(EU) 2021/2264Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2264 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů

Publikováno: Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 22-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2264

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 34 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví formulář osvědčení uvedeného v čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS (3), které mají členské státy vydávat malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů. Uvedené nařízení rovněž stanoví odkazy, které mají tito výrobci uvést ve správním dokladu pro dopravu alkoholických nápojů podle kapitol IV a V směrnice 2008/118/ES.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 (4) stanoví obsah zjednodušeného průvodního dokladu pro účely dopravy zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě v odesílajícím členském státě.

(3)

Aby bylo možné zahrnout certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce, je nezbytné změnit kolonku 14 a vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro dopravu alkoholických nápojů, které byly propuštěny ke spotřebě.

(4)

Nařízení (EHS) č. 3649/92 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice Rady (EU) 2020/1151 (5).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EHS) č. 3649/92 se mění takto:

1)

kolonka 14 zjednodušeného průvodního dokladu se nahrazuje tímto:

„14 Osvědčení (určitá vína a lihoviny, malí nezávislí výrobci alkoholických nápojů)“;

2)

bod 3 kolonky 14 v oddíle „2. Jednotlivé kolonky“ vysvětlivek se nahrazuje tímto:

„3.

U alkoholických nápojů vyrobených samoosvědčenými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, se doplní informace v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2266 (*1).

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (Úř. věst. L 455, s. …)“;"

3)

bod 4 kolonky 14 v oddíle „2. Jednotlivé kolonky“ vysvětlivek se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17).

(5)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU