(EU) 2021/1348Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1348 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, podle nichž mohou příslušné orgány požadovat změny prohlášení o shodě týkajícího se referenčních hodnot bez značného významu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1348

ze dne 6. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, podle nichž mohou příslušné orgány požadovat změny prohlášení o shodě týkajícího se referenčních hodnot bez značného významu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 26 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kritéria, podle nichž mohou příslušné orgány požadovat změny prohlášení o shodě uvedeného v čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení, by měla zohledňovat povahu ustanovení nařízení (EU) 2016/1011, která se administrátoři referenčních hodnot bez značného významu mohou v souladu s čl. 26 odst. 1 uvedeného nařízení rozhodnout neuplatňovat. Jelikož se některé požadavky stanovené v uvedených ustanoveních týkají organizační struktury administrátora, zatímco jiné se týkají dané referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, stejné rozlišení se vztahuje na kritéria, podle nichž mohou příslušné orgány požadovat změny prohlášení o shodě.

(2)

Pokud jde o požadavky týkající se organizační struktury administrátora, příslušné orgány by měly mít možnost požadovat změny prohlášení o shodě týkajícího se referenční hodnoty bez značného významu, pokud mají za to, že v prohlášení o shodě není jasně uvedeno, proč by dotčenému administrátorovi mělo být povoleno, aby nedodržoval požadavky stanovené v článcích 4, 5 a 6 nařízení (EU) 2016/1011. To by mělo platit zejména v případě nejasností ohledně organizační struktury dotčeného administrátora, zjišťování možných střetů zájmů, které mohou vzniknout mezi osobami zapojenými do poskytování referenční hodnoty a ostatními zaměstnanci nebo částmi organizace administrátora, postupu dozoru nad poskytováním referenční hodnoty bez značného významu nebo kontrolního systému pro poskytování nebo zveřejňování referenční hodnoty bez značného významu nebo pro její zpřístupnění.

(3)

Pokud jde o požadavky týkající se referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, příslušné orgány by měly mít možnost požadovat změny prohlášení o shodě týkajícího se referenční hodnoty bez značného významu, pokud mají za to, že v prohlášení o shodě není jasně uvedeno, proč by dotčenému administrátorovi mělo být povoleno, aby nedodržoval požadavky stanovené v článku 11 a článcích 13 až 16 nařízení (EU) 2016/1011. To by mělo platit zejména v případě nejasnosti ohledně úrovně kontroly nad poskytováním vstupních údajů, transparentnosti postupů pro konzultace o jakékoli podstatné změně metodiky týkající se referenční hodnoty bez značného významu, postupu pro podávání zpráv ohledně případů manipulace nebo pokusu o manipulaci s referenční hodnotou bez značného významu, kodexu chování, kde referenční hodnota bez značného významu vychází ze vstupních údajů od dodavatelů, kapacity administrátora přezkoumat a podat zprávu o souladu s metodikou referenční hodnoty bez značného významu a nařízením (EU) 2016/1011, a pokud vstupní údaje dodává dohlížený dodavatel, zda jsou vykonávány vhodné kontroly za účelem zajištění přesnosti, integrity a spolehlivosti vstupních údajů.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(5)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(6)

Aby byl zajištěn soulad s datem použitelnosti článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 (3), kterým byl do nařízení (EU) 2016/1011 zaveden čl. 26 odst. 6 uvedeného nařízení, mělo by toto nařízení platit ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kritéria na úrovni administrátora

Příslušné orgány mohou požadovat změny prohlášení o shodě uvedeného v čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011, pokud se domnívají, že v tomto prohlášení není jasně uvedeno, proč by dotčenému administrátorovi mělo být povoleno, aby nedodržoval jeden nebo více uvedených požadavků uvedených v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011, a to zejména v případech, kdy panují nejasnosti ohledně:

a)

organizační struktury dotčeného administrátora a střetů zájmů, které mohou nastat v důsledku jeho struktury;

b)

zjišťování a řešení střetů zájmů týkajících se zaměstnanců dotčeného administrátora, osob, jejichž služby jsou mu dány k dispozici nebo jsou pod jeho kontrolou, a osob přímo zapojených do poskytování referenční hodnoty bez značného významu;

c)

postupu dozoru nad poskytováním referenční hodnoty bez značného významu s ohledem na slabá místa dané referenční hodnoty a rozsahu organizace administrátora;

d)

kontrolního systému pro poskytování nebo zveřejňování referenční hodnoty bez značného významu nebo pro její zpřístupnění, včetně expozice administrátora vůči provoznímu riziku, riziku ohrožující kontinuitu činnosti nebo riziku narušení poskytování referenční hodnoty.

Článek 2

Kritéria na úrovni referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot

Příslušné orgány mohou požadovat změny prohlášení o shodě uvedené v čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011, pokud mají za to, že v tomto prohlášení není jasně uvedeno, proč by dotčený administrátor neměl dodržovat jeden nebo více uvedených požadavků uvedených v čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011, a to zejména v případech, kdy panují nejasnosti ohledně:

a)

úrovně kontroly nad poskytováním vstupních údajů a toho, zda je s ohledem na povahu vstupních údajů tato úroveň kontroly dostatečná k zajištění přesnosti, integrity a spolehlivosti vstupních údajů;

b)

transparentnosti postupů pro konzultace o jakékoli podstatné změně metodiky týkající se referenční hodnoty bez značného významu s ohledem na složitost této metodiky a povahu použitých vstupních údajů;

c)

postupu pro podávání zpráv ohledně případů manipulace nebo pokusu o manipulaci s referenční hodnotou bez značného významu, zejména ve vztahu ke sledování vstupních údajů a dodavatelů;

d)

pokud referenční hodnota bez značného významu vychází ze vstupních údajů od dodavatelů, kodexu chování a zda s ohledem na povahu vstupních údajů zahrnuje záruky integrity použitých vstupních údajů;

e)

kapacity administrátora přezkoumat a podat zprávu o souladu s metodikou referenční hodnoty bez značného významu a s nařízením (EU) 2016/1011;

f)

pokud vstupní údaje dodává dohlížený dodavatel, zda se vykonávají vhodné kontroly za účelem zjištění přesnosti, integrity a spolehlivosti vstupních údajů.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU