(EU) 2022/1326Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1326 ze dne 18. března 2022, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy

Publikováno: Úř. věst. L 200, 29.7.2022, s. 148-151 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 18. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2004/757/SVV;

Provádí předpisy

2004/757/SVV;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

21;

Předpisy EU

(ES) č. 1920/2006; (EU) 2017/2103;
Původní znění předpisu

29.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/148


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1326

ze dne 18. března 2022,

kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice drogy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (1), a zejména na články 1a a 8a uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zprávy o hodnocení rizik nových psychoaktivních látek 2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on (3-methylmethkathinon, 3-MMC) a 1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-chlormethkathinon, 3-CMC) byly vypracovány dne 18. a 19. listopadu 2021 v souladu s článkem 5c nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 (2) vědeckým výborem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) rozšířeným v souladu s postupem podle čl. 5c odst. 4 téhož nařízení. Dne 25. listopadu 2021 předložilo EMCDDA dotčené zprávy o hodnocení rizik Komisi a členským státům.

(2)

Látky 3-MMC a 3-CMC jsou syntetické kathinony s psychostimulačními účinky. Jsou deriváty kathinonu a jsou blízce příbuzné látkám methkathinon (efedron) a mefedron (4-methylmethkathinon; 4-MMC) a látkám methkathinon a 4-chlormethkathinon (4-CMC; klefedron) a mají podobné psychostimulační účinky jako uvedené látky. Kathinon, methkathinon, mefedron a 4-CMC podléhají kontrole podle Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971.

(3)

Látka 3-MMC je v Evropské unii dostupná přinejmenším od roku 2012 a byla zjištěna ve 23 členských státech. Zdá se, že látka 3-MMC se poté, co počet případů jejího zabavení v Evropě mezi lety 2016 a 2018 poklesl, znovu objevila, když bylo v roce 2020 přibližně 740 kilogramů této látky v práškové formě zabaveno a v roce 2021 pokračoval její dovoz, distribuce a používání, včetně jednoho rozsáhlého případu zabavení této látky na vnější hranici Unie v množství o něco více než 120 kilogramů práškové formy.

(4)

Informace získané při zabavení látek a odebrání vzorků ukazují, že látka 3-MMC je na trhu s drogami obvykle dostupná ve formě prášku. Hlášeny byly i jiné fyzikální formy, jako jsou tablety a kapsle, avšak v mnohem menší míře. Příležitostně byly hlášeny také tekutiny, rostlinný materiál a napuštěné papírky („blottery“) obsahující látku 3-MMC.

(5)

Pět členských států ohlásilo celkem 27 případů úmrtí, u nichž se potvrdila expozice látce 3-MMC. Ohlášeno bylo rovněž čtrnáct akutních nefatálních otrav, u nichž se potvrdila expozice látce 3-MMC, ve čtyřech členských státech.

(6)

Látka 3-CMC je v Evropské unii dostupná přinejmenším od roku 2014 a byla zjištěna ve 23 členských státech. V letech 2020 a 2021 bylo zabaveno přibližně 2 500 kilogramů látky 3-CMC v práškové formě, což představuje více než 90 % celkového zabaveného množství látky 3-CMC v práškové formě od zahájení monitorování této látky v Evropě.

(7)

Informace získané při zabavení látek a odebrání vzorků ukazují, že látka 3-CMC je na trhu s drogami obvykle dostupná ve formě prášku. Hlášeny byly i jiné fyzikální formy, jako jsou tablety a kapsle, avšak v mnohem menší míře. Příležitostně byly hlášeny také tekutiny, rostlinný materiál a napuštěné papírky („blottery“) obsahující látku 3-CMC.

(8)

Dva členské státy ohlásily celkem deset případů úmrtí, u nichž se potvrdila expozice látce 3-CMC. Ohlášena byla rovněž jedna akutní nefatální otrava, u níž se potvrdila expozice látce 3-CMC, v jednom členském státě.

(9)

Z dostupných informací vyplývá, že třebaže jsou látky 3-MMC a 3-CMC obvykle prodávány a vyhledávány coby stimulační drogy jako takové, alespoň částečně se zdá, že jsou vyráběny, dováženy, distribuovány, prodávány a používány jako „legální“ náhrada kontrolovaných stimulantů, včetně amfetaminu, kokainu a MDMA. Kromě toho mohou být i klamně prodávány jako jiné drogy.

(10)

K dispozici jsou jen omezené informace o účasti organizovaného zločinu na výrobě a distribuci látek 3-MMC a 3-CMC a na nedovoleném obchodu s těmito látkami v rámci Unie. Existují však informace, které naznačují, že v souvislosti s oběma látkami dochází k trestným činům, jako je nedovolený obchod, nedovolená výroba a nabídka.

(11)

Z dostupných informací vyplývá, že látky 3-MMC a 3-CMC vyrábějí chemické společnosti mimo Unii a do Unie jsou dováženy v průmyslovém rozsahu. Kromě toho z omezených informací vyplývá, že se část výroby uskutečňuje v nelegálních laboratořích v Evropě.

(12)

Látky 3-MMC a 3-CMC nemají v Unii a zdá se, že ani jinde ve světě, žádné uznávané humánní lékařské nebo veterinární využití. Nic nenasvědčuje tomu, že by tyto látky mohly být používány k jiným účelům než jako analytický referenční standard a ve vědeckém výzkumu.

(13)

Zdravotní a společenská rizika spojená s látkami 3-MMC a 3-CMC budou mít pravděpodobně určité podobnosti s jinými blízce příbuznými syntetickými kathinony a psychostimulanty, které podléhají mezinárodní kontrole. Dostupné důkazy a informace o zdravotních a společenských rizicích, která tyto látky představují, poskytují dostatečný důvod pro zahrnutí látek 3-MMC a 3-CMC do definice drogy. Ze zpráv o hodnocení rizik však rovněž vyplývá, že na řadu otázek souvisejících s látkami 3-MMC a 3-CMC, jež vyvstávají z důvodu nedostatku údajů, pokud jde o rizika pro zdraví osob, rizika pro veřejné zdraví a společenská rizika, by bylo možné najít odpověď prostřednictvím dalšího výzkumu.

(14)

Látky 3-MMC a 3-CMC nejsou uvedeny na seznamu látek podléhajících kontrole podle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 ani podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Zatímco látka 3-CMC dosud nebyla hodnocena v rámci systému OSN, látka 3-MMC byla v listopadu 2016 předmětem hodnotícího přezkoumání v rámci výboru odborníků WHO pro drogové závislosti, které však nevedlo k jednoznačným závěrům. Výbor nebyl schopen dosáhnout shody a místo toho odložil vydání stanoviska a požádal sekretariát, aby na následujícím zasedání výboru odborníků zorganizoval další hodnotící přezkoumání látky 3-MMC. Další přezkoumání látky 3-MMC v rámci výboru odborníků WHO pro drogové závislosti dosud neproběhlo. Od tohoto hodnotícího přezkoumání v roce 2016 oznámily členské státy významné nové informace, které naznačují, že látka 3-MMC by mohla představovat zdravotní a společenská rizika na úrovni Unie, a proto je třeba ji doplnit do definice drogy v právu Unie.

(15)

Informace získané při zabavení látek donucovacími orgány, k nimž došlo v letech 2020 a 2021, naznačují, že dostupnost látek 3-MMC a 3-CMC a potenciál jejich šíření v rámci Unie se v poslední době zvýšily a mohou být významné. Dostupné informace naznačují, že konzumace látek 3-MMC a 3-CMC způsobuje poškození zdraví, a to v souvislosti s jejich akutní toxicitou, a v případě látky 3-MMC v souvislosti s její náchylností ke zneužívání nebo jejím potenciálem k rozvoji závislosti. Pokud jde o látku 3-CMC, panuje ohledně jejího potenciálu k rozvoji závislosti a její náchylnosti ke zneužívání nejistota kvůli nedostatku studií. Toto poškození zdraví se považuje za život ohrožující, protože může způsobit smrt nebo smrtelné zranění, závažné onemocnění, závažnou fyzickou nebo duševní poruchu nebo šíření nemocí, včetně přenosu virů přenášených krví, jako je hepatitida C a HIV. Tyto účinky jsou srovnatelné s účinky jiných blízce příbuzných syntetických kathinonů a psychostimulantů, které podléhají mezinárodní kontrole, ačkoli toto tvrzení vyžaduje další studii.

(16)

Dostupné informace rovněž naznačují, že konzumace látek 3-MMC a 3-CMC by mohla způsobit společenská rizika a vést k marginalizaci a větší zranitelnosti. Kromě toho může rovněž představovat rozsáhlejší riziko pro veřejnou bezpečnost, zejména v případě řízení pod vlivem těchto látek.

(17)

Patnáct členských států kontroluje látku 3-MMC podle vnitrostátních právních předpisů o kontrole drog, šest členských států ji kontroluje podle právních předpisů o nových psychoaktivních látkách a jeden členský stát ji kontroluje podle jiných právních předpisů. Třináct členských států kontroluje látku 3-CMC podle vnitrostátních právních předpisů o kontrole drog, sedm členských států ji kontroluje podle právních předpisů o nových psychoaktivních látkách a jeden členský stát ji kontroluje podle jiných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že již existují tato vnitrostátní kontrolní opatření, zahrnutí látek 3-MMC a 3-CMC do definice drogy, aby se na ně vztahovala ustanovení o trestných činech a sankcích podle definice v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV, by pomohlo zamezit vzniku překážek při přeshraničním prosazování práva a v justiční spolupráci a přispělo by k ochraně před riziky, která mohou představovat dostupnost a užívání těchto látek.

(18)

K zajištění rychlé a odborně podložené reakce na úrovni Unie na výskyt nových psychoaktivních látek, které zjistily a ohlásily členské státy, svěřuje článek 1a rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy uvedeného rámcového rozhodnutí a zahrnutí takových látek do definice drogy.

(19)

Podmínky a postup pro výkon pravomoci přijmout akt v přenesené pravomoci jsou splněny, a proto by měla být přijata směrnice v přenesené pravomoci za účelem zahrnutí látek 3-MMC a 3-CMC do přílohy rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV.

(20)

Irsko je vázáno rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 (3), a tudíž se účastní přijímání a používání této směrnice.

(21)

Dánsko je vázáno rámcovým rozhodnutím 2004/757/SVV ve znění použitelném do 21. listopadu 2018, není však vázáno směrnicí (EU) 2017/2103. Dánsko se tedy nepodílí na přijímání a používání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná.

(22)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (4) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu.

(23)

Rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV

V příloze rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV se doplňují nové body, který znějí:

„20.

2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on (3-MMC) (*1).

21.

1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-CMC) (*1).

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. února 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 18. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (Úř. věst. L 305, 21.11.2017, s. 12).

(4)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU