(EU) 2021/2278Nařízení Rady (EU) 2021/2278 ze dne 20. prosince 2021, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1387/2013

Publikováno: Úř. věst. L 466, 29.12.2021, s. 1-217 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 466/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2278

ze dne 20. prosince 2021,

kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1387/2013

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkce a výroba určitých zemědělských produktů a průmyslových výrobků v Unii uvedených v příloze je pro to, aby mohly být uspokojeny potřeby průmyslu Unie, který tyto produkty nebo výrobky využívá, v současné době buď nedostatečná, nebo neexistuje. V důsledku toho jsou dodávky v Unii závislé na dovozu ze třetích zemích. Proto je v zájmu Unie udělit na uvedené produkty a výrobky částečné nebo úplné pozastavení cel společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (1).

(2)

S cílem zohlednit zájem Unie, technický vývoj produktů a výrobků, změny okolností a hospodářské trendy na trhu může být nezbytné určitá pozastavení ukončit. Je proto třeba stanovit přezkum pozastavení cel společného celního sazebníku na produkty a výrobky uvedené v tomto nařízení.

(3)

S cílem podpořit výrobu integrovaných baterií v Unii by se datum povinného přezkumu pozastavení cel společného celního sazebníku na určité výrobky uvedené v tomto nařízení mělo stanovit na 31. prosince 2022, aby se v rámci tohoto přezkumu zohlednil vývoj v odvětví baterií v Unii.

(4)

Statistické údaje týkající se určitých produktů nebo výrobků uvedených v tomto nařízení se často uvádějí v kusech, metrech čtverečních či jiných doplňkových jednotkách. V kombinované nomenklatuře stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) (dále jen „kombinovaná nomenklatura“) však u některých produktů nebo výrobků nejsou žádné takové doplňkové jednotky uvedeny. Je proto nezbytné stanovit, že při dovozu dotčených produktů nebo výrobků se v celním prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu bude uvádět nejen hmotnost v kilogramech nebo tunách, ale i příslušné doplňkové jednotky.

(5)

Je nezbytné vyjasnit, že jakékoli směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých součástí, které obsahují produkty, na něž se vztahuje pozastavení cel společného celního sazebníku, by měly být vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení, neboť pozastavení by se mělo vztahovat pouze na produkty a výrobky popsané v tomto nařízení.

(6)

Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (3) bylo několikrát změněno. Navíc vzhledem k tomu, že kódy zboží kombinované nomenklatury byly aktualizovány prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1832 (4), by bylo třeba provést řadu změn nařízení (EU) č. 1387/2013. V zájmu srozumitelnosti a transparentnosti by proto mělo být nahrazeno celé nařízení (EU) č. 1387/2013.

(7)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základních cílů tohoto nařízení, totiž zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví Unie a tím i jejich schopnosti udržet a vytvářet pracovní místa a modernizovat jejich struktury, nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro pozastavení cel společného celního sazebníku pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v tomto nařízení. V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.

(8)

Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měla pozastavení cel společného celního sazebníku u produktů a výrobků uvedených v tomto nařízení použít ode dne 1. ledna 2022. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 952/2013 pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze se tímto pozastavují.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky uvedené v příloze.

Článek 2

1.   Komise může pozastavení pro produkty nebo výrobky uvedené v příloze přezkoumat:

a)

z vlastního podnětu; nebo

b)

na žádost některého členského státu.

2.   Přezkum pozastavení cel u produktů a výrobků uvedených v příloze provede Komise v průběhu roku, jenž předchází datu povinného přezkumu stanovenému v příloze.

Článek 3

Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu předloženo pro produkty nebo výrobky, pro které jsou v příloze stanoveny doplňkové jednotky, v uvedeném prohlášení se uvede přesné množství dovezených produktů nebo výrobků za použití doplňkové jednotky stanovené v příloze.

Článek 4

Nařízení (EU) č. 1387/2013 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2021.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 385, 29.10.2021, s. 1).


PRÍLOHA

Výrobní císlo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplnková jednotka

Datum povinného prezkumu

0.6748

ex 0709 53 00

10

Cerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé prebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.3348

ex 0710 21 00

10

Hrách v luscích, druhu Pisum sativum odruda Hortense axiphium, zmrazený, o tlouštce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití pri výrobe hotových pokrmu (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej

0 %

-

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Houby, krome hub rodu Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, LyophyllumTricholoma (žampionu), prozatímne konzervované ve slaném nálevu, v sírené vode nebo v jiných konzervacních roztocích, avšak v tomto stavu nezpusobilé k prímému požívání, pro konzervárenský prumysl (1)

0 %

-

31.12.2026

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Houby, krome hub rodu Agaricus (žampionu), sušené, celé nebo rozrezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, urcené ke zpracování jinému než je pouhé prebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Datle, cerstvé nebo sušené, pro výrobu (krome balení) produktu v potravinárském nebo nápojovém prumyslu (1)

0 %

-

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Plody rodu Vaccinium, též varené v páre nebo ve vode, zmrazené, bez prídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

-

31.12.2023

0.3228

ex 0811 90 95

20

Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez prídavku cukru, neupravené pro drobný prodej

0 %

-

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený

0 %

-

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Šípky, nevarené nebo varené ve vode nebo v páre, zmrazené, bez prídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

-

31.12.2023

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10 ,

methylesteru mastných kyselin císla 2915 nebo 2916 ,

mastných alkoholu položek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 , používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostredku ci farmaceutických výrobku,

mastných alkoholu položky 2905 16 , cistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostredku ci farmaceutických výrobku,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 ,

zboží císla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké cistoty císla 2915  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6789

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný svetlicový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití pri výrobe:

konjugované linolové kyseliny císla 3823 nebo

ethyl- ci methylesteru linolové kyseliny císla 2916  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.3341

ex 1515 90 99

92

Rostlinný olej, rafinovaný nebo polorafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosahexaenové kyseliny

0 %

-

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“

0 %

-

31.12.2023

0.4708

ex 1516 20 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úprave ani texturaci

0 %

-

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunecnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové

0 %

-

31.12.2026

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Prípravek ve forme prášku obsahující (v procentech hmotnostních):

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice,

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mlécného séra),

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, beleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunecnicového oleje,

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % smesného, zralého, sprejove sušeného sýra,

5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a

0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforecnanu sodného, kyseliny mlécné

0 %

-

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Prusvitné testoviny, narezané na kusy, získané z fazolí (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej

0 %

-

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambusové výhonky, pripravené nebo konzervované, v bezprostredním obalu o cisté hmotnosti presahující 5 kg

0 %

-

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný varením:

zplodu rodu Mangifera spp.,

s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobe produktu v potravinárském a nápojovém prumyslu (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný varením:

z plodu rodu Carica spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobe produktu v potravinárském a nápojovém prumyslu (1)

7.8 % (3)

-

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný varením:

z plodu rodu Psidium spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobe produktu v potravinárském a nápojovém prumyslu (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktu potravinárského prumyslu, pricemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Protlak (pyré) z manga:

nevyrobený z koncentrátu,

rodu Mangifera,

s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,

používaný pri výrobe produktu v nápojovém prumyslu (1)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez prídavku alkoholu, též s prídavkem cukru

0 %

-

31.12.2025

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrudy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

více než 6 % hmotnostních solí,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádrených jako monohydrát kyseliny citronové a

též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané pri výrobe vinných listu plnených rýží (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Hlízy bahnicek druhu Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. cínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlive prudce zmrazené, k použití pri výrobe produktu potravinárského prumyslu, k jinému zpracování, než je pouhé prebalení (1)  (2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.7767

ex 2008 99 99

35

Zmrazená dren z bobulí acai:

hydratovaná a pasterizovaná,

oddelená od jader pridáním vody,

s hodnotou Brix nižší než 6 a

s obsahem cukru nižším než 5,6 %

0 %

-

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasová štáva:

nevyrobená z koncentrátu,

rodu Ananas,

s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,

používaná pri výrobe produktu v nápojovém prumyslu (1)

8 %

-

31.12.2025

0.4664

ex 2009 49 30

91

Ananasová štáva, jiná než v prášku:

s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,

v hodnote vyšší než 30 EUR za 100 kg cisté hmotnosti,

s prídavkem cukru

používaná pri výrobe produktu v potravinárském nebo nápojovém prumyslu (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4623

ex 2009 81 31

10

Koncentrovaná štáva z brusinek:

s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,

v bezprostredním obalu o objemu 50 litru nebo více

0 %

l

31.12.2024

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Štáva z mucenky a koncentrovaná štáva zmucenky, též zmrazená:

shodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,

vhodnote více než 30 € za 100kg cisté hmotnosti,

vbezprostredním obalu o obsahu 50 litru nebo více a

sprídavkem cukru,

používaná k výrobe produktu v potravinárském nebo nápojovém prumyslu (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

ex 2009 89 79

20

Zmrazená koncentrovaná štáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostredním obalu o objemu 50 litru nebo více

0 %

l

31.12.2023

0.6050

ex 2009 89 79

30

Zmrazená koncentrovaná štáva z aceroly:

s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,

v bezprostredním obalu o objemu 50 litru nebo více

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Koncentrovaná štáva z bobulí acai:

druhu Euterpe oleracea,

zmrazená,

neslazená,

ne ve forme prášku,

s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,

v bezprostredním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více

0 %

-

31.12.2026

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Štáva z mucenky a koncentrovaná štáva z mucenky, též zmrazená:

s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,

v hodnote více než 30 € za 100 kg cisté hmotnosti,

v bezprostredním obalu o objemu 50 litru nebo více a

bez prídavku cukru,

používaná k výrobe produktu v potravinárském nebo nápojovém prumyslu (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

ex 2009 89 99

96

Kokosová voda

nezkvašená,

bez prídavku alkoholu nebo cukru a

v bezprostredním obalu o obsahu 20 litru a více (2)

0 %

l

31.12.2026

0.6152

ex 2106 10 20

20

Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušine 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve forme prášku nebo v texturované forme

0 %

-

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Prípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforecnanu vápenatého

0 %

-

31.12.2023

0.7284

ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kaseinových proteinu složený:

z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a

z peptonu, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000  Da

0 %

-

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Prípravek s obsahem vlhkosti 1 % nebo více, avšak nejvýše 4 %, obsahující:

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních podmáslí,

20 % (±10 %) hmotnostních laktózy,

20 % (±10 %) hmotnostních bílkovinného koncentrátu ze syrovátky,

15 % (±10 %) hmotnostních sýru cedar,

3 % (±2 %) hmotnostní soli,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních kyseliny mlécné E270,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních arabské gumy E414

pro použití k výrobe produktu v potravinárském a nápojovém prumyslu  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Tavená magnézie (oxid horecnatý) o cistote 94 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Smes izomeru xylenolu a izomeru ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méne než 95 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Težké a strední oleje, s obsahem aromátu prevyšujícím obsah nearomátu, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesu popsaných v doplnkové poznámce 5 ke kapitole 27 (1)

0 %

-

31.12.2023

0.8144

ex 2710 12 25

20

Smes alifatických uhlovodíku C6 (CAS RN 92112-69-1) obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních n-hexanu (CAS RN 110-54-3):

o relativní hustote 0,666 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,686,

s celkovým obsahem karbonylových sloucenin nižším než 1 ppm,

s celkovým obsahem acetylenických sloucenin nižším než 2 ppm

0 %

-

31.12.2025

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíku, obsahující:

90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíku a

nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,

a

s indexem viskozity 80 nebo vyšším, avšak méne než 120, a

kinematickou viskozitou pri 100 °C nižší než 5,0 cSt nebo pri 100 °C vyšší než 13,0 cSt

0 %

-

31.12.2023

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíku, obsahující:

90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíku a

nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,

s indexem viskozity 120 nebo vyšším

0 %

-

31.12.2024

0.6495

ex 2710 19 99

20

Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíku s následným procesem konverze težkých parafinu (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:

nejvýše 1 mg/kg síry

více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíku

více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíku s uhlíkovým retezcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a

s kinematickou viskozitou pri 40°C vyšší než 6,5 mm2/s, nebo

s kinematickou viskozitou pri 40°C vyšší než 11 mm2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším

0 %

-

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Smes 1-alkenu obsahující 90 % hmotnostních nebo více 1-alkenu s retezcem o délce 24 nebo více atomu uhlíku, avšak nejvýše 1 % hmotnostní 1-alkenu s retezcem o délce více než 70 atomu uhlíku

0 %

-

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) o cistote 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních na základe obsahu kovových necistot mereného analýzou ICP

0 %

-

31.12.2023

0.8021

2804 70 10

 

Cervený fosfor

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Fosfor, jiný než cervený

0 %

-

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Vápník o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve forme prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5609

ex 2805 19 90

20

Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o cistote 98,8 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Slitina ceru a ostatních kovu vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru

0 %

-

31.12.2023

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7769

ex 2809 20 00

10

Vodný roztok kyseliny fosforecné (CAS RN 7664-38-2) obsahující 85 % hmotnostních nebo více kyseliny fosforecné

0 %

-

31.12.2024

0.2407

ex 2811 22 00

10

Oxid kremicitý (CAS RN 7631-86-9) ve forme prášku, pro použití pri výrobe kolon pro vysokoúcinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro prípravu vzorku (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorfní oxid kremicitý (CAS RN 60676-86-0):

ve forme prášku,

o cistote 99,0 % hmotnostních nebo vyšší,

o prumerné velikosti zrn 0,7 µm nebo vetší, avšak nejvýše 2,1 µm,

se 70 % cástic o prumeru nejvýše 3 µm

0 %

-

31.12.2022

0.7292

ex 2811 29 90

10

Oxid telluricitý (CAS RN 7446-07-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5) o obsahu oxidu hlinitého 99,6 % hmotnostních nebo více, s mikrokrystalickou strukturou ve forme tycinek s pomerem stran 1,3 nebo více, avšak nejvýše 6,0

0 %

-

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu horecnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanu vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypoctených jako oxidy), v procentech hmotnostních:

94 % nebo více, avšak méne než 98,5 % oxidu hlinitého,

2 % (± 1,5 %) oxidu horecnatého,

1 % (± 0,6 %) oxidu yttria

a

bud 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo

2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,

pricemž cástice o velikosti vetší než 10 mm tvorí méne než 50 % celkové hmotnosti

0 %

-

31.12.2025

0.4640

ex 2818 20 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespon 350 m2/g

0 %

-

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):

ve forme prášku,

o cistote 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,

s bodem rozkladu 263°C nebo vyšším,

o velikosti cástic 4 µm (±1 µm),

s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.3306

ex 2818 30 00

30

Hydroxid-oxid hlinitý ve forme boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)

0 %

-

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii (1)

0 %

-

31.12.2026

0.5752

ex 2823 00 00

10

Oxid titanicitý (CAS RN 13463-67-7):

o cistote 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o prumerné velikosti zrn 0,7 µm nebo více, avšak nejvýše 2,1 µm

0 %

-

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7897

ex 2825 20 00

10

Hydroxid lithný, monohydrát (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

-

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Oxidy a hydroxidy vanadu

0 %

-

31.12.2026

0.3303

ex 2825 50 00

20

Oxid medný nebo mednatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více medi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu

0 %

-

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Oxid mednatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti cástic nejvýše 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5555

ex 2825 60 00

10

Oxid zirkonicitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Oxid molybdenový (CAS RN 1313-27-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7193

ex 2825 70 00

20

Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)

0 %

-

31.12.2026

0.5055

ex 2826 19 90

10

Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o cistote 99,9 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.2865

ex 2827 39 85

10

Chlorid medný (CAS RN 7758-89-6) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Chlorid antimonicný (CAS RN 7647-18-9) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6143

ex 2827 39 85

40

Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkonicitý (CAS RN 7699-43-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6463

ex 2827 60 00

10

Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Chlornan vápenatý (CAS RN 7778-54-3) o obsahu aktivního chloru 65 % nebo více

0 %

-

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Tetrasulfid disodný (CAS RN 12034-39-8), obsahující 38 % hmotnostních nebo méne sodíku, pocítáno v sušine

0 %

-

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4338

ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

-

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Fosfornan hlinitý (CAS RN 7784-22-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Uhlicitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících necistot v uvedených koncentracích:

2 mg/kg nebo více arsenu,

200 mg/kg nebo více vápníku,

200 mg/kg nebo více chloridu,

20 mg/kg nebo více železa,

150 mg/kg nebo více horcíku,

20 mg/kg nebo více težkých kovu,

300 mg/kg nebo více draslíku,

300 mg/kg nebo více sodíku,

200 mg/kg nebo více síranu,

stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia

0 %

-

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Alkalický uhlicitan zirkonicitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Kyanid medi (CAS RN 544-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)

0 %

-

31.12.2026

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dikremicitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

-

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Kremicitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Boritan zinecnatý (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší pro použití jako meziprodukt pri výrobe chromu (1)

2 %

-

31.12.2025

0.6142

ex 2841 70 00

10

Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6482

ex 2841 70 00

30

Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)

0 %

-

31.12.2026

0.4323

ex 2841 80 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Metavanadicnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4222

ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméne 59 %

2.7 %

-

31.12.2022

0.5936

ex 2841 90 85

20

Titanicitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o cistote 99 % nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Prach ze syntetického zeolitu ß

0 %

-

31.12.2023

0.4588

ex 2842 10 00

20

Syntetický chabasit-zeolit, prášek

0 %

-

31.12.2024

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7097

ex 2842 10 00

60

Hlinitokremicitan (CAS RN 1318-02-1) o

cistote 94 % hmotnostních nebo vyšší,

se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI), a

cistote fáze 90 % nebo vyšší

pro použití pri výrobe mednatého zeolitu (1)

0 %

-

31.12.2026

0.4642

ex 2842 90 10

10

Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Dodekachlorid hlinito-trititanitý (CAS RN 12003-13-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Težká voda (deuterium oxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4189

2845 40 00

 

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

-

31.12.2026

0.3297

2845 90 10

 

Deuterium a jeho slouceniny; vodík a jeho slouceniny obohacené deuteriem; smesi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)

0 %

-

31.12.2023

0.4191

ex 2845 90 90

20

Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)

0 %

-

31.12.2026

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidu vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidu zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Uhlicitan ceritý (CAS RN 537-01-9), též hydratovaný

0 %

-

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Uhlicitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný

0 %

-

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Anorganické nebo organické slouceniny kovu vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo smesí techto kovu, jiné než podpoložky 2846 10 00

0 %

-

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4332

ex 2850 00 20

30

Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti cástic nejvýše 250 nm

0 %

-

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Hydrid germanicitý (CAS RN 7782-65-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsin (CAS RN 7784-42-1) o cistote 99,999 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.4492

ex 2850 00 60

10

Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6633

2903 42 00

 

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6007

ex 2903 44 00

10

Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2-tetrafluorethan (CAS RN 811-97-2) odpovídající následujícím specifikacím:

nejvýše 600 ppm hmotnostních HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 5 ppm hmotnostních HFC-143a (1,1,1-trifluoroethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních HFC-125 (pentafluorethan),

nejvýše 100 ppm hmotnostních HCFC-124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 30 ppm hmotnostních CFC-114 (1,2-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 50 ppm hmotnostních CFC-114a (1,1-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 250 ppm hmotnostních HCFC-133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních HCFC-22 (chlordifluormethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních CFC-115 (chlorpentafluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních CFC-12 (dichlordifluormethan),

0 %

-

31.12.2024

 

 

 

nejvýše 20 ppm hmotnostních HCC-40 (methylchlorid),

nejvýše 20 ppm hmotnostních HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních H-12B1 (chlordifluorbrommethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních HFC-32 (difluormethan),

nejvýše 15 ppm hmotnostních HCFC-31 (chlorfluormethan),

nejvýše 10 ppm hmotnostních HFC-152a (1,1-difluorethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních HFO-1131 (1-chlor-2-fluorethylen),

nejvýše 20 ppm hmotnostních HCFO-1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních HFO-1243zf (3,3,3-trifluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních HCFO-1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),

nejvýše 4,5 ppm hmotnostních HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen + 1-chlor-1,2-difluorethylen + 3,3,3-trifluorpropen),

 

 

 

 

 

 

nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoliv jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky,

nejvýše 10 ppm hmotnostních veškerých nespecifikovaných/neznámých chemických látek celkem,

nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,

s úrovní kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,

bez halogenidu,

nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,

bez zápachu,

pro použití, též s dalším cištením, jako HFC-134a stupne umožnujícího inhalaci vyrobeného podle správné výrobní praxe (GMP) pri výrobe hnací látky pro lékarské aerosoly, jejichž obsah je vstrebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím ústrojím (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

10

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2854

ex 2903 49 30

10

Fluorid uhlicitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2852

ex 2903 49 30

20

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

-

31.12.2022

0.4517

ex 2903 51 00

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

-

31.12.2023

0.4066

ex 2903 59 00

30

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)

0 %

-

31.12.2022

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-Brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.7289

ex 2903 69 19

20

5-Brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)

0 %

-

31.12.2022

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dichlor-1,1,1-trifluorethan (CAS RN 306-83-2) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trifluorjodmethan (CAS RN 2314-97-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6485

ex 2903 79 30

10

Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Brom-5-chlorpentan (CAS RN 54512-75-3) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.5765

ex 2903 89 80

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

-

31.12.2023

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Dibrombifenyl (CAS RN 13029-09-9) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Dichlortoluen (CAS RN 118-69-4), o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:

0,001 mg/kg nebo méne tetrachlordibenzodioxinu,

0,001 mg/kg nebo méne tetrachlordibenzofuranu,

0,2 mg/kg nebo méne tetrachlorbifenylu

0 %

-

31.12.2023

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-Brom-4-(trans-4-propylcyklohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-Brom-4-(trans-4-ethylcyklohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1'-methandiylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

-

31.12.2022

0.8166

ex 2903 99 80

65

2,6-Difluorbenzyl bromid (CAS RN 85118-00-9) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-[Chlor(fenyl)methyl]-2-methylbenzen (CAS RN 41870-52-4) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6235

ex 2903 99 80

75

3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3407

ex 2904 10 00

30

p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4686

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.3388

ex 2904 99 00

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-nitrobenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Dichlor-1,3-dinitro-5-(trifluormethyl)benzen (CAS RN 29091-09-6) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6407

ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8160

ex 2904 99 00

65

4-Nitrotoluen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 121-03-9) ve forme prášku o cistote 80 % hmotnostních nebo vyšší a o obsahu vody 15 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) o cistote 99,85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.2967

ex 2905 19 00

11

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve forme roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN

0 %

-

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

-

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6464

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-Propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5249

ex 2905 39 95

20

1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

-

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-Methylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4’-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

-

31.12.2024

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyklohexanol, smes izomeru (CAS RN 7786-67-6) o cistote 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2'-(m-fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(Trifluormethyl)fenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6329

ex 2907 12 00

20

Smes m-kresolu (CAS RN 108-39-4) a p-kresolu (CAS RN 106-44-5) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Kresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

-

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-methyl-5-(propan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-terc-butyl-4,4'-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6454

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4',4"-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

-

31.12.2026

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

-

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6"-Hexa-terc-butyl-a,a’,a"-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Floroglucinol, též hydratovaný

0 %

-

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-Trifluorfenol (CAS RN 113798-74-6) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Smes izomeru nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

-

31.12.2026

0.5407

ex 2909 20 00

10

Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-benzyloxybrombenzen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantyl)-4-bromanisol (CAS RN 104224-63-7) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve forme prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu

0 %

-

31.12.2026

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-Chlor-2-(4-ethoxybenzyl)-4-jodbenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-Brom-1,3-difluor-2-(trifluormethoxy)benzen (CAS RN 115467-07-7) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2022

0.7706

ex 2909 44 00

10

2-Propoxyethanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2026

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)fenol (CAS RN 166312-49-8) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.3682

ex 2909 60 90

10

Bis(a,a-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštený v alkanech s rozvetveným retezcem

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 90

50

Roztok 3,6,9-(ethyl a/nebo propyl)-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonanu (CAS RN 1613243-54-1) v minerálních alkoholech (CAS RN 1174522-09-8), obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hexoxonanu

0 %

-

31.12.2024

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-Methoxyfenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

-

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

-

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

-

31.12.2023

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl-(3-nitrobenzensulfonát) (CAS RN 115314-17-5) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4361

ex 2910 90 00

80

Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

-

31.12.2026

0.8073

ex 2912 19 00

20

Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (smes izomeru alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

-

31.12.2026

0.7314

ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cyklohex-3-en-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8147

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

0 %

-

31.12.2025

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

-

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

-

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Acetylacetonát zinecnatý (CAS RN 14024-63-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

-

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

-

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propylcyklohexyl)cyklohexanon (CAS RN 82832-73-3) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3480

ex 2914 29 00

40

Kafr

0 %

-

31.12.2023

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-Propylcyklohexan-1-on (CAS RN 40649-36-3) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5389

ex 2914 29 00

50

trans-ß-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-sek-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

-

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4’-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-Dimethoxyaceton (CAS RN 6342-56-9) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.8168

ex 2914 50 00

18

4'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 99-93-4) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(Oxiran-2-ylmethoxy)fenyl]-3-fenylpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1'-{(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxybenzen-2,1-diyl)]}diethanon (CAS RN 16150-44-0) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)fenoxy]fenyl]-2-methylpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0 %

-

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4385

ex 2914 50 00

80

2’,6’-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6481

ex 2914 69 80

50

Reakcní smes 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-Chlor-1-cyklopropylethanon (CAS RN 7379-14-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

-

31.12.2022

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-Chlor-2-hydroxybenzofenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-Chlor-5-jodfenyl)-(4-fluorfenyl)methanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)

0 %

-

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3’-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-terc-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2026

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Chlor-4’-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7955

ex 2915 24 00

10

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7433

ex 2915 39 00

10

Cis-3-hexenyl-acetát (CAS RN 3681-71-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

4-terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5289

ex 2915 39 00

75

Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5301

ex 2915 39 00

80

1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5909

ex 2915 39 00

85

2-terc-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7834

ex 2915 40 00

10

Ethyl-trichloracetát (CAS RN 515-84-4) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Trichloroctan sodný (CAS RN 650-51-1) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.5858

ex 2915 60 19

10

Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Methyl-palmiát (CAS RN 112-39-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Methyl-laurát (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7899

ex 2915 90 70

18

Myristová kyselina, lithná sul (CAS RN 20336-96-3) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7407

ex 2915 90 70

20

Methyl-(R)-2-fluorpropionát (CAS RN 146805-74-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8146

ex 2915 90 70

23

Stannum-[bis(2-ethylhexanoát)] (CAS RN 301-10-0) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7542

ex 2915 90 70

25

Methyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), methyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) nebo methyl-myristát (CAS RN 124-10-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8154

ex 2915 90 70

33

Ethyl-8-bromoktanoát (CAS RN 29823-21-0) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-dimethylbutanoyl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6255

ex 2915 90 70

45

Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)

0 %

-

31.12.2024

0.4791

ex 2915 90 70

50

Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4954

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3466

ex 2916 13 00

30

Methakrylát-hydroxyzinecnatý, ve forme prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních necistot vznikajících pri výrobe

0 %

-

31.12.2025

0.3468

ex 2916 13 00

40

Dimethakrylát zinecnatý (CAS RN 13189-00-9) ve forme prášku o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší, s nejvýše 1 % hmotnostním stabilizátoru

0 %

-

31.12.2023

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

Methyl 3,3-dimetylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití pri výrobe krmiv (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6238

ex 2916 19 95

50

Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7980

ex 2916 19 95

60

Methyl-(2-fluorprop-2-enoát) (CAS RN 2343-89-7) o cistote 93 % hmotnostních nebo vyšší, též s nejvýše 7 % hmotnostními stabilizátoru 2,6-di-terc-butyl-p-kresolu (CAS RN 128-37-0) a tetrabutylammonium-nitritu (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Methyl-(3-methyl-2-butenoát) (CAS RN 924-50-5) o cistote 99,0 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7437

ex 2916 20 00

20

Smes (1S,2R,6R,7R)- a (1R,2R,6R,7S)-izomeru ethyl-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylátu (CAS RN 80657-64-3 a 80623-07-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7931

ex 2916 20 00

25

Cyklohexankarbonyl-chlorid (CAS RN 2719-27-9) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-Cyklopropyloctová kyselina (CAS RN 5239-82-7) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Cyklopentankarboxylová kyselina (CAS RN 3400-45-1) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3463

ex 2916 20 00

50

Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.7531

ex 2916 20 00

70

Cyklopropankarbonyl-chlorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

-

31.12.2026

0.8214

ex 2916 31 00

20

Fenethyl-benzoát (CAS RN 94-47-3) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6248

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-Fluor-5-jod-4-methylbenzoová kyselina (CAS RN 861905-94-4) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-Brom-2-fluor-3-(trifluormethyl)benzoová kyselina (CAS RN 1026962-68-4) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.6557

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7827

ex 2916 39 90

27

Methyl-6-brom-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5944

ex 2916 39 90

35

Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7734

ex 2916 39 90

43

2-(3,5-Bis(trifluormethyl)fenyl)-2-methylpropanová kyselina (CAS RN 289686-70-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6661

ex 2916 39 90

53

Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4238

ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7 )

0 %

-

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

2-Fenylprop-2-enová kyselina (CAS RN 492-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8169

ex 2916 39 90

63

2-Fenylbutyrová kyselina (CAS RN 90-27-7) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5541

ex 2916 39 90

75

m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8039

ex 2916 39 90

78

(2,5-Dibromfenyl)octová kyselina (CAS RN 203314-28-7) o cistote 98,0 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5543

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

-

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bis(p-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4746

ex 2917 11 00

30

Štavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bis(3,4-epoxycyklohexylmethyl)adipát (CAS RN 3130-19-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4684

ex 2917 19 10

10

Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4790

ex 2917 19 80

30

Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

-

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Diethyl-methylmalonát (CAS RN 609-08-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7880

ex 2917 19 80

45

Ferrum(2+)-fumarát (CAS RN 141-01-5) o cistote 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3454

ex 2917 19 80

70

Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6553

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové- (CAS RN 52671-72-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6554

ex 2917 39 95

60

Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6366

ex 2918 19 30

10

Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6367

ex 2918 19 30

20

Kyselina 3a,12a-dihydroxy-5ß-24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)

0 %

-

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

Kyselina L-jablecná (CAS RN 97-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7702

ex 2918 19 98

30

Ethyl-(1-hydroxycyklopentankarboxylát) (CAS RN 41248-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7703

ex 2918 19 98

40

Ethyl-(1-hydroxycyklohexankarboxylát) (CAS RN 1127-01-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-Hydroxyoktadekanová kyselina (CAS RN 106-14-9) o cistote 90 % hmotnostních nebo vyšší pro výrobu esteru polyglycerin-poly-12-hydroxyoktadekanové kyseliny (1)

0 %

-

31.12.2024

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-terc-butyl-[2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylát] (CAS RN 1246560-92-8) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3637

ex 2918 29 00

10

Kyselina monohydroxynaftoová

0 %

-

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-Hydroxy-4-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 619-14-7) o cistote vyšší než 96,5 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.3638

ex 2918 29 00

50

Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6456

ex 2918 29 00

70

Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

2-fluor-5-formylbenzoová kyselina (CAS RN 550363-85-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olát; 2-methylpropan-1-olát; titanium(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-Oxocyklobutan-1-karboxylová kyselina o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.8075

ex 2918 30 00

45

Methyl-(5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-karboxylát) (CAS RN 150192-89-5) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5857

ex 2918 30 00

50

Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6250

ex 2918 30 00

60

4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6455

ex 2918 30 00

70

2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Methyl-benzoylformiát (CAS RN 15206-55-0)

0 %

-

31.12.2026

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.5856

ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.2949

ex 2918 99 90

20

Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6147

ex 2918 99 90

25

Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)

0 %

-

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Kyselina vanilinová (CAS RN 121-34-6) obsahující

nejvýše 10 ppm palladia (CAS RN 7440-05-3),

nejvýše 10 ppm bismutu (CAS RN 7440-69-9),

nejvýše 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0)

nejvýše 1,3 % hmotnostních 3,4-dihydroxybenzoové kyseliny (CAS RN 99-50-3)

nejvýše 0,5 % hmotnostních vanilinu (CAS RN 121-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6342

ex 2918 99 90

35

p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

-

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxyskoricová (CAS RN 1135-24-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanilová kyselina (CAS RN 121-34-6) o cistote 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6224

ex 2918 99 90

45

4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8066

ex 2918 99 90

48

2-Brom-5-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 22921-68-2) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.2947

ex 2918 99 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6552

ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6523

ex 2918 99 90

65

Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy] -, amonná sul (CAS RN 908020-52-0)

0 %

-

31.12.2024

0.4742

ex 2918 99 90

70

Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7462

ex 2919 90 00

15

Benzen-1,3-diyl-tetrafenyl-bis(fosfát) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7723

ex 2919 90 00

25

Trifenyl-fosfát (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Hydroxybis[2,2’-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosforecnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2'-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sul (CAS RN 85209-91-2) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší, s cásticemi vetšími než 100 µm používaná pri výrobe nukleacních cinidel s velikostí cástic (D90) zjištenou merením pomocí techniky rozptylu svetla ne vetší než 35 µm (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

-

31.12.2026

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenyl fosforecnan) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6413

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2'-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2'-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)

0 %

-

31.12.2024

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolklofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.3634

2920 23 00

 

Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

-

31.12.2026

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O’-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl-tetra-1-naftalenylester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5)

0 %

-

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis[2,4-bis(a,a-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(2-ethylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocin (CAS RN 126050-54-2) s obsahem 95 % hmotnostních nebo více (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3635

ex 2920 90 10

10

Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7559

ex 2920 90 10

15

Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

-

31.12.2022

0.2605

ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2’-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7588

ex 2920 90 70

20

Diethylfosforochloridát (CAS RN 814-49-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5668

2921 13 00

 

2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-Chlor-N-(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6269

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % prídavkem oxidu kremicitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky

0 %

-

31.12.2024

0.8045

ex 2921 29 00

15

(2S)-Propan-1,2-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 19777-66-3) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8067

ex 2921 29 00

25

N,N'-Diallylpropan-1,3-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 205041-15-2) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8170

ex 2921 29 00

35

Pentamethylendiamin (CAS RN 462-94-2) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší, též jako vodný roztok obsahující více než 50 % hmotnostních pentamethylendiaminu

0 %

-

31.12.2026

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin (CAS RN 110-18-9) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7488

ex 2921 30 10

10

Cyklohexylaminová sul 2-(4-(cyklopropankarbonyl)fenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5768

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7750

ex 2921 30 99

50

Bicyklo[1.1.1]pentan-1-amin-hydrochlorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-Chloranilin (CAS RN 106-47-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3623

ex 2921 42 00

70

Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

-

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3980

ex 2921 43 00

40

Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-Brom-4-fluor-2-methylanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2618

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

(5 nebo 8)-Aminonaftalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 51548-48-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5994

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

-

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

8-Aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

2-Aminonaftalen-1-sulfonová kyselina (CAS RN 81-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

-

31.12.2023

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 897671-69-1) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4498

ex 2921 51 19

50

Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu

0 %

-

31.12.2024

0.5995

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-chlorfenyl)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.2612

ex 2921 59 90

10

Smes izomeru 3,5-diethyltoluendiaminu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

Dihydrochlorid 3,3‘-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

Kyselina 4,4’-diaminostilben-2,2’-disulfonová (CAS RN 81-11-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7860

ex 2922 19 00

15

Vodný roztok obsahující:

73 % hmotnostních nebo více 2-amino-2-methyl-1-propanolu (CAS RN 124-68-5),

4,5 % nebo více, avšak nejvýše 27 % vody (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Tetramethyl-2,2’-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-methoxymethyl-p-fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimethyl-N’-(2-hydroxyethyl) 2,2’-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzylaminoethanol (CAS 104-63-2) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5996

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

-

31.12.2024

0.2703

ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3873

ex 2922 21 00

50

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o cistote 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-Fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anisidiny

0 %

-

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminofenyl)-thiofosfát (CAS RN 52664-35-4)

0 %

-

31.12.2026

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli

0 %

-

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-Fluorfenyl)-[2-(methylamino)-5-nitrofenyl]methanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

-

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benzylglycinát–4-methylbenzen-1-sulfonová kyselina (1/1) (CAS RN 1738-76-7) o cistote 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycin (CAS RN 56-40-6) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší, též s prídavkem nejvýše 5 % oxidu kremicitého jako protispékavé látky (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2025

0.5619

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

-

31.12.2022

0.8162

ex 2922 49 85

23

2-Ethylhexyl-4-aminobenzoát (CAS RN 26218-04-2) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6340

ex 2922 49 85

25

Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)

0 %

-

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2022

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

-

31.12.2023

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

-

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7020

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)octová kyselina, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

-

31.12.2022

0.4702

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

-

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

Hydrochlorid (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 5486-79-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný

0 %

-

31.12.2023

0.6226

ex 2923 10 00

10

Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Tetramethylamonium hydroxid ve forme vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu

0 %

-

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

-

31.12.2023

0.8159

ex 2923 90 00

30

Tetrabutylamonium-tetrahydroboritan (CAS RN 33725-74-5) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.7879

ex 2923 90 00

50

Betain-hydrochlorid (CAS RN 590-46-5), o cistote 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7089

ex 2923 90 00

55

Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7615

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminium-hydroxid (CAS RN 53075-09-5) ve forme vodného roztoku obsahujícího 17,5 % hmotnostních N,N,N-trimethyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminium-hydroxidu nebo více, avšak nejvýše 27,5 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2023

0.3538

ex 2923 90 00

70

Tetrapropylamoniumhydroxid, ve forme vodného roztoku obsahující:

40 % (± 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu,

0,3 % hmotnostních nebo méne uhlicitanu,

0,1 % hmotnostních nebo méne tripropylaminu,

500 mg/kg nebo méne bromidu a

25 mg/kg nebo méne draslíku a sodíku dohromady

0 %

-

31.12.2023

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraethylamonium hydroxid, ve forme vodného roztoku obsahující:

35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,

nejvýše 1 000  mg/kg chloridu,

nejvýše 2 mg/kg železa a

nejvýše 10 mg/kg draslíku

0 %

-

31.12.2025

0.3536

ex 2923 90 00

80

Diallyldimethylamoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), ve forme vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu

0 %

-

31.12.2023

0.6410

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2678

ex 2924 19 00

10

2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sul (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sul(CAS RN 58374-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6227

ex 2924 19 00

15

N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-[[(Butylamino)karbonyl]oxy]ethylakrylát (CAS RN 63225-53-6) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7258

ex 2924 19 00

25

Isobutylidendimocovina (CAS RN 6104-30-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8027

ex 2924 19 00

28

(2S)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.3535

ex 2924 19 00

30

Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8030

ex 2924 19 00

33

(2S)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (1:1) (CAS RN 70796-17-7) o cistote 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6549

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

-

31.12.2024

0.8041

ex 2924 19 00

38

Diethyl-acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8049

ex 2924 19 00

43

Methyl-[N6-(terc-butoxykarbonyl)-L-lysin]-hydrochlorid (CAS RN 2389-48-2) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7060

ex 2924 19 00

55

2-Propynyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

-

31.12.2026

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4380

ex 2924 19 00

70

Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7575

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((terc-Butoxykarbonyl) amino)-2-hydroxybutanová kyselina (CAS RN 207305-60-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5605

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmocovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

-

31.12.2022

0.2939

ex 2924 21 00

10

Kyselina 4,4’-dihydroxy-7,7’-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli

0 %

-

31.12.2023

0.5998

ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.3533

2924 25 00

 

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6047

ex 2924 29 70

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3534

ex 2924 29 70

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6266

ex 2924 29 70

17

2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6363

ex 2924 29 70

19

2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4685

ex 2924 29 70

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6568

ex 2924 29 70

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

-

31.12.2024

0.8153

ex 2924 29 70

25

2-[2-(Methoxykarbonyl-fenyl-amino)-fenyl]octová kyselina (CAS RN 353497-35-5) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.7118

ex 2924 29 70

30

4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)

0 %

-

31.12.2026

0.8161

ex 2924 29 70

35

N-(1,1-Dimethylethyl)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8183

ex 2924 29 70

46

S-Metolachlor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.7841

ex 2924 29 70

47

(S)-terc-butyl(1-amino-3-(4-jodfenyl)-1-oxopropan-2-yl)karbamát (CAS RN 868694-44-4) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.8184

ex 2924 29 70

52

Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-Chlor-N-[1-(4-chlor-3-fluorfenyl)-2-methylpropan-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5388

ex 2924 29 70

63

N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1’-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N'-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(benzyloxy)karbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoxykarbonyl)oxy]fenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamid

0 %

-

31.12.2023

0.6480

ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

-

31.12.2023

0.8060

ex 2924 29 70

78

5-Amino-3-(4-chlorfenyl)-5-oxopentanová kyselina (CAS RN 1141-23-7) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4257

ex 2924 29 70

86

Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o cistote 99,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2022

0.4495

ex 2924 29 70

88

5’-Chlor-3-hydroxy-2’-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hydroxy-2’-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3691

ex 2924 29 70

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

-

31.12.2024

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3693

ex 2924 29 70

94

2’-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3863

ex 2924 29 70

97

Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3526

ex 2925 11 00

20

Sacharin a jeho sodné soli

0 %

-

31.12.2023

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Jodsukcinimid (CAS RN 516-12-1) o cistote 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.2934

ex 2925 29 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5891

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7749

ex 2925 29 00

40

N-amidinosarkosin (CAS RN 57-00-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Chlormethylen)dimethyliminium-chlorid (CAS RN 3724-43-4) o cistote 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.8033

ex 2925 29 00

60

Formamidin-acetát (CAS RN 3473-63-0) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8040

ex 2925 29 00

70

Brommethyliden(dimethyl)azanium-bromid (CAS RN 24774-61-6) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7430

ex 2926 90 70

15

2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6258

ex 2926 90 70

16

Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o cistote 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7408

ex 2926 90 70

18

Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7466

ex 2926 90 70

19

2-(4-amino-2-chlor-5-methylfenyl)-2-(4-chlorfenyl)-acetonitril (CAS RN 61437-85-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2668

ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7514

ex 2926 90 70

22

Acetonitril (CAS RN 75-05-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6109

ex 2926 90 70

23

Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7805

ex 2926 90 70

24

2-Hydroxy-2-methylpropannitril (CAS RN 75-86-5) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o cistote 95,5 % hmotnostních nebo vyšší pro použití pri výrobe biocidních prípravku (1)

0 %

-

31.12.2024

0.6149

ex 2926 90 70

27

Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)

0 %

-

31.12.2026

0.6970

ex 2926 90 70

40

2-(4-Kyanofenylamino)octová kyselina (CAS RN 42288-26-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3522

ex 2926 90 70

50

Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové

0 %

-

31.12.2023

0.8217

ex 2926 90 70

56

Methyl-2-kyan-2-propylpentanoát (CAS RN 66546-92-7) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.4182

ex 2926 90 70

61

Kyselina m-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4644

ex 2926 90 70

64

Esfenvalerát (CAS RN 66230-04-4) o cistote 83 % hmotnostních nebo vyšší, smes izomeru

0 %

-

31.12.2024

0.4802

ex 2926 90 70

70

Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2543

ex 2926 90 70

74

Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3521

ex 2926 90 70

75

Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3516

ex 2926 90 70

80

Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3514

ex 2926 90 70

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3515

ex 2926 90 70

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2667

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidin dihydrochlorid

0 %

-

31.12.2023

0.2665

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2’-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

-

31.12.2022

0.2810

ex 2927 00 00

30

Kyselina 4’-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6306

ex 2927 00 00

35

C.C’-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve forme žlutého prášku s teplotou rozkladu 180°C nebo vyšší, avšak nejvýše 220°C používaný jako zpenovac pri výrobe termoplastických pryskyric, elastomeru a zesítované polyethylenové peny

0 %

-

31.12.2024

0.3984

ex 2927 00 00

60

4,4’-Dikyano-4,4’-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5626

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)

0 %

-

31.12.2022

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3?-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N?-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6479

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6548

ex 2928 00 90

18

Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9), ve vodném roztoku

0 %

-

31.12.2025

0.6985

ex 2928 00 90

28

Pentan-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7448

ex 2928 00 90

33

4-chlorfenylhydrazin-hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)

0 %

-

31.12.2023

0.8061

ex 2928 00 90

38

Vodný roztok methoxyammonium-chloridu (CAS-RN 593-56-6) obsahující:

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních methoxyammonium-chloridu,

nejvýše 4 % hmotnostní kyseliny chlorovodíkové

0 %

-

31.12.2025

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamin, ve forme vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8093

ex 2928 00 90

43

2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium-bromid (CAS RN 106966-25-0) o cistote 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5919

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

-

31.12.2023

0.8158

ex 2928 00 90

48

1-{[(1H-Fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]oxi}pyrrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6635

ex 2928 00 90

50

Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2’-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.5918

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6364

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemikarbazonu hydrochlorid

0 %

-

31.12.2024

0.4544

ex 2928 00 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5228

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

-

31.12.2026

0.3510

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

-

31.12.2023

0.4714

ex 2929 10 00

15

3,3’-Dimethylbifenyl-4,4’-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

-

31.12.2024

0.5827

ex 2929 10 00

20

Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)

0 %

-

31.12.2022

0.2660

ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyl-a,a-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2657

ex 2929 10 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5033

ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

-

31.12.2022

0.3509

ex 2929 10 00

60

Trimethylhexamethylendiisokyanát, smes izomeru

0 %

-

31.12.2023

0.4188

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

-

31.12.2022

0.8171

ex 2929 90 00

40

N-Butylthiofosforecnantriamid (CAS RN 94317-64-3) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.8172

ex 2929 90 00

50

N-Propylthiofosforecnantriamid (CAS RN 916809-14-8) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.5278

ex 2930 20 00

20

2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

-

31.12.2022

0.4298

ex 2930 20 00

40

Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) o cistote 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2022

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2022

0.8036

ex 2930 90 98

11

Benzyl-{(2S)-2-amino-3-[3-(methansulfonylfenyl)]propanoát}-hydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7483

ex 2930 90 98

12

4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1), používaný pri výrobe polyarylsulfonu nebo polyarylethersulfonu (1)

0 %

-

31.12.2023

0.5390

ex 2930 90 98

13

Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

-

31.12.2022

0.8047

ex 2930 90 98

14

(E)-N'-(2-Kyano-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureido)fenyl)-N,N-dimethylformimidamid (CAS RN 1429755-57-6) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.2932

ex 2930 90 98

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6551

ex 2930 90 98

16

3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

-

31.12.2024

0.5999

ex 2930 90 98

17

2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7748

ex 2930 90 98

18

Dimethyl-sulfon (CAS RN 67-71-0)

0 %

-

31.12.2024

0.8050

ex 2930 90 98

19

4-Amino-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 71675-87-1) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.7799

ex 2930 90 98

20

4-(4-Methylfenylthio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6750

ex 2930 90 98

21

[2,2’-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o cistote 94,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.5899

ex 2930 90 98

23

Dimethyl[(methylsulfanyl)methylyliden]dikarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7714

ex 2930 90 98

24

Fenyl-vinyl-sulfon (CAS RN 5535-48-8)

0 %

-

31.12.2024

0.2930

ex 2930 90 98

25

Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o cistote 97,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.6585

ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 26672-22-0)

0 %

-

31.12.2024

0.8069

ex 2930 90 98

28

Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) ve forme mokrého koláce nebo mokré pasty nebo ve své krystalické forme,

o cistote 74 % hmotnostních nebo vyšší a

s maximálním obsahem vody 23 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.7859

ex 2930 90 98

29

4-Amino-5-(ethylsulfanyl)-2-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 71675-86-0) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.2933

ex 2930 90 98

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7833

ex 2930 90 98

31

(p-toluensulfonyl)methyl-isokyanid (CAS RN 36635-61-7) o cistote 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.8152

ex 2930 90 98

32

2-Methoxy-N-[2-nitro-5-(fenylsulfanyl)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9) o cistote 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2026

0.6584

ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)

0 %

-

31.12.2024

0.3811

ex 2930 90 98

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7682

ex 2930 90 98

38

Allyisothiokyanát (CAS RN 57-06-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2928

ex 2930 90 98

40

Kyselina 3,3?-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6167

ex 2930 90 98

43

Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2931

ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7689

ex 2930 90 98

50

3-Merkaptopropionová kyselina (CAS RN 107-96-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Thiomocovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2025

0.2929

ex 2930 90 98

60

Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4629

ex 2930 90 98

64

(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

-

31.12.2024

0.5034

ex 2930 90 98

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4296

ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

-

31.12.2022

0.3986

ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4187

ex 2930 90 98

78

4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2026

0.2999

ex 2930 90 98

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4694

ex 2930 90 98

81

Dinatrium-S,S’-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %