(EU) 2022/790Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/790 ze dne 19. května 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Publikováno: Úř. věst. L 141, 20.5.2022, s. 13-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. června 2022 Nabývá účinnosti: 9. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/790

ze dne 19. května 2022,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přijetí nařízení Komise (EU) 2016/1199 (2) byla zjištěna chyba v českém a švédském znění bodu 1 písm. b) přílohy uvedeného nařízení. Uvedené písmeno, kterým se stanoví definice pojmu „provoz v pobřežních vodách“ nahradilo bod 86 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (3). Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(2)

České a švédské znění nařízení (EU) č. 965/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou touto opravou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I bod 86 nařízení (EU) č. 965/2012 se nahrazuje tímto:

„86.

„Provozem v pobřežních vodách“ se rozumí provoz vrtulníku, při kterém se podstatná část jakéhokoli letu provádí nad oblastmi volného moře z míst a na místa v pobřežních vodách.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2016/1199 ze dne 22. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o oprávnění k provozu s navigací založenou na výkonnosti, osvědčování a dozor nad poskytovateli datových služeb a provoz vrtulníků v pobřežních vodách, a kterým se uvedené nařízení opravuje (Úř. věst. L 198, 23.7.2016, s. 13).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU