(EU) 2022/38Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/38 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 13.1.2022, s. 126-141 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

13.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/126


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/38

ze dne 12. ledna 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené království oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v blízkosti obce Aspatria v okrese Allerdale v hrabství Cumbria v Anglii a dne 10. prosince 2021 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené království oznámilo Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v blízkosti obce Alford v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii a dne 12. prosince 2021 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené království oznámilo Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedená ohniska se nacházejí v blízkosti obce Middleton-in-Teesdale v okrese Durham v hrabství Durham v Anglii, v blízkosti obce Pocklington v okrese East Riding of Yorkshire v hrabství East Yorkshire v Anglii a v blízkosti obce Alford v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii a dne 15. prosince 2021 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Spojené království oznámilo Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedená ohniska se nacházejí v blízkosti obce Market Bosworth v okrese Hinckley and Bosworth v hrabství Leicestershire v Anglii a v blízkosti obce Wem v obvodě North Shropshire v hrabství Shropshire v Anglii a dne 16. prosince 2021 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Spojené království oznámilo Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedená ohniska se nacházejí v blízkosti obce Alford v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii a v blízkosti obce Thirsk v okrese Hambleton v hrabství North Yorkshire v Anglii a dne 17. prosince 2021 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(10)

Spojené království oznámilo Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedená ohniska se nacházejí v blízkosti obce Alford v okrese East Lindsey v hrabství Lincolnshire v Anglii a v blízkosti obce Helsby v okrese Cheshire West and Chester v hrabství Cheshire v Anglii a dne 19. prosince 2021 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

Spojené království oznámilo Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází v blízkosti obce Helsby v okrese Cheshire West and Chester v hrabství Cheshire v Anglii a dne 23. prosince 2021 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(12)

Veterinární orgány Spojeného království vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(13)

Spojené království předložilo Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Spojeného království v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(14)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(15)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojeném království, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.60 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.61 až GB-2.75, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.61

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

9.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

9.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

9.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

9.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

9.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

9.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

9.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

9.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

 

GB-2.62

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

 

GB-2.63

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.64

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.65

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.66

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.67

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.12.2021

 

GB-2.68

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.12.2021

 

GB-2.69

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.12.2021

 

GB-2.70

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.12.2021

 

GB-2.71

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.72

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.73

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.74

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.75

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.12.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.12.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.12.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.12.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.12.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.12.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.12.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021“

 

b)

v části 2 v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.60 doplňují nové popisy oblastí GB-2.61 až GB-2.75, které znějí:

„Spojené království

GB-2.61

Blízko Aspatria, Allerdale, Cumbria, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,80° s. š. a 3,30° z. d.

GB-2.62

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,25° s. š. a 0,20° v. d.

GB-2.63

Blízko Middleton-in-Teesdale, Durham, Durham, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,62° s. š. a 2,06° z. d.

GB-2.64

Blízko Pocklington, East Riding of Yorkshire, East Yorkshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,91° s. š. a 0,74° z. d.

GB-2.65

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,26° s. š. a 0,21° v. d.

GB-2.66

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,26° s. š. a 0,24° v. d.

GB-2.67

Blízko Market Bosworth, Hinckley and Bosworth, Leicestershire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,61° s. š. a 1,51° z. d.

GB-2.68

Blízko Wem, North Shropshire, Shropshire, Anglie:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,85° s. š. a 2,76° z. d.

GB-2.69

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,34° s. š. a 0,17° v. d.

GB-2.70

Blízko Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,23° s. š. a 1,44° z. d.

GB-2.71

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,24° s. š. a 0,22° v. d.

GB-2.72

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,27° s. š. a 0,22° v. d.

GB-2.73

Blízko Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,28° s. š. a 0,19° v. d.

GB-2.74

Blízko Helsby, Cheshire West and Chester, Cheshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,27° s. š. a 2,76° z. d.

GB-2.75

Blízko Helsby, Cheshire West and Chester, Cheshire, Anglie:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,26° s. š. a 2,75° z. d.“

2)

v příloze XIV části 1 v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.60 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.61 až GB-2.75, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.61

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

9.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

9.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

9.12.2021

 

GB-2.62

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

11.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

11.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

11.12.2021

 

GB-2.63

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.64

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.65

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.66

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

14.12.2021

 

GB-2.67

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

15.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

15.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

15.12.2021

 

GB-2.68

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

15.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

15.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

15.12.2021

 

GB-2.69

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

16.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

16.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

16.12.2021

 

GB-2.70

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

16.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

16.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

16.12.2021

 

GB-2.71

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.72

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.73

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.74

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

18.12.2021

 

GB-2.75

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

22.12.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

22.12.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

N, P1

 

22.12.2021“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU