(EU) 2022/933Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/933 ze dne 13. června 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 162, 17.6.2022, s. 23-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. července 2022 Nabývá účinnosti: 7. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87;
Původní znění předpisu

17.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/933

ze dne 13. června 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2022.

Za Komisi,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(Kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Tři položky předkládané společně v balení pro drobný prodej, obsahujícím:

a)

pletený oděv bez rukávů (tzv. běžecká vesta) (93 % syntetických vláken a 7 % elastanu), který zakrývá horní část těla a sahá do pasu. Přední díl má výstřih do tvaru písmene V a vpředu se celý rozepíná na zip bez jakéhokoli překrytí. Na přední části oděvu jsou dvě obdélníkové otevřené náprsní kapsy o rozměrech přibližně 19 × 8 cm a dvě obdélníkové otevřené kapsy u pasu o rozměrech přibližně 12 × 14 cm.

Na zadní části je jedna kapsa s gumovými popruhy, které jsou určeny například k upevnění skládacích vycházkových holí;

b)

dvě měkké lahve s plochým dnem, každá o objemu 500 ml, které se vejdou do předních náprsních kapes, vyrobené z polyuretanu, s plastovým víčkem s výsuvnou hubicí.

Viz obrázky  (*)

 

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury.

Všechny tři položky, které jsou předkládány společně, tvoří tři samostatné položky. Nejedná se o složené zboží, neboť společně netvoří celek, který by se běžně nenabízel k prodeji po jednotlivých částech. Nejedná se o zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) pro výklad kombinované nomenklatury, protože není sestaveno k uspokojení konkrétní potřeby nebo k provádění konkrétní činnosti, zejména proto, že navržení kapes neomezuje jeho použití na nošení konkrétních výrobků pro konkrétní potřeby nebo činnosti. Jedná se o jednotlivé položky, které lze použít nezávisle na sobě. Nošení oděvu a pití jsou odlišné činnosti a neodpovídají stejné konkrétní potřebě (oděv zakrývá horní část těla a lahve souvisejí s pitím).

Pokud jeden nebo více výrobků „soupravy (sady)“ nevyhovují stejné konkrétní potřebě nebo nejsou určeny k výkonu stejné konkrétní činnosti, musí být každý výrobek zařazen samostatně (viz též Pokyny týkající se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury, část B bod II 1) (1).

Položky musí být proto zařazeny samostatně.

Jednotlivé výrobky uvedené v popisu zboží se zařazují takto:

 

6110 30 99

a)

Zařazení se zakládá na poznámce 9 druhém odstavci ke kapitole 61 a na znění kódů KN 6110 , 6110 30 a 6110 30 99 .

 

 

Na základě svých objektivních vlastností je vesta oděv čísla 6110 . Do tohoto čísla patří kategorie pletených nebo háčkovaných výrobků určených k zakrytí horní části těla (svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky) (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6110 , první odstavec).

Oděvy uvedeného čísla jsou určeny k zakrytí horní části těla, s nebo bez rukávů, s jakýmkoliv typem výstřihu, též s límcem či kapsami. Mohou být vyrobeny z jakéhokoliv druhu pleteniny nebo háčkovaného materiálu, včetně lehkých či jemných pletených textilií, z jakýchkoliv textilních vláken (viz též vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k číslu 6110 ).

Nelze mít za to, že vesta je určena pro jedno nebo druhé pohlaví. Vesta se zařazuje jako dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, z chemických vláken.

 

3924 90 00

b)

Zařazení je stanoveno podle znění kódů KN 3924 a 3924 90 00 .

Lahve se zařazují jako ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní potřeby, z plastů.

Image 1L1622022CS3110120220613CS0006.0001331342PŘÍLOHANÁVRH DOPORUČENÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU–Egypt č. 1/2022ze dne …o prioritách partnerství EU a Egypta na období 2021-2027RADA PŘIDRUŽENÍ EU–EGYPT,s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé,vzhledem k těmto důvodům:(1)Evropsko-středomořská dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen dohoda), byla podepsána dne 25. června 2001 a vstoupila v platnost dne 1. června 2004.(2)Článek 76 dohody dává Radě přidružení EU-Egypt pravomoc přijímat rozhodnutí pro účely dosažení cílů dohody a vydávat příslušná doporučení.(3)Podle článku 86 dohody mají strany přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření nezbytná k plnění svých závazků vyplývajících z dohody a dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v dohodě.(4)V rámci přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery umožňující větší pocit odpovědnosti na obou stranách.(5)Evropská unie a Egypt se rozhodly upevnit své partnerství dohodou na souboru priorit na období 2021–2027 (dále jen prioirty partnerství EU a Egypta na období 2021-2027) s cílem řešit úkoly, před nimiž Unie i Egypt společně stojí, a podporovat společné zájmy.(6)Strany dohody se dohodly na znění priorit partnerství EU a Egypta na období 2021-2027, které podpoří provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně určených sdílených zájmů,DOPORUČUJE:Článek 1Rada přidružení doporučuje, aby strany prováděly priority partnerství EU a Egypta na období 2021-2027, jak jsou uvedeny v příloze tohoto doporučeníDelegace: viz dokument St 8663/2022 ADD1..Článek 2Prioritami partnerství EU a Egypta na období 2021-2027 se nahrazují priority partnerství EU a Egypta, jejichž provádění bylo doporučeno v doporučení Rady přidružení č. 1/2017Doporučení Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2017 ze dne 25. července 2017 o dohodě na prioritách partnerství EU a Egypta (Úř. věst. EU L 255; 3.10.2017, s. 26)..Článek 3Toto doporučení vstupuje v platnost dnem přijetí.V … dne ….Za Radu přidružení EU-Egypt předseda nebopředsedkyně


(1)  Úř. věst. C 105, 11.4.2013, s. 1.

(*)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU