

 

19.5.2022

18.1.2023“;

vlviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.239 až US-2.241 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.239

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.8.2022

10.1.2023

US-2.240

N, P1

 

22.8.2022

7.1.2023

US-2.241

N, P1

 

26.8.2022

7.1.2023“;

vlix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.243 a US-2.244 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.243

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.8.2022

25.1.2023

US-2.244

N, P1

 

30.8.2022

7.1.2023“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.246 a US-2.247 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.246

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.8.2022

27.1.2023

US-2.247

N, P1

 

30.8.2022

23.1.2023“;

li)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.252 a US-2.253 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.252

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.9.2022

28.1.2023

US-2.253

N, P1

 

7.9.2022

29.1.2023“;

lii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.256 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.256

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

30.1.2023“;

liii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.258 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.258

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

18.1.2023“;

liv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.261 až US-2.263 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

21.12.2022

US-2.262

N, P1

 

15.9.2022

19.12.2022

US-2.263

N, P1

 

14.9.2022

18.1.2023“;

lv)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.266 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.266

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

23.1.2023“;

lvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.268 a US-2.269 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.268

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

5.1.2023

US-2.269

N, P1

 

20.9.2022

24.1.2023“;

lvii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.271 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.271

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

26.12.2022“;

lviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.279 až US-2.282 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.279

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.9.2022

13.1.2023

US-2.280

N, P1

 

27.9.2022

27.1.2023

US-2.281

N, P1

 

27.9.2022

28.1.2023

US-2.282

N, P1

 

27.9.2022

19.1.2023“;

lix)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.291 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.291

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

28.1.2023“;

lx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.297 a US-2.298 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

7.1.2023

US-2.298

N, P1

 

6.10.2022

6.1.2023“;

lxi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.317 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.317

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

19.1.2023“;

lxii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.397 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.398 až US-2.406, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.398

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.1.2023

 

US-2.399

N, P1

 

5.1.2023

 

US-2.400

N, P1

 

12.1.2023

 

US-2.401

N, P1

 

18.1.2023

 

US-2.402

N, P1

 

19.1.2023

 

US-2.403

N, P1

 

20.1.2023

 

US-2.404

N, P1

 

17.1.2023

 

US-2.405

N, P1

 

25.1.2023

 

US-2.406

N, P1

 

25.1.2023“;

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za popis oblasti CA-2.169 doplňuje nový popis oblastí CA-2.170 až CA-2.171, který zní:

„Kanada

CA-2.170

British Columbia - Latitude 49.11, Longitude -125.87

The municipalities involved are:

3km PZ: Tofino

10km SZ: Alberni-Clayoquot and Tofino.

CA-2.171

British Columbia - Latitude 49.3, Longitude -124.84

The municipalities involved are:

3km PZ: Port Alberni.

10km SZ: Port Alberni“;

ii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.287 doplňuje nový popis oblastí GB-2.288 až GB-2.292, který zní:

„Spojené království

GB-2.288

near Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.66 and Long: W2.06

GB-2.289

near Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.94 and Long: E0.97

GB-2.290

near Cromer, North Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.91 and Long: E1.30

GB-2.291

near Grantown on Spey, Highland, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.33 and Long: W3.62

GB-2.292

near Stranraer , Dumfries and Galloway, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.93 and Long: W5.11“;

iii)

v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.397 doplňují nové popisy oblastí US-2.398 až US-2.406, které znějí:

„Spojené státy

US-2.398

State of Kansas - Anderson 01

Anderson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3777451°W 38.4564845°N)

US-2.399

State of South Dakota - Codington 02

Codington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.1913219°W 44.9085278°N)

US-2.400

State of California - Tehama 01

Tehama County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.2737478°W 40.0219459°N)

US-2.401

State of Texas - Lampasas 01

Lampasas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.0692990°W 31.1921409°N)

US-2.402

State of Virginia - Rockingham 01

Rockingham County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 78.9550372°W 38.5828581°N)

US-2.403

State of Tennessee - Weakley 05

Weakley County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.7203241°W 36.2362439°N)

US-2.404

State of Kansas

Mitchell 02

Mitchell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.2862217°W 39.3927239°N)

US-2.405

State of Virginia

Rockingham 02

Rockingham County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 78.9974987°W 38.5534963°N)

US-2.406

State of Iowa

Buena Vista 07

Buena Vista County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.2884662°W 42.6738280°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.10 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.10

POU, RAT

N, P1

 

7.4.2022

20.1.2023

GBM

P1

 

7.4.2022

20.1.2023“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.82 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.82

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

13.9.2022

7.2.2023“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.86 až CA-2.90 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.86

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

26.1.2023

GBM

P1

 

15.9.2022

26.1.2023

CA-2.87

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

15.9.2022

19.1.2023

CA-2.88

POU, RAT

N, P1

 

18.9.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

18.9.2022

7.2.2023

CA-2.89

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

5.2.2023

GBM

P1

 

15.9.2022

5.2.2023

CA-2.90

POU, RAT

N, P1

 

19.2.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

19.2.2022

21.1.2023“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.92 a CA-2.93 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.92

POU, RAT

N, P1

 

18.9.2022

1.2.2023

GBM

P1

 

18.9.2022

1.2.2023

CA-2.93

POU, RAT

N, P1

 

18.9.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

18.9.2022

7.2.2023“;

v)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.96 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.96

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

7.2.2023“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.98 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.98

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

21.11.2022

7.2.2023“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.102 a CA-2.103 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.102

POU, RAT

N, P1

 

26.9.2022

16.1.2023

GBM

P1

 

26.9.2022

16.1.2023

CA-2.103

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

21.1.2023“;

viii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.106 až CA-2.112 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.106

POU, RAT

N, P1

 

1.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

1.10.2022

7.2.2023

CA-2.107

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

20.1.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

20.1.2023

CA-2.108

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

7.2.2023

CA-2.109

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

7.2.2023

CA-2.110

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

7.2.2023

CA-2.111

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

19.1.2023

CA-2.112

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

5.2.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

5.2.2023“;

ix)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.115 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.115

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

18.1.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

18.1.2023“;

x)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.117 a CA-2.118 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.117

POU, RAT

N, P1

 

30.9.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

30.9.2022

7.2.2023

CA-118

POU, RAT

N, P1

 

30.9.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

30.9.2022

7.2.2023“;

xi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.120 až CA-2.122 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.120

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

7.2.2023

CA-2.121

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

7.2.2023

CA-2.122

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

7.2.2023“;

xii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.124 a CA-2.125 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.124

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

10.10.2022

7.2.2023

CA-2.125

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

12.10.2022

22.1.2023“;

xiii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.127 až CA-2.131 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.127

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

7.2.2023

CA-2.128

POU, RAT

N, P1

 

15.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

15.10.2022

7.2.2023

CA-2.129

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

4.2.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

4.2.2023

CA-2.130

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

26.1.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

26.1.2023

CA-2.131

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

4.2.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

4.2.2023“;

xiv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.134 až CA-2.137 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.134

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2022

2.2.2023

GBM

P1

 

21.10.2022

2.2.2023

CA-2.135

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

3.2.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

3.2.2023

CA-2.136

POU, RAT

N, P1

 

24.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

24.10.2022

7.2.2023

CA-2.137

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

7.2.2023“;

xv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.140 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.140

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

5.2.2023

GBM

P1

 

27.10.2022

5.2.2023“;

xvi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.145 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.145

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2022

7.2.2023

GBM

P1

 

9.11.2022

7.2.2023“;

xvii)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.169 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.170 až CA-2.171, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.170

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

 

GBM

P1

 

5.1.2023

 

CA-2.171

POU, RAT

N, P1

 

6.1.2023

 

GBM

P1

 

6.1.2023“;

 

xviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.128 a GB-2.129 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.128

POU, RAT

N, P1

 

21.7.2022

25.1.2023

GBM

P1

 

21.7.2022

25.1.2023

GB-2.129

POU, RAT

N, P1

 

5.8.2022

25.1.2023

GBM

P1

 

5.8.2022

25.1.2023“;

xix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.136 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.136

POU, RAT

N, P1

 

29.8.2022

17.1.2023

GBM

P1

 

29.8.2022

17.1..2023“;

xx)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.142 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.142

POU, RAT

N, P1

 

8.9.2022

19.12.2022

GBM

P1

 

8.9.2022

19.12.2022“;

xxi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.144 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.144

POU, RAT

N, P1

 

16.9.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

16.9.2022

21.1.2023“;

xxii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.149 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.149

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

25.1.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

25.1.2023“;

xxiii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.161 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.161

POU, RAT

N, P1

 

3.10.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

3.10.2022

21.1.2023“;

xxiv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.168 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.168

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

17.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

17.1.2023“;

xxv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.180 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.180

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

20.1.2023

GBM

P1

 

12.10.2022

20.1.2023“;

xxvi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.189 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.189

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

23.1.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

23.1.2023“;

xxvii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.191 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.191

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

21.1.2023“;

xxviii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.212 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.212

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2022

26.1.2023

GBM

P1

 

23.10.2022

26.1.2023“;

xxix)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.218 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.218

POU, RAT

N, P1

 

24.10.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

24.10.2022

27.1.2023“;

xxx)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.287 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.288 až GB-2.292, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.288

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

 

GBM

P1

 

12.1.2023

 

GB-2.289

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

 

GBM

P1

 

12.1.2023

 

GB-2.290

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

 

GBM

P1

 

12.1.2023

 

GB-2.291

POU, RAT

N, P1

 

24.1.2023

 

GBM

P1

 

24.1.2023

 

GB-2.292

POU, RAT

N, P1

 

27.1.2023

 

GBM

P1

 

27.1.2023“;

 

xxxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.100 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.100

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2022

6.12.2022

GBM

P1

 

5.4.2022

6.12.2022“;

xxxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.121 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.121

POU, RAT

N, P1

 

8.4.2022

5.12.2022

GBM

P1

 

8.4.2022

5.12.2022“;

xxxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.136 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.136

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2022

13.12.2022

GBM

P1

 

13.4.2022

13.12.2022“;

xxxiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.145 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.145

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2022

13.12.2022

GBM

P1

 

14.4.2022

13.12.2022“;

xxxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.149 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.149

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2022

14.12.2022

GBM

P1

 

19.4.2022

14.12.2022“;

xxxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.161 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.161

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2022

19.12.2022

GBM

P1

 

20.4.2022

19.12.2022“;

xxxvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.180 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.180

POU, RAT

N, P1

 

26.4.2022

25.12.2022

GBM

P1

 

26.4.2022

25.12.2022“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.182 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.182

POU, RAT

N, P1

 

27.4.2022

27.12.2022

GBM

P1

 

27.4.2022

27.12.2022“;

xxxix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.185 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.185

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2022

30.12.2022

GBM

P1

 

28.4.2022

30.12.2022“;

xl)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.197 a US-2.198 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.197

POU, RAT

N, P1

 

4.5.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

4.5.2022

1.1.2023

US-2.198

POU, RAT

N, P1

 

5.5.2022

2.1.2023

GBM

P1

 

5.5.2022

2.1.2023“;

xli)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.200 a US-2.201 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.200

POU, RAT

N, P1

 

9.5.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

9.5.2022

7.1.2023

US-2.201

POU, RAT

N, P1

 

10.5.2022

5.1.2023

GBM

P1

 

10.5.2022

5.1.2023“;

xlii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.205 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.205

POU, RAT

N, P1

 

10.5.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

10.5.2022

21.1.2023“;

xliii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.207 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.207

POU, RAT

N, P1

 

11.5.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

11.5.2022

7.1.2023“;

xliv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.210 až US-2.214 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.210

POU, RAT

N, P1

 

17.5.2022

17.1.2023

GBM

P1

 

17.5.2022

17.1.2023

US-2.211

POU, RAT

N, P1

 

17.5.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

17.5.2022

21.1.2023

US-2.212

POU, RAT

N, P1

 

17.5.2022

16.1.2023

GBM

P1

 

17.5.2022

16.1.2023

US-2.213

POU, RAT

N, P1

 

17.5.2022

15.1.2023

GBM

P1

 

17.5.2022

15.1.2023

US-2.214

POU, RAT

N, P1

 

17.5.2022

15.1.2023

GBM

P1

 

17.5.2022

15.1.2023“;

xlv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.216 a US-2.217 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.216

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

18.5.2022

21.1.2023

US-2.217

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2022

17.1.2023

GBM

P1

 

18.5.2022

17.1.2023“;

xlvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.220 a US-2.221 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.220

POU, RAT

N, P1

 

19.5.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

19.5.2022

19.1.2023

US-2.221

POU, RAT

N, P1

 

19.5.2022

18.1.2023

GBM

P1

 

19.5.2022

18.1.2023“;

xlvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.239 až US-2.241 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.239

POU, RAT

N, P1

 

11.8.2022

10.1.2023

GBM

P1

 

11.8.2022

10.1.2023

US-2.240

POU, RAT

N, P1

 

22.8.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

22.8.2022

7.1.2023

US-2.241

POU, RAT

N, P1

 

26.8.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

26.8.2022

7.1.2023“;

xlviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.243 a US-2.244 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.243

POU, RAT

N, P1

 

30.8.2022

25.1.2023

GBM

P1

 

30.8.2022

25.1.2023

US-2.244

POU, RAT

N, P1

 

30.8.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

30.8.2022

7.1.2023“;

xlix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.246 a US-2.247 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.246

POU, RAT

N, P1

 

30.8.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

30.8.2022

27.1.2023

US-2.247

POU, RAT

N, P1

 

30.8.2022

23.1.2023

GBM

P1

 

30.8.2022

23.1.2023“;

l)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.252 a US-2.253 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.252

POU, RAT

N, P1

 

3.9.2022

28.1.2023

GBM

P1

 

3.9.2022

28.1.2023

US-2.253

POU, RAT

N, P1

 

7.9.2022

29.1.2023

GBM

P1

 

7.9.2022

29.1.2023“;

li)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.256 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.256

POU, RAT

N, P1

 

9.9.2022

30.1.2023

GBM

P1

 

9.9.2022

30.1.2023“;

lii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.258 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.258

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2022

18.1.2023

GBM

P1

 

13.9.2022

18.1.2023“;

liii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.261 až US-2.263 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.261

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

21.12.2022

GBM

P1

 

15.9.2022

21.12.2022

US-2.262

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

19.12.2022

GBM

P1

 

15.9.2022

19.12.2022

US-2.263

POU, RAT

N, P1

 

14.9.2022

18.1.2023

GBM

P1

 

14.9.2022

18.1.2023“;

liv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.266 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.266

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

23.1.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

23.1.2023“;

lv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.268 a US-2.269 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.268

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

5.1.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

5.1.2023

US-2.269

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

24.1.2023

GBM

P1

 

20.9.2022

24.1.2023“;

lvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.271 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.271

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

26.12.2022

GBM

P1

 

20.9.2022

26.12.2022“;

lvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.279 až US-2.282 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.279

POU, RAT

N, P1

 

24.9.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

24.9.2022

13.1.2023

US-2.280

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

27.1.2023

US-2.281

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

28.1.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

28.1.2023

US-2.282

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

19.1.2023“;

lviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.291 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.291

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

28.1.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

28.1.2023“;

lix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.297 a US-2.298 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.297

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

7.1.2023

US-2.298

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

6.1.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

6.1.2023“;

lx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.317 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.317

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

19.1.2023“;

lxi)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.397 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.398 až US-2.406, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.398

POU, RAT

N, P1

 

4.1.2023

 

GBM

P1

 

4.1.2023

 

US-2.399

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

 

GBM

P1

 

5.1.2023

 

US-2.400

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

 

GBM

P1

 

12.1.2023

 

US-2.401

POU, RAT

N, P1

 

18.1.2023

 

GBM

P1

 

18.1.2023

 

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023

 

GBM

P1

 

19.1.2023

 

US-2.403

POU, RAT

N, P1

 

20.1.2023

 

GBM

P1

 

20.1.2023

 

US-2.404

POU, RAT

N, P1

 

17.1.2023

 

GBM

P1

 

17.1.2023

 

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

 

GBM

P1

 

25.1.2023

 

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

 

GBM

P1

 

25.1.2023.“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU