(EU) 2023/163Nařízení Komise (EU) 2023/163 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 23, 25.1.2023, s. 1-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2023 Nabývá účinnosti: 14. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

31983L0131; (ES) č. 149/2008;
Původní znění předpisu

25.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/163

ze dne 18. ledna 2023,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a článek16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro oxathiapiprolin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro DDT byly MLR stanoveny v příloze II a v části B přílohy III uvedeného nařízení v závislosti na produktu.

(2)

U oxathiapiprolinu používaného ve Spojených státech amerických k ošetření brusnic/borůvek byla podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz podle čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005. Žadatel poskytl údaje prokazující, že povolená použití uvedené látky k ošetření dotčené plodiny ve Spojených státech amerických vedou k reziduím přesahujícím MLR uvedený v nařízení (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz dotčené plodiny do EU.

(3)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovanému MLR vydal odůvodněné stanovisko (2). Toto stanovisko předal žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předkládaných údajů byly splněny a že změna MLR požadovaná žadatelem je přijatelná, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. V tomto závěru úřad zohlednil nejnovější údaje o toxikologických vlastnostech zmíněné látky. Ani dlouhodobá expozice této látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušného produktu neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(6)

Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 splňuje navržená změna MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Pokud jde o účinnou látku DDT, jedná se o perzistentní organickou znečišťující látku (POP), a proto bylo uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin, které ji obsahují, zakázáno směrnicí Komise 83/131/EHS (3). Ačkoliv se DDT v Unii již nepoužívá, lze tuto látku vzhledem k její perzistenci v životním prostředí nadále zjistit na velmi nízkých úrovních v některých rostlinných a živočišných produktech. V nařízení Komise (ES) č. 149/2008 (4) byly proto stanoveny MLR pro DDT ve všech produktech rostlinného a živočišného původu. Uvedené nařízení stanoví MLR pro komodity z prasat (včetně divokých prasat ve farmovém chovu) na úrovni 1 mg/kg a MLR pro volně žijící suchozemská zvířata (včetně divokých prasat) na úrovni 0,05 mg/kg.

(8)

Úřad poskytl Komisi údaje z monitorování za roky 2016 až 2020, z nichž vyplývá, že rezidua DDT se v produktech z divokých prasat vyskytují ve vyšších úrovních, než je současný MLR pro volně žijící suchozemská zvířata, ale ve stejném rozsahu jako v případě stávajícího MLR stanoveného pro prasata. Na základě těchto nejnovějších údajů z monitorování, které odrážejí perzistentní úrovně v životním prostředí, a s cílem umožnit jednotnost donucovacích opatření přijatých členskými státy je vhodné sladit stávající MLR pro DDT u divokých prasat s MLR pro uvedenou látku u prasat.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned Opinion on the setting of an import tolerance for oxathiapiprolin in blueberries. EFSA Journal 2022;20(5):7347.

(3)  Směrnice Komise 83/131/EHS ze dne 14. března 1983, kterou se mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (Úř. věst. L 91, 9.4.1983, s. 35).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 149/2008 ze dne 29. ledna 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení (Úř. věst. L 58, 1.3.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro DDT a oxathiapiprolin nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE a p,p'-TDE (DDD) vyjádřená jako DDT) (F)

Oxathiapiprolin

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,05  ((*))

 

0110000

Citrusové plody

 

0,05

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,01  ((*))

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0,01  ((*))

0130010

Jablka

 

 

0130020

Hrušky

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 ((**))

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 ((**))

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01  ((*))

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně

 

 

0140030

Broskve

 

 

0140040

Švestky

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

hrozny

 

0,7

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

 

0,01  ((*))

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

 

0,5

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0,01  ((*))

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0,5

0153990

Ostatní (2)

 

0,01  ((*))

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0,5

0154020

Klikvy

 

0,01  ((*))

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0,01  ((*))

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0,01  ((*))

0154050

Šípky

 ((**))

0,01  ((*))

0154060

Moruše (bílé a černé)

 ((**))

0,01  ((*))

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 ((**))

0,01  ((*))

0154080

Bez černý / bezinky

 ((**))

0,01  ((*))

0154990

Ostatní (2)

 

0,01  ((*))

0160000

Různé ovoce s

 

0,01  ((*))

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0161050

Karamboly

 ((**))

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 ((**))

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 ((**))

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 ((**))

 

0162050

Zlatolist

 ((**))

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 ((**))

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 ((**))

 

0163070

Kvajáva hrušková

 ((**))

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník

 ((**))

 

0163100

Durian cibetkový

 ((**))

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 ((**))

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

0,05  ((*))

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  ((*))

0211000

a)

brambory

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 ((**))

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

0220000

Cibulová zelenina

 

 

0220010

Česnek

 

0,04

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,04

0220030

Šalotka

 

0,04

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

2

0220990

Ostatní (2)

 

0,04

0230000

Plodová zelenina

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

 

0,4

0231020

Paprika setá

 

0,2

0231030

Lilek/baklažán

 

0,4

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,2

0231990

Ostatní (2)

 

0,2

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,2

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0,2

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0,01  ((*))

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,01  ((*))

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

1,5

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0,01  ((*))

0242020

Zelí hlávkové

 

0,7

0242990

Ostatní (2)

 

0,01  ((*))

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

9

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0,01  ((*))

0243990

Ostatní (2)

 

0,01  ((*))

0244000

d)

kedlubny

 

0,01  ((*))

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

5

0251010

Kozlíček polníček

 

 

0251020

Locika setá

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

0251050

Barborky

 ((**))

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

0251070

Červená hořčice

 ((**))

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

15

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 ((**))

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 ((**))

40

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

0,01  ((*))

0255000

e)

čekanka obecná setá

 

0,01  ((*))

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

 

0256010

Kerblík

 

0,02  ((*))

0256020

Pažitka

 

0,02  ((*))

0256030

Celerová nať

 

0,02  ((*))

0256040

Petrželová nať

 

0,02  ((*))

0256050

Šalvěj lékařská

 ((**))

0,02  ((*))

0256060

Rozmarýn lékařský

 ((**))

0,02  ((*))

0256070

Tymián

 ((**))

0,02  ((*))

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 ((**))

10

0256090

Vavřín / bobkový list

 ((**))

0,02  ((*))

0256100

Estragon

 ((**))

0,02  ((*))

0256990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

0260000

Lusková zelenina

 

 

0260010

Fazolové lusky

 

0,01  ((*))

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0,01  ((*))

0260030

Hrachové lusky

 

1

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,01  ((*))

0260050

Čočka

 

0,01  ((*))

0260990

Ostatní (2)

 

0,01  ((*))

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

 

0270010

Chřest

 

2

0270020

Kardy

 

0,01  ((*))

0270030

Celer řapíkatý

 

0,01  ((*))

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0,01  ((*))

0270050

Artyčoky

 

0,01  ((*))

0270060

Pór

 

2

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0,01  ((*))

0270080

Bambusové výhonky

 ((**))

0,01  ((*))

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 ((**))

0,01  ((*))

0270990

Ostatní (2)

 

0,01  ((*))

0280000

Houby, mechy a lišejníky

 

0,01  ((*))

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

 ((**))

0,01  ((*))

0300000

LUŠTĚNINY

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

0401030

Maková semena

 

 

0401040

Sezamová semena

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

 

0401070

Sójové boby

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

0401100

Dýňová semena

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 ((**))

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 ((**))

 

0401130

Semena lničky seté

 ((**))

 

0401140

Konopná semena

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 ((**))

 

0401990

Ostatní (2)

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 ((**))

 

0402030

Plody palem

 ((**))

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 ((**))

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

0500000

OBILOVINY

0,05  ((*))

0,01  ((*))

0500010

Ječmen

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

0500040

Proso

 

 

0500050

Oves

 

 

0500060

Rýže

 

 

0500070

Žito

 

 

0500080

Čirok

 

 

0500090

Pšenice

 

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

 

0610000

Čaje

0,2  ((*))

0,05  ((*))

0620000

Kávová zrna

 ((**))

0,05  ((*))

0630000

Bylinné čajez

 

 

0631000

a)

květů

 ((**))

0,05  ((*))

0631010

Heřmánek

 ((**))

 

0631020

Ibišek súdánský

 ((**))

 

0631030

Růže

 ((**))

 

0631040

Jasmín

 ((**))

 

0631050

Lípa

 ((**))

 

0631990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 ((**))

0,05  ((*))

0632010

Jahodník

 ((**))

 

0632020

Roibos

 ((**))

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 ((**))

 

0632990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0633000

c)

kořenů

 ((**))

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 ((**))

0,05  ((*))

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 ((**))

0,15

0633990

Ostatní (2)

 ((**))

0,05  ((*))

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 ((**))

0,05  ((*))

0640000

Kakaové boby

 ((**))

0,05  ((*))

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 ((**))

0,05  ((*))

0700000

CHMEL

0,05  ((*))

8

0800000

KOŘENÍ

 ((**))

 

0810000

Semena

 ((**))

0,05  ((*))

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 ((**))

 

0810020

Bulvuška

 ((**))

 

0810030

Miřík celer

 ((**))

 

0810040

Koriandr setý

 ((**))

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 ((**))

 

0810060

Kopr vonný

 ((**))

 

0810070

Fenykl sladký

 ((**))

 

0810080

Pískavice řecké seno

 ((**))

 

0810090

Muškátový oříšek

 ((**))

 

0810990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0820000

Plody

 ((**))

0,05  ((*))

0820010

Nové koření

 ((**))

 

0820020

Žlutodřev

 ((**))

 

0820030

Kmín kořenný

 ((**))

 

0820040

Kardamom

 ((**))

 

0820050

Jalovcové bobule

 ((**))

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 ((**))

 

0820070

Vanilka

 ((**))

 

0820080

Tamarind / indické datle

 ((**))

 

0820990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0830000

Kůra

 ((**))

0,05  ((*))

0830010

Skořice

 ((**))

 

0830990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0840000

Kořeny a oddenky

 ((**))

 

0840010

Lékořice

 ((**))

0,05  ((*))

0840020

Zázvor (10)

 ((**))

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

 ((**))

0,05  ((*))

0840040

Křen (11)

 ((**))

 

0840990

Ostatní (2)

 ((**))

0,05  ((*))

0850000

Pupeny

 ((**))

0,05  ((*))

0850010

Hřebíček

 ((**))

 

0850020

Kapary

 ((**))

 

0850990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0860000

Květinovépestíky

 ((**))

0,05  ((*))

0860010

Šafrán

 ((**))

 

0860990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0870000

Semenné míšky

 ((**))

0,05  ((*))

0870010

Muškátový květ

 ((**))

 

0870990

Ostatní (2)

 ((**))

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 ((**))

0,01  ((*))

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 ((**))

 

0900020

Cukrová třtina

 ((**))

 

0900030

Kořen čekanky

 ((**))

 

0900990

Ostatní (2)

 ((**))

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Komodity z

1

0,01  ((*))

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

 

 

1011020

Tuk

 

 

1011030

Játra

 

 

1011040

Ledviny

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

 

 

1012020

Tuk

 

 

1012030

Játra

 

 

1012040

Ledviny

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1012990

Ostatní (2)

 

 

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

 

 

1013020

Tuk

 

 

1013030

Játra

 

 

1013040

Ledviny

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

 

 

1014020

Tuk

 

 

1014030

Játra

 

 

1014040

Ledviny

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 ((**))

 

1015010

Svalovina

 ((**))

 

1015020

Tuk

 ((**))

 

1015030

Játra

 ((**))

 

1015040

Ledviny

 ((**))

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 ((**))

 

1015990

Ostatní (2)

 ((**))

 

1016000

f)

drůbeže

 

 

1016010

Svalovina

 

 

1016020

Tuk

 

 

1016030

Játra

 

 

1016040

Ledviny

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 ((**))

 

1017010

Svalovina

 ((**))

 

1017020

Tuk

 ((**))

 

1017030

Játra

 ((**))

 

1017040

Ledviny

 ((**))

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 ((**))

 

1017990

Ostatní (2)

 ((**))

 

1020000

Mléko

0,04

0,01  ((*))

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,05

0,01  ((*))

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 ((**))

 

1030030

Husí

 ((**))

 

1030040

Křepelčí

 ((**))

 

1030990

Ostatní (2)

 ((**))

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

 ((**))

0,05  ((*))

1050000

Obojživelníci a plazi

 ((**))

0,01  ((*))

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

 ((**))

0,01  ((*))

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

 ((**)) (+)

0,01  ((*))

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE a p,p'-TDE (DDD) vyjádřená jako DDT) (F)

(F)

Rozpustné v tuku

Pro divoká prasata se použije stejný MLR jako pro prasata.

1070000 Volně žijící suchozemští obratlovci “

2)

V části B přílohy III se sloupec pro DDT nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE a p,p'-TDE (DDD) vyjádřená jako DDT) (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Mišpule obecná/německá

0,05  ((*))

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,05  ((*))

0154050

Šípky

0,05  ((*))

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,05  ((*))

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,05  ((*))

0154080

Bez černý / bezinky

0,05  ((*))

0161050

Karamboly

0,05  ((*))

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,05  ((*))

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,05  ((*))

0162040

Opuncie

0,05  ((*))

0162050

Zlatolist

0,05  ((*))

0162060

Tomel viržinský / kaki

0,05  ((*))

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,05  ((*))

0163070

Kvajáva hrušková

0,05  ((*))

0163090

Chlebovník

0,05  ((*))

0163100

Durian cibetkový

0,05  ((*))

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,05  ((*))

0212040

Maranta třtinová

0,05  ((*))

0251050

Barborky

0,05  ((*))

0251070

Červená hořčice

0,05  ((*))

0252020

Šrucha

0,05  ((*))

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,05  ((*))

0256050

Šalvěj lékařská

0,05  ((*))

0256060

Rozmarýn lékařský

0,05  ((*))

0256070

Tymián

0,05  ((*))

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

0,05  ((*))

0256090

Vavřín / bobkový list

0,05  ((*))

0256100

Estragon

0,05  ((*))

0270080

Bambusové výhonky

0,05  ((*))

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,05  ((*))

0290000

Řasy a prokaryota

0,05  ((*))

0401110

Semena světlice barvířské

0,05  ((*))

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,05  ((*))

0401130

Semena lničky seté

0,05  ((*))

0401150

Semena skočce obecného

0,05  ((*))

0402020

Jádra plodů palem

0,05  ((*))

0402030

Plody palem

0,05  ((*))

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,05  ((*))

0620000

Kávová zrna

1

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

0,5

0631010

Heřmánek

0,5

0631020

Ibišek súdánský

0,5

0631030

Růže

0,5

0631040

Jasmín

0,5

0631050

Lípa

0,5

0631990

Ostatní (2)

0,5

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,5

0632010

Jahodník

0,5

0632020

Roibos

0,5

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

0,5

0632990

Ostatní (2)

0,5

0633000

c)

kořenů

0,5

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

0,5

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0,5

0633990

Ostatní (2)

0,5

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,2

0640000

Kakaové boby

0,5

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,2

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

1

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

1

0810020

Bulvuška

1

0810030

Miřík celer

1

0810040

Koriandr setý

1

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

1

0810060

Kopr vonný

1

0810070

Fenykl sladký

1

0810080

Pískavice řecké seno

1

0810090

Muškátový oříšek

1

0810990

Ostatní (2)

1

0820000

Plody

1

0820010

Nové koření

1

0820020

Žlutodřev

1

0820030

Kmín kořenný

1

0820040

Kardamom

1

0820050

Jalovcové bobule

1

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

1

0820070

Vanilka

1

0820080

Tamarind / indické datle

1

0820990

Ostatní (2)

1

0830000

Kůra

1

0830010

Skořice

1

0830990

Ostatní (2)

1

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

1

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

1

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

1

0850000

Pupeny

1

0850010

Hřebíček

1

0850020

Kapary

1

0850990

Ostatní (2)

1

0860000

Květinové pestíky

1

0860010

Šafrán

1

0860990

Ostatní (2)

1

0870000

Semenné míšky

1

0870010

Muškátový květ

1

0870990

Ostatní (2)

1

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,05  ((*))

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,05  ((*))

0900020

Cukrová třtina

0,05  ((*))

0900030

Kořen čekanky

0,05  ((*))

0900990

Ostatní (2)

0,05  ((*))

1015000

e)

koňovitých

1

1015010

Svalovina

1

1015020

Tuk

1

1015030

Játra

1

1015040

Ledviny

1

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1015990

Ostatní (2)

1

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

1

1017010

Svalovina

1

1017020

Tuk

1

1017030

Játra

1

1017040

Ledviny

1

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1

1017990

Ostatní (2)

1

1030020

Kachní

0,05

1030030

Husí

0,05

1030040

Křepelčí

0,05

1030990

Ostatní (2)

0,05

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05

1050000

Obojživelníci a plazi

0,05

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,05

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,05 (+)

DDT (suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE a p,p'-TDE (DDD) vyjádřená jako DDT) (F)

(F)

Rozpustné v tuku

Pro divoká prasata se použije stejný MLR jako pro prasata.

1070000 Volně žijící suchozemští obratlovci“


((*))  Označuje mez stanovitelnosti.

((**))  Kombinace pesticid–kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

((*))  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU