(EU) 2021/1961Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1961 ze dne 5. srpna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2017, 2018 a 2019 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 14-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 2. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 400/14


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1961

ze dne 5. srpna 2021,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2017, 2018 a 2019

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hodnota M0 pro roky 2022, 2023 a 2024 uvedená v čl. 14 odst. 1 písm. a) by měla být stanovena na základě průměrné hmotnosti v provozním stavu všech nových osobních automobilů registrovaných v Unii v letech 2017, 2018 a 2019.

(2)

Na základě hodnot uvedených v prováděcích rozhodnutích Komise (EU) 2019/582 (2), (EU) 2020/1035 (3) a (EU) 2021/973 (4), vážených podle počtu nových registrací v každém z těchto roků, činila průměrná hmotnost v provozním stavu nových osobních automobilů registrovaných v kalendářních letech 2017, 2018 a 2019 1 398,50 kg.

(3)

Cíle pro specifické emise pro výrobce nových osobních automobilů by proto měly být na kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 vypočteny podle vzorce stanoveného v bodě 4 části A přílohy I nařízení (EU) 2019/631, přičemž se jako hodnota M0 použije hodnota 1 398,50.

(4)

Nařízení (EU) 2019/631 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 4 části A přílohy I nařízení (EU) 2019/631 se položka M0 nahrazuje tímto:

„M0 je 1 379,88 v roce 2021 a 1 398,50 v letech 2022, 2023 a 2024“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/582 ze dne 3. dubna 2019, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2017 a pro sdružení Volkswagen včetně jeho členů za kalendářní roky 2014, 2015 a 2016 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 100, 11.4.2019, s. 47).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1035 ze dne 3. června 2020, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cíle pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 37).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/973 ze dne 1. června 2021, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2019 a pro výrobce osobních automobilů Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a sdružení Volkswagen za kalendářní roky 2014 až 2018 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 (Úř. věst. L 215, 17.6.2021, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU