(EU) 2021/2027Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2027 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, pokud jde o odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149

Publikováno: Úř. věst. L 415, 22.11.2021, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 16. října 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/2528 Pozbývá platnosti: 16. října 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 415/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2027

ze dne 13. září 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, pokud jde o odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 62 odst. 1 a čl. 64 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na čl. 53 písm. b) a h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 (3) zavedlo řadu dočasných odchylek od stávajících pravidel, mimo jiné od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (4) v odvětví vína, jejichž cílem bylo poskytnout producentům vína určitou úlevu a pomoci jim vyrovnat se s dopadem pandemie COVID-19. Navzdory užitečnosti těchto opatření se však trhu s vínem nepodařilo obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

(2)

Pandemie COVID-19 není pod kontrolou. Očkovací kampaně v některých regionech Unie a na celém světě jsou nedostatečné a ve většině zemí jsou stále uplatňována omezení pohybu i opatření omezující fyzické kontakty. Mezi tato opatření i nadále patří omezení týkající se cestování, velikosti společenských akcí, soukromých oslav, veřejných akcí i možnosti konzumovat jídlo a nápoje mimo domov. Uvedená omezení vedou k dalšímu poklesu spotřeby vína v Unii, k větším zásobám a obecněji k narušování trhu. V některých členských státech je třetina spotřeby vína spojena s cestovním ruchem. Spotřeba vína proto nadále klesá a zásoby zůstávají vysoké. Tyto dopady pandemie spolu se cly uloženými Spojenými státy a mrazem, který udeřil v Evropě v dubnu 2021, mají závažný negativní dopad na příjmy producentů vína v Unii. Odhaduje se, že kombinace všech těchto faktorů vedla ke snížení obratu odvětví vína v Unii v průměru o 15 až 20 %, přičemž některé společnosti vykázaly ztráty až 40 %.

(3)

Stávající významné narušení trhu s vínem v Unii kromě toho dále prohlubuje nejistota co do délky trvání krize, kterou lze kvůli rychlé mutabilitě viru i nadále obtížně předvídat. To znamená, že proces oživení odvětví bude trvat déle, než se dalo předpokládat počátkem roku 2021. Je proto vhodné odvětví vína v Unii i nadále nabízet dočasnou a mimořádnou podporu, aby se zabránilo nárůstu úpadků, který byl zaznamenán.

(4)

Vzhledem k tomu, že se očekává, že pandemie COVID-19 a její dopady na odvětví vína budou pokračovat i po konci roku 2021, a tedy po značnou část rozpočtového roku 2022, je nezbytné prodloužit uplatňování opatření stanovených v čl. 2 odst. 1, 3, 4 a 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 po dobu trvání rozpočtového roku 2022.

(5)

Ustanovení čl. 25 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 stanoví, že podpora na vzájemné fondy uvedená v článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013 se za první, druhý a třetí rok jejich provozu omezí na 10 %, 8 % a 4 % z příspěvku producentů do vzájemného fondu. Dosavadní zkušenosti však ukázaly, že tyto míry podpory nemotivují členské státy, aby toto opatření zahrnuly do svých programů podpory v odvětví vína, a hospodářské subjekty, aby o podporu podle uvedeného nařízení požádaly. Vzhledem k tomu, že vzájemné fondy jsou důležitým nástrojem pro řízení rizik, včetně rizik spojených s nepříznivými klimatickými jevy, jako byla pozdní a obzvláště dlouhá období silných mrazů v dubnu 2021, a rizik spojených s narušením trhu, jako jsou rizika vyplývající z pandemie COVID-19, je vhodné zdvojnásobit míry podpory stanovené v čl. 25 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 s cílem zvýšit motivaci hospodářských subjektů v odvětví vína, aby vzájemné fondy zřizovaly, a poskytnout jim nástroj a podporu, aby se samy chránily před budoucími riziky.

(6)

Je rovněž vhodné, aby se větší motivace týkala více než jednoho hospodářského roku, protože zkušenosti ukázaly, že čerpání podpory na zřizování vzájemných fondů bylo v minulosti velmi omezené. Je tudíž nezbytné mít dostatek času na informování a přesvědčování členských států a hospodářských subjektů v odvětví vína, aby tuto výjimečnou míru podpory využily. Zřizování vzájemných fondů může navíc trvat déle než jeden rok. Vyšší podpora by proto měla být poskytována nejméně dva roky. Ze všech těchto důvodů je nezbytné zvýšit finanční příspěvek Unie na podporu vzájemných fondů do konce programového období 2019–2023.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 a (EU) 2016/1149 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Aby byla zajištěna kontinuita mezi rozpočtovými roky 2021 a 2022, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by se použít ode dne 16. října 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884

Článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od článku 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 lze v letech 2020, 2021 a 2022 uplatnit zelenou sklizeň na stejný pozemek dva roky nebo více let za sebou.“;

2)

v odstavcích 3, 4 a 6 se datum „15. října 2021“ nahrazuje datem „15. října 2022“.

Článek 2

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149

V článku 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Jestliže se podpora uvedená v článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013 použije k financování správních nákladů na zřizování vzájemných fondů, omezí se na tento podíl z příspěvku producentů do vzájemného fondu za první, druhý a třetí rok jeho provozu: 20 %, 16 % a 8 %.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/884 ze dne 4. května 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína (Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU