(EU) 2022/2579Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2579 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které má podnik poskytnout v žádosti o povolení v souladu s článkem 8a uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 335, 29.12.2022, s. 61-63 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/61


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2579

ze dne 10. června 2022,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které má podnik poskytnout v žádosti o povolení v souladu s článkem 8a uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 8a odst. 6 druhý pododstavec ve spojení s čl. 8a odst. 6 prvním pododstavcem písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8a směrnice 2013/36/EU by investiční podniky, které splňují podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2), měly požádat o povolení působit jako úvěrové instituce. Tyto podniky by měly příslušným orgánům poskytnout dostatečné informace, aby tyto orgány mohly provést komplexní posouzení žádajících úvěrových institucí.

(2)

Seznam informací, které mají být poskytnuty v žádosti subjektů, které chtějí získat povolení uvedené v článku 8a směrnice 2013/36/EU, by měl být upřesněn v nařízení. Tyto informace by měly zahrnovat identifikační údaje a informace o dosavadním působení žádající úvěrové instituce, včetně jejích stávajících licencí, navrhovaných aktivit, aktuální finanční situace, plánu činností a počátečního kapitálu.

(3)

Aby byl zajištěn soulad a harmonizace informací, které se v souvislosti s povolením požadují od žádajících úvěrových institucí, mělo by toto nařízení odkazovat na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 (3) týkající se informací, které mají být poskytnuty pro účely udělování povolení úvěrovým institucím, požadavků vztahujících se na akcionáře a společníky s kvalifikovanou účastí a překážek, které mohou bránit účinnému výkonu pravomocí dohledu, a mělo by usilovat o rozšíření jeho působnosti na investiční podniky, které se klasifikují jako úvěrové instituce.

(4)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 určuje typ úvěrových institucí, které přijímají vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od veřejnosti a poskytují úvěry na vlastní účet, a druhý typ, na který se vztahuje oblast působnosti tohoto nařízení. Úvěrové instituce, jejichž činnost zahrnuje přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet, by se oproti tomu měly řídit požadavky nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580.

(5)

Seznam požadavků na informace stanovený v tomto nařízení pro žádající úvěrové instituce by měl zohledňovat specifika obchodního modelu investičních podniků a veškeré předchozí licence udělené příslušným orgánem.

(6)

Je možné, že příslušné orgány budou muset rozsah požadovaných informací rozšířit, aby mohly žádající úvěrovou instituci důkladně posoudit, a to s ohledem na škálu různých obchodních modelů a právních forem, které mohou žádající instituce mít. Toto nařízení by mělo příslušným orgánům umožnit, aby při posuzování žádosti týkající se úvěrové instituce mohly od investičního podniku požadovat dodatečné informace.

(7)

Příslušný orgán může zvážit upuštění od některých požadavků na informace vzhledem k velikosti, povaze, rozsahu a složitosti činností dotyčné žádající úvěrové instituce a s přihlédnutím k zásadě proporcionality a zátěži pro instituce spojené s provedením. To by však nemělo ohrozit možnost provést komplexní posouzení žádosti týkající se úvěrové instituce.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(9)

Orgán EBA k návrhu regulačních technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozsah požadovaných informací

1.   Žádost o povolení úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 splňuje požadavky týkající se úvěrových institucí stanovené v článcích 3 až 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580.

2.   Příslušné orgány mohou požadovat dodatečné informace, pokud jsou tyto informace pro účely posouzení povolení přiměřené a relevantní.

3.   Nepožaduje-li příslušný orgán jinak, není žadatel povinen poskytnout informace uvedené v odstavci 1, pokud má příslušný orgán již tyto informace k dispozici, včetně případů, kdy byly vyžádány a získány od jiného příslušného orgánu, za předpokladu, že žadatel potvrdí, že tyto informace jsou ke dni podání žádosti přesné a úplné.

4.   Žádající úvěrová instituce může v žádosti vynechat informace, které se týkají výhradně činností, které nejsou uvedeny v informacích stanovených v plánu činností podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580, za předpokladu, že žadatel v žádosti identifikuje vynechané informace a jako základ pro jejich vynechání uvede toto ustanovení.

5.   Po posouzení informací předložených v žádosti může příslušný orgán po žadateli požadovat, aby poskytl doplňující informace nebo vysvětlení, považuje-li to tento orgán za nezbytné pro ověření toho, zda byly splněny všechny požadavky pro povolení.

6.   Žádající úvěrová instituce zajistí, aby informace uvedené v žádosti byly aktuální, a byla tak zajištěna úplnost a přesnost informací týkajících se situace žádající úvěrové instituce.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2580 ze dne 17. června 2022, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají být poskytnuty v žádosti o povolení působit jako úvěrová instituce, a upřesňující překážky, jež mohou bránit účinnému výkonu pravomocí dohledu příslušných orgánů (Úř. věst. L 335, 7.10.2022, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU