(EU) 2022/1623Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1623 ze dne 14. července 2022, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 pro rok 2022, pokud jde o hodnotu produkce uvedené na trh, vnitrostátní strategii a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu

Publikováno: Úř. věst. L 244, 21.9.2022, s. 5-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 22. září 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/891;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Třídění

  • Deskriptor EUROVOC:
  • Oblast:
  • Kód oblastí:
Původní znění předpisu

21.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1623

ze dne 14. července 2022,

kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 pro rok 2022, pokud jde o hodnotu produkce uvedené na trh, vnitrostátní strategii a vracení finanční podpory Unie na víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 37 písm. a) a c) a čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku současné krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu dne 24. února 2022, která byla zahájena krátce po krizi COVID-19, čelí zemědělci ve všech členských státech mimořádným obtížím. Měla by být zavedena opatření s cílem reagovat na rozsáhlá omezení pohybu, narušení dodavatelských řetězců a logistické problémy způsobené invazí. Vzhledem k dlouhodobému narušení logistických a dodavatelských řetězců je pravděpodobné, že vážná narušení v odvětví budou pokračovat a možná se dokonce zhorší. V důsledku logistických problémů jsou zemědělci v EU zranitelní vůči hospodářskému narušení způsobenému touto krizí a v současné době čelí finančním obtížím a problémům s peněžními toky.

(2)

Uznané organizace producentů a sdružení organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny ve všech členských státech čelily mimořádným obtížím při plánování, řízení a provádění operačních programů. Důsledkem může být, že dojde ke zpožděním v provádění těchto operačních programů, a organizace producentů a sdružení organizací producentů proto nesplní požadavky stanovené v právních předpisech Unie pro tyto operační programy, zejména v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 (2). Organizace producentů jsou rovněž citlivé na narušení způsobené ruskou invazí na Ukrajinu a potýkají se s finančními potížemi a problémy s peněžními toky, které jsou způsobeny narušením dodavatelských řetězců. Potýkají se s logistickými problémy a obtížemi při sklizni své produkce z důvodu nedostatku pracovních sil a potížemi s oslovováním spotřebitelů v důsledku narušení dodavatelského řetězce. To má přímý dopad na finanční stabilitu organizací producentů a jejich schopnost provádět operační programy. To pak ovlivňuje schopnost organizací producentů zavádět opatření zaměřená na dopady této krize.

(3)

Snížení hodnoty produkce uváděné na trh v odvětví ovoce a zeleniny v důsledku ruské invaze na Ukrajinu budou mít významný dopad na výši podpory Unie, kterou organizace producentů obdrží v následujícím roce, neboť výše podpory Unie se má vypočítat jako procentní podíl hodnoty produkce uvedené na trh každou organizací producentů. Pokud by v roce 2022 z důvodů spojených s ruskou invazí na Ukrajinu došlo k významné ztrátě hodnoty produkce uváděné na trh, organizacím producentů by hrozilo, že přijdou o uznání jako organizace producentů, neboť jedním z kritérií pro toto uznání je dosažení určité minimální hodnoty produkce uvedené na trh, která je stanovena na vnitrostátní úrovni. To by ohrozilo dlouhodobou stabilitu organizací producentů. Proto je vhodné stanovit, že v případě, že by v roce 2022 z důvodů spojených s ruskou invazí na Ukrajinu došlo ke snížení hodnoty produktu nejméně o 35 % a organizace producentů za tyto důvody nenesly odpovědnost a nemohly jim zabránit, by hodnota produkce uváděné na trh pro rok 2022 měla být stanovena jako 100 % hodnoty produkce uvedené na trh v předchozím období. Vzhledem k rozsáhlému hospodářskému dopadu ruské invaze na Ukrajinu na odvětví ovoce a zeleniny prahová hodnota činící 65 % hodnoty produkce uvedené na trh v předchozím období, která je stanovena v čl. 23 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, nedostačuje k tomu, aby organizace producentů dotčené touto ztrátou hodnoty produkce uvedené na trh dosáhly hospodářské a finanční stability.

(4)

Členské státy by měly být v roce 2022 rovněž osvobozeny od povinnosti stanovené v čl. 27 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, totiž stanovit ve svých vnitrostátních strategiích maximální procentní podíly z provozního fondu, které lze vynaložit na jednotlivé opatření nebo druh akce. To by mělo organizacím producentů poskytnout větší flexibilitu při přijímání opatření k řešení dopadů ruské invaze na Ukrajinu v odvětví ovoce a zeleniny.

(5)

Za účelem zajištění finanční stability organizací producentů by se neměla vymáhat a vracet ve prospěch Evropského zemědělského záručního fondu finanční podpora Unie obdržená pro víceleté závazky v odvětví ovoce a zeleniny, jako jsou environmentální opatření, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jejich dlouhodobé cíle nebylo možné provést kvůli jejich přerušení v roce 2022 z důvodů spojených s ruskou invazí na Ukrajinu.

(6)

Vzhledem k potřebě přijmout opatření okamžitě by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, Vzhledem k tomu, že provádění operačních programů je založeno na kalendářním roce, měly by se odchylky týkající se stropu finanční podpory Unie a rovnováhy opatření stanovených ve vnitrostátní strategii členských států, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, použít se zpětnou platností ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 na rok 2022

1.   Odchylně od čl. 23 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 v případě, že v roce 2022 došlo ke snížení hodnoty produktu o nejméně 35 % z důvodů, za něž organizace producentů nenese odpovědnost a jimž nemohla zabránit, vychází se z toho, že hodnota produkce uvedené na trh činí u tohoto produktu 100 % hodnoty v předcházejícím referenčním období. Organizace producentů prokáže příslušnému orgánu dotčeného členského státu splnění těchto podmínek.

2.   Odchylně od čl. 27 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 se pro rok 2022 neuplatní povinnost členských států stanovit ve vnitrostátní strategii maximální procentní podíly z provozního fondu, které lze vynaložit na jednotlivé opatření nebo druh akce, aby byla zajištěna rovnováha mezi různými opatřeními.

3.   Odchylně od čl. 36 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 se nevymáhá a ve prospěch EZZF nevrací finanční podpora Unie pro víceleté závazky, jako jsou environmentální opatření, pokud jejich dlouhodobé cíle a očekávané přínosy nelze v roce 2022 provést kvůli přerušení těchto závazků v roce 2022 z důvodů spojených s ruskou invazí na Ukrajinu.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 a 2 se použijí ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU