(EU) 2022/699Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/699 ze dne 3. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 vynětím Ruska jako místa určení z oblasti působnosti všeobecných vývozních povolení Unie

Publikováno: Úř. věst. L 130I, 4.5.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 3. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. května 2022 Nabývá účinnosti: 5. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 130/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/699

ze dne 3. května 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 vynětím Ruska jako místa určení z oblasti působnosti všeobecných vývozních povolení Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na protiprávní útok Ruska na územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a související ohrožení základních bezpečnostních zájmů Unie se Unie rozhodla uložit další omezení na vývoz zboží a technologií dvojího užití a na poskytování souvisejících služeb. Nařízení Rady (EU) 2022/328 (2) ukládá mimo jiné omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití a poskytování souvisejících služeb. Nařízení Rady (EU) 2022/394 (3) také ukládá další vývozní omezení na zboží a technologie pro námořní plavbu. Nařízení Rady (EU) 2022/428 (4) ukládá omezení vývozu zařízení, technologií a služeb pro energetický průmysl v Rusku (s výjimkou jaderného průmyslu a navazujícího odvětví přepravy a přenosu energie). Nařízení Rady (EU) 2022/576 (5) ukládá další vývozní omezení na řadu pokročilých technologií.

(2)

Nařízením (EU) 2021/821 se zavádí osm všeobecných vývozních povolení Unie pro vývoz určitého zboží do určitých míst určení za zvláštních podmínek a požadavků. V současnosti lze pro vývoz do Ruska použít tři všeobecná vývozní povolení Unie: EU003 (zpětný vývoz zboží po opravě nebo výměně v EU), EU004 (vývoz zboží na veletrhy nebo výstavy), EU005 (vývoz telekomunikačních zařízení).

(3)

S ohledem na opatření Unie proti Rusku je vhodné vyjmout Rusko ze seznamů míst určení, na něž se vztahují všeobecná vývozní povolení Unie č. EU003, EU004 a EU005, aby se zabránilo Rusku v získání přístupu ke kritickým technologiím a zboží dvojího užití.

(4)

Nařízení (EU) 2021/821 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

S ohledem na přímé ohrožení evropského míru a bezpečnosti, které tento konflikt představuje, existují naléhavé důvody pro vynětí Ruska z oblasti působnosti vývozních povolení Unie č. EU003, EU004 a EU005. Z tohoto důvodu by se měl použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2021/821 a tento akt v přenesené pravomoci by měl vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2021/821 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 206, 11.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/328 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 49, 25.2.2022, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2022/394 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 81, 9.3.2022, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 87 I, 15.3.2022, s. 13).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 111, 8.4.2022, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha II se mění takto:

1)

v oddíle C „VÝVOZ PO OPRAVĚ/VÝMĚNĚ“ části 2 „Místa určení“ se zrušuje odrážka týkající se Ruska;

2)

v oddíle D „DOČASNÝ VÝVOZ NA VÝSTAVU NEBO VELETRH“ části 2 „Místa určení“ se zrušuje odrážka týkající se Ruska;

3)

v oddíle E „TELEKOMUNIKACE“ části 2 „Místa určení“ se zrušuje odrážka týkající se Ruska.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU