(EU) 2022/37Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/37 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých druhů a kategorií drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů do Unie a přemísťování těchto zásilek mezi členskými státy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 13.1.2022, s. 92-125 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/403;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429; (EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10;

Předpisy EU

(EU) 2020/687; (EU) 2020/688; (EU) 2020/692; (EU) 2021/1705; (EU) 2021/1706;
Původní znění předpisu

13.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/92


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/37

ze dne 12. ledna 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých druhů a kategorií drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů do Unie a přemísťování těchto zásilek mezi členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 146 odst. 2, čl. 156 odst. 2 první pododstavec písm. a), čl. 162 odst. 5, čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 (3) stanoví vzorová osvědčení ve formě veterinárních osvědčení nebo veterinárních/úředních osvědčení pro přemísťování zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy a pro jejich vstup do Unie. Uvedené zásilky zahrnují zásilky spadající do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (4) a (EU) 2020/692 (5).

(2)

Příloha I kapitola 18 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci nebo méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci mezi členskými státy (vzor „POU-INTRA-LT20“). Článek 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 byl nedávno změněn nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1706 (6) s cílem stanovit odchylku pro přemísťování zásilek méně než 20 kusů jednodenních kuřat drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci vylíhnutých z násadových vajec, která vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti. Uvedená změna by se měla odrazit ve zmíněném vzorovém veterinárním/úředním osvědčení. Příloha I kapitola 18 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Příloha I kapitola 19 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování drůbeže určené k porážce mezi členskými státy (vzor „POU-INTRA-Y“). Články 29 a 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (7) stanoví zvláštní podmínky pro povolování přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro účely porážky, která se nacházejí v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru po potvrzení ohniska nákazy kategorie A. Uvedené zvláštní podmínky by se měly odrazit ve zmíněném vzorovém veterinárním/úředním osvědčení. Příloha I kapitola 19 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví kapitola 27 vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie (vzor „HEP“) a kapitola 28 vzorové veterinární osvědčení pro vstup násadových vajec ptáků nadřádu běžci do Unie (vzor „HER“). Článek 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 byl nedávno změněn nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 (8) s cílem stanovit nové požadavky na zásilky násadových vajec drůbeže, pokud jde o prohlídku jejich hejna původu. Uvedené nové požadavky by se měly odrazit ve zmíněných vzorových osvědčeních. Příloha II kapitoly 27 a 28 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Příloha II kapitola 34 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární osvědčení pro vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie (vzor „CAPTIVE-BIRDS“). Článek 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 byl nedávno změněn nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 s cílem zavést odchylku od zvláštních veterinárních požadavků na ptáky chované v zajetí pro vstup poštovních holubů z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde jsou běžně chováni, do Unie se záměrem tyto ptáky okamžitě vypustit v očekávání, že odletí zpět do této třetí země nebo území či jejich oblasti. Uvedené změny by proto měly být zohledněny v prováděcím nařízení (EU) 2021/403 tím, že se uvedená kategorie ptáků chovaných v zajetí ze zmíněného vzorového veterinárního osvědčení vyjme a namísto toho se stanoví nové vzorové veterinární osvědčení pro vstup poštovních holubů, kteří mají být po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie (vzor „RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE“). Je proto nezbytné změnit přílohu II kapitolu 34 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 a doplnit do uvedené přílohy novou kapitolu 34a.

(6)

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Článek 17 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 uvádí seznam vzorových veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení, která mají být použita pro vstup určitých kategorií ptáků a zárodečných produktů do Unie. Je proto nezbytné změnit je tak, aby do uvedeného seznamu byl vložen odkaz na nový vzor „RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE“, který bude vložen do nové kapitoly 34a přílohy II uvedeného nařízení.

(8)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, pokud jde o vstup zásilek, na něž se vztahují změny, jež mají být tímto nařízením provedeny v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek nadále povoleno používat osvědčení vydaná v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými tímto nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/403 se mění takto:

1.

článek 17 se mění takto:

a)

písmeno l) se nahrazuje tímto:

„l)

vzor CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 34 pro ptáky chované v zajetí jiné než poštovní holubi, kteří jsou po vstupu do Unie okamžitě vypuštěni;“

b)

písmeno m) se nahrazuje těmito písmeny m) a n), která znějí:

„m)

vzor RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE vyhotovený v souladu s přílohou II kapitolou 34a pro poštovní holuby, kteří jsou po vstupu do Unie okamžitě vypuštěni;

n)

vzor HE-CAPTIVE-BIRDS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 35 pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí.“;

2.

přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 15. září 2022 je nadále povolen vstup do Unie zásilek určitých druhů a kategorií drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná vzorová veterinární/úřední osvědčení nebo příslušná vzorová veterinární osvědčení vydaná v souladu se vzory stanovenými v příloze II kapitolách 27, 28 a 34 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud dané osvědčení bylo vydáno nejpozději dne 15. června 2022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1706 ze dne 14. července 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 56).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 40).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění takto:

(1)

Příloha I se mění takto:

a)

kapitola 18 se nahrazuje tímto:

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

b)

kapitola 19 se nahrazuje tímto:

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

(2)

Příloha II se mění takto:

a)

v úvodní tabulce, která stanoví seznam vzorových veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení a prohlášení pro vstup do Unie a tranzit přes území Unie obsažených v uvedené příloze, se oddíl „Ptáci a jejich zárodečné produkty“ mění takto:

i)

položka CAPTIVE-BIRDS se nahrazuje tímto:

„CAPTIVE-BIRDS, other than racing pigeons“

Kapitola 34: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup ptáků chovaných v zajetí jiných než poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie“

ii)

mezi položku CAPTIVE-BIRDS a položku HE-CAPTIVE-BIRDS se vkládá nová položka RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, která zní:

„RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

Kapitola 34a: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie“

b)

kapitola 27 se nahrazuje tímto:

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

“;

c)

kapitola 28 se nahrazuje tímto:

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27

Image 28

Image 29

d)

v kapitole 34 se název mění takto:

KAPITOLA34:

VZOROVÉ VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VSTUP PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ JINÝCH NEŽ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ, KTEŘÍ JSOU PO VSTUPU OKAMŽITĚ VYPUŠTĚNI, DO UNIE (VZOR „CAPTIVE-BIRDS other than racing pigeons“)“

e)

mezi kapitolu 34 a kapitolu 35 se vkládá nová kapitola 34a, která zní:

Image 30

Image 31

Image 32


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU