(EU) 2022/746Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/746 ze dne 13. května 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022)3240) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 137, 16.5.2022, s. 173-176 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 13. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. května 2022 Nabývá účinnosti: 16. května 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/889 Pozbývá platnosti: 8. června 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/173


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/746

ze dne 13. května 2022

o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii

(oznámeno pod číslem C(2022)3240)

(Pouze italské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 259 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat hrozí vážné riziko, že se daná nákaza rozšíří na jiná volně žijící prasata a do zařízení pro chovaná prasata.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci 2020/687 (2) se doplňují pravidla pro tlumení nákaz uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429 a klasifikovaných jako nákazy kategorie A, B a C v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3). Zejména články 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 stanoví některá opatření, která mají být přijata v případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A u volně žijících zvířat, včetně afrického moru prasat u volně žijících prasat. Uvedená ustanovení zejména stanoví zřízení pásma infekce a zákazy přemísťování volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů živočišného původu z těchto zvířat.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 (4) stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat. Zejména v případě ohniska uvedené nákazy u volně žijících prasat v oblasti členského státu stanoví čl. 3 písm. b) uvedeného prováděcího nařízení vymezení pásma infekce v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. Kromě toho článek 6 uvedeného prováděcího nařízení stanoví, že tato oblast má být zařazena na seznamu v části II přílohy I uvedeného nařízení jako uzavřené pásmo II a že pásmo infekce vymezené v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 má být neprodleně upraveno tak, aby zahrnovalo alespoň uzavřené pásmo II. Zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2021/605 zahrnují mimo jiné zákazy přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech II a produktů z těchto zvířat mimo uvedená uzavřená pásma.

(5)

V návaznosti na ohnisko afrického moru prasat u volně žijících prasat v obci Řím v Itálii informoval uvedený členský stát Komisi o situaci v souvislosti s africkým morem prasat na svém území a v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a prováděcím nařízením (EU) 2021/605 vymezil pásmo infekce.

(6)

Na základě informací obdržených od uvedeného členského státu týkajících se zmíněného ohniska bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/717 (5).

(7)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/717 se epizootologická situace v Itálii s ohledem na africký mor prasat v obci Řím nezměnila, a Itálie proto provedla požadovaná opatření pro tlumení a shromáždila dodatečné údaje o dozoru.

(8)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Itálií určit na úrovni Unie pásmo infekce v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě. Toto pásmo infekce zohledňuje současnou epizootologickou situaci v Itálii.

(9)

Aby se zabránilo dalšímu šíření afrického moru prasat do doby, než bude oblast Itálie zasažená nedávným ohniskem zařazena na seznam v části II přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 jako uzavřené pásmo II, měla by se zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat stanovená v uvedené části, která se použijí na přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech II a produktů z těchto zvířat mimo uvedená pásma, vztahovat rovněž na přemísťování uvedených zásilek z infikovaného pásma vymezeného Itálií v návaznosti na uvedené nedávné ohnisko, a to nad rámec opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

(10)

Uvedené pásmo infekce by proto mělo být zařazeno na seznam v příloze tohoto rozhodnutí a mělo by podléhat zvláštním opatřením k tlumení afrického moru prasat, která se použijí na uzavřená pásma II stanovená v nařízení (EU) 2021/605. Vzhledem k této nové epizootologické situaci, pokud jde o africký mor prasat, a vzhledem ke zvýšenému bezprostřednímu riziku dalšího šíření nákazy by však přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z těchto zvířat z pásma infekce do jiných členských států a do třetích zemí nemělo být povoleno v souladu s uvedeným prováděcím nařízením. Doba trvání tohoto vymezení pásem by měla být rovněž stanovena v tomto rozhodnutí.

(11)

V zájmu zmírnění rizik vyplývajících z nedávného ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat v Itálii by proto toto rozhodnutí mělo stanovit, že přemísťování zásilek prasat chovaných v pásmu infekce a produktů z těchto zvířat do jiných členských států a třetích zemí by nemělo být Itálií povoleno až do data skončení platnosti tohoto rozhodnutí.

(12)

Pásmo infekce v Itálii by proto mělo být neprodleně zřízeno a zařazeno na seznam v příloze tohoto rozhodnutí a měla by být stanovena doba trvání vymezení uvedeného pásma.

(13)

Kromě toho by prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/717 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Itálie zajistí, aby příslušný orgán uvedeného členského státu okamžitě vymezil pásmo infekce v souvislosti s africkým morem prasat v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a čl. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2021/605, a aby toto pásmo zahrnovalo přinejmenším oblasti uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Itálie zajistí, aby se zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat použitelná na uzavřená pásma II stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2021/605 použila v oblastech uvedených jako pásmo infekce v příloze tohoto rozhodnutí vedle opatření stanovených v článcích 63 až 66 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 3

Itálie zajistí, aby nebylo povoleno přemísťování zásilek prasat chovaných v oblastech uvedených na seznamu v příloze jako pásmo infekce a produktů z těchto zvířat do jiných členských států a do třetích zemí.

Článek 4

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/717 se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije do 31. srpna 2022.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 13. května 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Úř. věst. L 129, 15.4.2021, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/717 ze dne 6. května 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (Úř. věst. L 133, 10.5.2022, s. 42).


PŘÍLOHA

Oblasti vymezené jako pásmo infekce v Itálii podle článku 1

Datum ukončení platnosti

Oblast obce Řím

ohraničená takto:

jih: Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D’Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi,

jihozápad: Via di Boccea až ke křižovatce s Via della Storta,

západo-severozápad: Via della Storta, Via Cassia (SS2) až ke křižovatce s Via Cassia Veientana (SR 2bis),

severovýchod: Via Cassia Veientana (SR 2bis) až ke křižovatce s okružní dálnicí A90 (Grande Raccordo Anulare), okružní dálnice A90 až ke křižovatce s řekou Tiber,

východo-jihovýchod: řeka Tiber.

31. srpna 2022


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU