(EU) 2023/2Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2 ze dne 21. prosince 2022, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 761/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 1, 3.1.2023, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. prosince 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 761/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 761/2014 (2) byl povrchově aktivní přípravek pro mytí pokožky a vlasů, předkládaný ve formě gelu a obsahující v podobném poměru specifické složky pro mytí pokožky a vlasů, předkládaný v plastové láhvi o objemu 300 ml, upravený pro drobný prodej, zařazen do kódu 3401 30 00 kombinované nomenklatury (KN) připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) jako „přípravek pro mytí pokožky, upravený pro drobný prodej“. Výrobek je přípravkem pro mytí vlasů ve smyslu čísla 3305 KN i pokožky ve smyslu čísla 3401 KN. Vzhledem k jeho objektivním charakteristikám nebylo možné určit, která složka dává výrobku jeho podstatné rysy. Na základě všeobecného pravidla pro výklad KN 3 c) bylo proto třeba výrobek zařadit v pořadí do posledního z čísel, tedy do čísla 3401.

(2)

Na svém 69. zasedání v březnu 2022 schválil Výbor pro harmonizovaný systém Světové celní organizace stanovisko k sazebnímu zařazení 3305.10/5, kterým se zařazoval šamponový gel pro mytí vlasů a pokožky obsahující vodu, organické povrchově aktivní prostředky, glycerin, rostlinné výtažky, síran hořečnatý, glukonan zinečnatý, butylenglykol, chlorid sodný, kyselinu citronovou, alkohol, vonné přísady, aromatické látky a pomocné látky, balený pro drobný prodej v lahvích o objemu 250 ml. Byl zařazen do čísla HS 3305, jelikož za relevantní k zařazení výrobku se považovala poznámka 1 c) ke kapitole 34 HS, která z uvedené kapitoly vylučuje „šampony, přípravky na čištění zubů, holicí krémy a pěny, nebo koupelové přípravky, obsahující mýdlo nebo jiné organické povrchově aktivní látky“ a určuje zařazení výrobku do čísel 3305, 3306 nebo 3307. Výrobek byl proto na základě všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad HS a poznámky 1 c) ke kapitole 34 HS zařazen do položky HS 3305 10, která odpovídá kódu KN 3305 10 00.

(3)

Vzhledem k tomu, že výrobek má stejné či velmi podobné vlastnosti jako přípravek popsaný v prováděcím nařízení (EU) č. 761/2014, není sazební zařazení přípravku, které je uvedeno v příloze uvedeného nařízení, v souladu se stanoviskem k sazebnímu zařazení 3305.10/5.

(4)

Unie je na základě rozhodnutí Rady 87/369/EHS (4) smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Stanoviska k sazebnímu zařazení, jež schvaluje Výbor pro harmonizovaný systém, jsou nástroje sloužící jako zdroj pokynů pro sazební opatření Unie.

(5)

S cílem zajistit jednotný výklad a používání harmonizovaného systému na mezinárodní úrovni a vzhledem k tomu, že stanovisko k sazebnímu zařazení 3305.10/5 je v souladu se zněním poznámky 1 c) ke kapitole 34 KN a položky HS 3305 10, je nezbytné zrušit prováděcí nařízení (EU) č. 761/2014.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 761/2014 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21.12.2022

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 761/2014 ze dne 10. července 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 207, 15.7.2014, s. 13).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU