(EU) 2021/1447Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1447 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1534, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Publikováno: Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 13-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2021 Nabývá účinnosti: 7. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 22. října 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1447

ze dne 3. září 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1534, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky podléhá konečnému antidumpingovému clu uloženému prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1534 (2)).

(2)

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd (3), doplňkový kód TARIC (4) A889, společnost se sídlem v Čínské lidové republice, jejíž vývoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) do Unie podléhá antidumpingovému clu ve výši 499,6 EUR/t čisté hmotnosti výrobku, informovala Komisi, že dne 22. ledna 2008 změnila svůj název na „Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei“.

(3)

V návaznosti na změnu svého názvu tato společnost dne 31. března 2021 požádala Komisi, aby potvrdila, že změna názvu nemá vliv na její právo využívat sazbu antidumpingového cla pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, která jí byla přidělena pod jejím předchozím názvem. Společnost konkrétně objasnila, že požaduje, aby změna názvu nabyla účinku ode dne podání žádosti Komisi, tj. od 31. března 2021.

(4)

Komise prověřila předložené informace a dospěla k závěru, že změna názvu byla řádně zaregistrována u příslušných orgánů a nevyústila v žádný nový vztah s jinými skupinami společností, které Komise nešetřila. Tato změna názvu proto nemá vliv na zjištění uvedená v prováděcím nařízení (EU) 2020/1534, a zejména na sazbu antidumpingového cla, která se na tuto společnost vztahuje.

(5)

Vzhledem k úvahám uvedeným v předchozím bodě odůvodnění považovala Komise za vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2020/1534 tak, aby odráželo změněný název společnosti, který byl dříve přiřazen dodatečnému kódu TARIC A889.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1534 se mění takto:

„Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei“

se nahrazuje tímto:

„Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei“.

2.   Doplňkový kód TARIC A889 dříve přidělený společnosti Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, se od 31. března 2021 použije pro společnost Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei. Veškeré konečné clo z dovozu výrobků vyrobených společností Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei zaplacené nad rámec antidumpingového cla stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/1534, pokud jde o společnost Toyoshima Share Yidu Foods Co., se vrátí nebo promine v souladu s platnými celními předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1534 ze dne 21. října 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (mandarinek atd.) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 351, 22.10.2020, s. 2).

(3)  Tato společnost je uvedena v příloze nařízení (EU) 2020/1534 jako spolupracující vyvážející výrobce nezařazený do vzorku.

(4)  Integrovaný sazebník Evropské unie.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU