(EU) 2022/2118Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2118 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro individuální správu portfolií úvěrů poskytovateli služeb skupinového financování, upřesňující prvky metody posuzování úvěrového rizika, informace o každém jednotlivém portfoliu, které mají být sděleny investorům, a politiky a postupy požadované ve vztahu k pohotovostním fondům (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 50-62 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/50


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2118

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro individuální správu portfolií úvěrů poskytovateli služeb skupinového financování, upřesňující prvky metody posuzování úvěrového rizika, informace o každém jednotlivém portfoliu, které mají být sděleny investorům, a politiky a postupy požadované ve vztahu k pohotovostním fondům

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Když investoři investují do portfolia úvěrů nabízených poskytovatelem služeb skupinového financování, nevybírají projekty, do nichž budou své prostředky investovat, nýbrž volí řadu parametrů a ukazatelů rizik a nechávají na poskytovateli služeb skupinového financování, aby tyto prostředky odpovídajícím způsobem přidělil. Poskytovatel služeb skupinového financování by proto měl potenciálním i současným investorům poskytnout odpovídající úroveň informací, což těmto investorům umožní získat dostatečné znalosti o výnosech a rizicích projektů a činit informovaná rozhodnutí.

(2)

Aby se snížila informační asymetrie mezi poskytovateli služeb skupinového financování a investory, měly by být investorům poskytnuty veškeré relevantní informace o složení portfolia, včetně projektů, do nichž jsou jejich finanční prostředky investovány, jakož i o kvalitě úvěrů financujících tyto projekty. To by mělo investorům umožnit, aby lépe pochopili a srovnávali výkonnost a rizikovost různých portfolií, která jsou nabízena buď na stejné platformě, nebo na alternativních platformách.

(3)

Investoři jsou vystaveni rizikům spojeným nejen s projekty nebo úvěry, do nichž jsou jejich finanční prostředky investovány, ale i se způsobem, jakým poskytovatel služeb skupinového financování posuzuje riziko těchto úvěrů a projektů a jak tento poskytovatel řídí výběr úvěrů pro portfolio. V tomto ohledu může být při poskytování důkladného a úplného posouzení investic obzvláště účinné provést zátěžové testy portfolia a analýzy citlivosti jednotlivého úvěru a jednotlivého vlastníka projektu. Je proto vhodné, aby v případě, že poskytovatel služeb skupinového financování tyto zátěžové testy provádí, byly výsledky těchto analýz sděleny investorům.

(4)

V zájmu zajištění účinné transparentnosti by měly být odpovídajícím způsobem zveřejněny informace o prvcích, které má poskytovatel služeb skupinového financování zahrnout do metody, kterou používá k provádění hodnocení úvěrového rizika. Investorům to umožní pochopit, zda poskytovatelé služeb skupinového financování uplatňují přiměřený a obezřetnostní přístup při postupu posuzování udržitelnosti financovaných projektů, cenové dostupnosti úvěrů pro vlastníky projektů a složení jednotlivých úvěrů ve strukturovaném portfoliu.

(5)

Poskytovatel služeb skupinového financování se může spolehnout na specializovaný pohotovostní fond, jehož účelem je odškodnění investorů za ztráty, které jim mohou vzniknout v případě, že vlastníci projektů nesplácí své úvěry. Investoři budou muset být upozorněni na to, že pouhá existence takového pohotovostního fondu nezaručuje, že lze investici považovat za bezrizikovou, ani že jim bude vyplacena náhrada v případě, že úvěr, který financovali, je v selhání, neboť poskytovatel služeb skupinového financování má naprostou volnost v rozhodování o jakýchkoli platbách. Pro zajištění přiměřené ochrany investorů je důležité, aby poskytovatelé služeb skupinového financování zavedli vhodné politiky a řídicí mechanismy při správě pohotovostních fondů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem vypracovaných orgánem EBA v úzké spolupráci s orgánem ESMA a předložených Komisi.

(7)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2).

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Přesnost a spolehlivost informací poskytovaných investorům

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby informace poskytované investorům podle čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 2020/1503 byly přesné, spolehlivé a pravidelně aktualizované.

2.   Pro účely odstavce 1 poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby:

a)

údaje použité k posouzení úvěruschopnosti uvedené v kapitole II tohoto nařízení byly konzistentní, úplné a vhodné;

b)

metody měření odpovídaly složitosti a úrovni rizik spojených s jednotlivými projekty skupinového financování a/nebo portfolii, byly založeny na spolehlivých údajích a podléhaly pravidelnému ověřování a

c)

postupy týkající se správy údajů byly stabilní, dobře zdokumentované, spolehlivé a pravidelně aktualizované.

Článek 2

Formát informací, které mají být zveřejněny

1.   Pro účely kapitoly II jsou informace poskytované investorům snadno dostupné ve vyhrazené části internetových stránek poskytovatele služeb skupinového financování, která je jasně odlišitelná od propagačních sdělení.

2.   Pro účely kapitoly III se informace poskytované jednotlivým investorům o jejich úvěrovém portfoliu zpřístupní na zabezpečené stránce na internetových stránkách poskytovatele služeb skupinového financování, která je přístupná na základě vhodného způsobu osobní identifikace.

3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají tak, aby byly snadno čitelné a vyjádřené způsobem a za použití jazyka, jež umožní jejich pochopení. Pokud lze použít běžná slova, je třeba se vyhnout technickým pojmům, a jestliže se tyto pojmy použijí, jsou vysvětleny.

KAPITOLA II

Prvky, včetně formátu, které mají být zahrnuty do popisu metody posuzování úvěrového rizika

Článek 3

Úvěrové riziko jednotlivých projektů skupinového financování

Popis poskytnutý investorům týkající se metody posuzování úvěrového rizika jednotlivých projektů skupinového financování v rámci portfolia, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2020/1503, obsahuje všechny tyto prvky:

a)

kritéria a klíčové finanční ukazatele používané ke stanovení proveditelnosti a udržitelnosti obchodních plánů jednotlivých projektů skupinového financování;

b)

analýzu očekávaných peněžních toků projektů skupinového financování a posouzení toho, jak jisté jsou tyto očekávané peněžní toky v různých časových horizontech;

c)

analýzu charakteristik, včetně úrovně hospodářské soutěže podnikatelského sektoru, v němž vlastníci projektů působí;

d)

posouzení znalostí, zkušeností, pověsti a schopnosti vlastníků projektu řídit obchodní činnosti v konkrétním odvětví projektu;

e)

postupy týkající se přijetí a uznání zajištění nebo záruky a opatření ke snížení úvěrového rizika, je-li to relevantní;

f)

druh splátkového kalendáře úvěru a četnost splátek;

g)

postupy pro zařazení každého úvěru souvisejícího s projektem do odpovídající kategorie rizika, jak je definována v rámci pro řízení rizik;

h)

zdroj a druh údajů použitých pro účely písmen a) až g).

Článek 4

Úvěrové riziko na úrovni portfolia investora

1.   Popis metody posuzování úvěrového rizika na úrovni portfolia investora, který je poskytnut investorům dle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2020/1503, musí obsahovat vysvětlení, jakým způsobem jsou v procesu skládání portfolia zohledněny tyto prvky:

a)

rozdělení úvěrů podle jejich splatnosti v rámci téhož portfolia;

b)

úroková sazba pro každý úvěr v tomtéž portfoliu;

c)

podíl úvěrů v jednotlivém portfoliu poskytnutých témuž vlastníkovi projektu nebo skupině propojených vlastníků projektů;

d)

podíl úvěrů v jednotlivém portfoliu poskytnutých vlastníkům projektů usazeným nebo působícím v téže jurisdikci nebo zeměpisné oblasti;

e)

podíl úvěrů v jednotlivém portfoliu poskytnutých vlastníkům projektů působících v témže podnikatelském sektoru;

f)

podíl úvěrů zařazených do téže kategorie rizika;

g)

metoda použitá k vyhodnocení korelace rizik v rámci téhož portfolia.

2.   Pro účely odst. 1 písm. c) se skupinou propojených vlastníků projektů rozumí:

a)

dvě nebo více fyzických nebo právnických osob, které představují jediné riziko, protože jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad jinou osobou nebo osobami;

b)

na dvě nebo více fyzických či právnických osob je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.

3.   Poskytovatel služeb skupinového financování, který inzeruje konkrétní cílovou míru návratnosti investic pro určité portfolio, zveřejní postup použitý k výběru jednotlivých úvěrů, které mají být do tohoto portfolia zahrnuty.

Článek 5

Úvěrové riziko vlastníků projektů

Popis metody použité k posouzení úvěrového rizika vlastníků projektů uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2020/1503, který se poskytuje investorům, musí obsahovat všechny tyto prvky:

a)

postupy pro procesy schvalování a sledování úvěrů;

b)

případně postupy pro určení úvěrového hodnocení vlastníka projektu;

c)

postupy pro používání externích ratingů pro posouzení úvěruschopnosti vlastníka projektu;

d)

postupy týkající se přijetí a uznání zajištění nebo záruky a opatření ke snížení úvěrového rizika, je-li to relevantní;

e)

postupy a údaje použité k posouzení finanční historie vlastníka projektu a postupy, které je třeba dodržet v případě, že vlastník projektu požadované informace neposkytne nebo je odmítne poskytnout.

Článek 6

Používání modelů

1.   Pro účely čl. 6 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) 2020/1503 poskytnou poskytovatelé služeb skupinového financování odpovídající informace o modelech, které jsou zahrnuty do metody použité pro hodnocení úvěrového rizika projektů skupinového financování, pro posouzení úvěruschopnosti vlastníků projektů, pro postupy schvalování a sledování úvěrů a pro složení portfolií, včetně všech těchto prvků:

a)

zdroj údajů použitých jako vstupy pro modely;

b)

rámec používaný k zajištění kvality vstupních údajů;

c)

existence vhodných mechanismů řízení pro navrhování a používání těchto modelů;

d)

rámec pro zajištění toho, aby kvalita výstupů modelu byla pravidelně posuzována a ověřována, případně přezkoumávána.

2.   Pokud se automatizované modely používají jako součást metody pro posuzování úvěrového rizika projektů skupinového financování, při posuzování úvěruschopnosti vlastníků projektů, v postupech schvalování a sledování úvěrů nebo při vytváření portfolií, poskytovatelé služeb skupinového financování zveřejní všechny následující informace:

a)

jak je používání automatizovaných modelů vhodné vzhledem k velikosti, povaze a složitosti typů projektů skupinového financování vybraných pro portfolio investora;

b)

podmínky pro uplatňování automatizovaného rozhodování v procesech schvalování a sledování úvěrů, včetně určení úvěrů, segmentů a limitů, pro něž je automatizované rozhodování povoleno.

Článek 7

Informace o zátěžovém testování a analýze citlivosti

Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří provádějí zátěžové testy a analýzy citlivosti, poskytnou investorům informace o všech následujících skutečnostech:

a)

na úrovni jednotlivého úvěru a jednotlivého vlastníka projektu – veškeré analýzy citlivosti provedené s cílem zohlednit potenciálně negativní tržní a idiosynkratické události v budoucnosti, které jsou relevantní pro druh a účel úvěru;

b)

na úrovni portfolia – postupy a informační systémy pro zátěžové testování, které se provádí s cílem posoudit odolnost portfolia v průběhu hospodářského cyklu a v různých scénářích.

KAPITOLA III

Informace, které mají být poskytnuty o každém jednotlivém portfoliu

Článek 8

Výpočet váženého průměru roční úrokové sazby

1.   Pro výpočet váženého průměru roční úrokové sazby z úvěrů v portfoliu podle čl. 6 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2020/1503 vypočítají poskytovatelé služeb skupinového financování průměr roční úrokové sazby každého úvěru, z něhož se portfolio skládá, vážený pro nesplacenou částku úvěrů v portfoliu.

2.   Pro výpočet vážené průměrné roční úrokové sazby uvedené v prvním odstavci poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí:

a)

že jmenovatel je tvořen součtem pomyslných částek každého úvěru zahrnutého do portfolia;

b)

že čitatel je tvořen součtem násobků:

i)

pomyslných částek každého úvěru;

ii)

roční úrokové sazby každého úvěru zahrnutého do portfolia.

3.   Pro účely odst. 2 písm. b) bodu ii) odpovídá roční úroková sazba:

a)

v případě pevné úrokové sazby roční úrokové sazbě stanovené ve smlouvě o úvěru;

b)

v případě pohyblivé úrokové sazby úrokové sazbě platné v době zveřejnění s přihlédnutím k případnému hornímu limitu stanovenému ve smlouvě o úvěru;

c)

v případech, kdy je úvěr rozdělen na tranše s různými úrokovými sazbami, váženému průměru úrokových sazeb stanovených ve smlouvě o úvěru.

Článek 9

Rozdělení úvěrů podle kategorie rizika

1.   Pro výpočet rozdělení úvěrů podle kategorie rizika v absolutních číslech a jako procentní podíl podle čl. 6 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2020/1503 poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby byl každý jednotlivý úvěr zařazen do příslušné kategorie rizik stanovené v rámci pro řízení rizik na základě řádných a jasně vymezených kritérií, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2020/1503 a upřesněno v souladu s čl. 19 odst. 7 písm. d) uvedeného nařízení.

2.   Pro účely odstavce 1 a pro každou kategorii rizika se použijí tyto definice:

a)

rozdělení úvěrů podle kategorie rizika v absolutních číslech se vztahuje na součet pomyslných částek každého úvěru ve stejné kategorii rizika;

b)

rozdělení úvěrů podle kategorie rizika jako procentní podíl je určeno poměrem mezi:

i)

součtem pomyslných částek každého úvěru ve stejné kategorii rizika;

ii)

celkovou pomyslnou částkou všech úvěrů v rámci portfolia.

3.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zavedou a udržují pro účely poskytování informací investorům jasné a účinné politiky a postupy pro specifikaci kategorií rizik..

Článek 10

Klíčové informace o každém úvěru zahrnutém do portfolia

1.   Klíčové informace o každém úvěru, z něhož se skládá portfolio, uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) 2020/1503 obsahují všechny následující údaje:

a)

výše úvěru, včetně nejnovějšího nesplaceného zůstatku;

b)

měna, v níž je úvěr poskytnut;

c)

subjekt odpovědný za obsluhu úvěru, včetně jeho oficiálního názvu, registračního čísla a místa registrace, sídla a kontaktních údajů a jeho politiky obsluhy;

d)

totožnost vlastníka projektu, včetně uvedení jeho oficiálního názvu, země registrace a registračního čísla, adresy jeho sídla a firemních internetových stránek;

e)

vlastnická struktura vlastníka projektu;

f)

účel úvěru doplněním stručného popisu projektu skupinového financování;

g)

úroková sazba nebo jakákoli jiná kompenzace stanovená v úvěru pro každý rok až do splatnosti a v případě, že úroková sazba nebo jakákoli jiná kompenzace nejsou přímo k dispozici, metoda výpočtu;

h)

datum splatnosti úvěru;

i)

příslušná kategorie rizika, do níž je úvěr zařazen v souladu s rámcem pro řízení rizik uvedeným v čl. 4 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2020/1503;

j)

harmonogram splácení jistiny a splácení úroků z úvěru;

k)

skutečnost, že vlastník projektu dodržuje splátkový kalendář úvěru tím, že uvede veškeré platby po splatnosti nebo jakékoli selhání podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 (4);

l)

procentní podíl částky projektu skupinového financování financovaného investorem prostřednictvím úvěru, vyjádřený jako poměr mezi:

i)

pomyslnou částkou úvěru;

ii)

celkovou částkou projektu skupinového financování.

2.   Informace poskytnuté pro každý úvěr zahrnutý do portfolia uvádějí, zda má vlastník projektu zaveden více než jeden projekt skupinového financování, který je financován libovolným poskytovatelem služeb skupinového financování, přičemž obsahují všechny následující informace:

a)

druh nabídky a nástroj použitý k financování projektu;

b)

datum dokončení (minulé nebo očekávané);

c)

pomyslná částka, kterou si vlastník projektu půjčuje;

d)

další relevantní informace, včetně všech ostatních finančních závazků a podmíněných závazků.

3.   Poskytovatel služeb skupinového financování požaduje, aby vlastník projektu poskytl informace uvedené ve druhém odstavci.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování podniknou vhodné kroky k zajištění toho, aby informace poskytované vlastníky projektů v souladu s odstavcem 3 byly přesné, spolehlivé a aktuální.

Článek 11

Informace o opatřeních ke zmírnění rizika

1.   Pro účely čl. 6 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) 2020/1503 se „opatřením ke zmírnění rizika“ rozumí technika, kterou vlastník projektu používá ke snížení úvěrového rizika spojeného s úvěrem a která může mít některou z těchto forem:

a)

„majetkové zajištění úvěrového rizika“, což je technika snižování úvěrového rizika, při níž snížení úvěrového rizika spojeného s úvěrem vyplývá z práva investora v případě selhání úvěru nebo v případě jiné předem určené úvěrové události týkající se vlastníka projektu realizovat, obdržet, přivlastnit si nebo zadržet určitá aktiva nebo částky nebo snížit hodnotu úvěru;

b)

„osobní zajištění úvěrového rizika“, což je technika snižování rizika, při níž snížení úvěrového rizika spojeného s úvěrem vyplývá ze závazku třetí strany zaplatit určitou částku v případě selhání úvěru nebo v případě jiných předem určených úvěrových událostí týkajících se projektu nebo vlastníka projektu.

2.   V případě, že je úvěr zaručen „majetkovým zajištěním úvěrového rizika“ uvedeným v prvním odstavci, poskytovatel služeb skupinového financování poskytne všechny následující informace:

a)

druh aktiva (aktiv);

b)

nejnovější ocenění těchto aktiv a částek, které lze realizovat, převést, přivlastnit si nebo zadržet;

c)

metoda ocenění;

d)

poměr mezi částkou uvedenou pod písmenem b) a celkovou pomyslnou částkou úvěru, vyjádřenou v procentech.

3.   V případě, že je úvěr zaručen „osobním zajištěním úvěrového rizika“ uvedeným ve druhém odstavci, poskytovatel služeb skupinového financování poskytne přinejmenším následující informace:

a)

jméno, adresu a právní povahu třetí strany jednající jako poskytovatel ochrany nebo ručitel;

b)

poměr mezi:

i)

pomyslnou částkou úvěru krytého třetí stranou;

ii)

celkovou pomyslnou částkou úvěru vyjádřenou v procentech.

4.   Pro účely odstavců 2 a 3 poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:

a)

způsobilost a ocenění jakéhokoli opatření ke zmírnění rizika jsou posuzovány v souladu s odpovídajícími politikami a postupy v rámci pro řízení rizik, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2020/1503 a upřesněno v souladu s čl. 19 odst. 7 písm. d) uvedeného nařízení;

b)

ocenění jakéhokoli opatření ke zmírnění rizika zohledňuje veškeré dispoziční náklady vyplývající ze získání a prodeje zajištění.

Článek 12

Informace vlastníka projektu o selháních týkajících se úvěrových smluv

1.   Za účelem dosažení souladu s čl. 6 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) 2020/1503 poskytovatelé služeb skupinového financování vyžadují, aby vlastníci projektů poskytli informace o selháních, k nimž došlo na základě úvěrových smluv v posledních pěti letech.

2.   Pokud se „úvěrovou smlouvou“ rozumí smlouva, kterou investor poskytuje vlastníkovi projektu úvěr ve formě půjčky na konkrétní projekt skupinového financování, použije se tato definice:

a)

„selháním“ se rozumí „selhání“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115;

b)

„úvěrovou smlouvou“ se rozumí smlouva, kterou investor poskytuje vlastníkovi projektu úvěr ve formě půjčky na konkrétní projekt skupinového financování.

3.   Informace o selháních uvedené v prvním odstavci poskytne vlastník projektu poskytovateli služeb skupinového financování ve všech případech:

a)

v okamžiku poskytnutí úvěru;

b)

bezprostředně po výskytu případu selhání;

c)

do data splatnosti úvěrové smlouvy zahrnuté do portfolia.

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování podniknou vhodné kroky k zajištění toho, aby informace poskytované vlastníky projektů v souladu s odstavci 2 a 3 byly přesné, spolehlivé a aktuální.

5.   Pokud se „úvěrovou smlouvou“ rozumí jakýkoli finanční nástroj ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5) a informace o minulých selháních nejsou k dispozici, poskytovatelé služeb skupinového financování požadují, aby vlastníci projektů poskytli za posledních pět let všechny následující informace:

a)

počet dnů po splatnosti;

b)

výše nedoplatků.

6.   Poskytovatelé služeb skupinového financování sdělí investorům, zda je zdroj informací uvedených v odstavcích 2 a 5 zahrnut v jedné nebo více z následujících položek, a upřesní, ve které:

a)

místopřísežné prohlášení vlastníka projektu;

b)

informace dostupné v úvěrových rejstřících;

c)

veřejně dostupné informace, včetně informací od společností zabývajících se vymáháním pohledávek nebo od ratingových agentur;

d)

jiný druh informací.

7.   Poskytovatelé služeb skupinového financování přijmou vhodná opatření, aby zajistili:

a)

že jsou informace poskytnuté vlastníky projektů v souladu s pátým odstavcem přesné, spolehlivé a aktuální;

b)

že zpřístupnění informací uvedených v pátém odstavci investorům je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6).

Článek 13

Informace o poplatcích zaplacených v souvislosti s úvěrem investorem, poskytovatelem služeb skupinového financování nebo vlastníkem projektu

Informace o poplatcích zaplacených za úvěry uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. g) nařízení (EU) 2020/1503 obsahují všechny následující informace:

a)

fyzická nebo právnická osoba platící poplatky, včetně toho, zda subjektem, na nějž se vztahují, je investor, poskytovatel služeb skupinového financování, vlastník projektu nebo třetí strana;

b)

peněžní částka poplatků;

c)

fyzická nebo právnická osoba, která je příjemcem poplatků, včetně toho, zda je tato osoba poskytovatelem služeb skupinového financování, nebo v případě externě zajišťovaných provozních funkcí, zda je třetí stranou;

d)

veškeré služby placené z poplatků, včetně poplatků za předplatné, poplatků za správu, poplatků za postupy vymáhání pohledávek a výstupních poplatků;

e)

způsob výpočtu poplatků, včetně toho, zda výše poplatků představuje procentní podíl pomyslné částky úvěru nebo jinou proměnnou či pevnou částku;

f)

rozpis placení poplatků.

Článek 14

Informace o ocenění úvěru

1.   Ocenění úvěru uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. h) odráží u každého jednotlivého úvěru pravděpodobný skutečný výnos, definovaný jako diskontovaný roční výnos z investice očekávaný investorem k danému dni ocenění na základě nejnovějších dostupných informací.

2.   Pro účely prvního odstavce je výpočet pravděpodobného skutečného výnosu založen na všech těchto informacích:

a)

úroková sazba nebo jakákoli jiná kompenzace stanovená v úvěru;

b)

výnos do doby splatnosti;

c)

uplatňování veškerých poplatků uvedených v čl. 6 odst. 4 písm. g) nařízení (EU) 2020/1503;

d)

očekávané míry selhání stanovené v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115;

e)

veškeré další náklady hrazené vlastníkem projektu nebo investorem nebo poskytovatelem služeb skupinového financování v souvislosti s úvěrem.

3.   Ocenění úvěru podle čl. 6 odst. 4 písm. h) nařízení (EU) 2020/1503 zahrnuje ocenění portfolia, do něhož je úvěr zařazen, vyjádřené jako poměr mezi:

a)

čitatelem získaným součtem násobků:

i)

pomyslné částky každého úvěru v portfoliu;

ii)

příslušného pravděpodobného skutečného výnosu každého úvěru, z něhož se portfolio skládá;

b)

jmenovatelem získaným součtem pomyslných částek každého úvěru, z něhož se portfolio skládá.

KAPITOLA IV

Politiky, postupy a organizační opatření požadované ve vztahu k pohotovostním fondům

Článek 15

Všeobecné požadavky

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří pro své činnosti související se správou jednotlivých portfolií úvěrů zřídili a provozují pohotovostní fond, zavedou odpovídající politiky, postupy a organizační opatření, aby zajistili, že pohotovostní fond je spravován obezřetně a může plnit své cíle.

2.   Pro účely prvního odstavce schvaluje politiky, postupy a organizační opatření týkající se pohotovostního fondu vedoucí orgán poskytovatele služeb skupinového financování, přičemž jsou v písemné podobě, jsou aktualizovány a řádně zdokumentovány.

Článek 16

Organizační opatření

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí spolehlivou a transparentní organizační a provozní strukturu pro každý pohotovostní fond, který mohou mít k dispozici, a písemně ji popíší.

2.   Řídící orgán poskytovatelů služeb skupinového financování dohlíží na provádění správních a organizačních opatření pohotovostního fondu.

3.   Pro účely odstavce 2 všichni členové vedoucího orgánu poskytovatelů služeb skupinového financování:

a)

mají úplné znalosti o právní, organizační a provozní struktuře pohotovostního fondu a zajistí, aby tato struktura byla v souladu s jeho schválenými účely;

b)

jsou si plně vědomi struktury, odpovědností a rozdělení úkolů v rámci pohotovostního fondu.

4.   Organizační struktura fondu nesmí bránit řídícímu orgánu v tom, aby zjišťoval rizika, kterým bude fond čelit v důsledku svých operací, dohlížel na tato rizika a účinně je řídil.

Článek 17

Politika správy a řízení

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedenu politiku správy a řízení, kterou se pohotovostní fond řídí. Tato politika zajistí, aby systémy, postupy a mechanismy vnitřní správy a řízení byly konzistentní, dobře integrované a přiměřené k zajištění řádného fungování pohotovostního fondu.

2.   Politika správy a řízení uvedená v prvním odstavci obsahuje všechny tyto prvky a informace:

a)

účel pohotovostního fondu;

b)

právní a provozní struktura pohotovostního fondu, včetně toho, zda je provozován samotným poskytovatelem služeb skupinového financování, nebo třetí stranou;

c)

doba trvání pohotovostního fondu, včetně případů, kdy má fond neomezenou dobu trvání.

3.   V případě, že pohotovostní fond provozuje třetí strana, obsahuje politika správy a řízení uvedená v prvním odstavci rovněž všechny níže uvedené prvky:

a)

složení řídícího orgánu pohotovostního fondu;

b)

odpovědnost a povinnosti řídícího orgánu pohotovostního fondu;

c)

popis kompetencí a dovedností každého člena řídícího orgánu pohotovostního fondu;

d)

četnost zasedání řídícího orgánu pohotovostního fondu;

e)

požadavky na podávání zpráv mezi řídícím orgánem pohotovostního fondu a vedoucím orgánem poskytovatele služeb skupinového financování;

f)

odpovědnost za dokumentaci, řízení a kontrolu ujednání o externím zajišťování služeb a činností;

g)

určení jednoho nebo více vedoucích pracovníků, kteří jsou přímo odpovědní vedoucímu orgánu poskytovatele služeb skupinového financování a odpovídají za řízení rizik a dohled nad riziky ujednání o externím zajišťování služeb a činností, včetně příslušné dokumentace.

Článek 18

Politika financování

1.   Poskytovatel služeb skupinového financování má zavedenu politiku financování k určení toho, jak je pohotovostní fond financován a jak jsou získané výnosy spravovány.

2.   Pro účely prvního odstavce obsahuje politika financování uvedená v prvním odstavci všechny tyto prvky a informace:

a)

počáteční příspěvek poskytovatele služeb skupinového financování do pohotovostního fondu;

b)

druh poplatků, které se vybírají za vznik pohotovostního fondu;

c)

kritéria, která správa pohotovostního fondu zohledňuje při rozhodování o typu poplatků, které mají být vybírány;

d)

kritéria, která správa pohotovostního fondu zohledňuje při rozhodování o výši poplatků, které mají být vybírány za každý úvěr;

e)

rozhodovací proces pro stanovení výše a povahy vybíraných poplatků;

f)

investiční strategie přijatá pohotovostním fondem pro investování spravovaných finančních prostředků;

g)

zákonné vlastnictví finančních prostředků;

h)

jak budou finanční prostředky rozpuštěny v případě splatnosti pohotovostního fondu;

i)

jak jsou finanční prostředky odděleny od jiných aktiv ve vlastnictví poskytovatele služeb skupinového financování;

j)

jak bude s penězi zaplacenými do pohotovostního fondu nakládáno v případě platební neschopnosti provozovatele pohotovostního fondu.

Článek 19

Politika vyplácení prostředků

Poskytovatel služeb skupinového financování má zavedenu politiku k určení toho, jak jsou při rozhodování o případném vyplacení prostředků z pohotovostního fondu investorům zohledněny všechny tyto prvky:

a)

aktualizovaný dostupný zůstatek fondu;

b)

podíl úvěrů, u nichž došlo k selhání v daném portfoliu;

c)

úrokové sazby a splatnost úvěrů, u nichž došlo k selhání v daném portfoliu;

d)

postup, který je třeba dodržet při zvažování, zda provést platbu na základě vlastního uvážení z pohotovostního fondu;

e)

okolnosti, za nichž může být pohotovostní fond aktivován za účelem vyplácení;

f)

kritéria, která je třeba vzít v úvahu v případě konkurenčních nebo souběžných pohledávek investorů týkajících se týchž úvěrů v selhání.

Článek 20

Plán kontinuity činnosti

Poskytovatelé služeb skupinového financování zavedou řádnou politiku kontinuity činnosti pohotovostního fondu s cílem zajistit jeho schopnost průběžně fungovat a omezit případné ztráty v případě dočasného nebo konečného selhání.

Článek 21

Transparentnost a poskytování informací investorům

1.   Vedoucí orgán poskytovatele služeb skupinového financování jasně a soustavně informuje své zaměstnance o politikách a postupech pohotovostního fondu a tyto informace aktualizuje, a to alespoň na úrovni nezbytné k plnění povinností pohotovostního fondu.

2.   Politiky, postupy a organizační opatření, které má poskytovatel služeb skupinového financování zavedeny v souladu s čl. 6 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) 2020/1503, se důsledně odrážejí v politice pohotovostního fondu uvedené v čl. 6 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování (Úř. věst. L XXX, XX.XX.XXXX, s. 33).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU