(EU) 2022/708Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/708 ze dne 5. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, aclonifen, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, karbid vápenatý, kaptan, cymoxanil, dimethomorf, dodemorf, ethefon, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/řepkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, propamokarb, proquinazid, prothiokonazol, pyrethriny, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, sulcotrion, tebukonazol a močovina (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 10.5.2022, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2022 Nabývá účinnosti: 30. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

20;

Předpisy EU

(EU) č. 359/2012; (EU) č. 844/2012; (EU) 2017/195; (EU) 2017/2069; (EU) 2020/1740; (EU) 2021/745;
Původní znění předpisu

10.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/708

ze dne 5. května 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, aclonifen, síran hlinito-amonný, fosfid hlinitý, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, karbid vápenatý, kaptan, cymoxanil, dimethomorf, dodemorf, ethefon, ethylen, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, fosfid hořečnatý, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/řepkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, propamokarb, proquinazid, prothiokonazol, pyrethriny, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, sulcotrion, tebukonazol a močovina

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) stanoví účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, zatímco část B uvedené přílohy stanoví účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/745 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky flurochloridon do 31. května 2022. Uvedené nařízení rovněž prodloužilo dobu platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, kaptan, dimethomorf, ethefon, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metazachlor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor do 31. července 2022 a účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, cymoxanil, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, giberelová kyselina, gibereliny, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, rostlinné oleje/řepkový olej, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina do 31. srpna 2022. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/195 (4) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky aclonifen do 31. července 2022 a účinných látek methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, kyselina octová, fosfid hlinitý, karbid vápenatý, dodemorf, ethylen, fosfid hořečnatý, metamitron, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, rostlinné oleje/mátový olej, pyrethriny a sulcotrion do 31. srpna 2022. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2069 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky proquinazid do 31. července 2022.

(3)

Platnost schválení účinné látky metam skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 359/2012 (6) dnem 30. června 2022.

(4)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (7) byly předloženy žádosti o obnovení schválení uvedených účinných látek. Ačkoli bylo prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 zrušeno prováděcím nařízením (EU) 2020/1740 (8), ustanovení týkající se obnovení schválení uvedených účinných látek stanovená v uvedeném nařízení se nadále použijí v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) 2020/1740.

(5)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených účinných látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti schválení tak, aby byla poskytnuta doba potřebná k dokončení posouzení.

(6)

Kromě toho se požaduje prodloužení doby platnosti schválení pro účinné látky síran hlinito-amonný, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, fluoxastrobin, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor, aby tak byl poskytnut čas nezbytný pro provedení posouzení v souvislosti s vlastnostmi uvedených látek vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(7)

Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na datum vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví, že schválení dané účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se obnovuje schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/745 ze dne 6. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje/řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina (Úř. věst. L 160, 7.5.2021, s. 89).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/195 ze dne 3. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 21).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2069 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a proquinazid (Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 51).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2012 ze dne 25. dubna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1.

Část A se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 88, fenmedifam, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 97, s-metolachlor, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 110, milbemektin, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 142, ethefon, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 145, kaptan, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 146, folpet, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 147, formetanát, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 150, dimethomorf, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 152, metribuzin, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 154, propamokarb, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 156, pirimifos-methyl, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 158, beflubutamid, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 163, benthiavalikarb, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 164, boskalid, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 166, fluoxastrobin, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 168, prothiokonazol, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 215, aclonifen, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 217, metazachlor, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 218, kyselina octová, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 219, síran hlinito-amonný, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 220, křemičitan hlinitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 223, karbid vápníku, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 227, ethylen, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 228, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 229, destilační zbytky tuku, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 230, mastné kyseliny C7 až C20, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

27)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 232, giberelová kyselina, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

28)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 233, gibereliny, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

29)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 234, hydrolyzované bílkoviny, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

30)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 235, síran železnatý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

31)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 241, rostlinné oleje/hřebíčkový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

32)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 242, rostlinné oleje/řepkový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

33)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 243, rostlinné oleje/mátový olej, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

34)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 246, pyrethriny, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

35)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 247, křemenný písek, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

36)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 248, rybí tuk, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

37)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 249, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

38)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 255, motýlí feromony s rovným řetězcem, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

39)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 257, močovina, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

40)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 260, fosfid hlinitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

41)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 262, fosfid hořečnatý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

42)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 263, cymoxanil, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

43)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 264, dodemorf, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

44)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 265, methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

45)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 266, metamitron, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

46)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 267, sulcotrion, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

47)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 268, tebukonazol, datum nahrazuje datem „31. srpna 2023“;

48)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 302, proquinazid, datum nahrazuje datem „31. července 2023“;

49)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 354, flurochloridon, datum nahrazuje datem „31. května 2023“.

2.

V části B v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 22, metam, datum nahrazuje datem „30. června 2023“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU